Wymagania systemowe

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje na temat wymagań odnośnie środowiska, w którym ma być zainstalowany Comarch ERP WAMC i instalowane przez niego aplikacje.

Systemy operacyjne

Comarch ERP WAMC i aplikacje przez niego dodawane np. Comarch HRM, możesz zainstalować na następujących systemach operacyjnych:

 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10

Windows Server dla każdego użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp do serwera wymaga licencji CAL. W przypadku, gdy Comarch HRM będzie udostępniony użytkownikom zewnętrznym, licencje CAL dla tych użytkowników mogą zostać zastąpione przez licencje External Connector (nie dotyczy Windows 7, 8, 10).

Więcej informacji na temat licencjonowania na stronach Microsoft: https://www.microsoft.com/pl-pl/Licensing/product-licensing/client-access-license.aspx

Komponenty systemowe

Comarch ERP WAMC i aplikacje przez niego dodawane korzystają z następujących komponentów systemowych:

 • Internetowe usługi informacyjne (IIS) w wersji 7.0 lub nowszej z odpowiednimi komponentami – ich pełna lista znajduje się przy opisie instalacji na poszczególnych systemach operacyjnych.

Dodatkowo wymagane są następujące komponenty systemowe:

 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • Net Framework 4.6.2 (aby pobrać kliknij tutaj)

Serwer SQL

Comarch ERP WAMC w odniesieniu do Comarch HRM może działać w oparciu o następujące wersje Microsoft SQL Server:

 • Microsoft SQL Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2014
 • Microsoft SQL Server 2016
 • Microsoft SQL Server 2017

Od strony ustawień serwera SQL wymagane jest by układ sortowania (collation) serwera ustawiony był na: Polish_CI_AS – Polish, Case Insensitive, Accent Sensitive.
W sytuacji gdy bazy konfiguracyjna i firmowa Comarch ERP Optima znajdują się na różnych serwerach to należy je zlinkować, umożliwić loginowi utworzonemu w Comarch ERP WAMC (np. epracownik, opisany w dalszej części instrukcji) dostęp do bazy konfiguracyjnej oraz zapewnić transakcyjność pomiędzy serwerami SQL (skonfigurować usługę MSDTC).

Aplikacja Comarch HRM pracuje na oprogramowaniu bazy danych Microsoft SQL. Zgodnie z polityką firmy Microsoft w niektórych aspektach używanie aplikacji będzie wymagać dodatkowych licencji na serwer SQL:

 • jeśli Klient wykorzystuje pełną wersję Microsoft SQL Server, należy dla każdego użytkownika aplikacji Comarch HRM lub urządzenia zapewnić licencje dostępowe CAL lub zakupić licencje per procesor/core. Szczegółowe zasady licencjonowania wyjaśnia firma Microsoft na stronie http://technet.microsoft.com/pl-pl/sqlserver/
 • w przypadku używania Microsoft SQL Server w wersji Express, zakup licencji dostępowych nie jest konieczny, ale należy pamiętać o ograniczeniach funkcjonalnych serwera. Szczegółowy opis na stronie (na przykładzie Microsoft SQL Server 2017) https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-2017-editions

Przeglądarki internetowe

W przypadku komputerów wymagane są najnowsze wersje przeglądarek:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

Aplikację Comarch HRM można uruchomić na urządzeniach mobilnych:

 • z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej przeglądarką Google Chrome
 • z systemem iOS przeglądarką Safari

Uwaga
Od wersji 2020.0.1 aplikacja Comarch HRM nie współpracuje z przeglądarką Microsoft Internet Explorer.
Wstęp

Czym jest Comarch ERP WAMC?

Comarch ERP WAMC – czyli Web Application Management Console – służy do zarządzania aplikacjami internetowymi. Została stworzona w celu ułatwienia procesu instalacji i aktualizacji aplikacji, m.in. Comarch HRM, Comarch ERP e-Sklep.

