OPT042 – Dodatkowe możliwości filtrowania list w programie

Teoria i przykłady praktyczne

Panel filtra zaawansowanego

Filtr jest narzędziem wspomagającym przeszukiwanie list. W wielu miejscach systemu pojawiają się różnego rodzaju listy, do których można stosować filtry. Filtrowanie listy powoduje zawężenie ilości elementów wyświetlanych na liście do takich, które spełniają warunki filtra. Panel filtra można stosować na dwa sposoby:

 • Proste filtrowanie
 • Filtr zaawansowany


We wszystkich przypadkach list, które mogą być filtrowane, panel filtra zaawansowanego znajduje się na dole listy. Po prawej stronie wiersza filtra znajdują się zawsze przyciski do włączania i wyłączania działania filtra Filtruj, Wyczyść filtr oraz przycisk do tworzenia warunków filtrujących filtra zaawansowanego Konstruktor filtra.

Jeżeli pinezka (widoczna