Komponenty ekranu głównego

Uwaga
Wszystkie opcje opisane powyżej dotyczące zarządzania aplikacjami za pomocą Comarch ERP WAMC można wywołać również z menu podręcznego, które pojawia się po kliknięciu prawym klawiszem myszy na danej aplikacji.

Komponenty ekranu ustawień
Przygotowanie środowiska dla instalacji

Zaleca się, aby instalacja konsolki Comarch ERP WAMC oraz aplikacji Comarch HRM przeprowadzona została przez Autoryzowanego Partnera Comarch.

Instalacja wymaga wiedzy dotyczącej konfigurowania i administrowania serwerem IIS. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z wymaganiami systemowymi dla Comarch HRM.

Jeśli program Comarch ERP WAMC jest już zainstalowany to niemożliwa jest ponowna instalacja. Na ekranie pojawia się komunikat: Wszystkie aktualizacje Comarch ERP WAMC należy wykonywać bezpośrednio w programie wybierając opcje „Aktualizuj”.

 

Szczegółowy proces instalacji

Instalacja składa się z dwóch etapów.

Pierwszy z nich to przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch ERP WAMC. W ramach takiego przygotowania należy zainstalować i skonfigurować następujące elementy:

 • Internetowe usługi informacyjne (IIS)
 • oraz pakiet .Net Framework 4.6.2 (aby pobrać kliknij tutaj)

Komponenty Internetowych Usług Informacyjnych nie są domyślnie dołączone przy instalacji systemu operacyjnego. Dlatego przed uruchomieniem instalacji Comarch ERP WAMC należy ręcznie zainstalować i skonfigurować IIS.

Drugi etap to instalacja samej aplikacji Comarch ERP WAMC. Następnie kopiowane są pliki aplikacji Comarch HRM do wskazanego katalogu serwera WWW.

Uwaga
Podczas instalacji Comarch ERP WAMC nie jest instalowany Comarch ERP Menadżer Kluczy. Jeżeli nie masz go zainstalowanego, to możesz go pobrać ze stron walidowanych.

 

Przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch ERP WAMC

Poniżej przedstawiono kroki prowadzące do przygotowania środowiska do instalacji aplikacji Comarch ERP WAMC:

 • Internetowych Usług Informacyjnych (IIS)
 • Instalacja pakietu .Net Framework 4.6.2 (aby pobrać kliknij tutaj)

Poniżej przedstawiono szczegółowo przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch ERP WAMC na systemie Windows Server 2008 (R2), Windows Server 2012, Windows 7 oraz Windows 8.

Uwaga
Pula aplikacji obsługującej Comarch HRM musi działać w oparciu o .Net Framework 4.0 w trybie zintegrowanym.

Uwaga
Zaleca się najpierw zainstalować IIS, a następnie pakiet .net Framework. Na systemach Windows 7 (lub starszych) jeżeli kolejność instalacji była odwrotna należy wykonać polecenie aspnet_regiis.exe -i. Narzędzie aspnet_regiis.exe można znaleźć w lokalizacji: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\.

 

Instalacja IIS

Instalację Internetowych usług informacyjnych można wykonać z poziomu narzędzia „Server Manager” poprzez dodanie roli Web Server (IIS) dla Windows Server 2008 (R2) i Windows Server 2012 oraz poprzez opcję „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows” dostępną z poziomu Panelu sterowania – Programy i funkcje dla Windows 7 i Windows 8 (poniżej znajdują się opisy konfiguracji usługi IIS dla poszczególnych systemów).

Jeżeli rola IIS nie była wcześniej zainstalowana, należy zaznaczyć następujące składniki:

 • ASP.NET
 • Narzędzia do zarządzania – Management Tools (wszystkie elementy)

Jeżeli rola IIS była wcześniej zainstalowana to należy upewnić się, czy dostępne są w niej wymagane komponenty, ich lista znajduje się poniżej:

(*) Dla Windows 8 istnieje rozróżnienie na wersje ASP.NET 3.5 oraz ASP.NET 4.5 – obydwie pozycje powinny być zainstalowane.

Uwaga
Jeżeli w zainstalowanym IIS brakuje któregoś z wymienionych komponentów, to należy je doinstalować.

 

Windows Server 2008 (R2)

Dodanie roli za pomocą narzędzia Server Manager:

Wskazanie z listy roli Web Server (IIS):

Wybór odpowiednich komponentów dla roli Web Server (IIS):

 

Windows Server 2012

Dodanie roli z poziomu Menadżera serwera:

Podczas wyboru typu instalacji wskazujemy Instalację opartą na rolach lub funkcjach:

Następnie wskazujemy serwer, gdzie ma być zainstalowana rola IIS:

Przy wyborze roli zaznaczamy Web Server (IIS):

Zaznaczamy instalację IIS Management Console:

Przy wyborze funkcji przechodzimy Dalej:

Na liście usług ról zaznaczamy role:

 

Windows 7

W celu instalacji Internetowych usług informacyjnych (IIS) należy przejść do Panelu Sterowania. Następnie wybrać ikonę Programy i funkcje . Tam z dostępnych opcji wskazujemy „Włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows”.

Następnie z listy dostępnych funkcji zaznaczamy „Internetowe usługi informacyjne”.

Po rozwinięciu komponentu Internetowych usług informacyjnych w ramach gałęzi Narzędzia zarządzania siecią Web zaznaczamy:

 • Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS
 • Usługa zarządzania usługami IIS
 • Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6 (wszystkie elementy)

W drugiej gałęzi Internetowych usług informacyjnych, czyli Usługach WWW, zaznaczamy komponent ASP.NET (dodatkowe wymagane elementy zaznaczone zostaną automatycznie) oraz wszystkie elementy w ramach pozycji Wspólne funkcje HTTP z wyjątkiem Publikowanie WebDAV.

 

Windows 8

Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) na Windows 8 przebiega w identyczny sposób jak w przypadku Windows 7. Jedyna różnica to rozróżnienie wersji ASP.NET na wersję ASP.NET 3.5 i ASP.NET 4.5 w Funkcjach tworzenia aplikacji. Obydwie wersje powinny być zainstalowane.

 

Windows 10

Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) na Windows 10 przebiega w identyczny sposób jak w przypadku Windows 7. Jedyna różnica to rozróżnienie wersji ASP.NET na wersję ASP.NET 3.5 i ASP.NET 4.6 w Funkcjach tworzenia aplikacji. Obydwie wersje powinny być zainstalowane.

 
Instalacja Comarch ERP WAMC

Instalator dostępny jest na Indywidualnych Stronach Klientów i Partnerów w dziale z aktualnymi wersjami.

 1. Uruchom instalator Comarch ERP WAMC.exe
 2. Instalator zapyta o folder docelowy instalacji.

3. W kolejnym kroku kliknij na przycisk Dalej, a po zainstalowaniu wybierz Zakończ.

Po zakończeniu procesu instalacji Comarch ERP WAMC będzie gotowy do uruchomienia.
Wstępna konfiguracja Comarch ERP WAMC (pierwsze uruchomienie)

Podczas pierwszego uruchomienia Comarch ERP WAMC odbywa się wstępna konfiguracja. Poniżej znajdziesz opis, który poprowadzi Cię krok po kroku przez ten proces.

 1. Uruchom program ComarchWamc.exe
 2. Wprowadź ustawienia wstępnej konfiguracji

Uwaga
Jeżeli login SQL istnieje, to podaj jego obecne hasło; w innym wypadku zostanie utworzony na serwerze nowy login z podanym hasłem. Nowo zakładane aplikacje będą posługiwały się tym loginem.

Uwaga
Login ustawiony w Comarch ERP WAMC do logowania do aplikacji Comarch HRM musi mieć nadane uprawnienie db owner do baz danych ERP (firmowej oraz konfiguracyjnej). W przypadku braku takich uprawnień pojawi się komunikat o treści:
„Wystąpił nieoczekiwany błąd. Komunikat został zapisany w pliku log lub w bazie błędów. Skontaktuj się z administratorem.”

3. Następny krok to konfiguracja usług

4. Po zatwierdzeniu ustawień wstępnej konfiguracji pojawi się okno, na którym należy wskazać aplikację do pobrania. W naszym przypadku jest to Comarch HRM. Należy wybrać daną wersję lub zaznaczyć wszystko.

5. Wstępna konfiguracja Comarch ERP WAMC została zakończona.

Uwaga
Przy pierwszym uruchomieniu konsolka pobierze wymagane aktualizacje.
Zarządzanie aplikacjami

Konfigurowanie połączenia z Comarch ERP Menadżer Kluczy

Pierwszym krokiem w zarządzaniu aplikacjami poprzez Comarch ERP WAMC jest konfiguracja połączenia z Comarch ERP Menadżer Kluczy. Dzięki temu można wskazać numer klucza już na etapie dodawania nowej aplikacji. Aby to zrobić należy przejść na zakładkę Ustawienia i kliknąć przycisk Ustawienia.

Na oknie, które się pojawi możemy dodać numer klucza z pakietami.

 

Dodawanie nowej aplikacji

Comarch ERP WAMC w prosty sposób umożliwia dodawanie nowych aplikacji. Poniżej utworzymy nową aplikację, którą będzie Comarch HRM.

 1. Kliknij przycisk Dodaj
 2. Z listy rozwijanej wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować

3. Na następnym kroku zaakceptuj warunki umowy gwarancyjnej

4. W oknie, które się pojawi uzupełnij odpowiednie pola

Uwaga
W przypadku instalacji na porcie 80 (np. na Default Web Site) należy upewnić się, że nie jest on wykorzystywany przez żadną aplikację (na porcie 80 pracuje np. komunikator Skype).
Uwaga
Ze względów bezpieczeństwa instalację Comarch HRM należy przeprowadzić na stronach z zainstalowanym certyfikatem SSL.

5. Po kliknięciu w przycisk Przeglądaj pojawi się okno wyboru bazy firmowej Comarch ERP Optima.

Uwaga
Jeżeli nie wybierzesz klucza ML, to do utworzonej aplikacji nie będzie można się zalogować. Nie ma wersji demo Comarch HRM dostępnej z tego poziomu

6. Po zatwierdzeniu zmian, nowa aplikacja pojawi się na liście.

Twój Comarch HRM został utworzony. Możesz zalogować się do swojej aplikacji wpisując w przeglądarce adres strony Web, na której został utworzony i podając dane do logowania do samego Comarch HRM. Adres strony można odczytać z poziomu okna właściwości aplikacji.

Uwaga
W przypadku wystąpienia błędu przedstawionego na zrzucie poniżej należy w Menadżerze Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) zmienić zaawansowane ustawienia utworzonej puli aplikacji – Wersja architektury .NET Framework na v4.0.

Uwaga
W Comarch ERP WAMC nie ma możliwości podpięcia bazy danych, która ma aktywną instalację Comarch HRM w modelu usługowym. Podczas próby podłączenia takiej bazy pojawi się odpowiedni komunikat.

Jeśli zamówienie było złożone pomyłkowo, należy skontaktować się z Asystą Comarch. Więcej informacji na temat modelu usługowego: kliknij tutaj

 

Usuwanie aplikacji

Równie łatwo jak dodawanie, przebiega również usuwanie aplikacji za pomocą Comarch ERP WAMC.

Poniżej dokonamy usunięcia aplikacji Comarch HRM.

 1. Z listy zainstalowanych aplikacji wybierz tą, którą chcesz usunąć

2. Kliknij przycisk Usuń

3. Potwierdź chęć usunięcia przyciskiem Tak, pod komunikatem, który się pojawi

4. W tym momencie konsolka zablokuje aplikację, wykona kopię zapasową bazy danych i usunie aplikację (kopia bazy trafia do domyślnego folderu backup’u SQL, zaś pliki do folderu z Comarch ERP WAMC)

5. Na koniec pojawi się okno z pytaniem dotyczącym usuwania obiektów aplikacji Comarch HRM z bazy danych Comarch ERP Optima

Wybranie opcji Tak spowoduje usunięcie z bazy danych Comarch ERP Optima wszystkich struktur (tabel, procedur i funkcji) związanych z aplikacją Comarch HRM.

Zostanie usunięta m.in.

 • struktura podległościowa
 • użytkownicy
 • zapisy związane z RCP
 • zapisy związane z oceną pracownika (Szablony, Arkusze ocen)
 • zapisy związane ze szkoleniami pracowników (Lista szkoleń, Okresy Szkoleniowe, Plan szkoleń)
 • zapisy związane z dokumentami do pobrania (Intranet > Do pobrania)
 • zapisy związane z rekrutacją (Intranet > Kariera, Wakaty, Aplikacje)

Wybranie opcji Nie spowoduje, że struktury te zostaną pozostawione. W obu przypadkach będzie możliwe wybranie tej bazy danych podczas kolejnego dodawania aplikacji Comarch HRM.

 

Aktualizacja

Kolejna ważna funkcjonalność Comarch ERP WAMC, to możliwość dokonania aktualizacji zainstalowanych aplikacji.

 1. Z listy zainstalowanych aplikacji wybierz tą, którą chcesz zaktualizować
 2. Kliknij przycisk Aktualizuj
 3. Z listy rozwijanej, która się pojawi wybierz aktualizację, którą chcesz wykonać 
 4. Kliknij przycisk OK, żeby zastosować aktualizację
 5. W tym momencie Comarch ERP WAMC dokona aktualizacji wybranej aplikacji i dodatkowo wykona kopię zapasową plików i bazy (kopia bazy trafia do domyślnego folderu backup’u SQL, zaś pliki do folderu konsolki)

Uwaga
Przed aktualizacją upewnij się, że data ważności gwarancji jest większa niż data produkcji kolejnej wersji Comarch HRM. W innym wypadku praca na zaktualizowanym oprogramowaniu będzie niemożliwa.

 

Właściwości

Comarch ERP WAMC umożliwia podgląd właściwości zainstalowanych aplikacji. Dzięki temu masz możliwość wybrania numeru klucza, sprawdzenia ścieżki instalacji, sprawdzenia adresu WWW zainstalowanej aplikacji itp.

 1. Z listy zainstalowanych aplikacji wybierz tą, której właściwości chcesz wyświetlić
 2. Kliknij przycisk Właściwości
 3. Pojawi się okno z właściwościami widoczne poniżej 
 4. W tym oknie możesz wybrać m.in. numer klucza Comarch ERP Menadżera Kluczy
 5. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, pamiętaj o zapisaniu ich klikając na przycisk ZapiszPobieranie aktualizacji

W momencie, gdy pojawiają się aktualizacje, zarówno aplikacji, jak i samej konsolki, użytkownik zostaje o nich na bieżąco informowany.

W takim wypadku ma możliwość ich pobrania po kliknięciu na przycisk Pobierz aktualizacje:

 

Aktualizacja Comarch ERP WAMC

Comarch ERP WAMC również jako aplikacja może otrzymać nową wersję. W takim wypadku przy pobieraniu aktualizacji zostanie pobrana również aktualizacja konsolki, która zostanie automatycznie zainstalowana.
Informacja o nowej wersji Comarch ERP WAMC jest wyświetlana w postaci chmurki, którą należy uruchomić aby zaktualizować aplikację.

 

Nowe wersje aplikacji (aplikacje do pobrania)

Konsolka umożliwia aktualizację aplikacji. W momencie, gdy pojawią się nowe wersje aplikacji i zostaną pobrane, automatycznie pojawią się na liście możliwych do wybrania wersji.
Jeżeli pojawi się poprawka do aplikacji, która jest zainstalowana, to Comarch ERP WAMC wyświetli komunikat informujący o możliwości jej instalacji.

Aktualizację aplikacji można również pobrać ręcznie z poziomu menu Ustawienia Comarch ERP WAMC pod przyciskiem „Wybierz aplikacje do pobrania„.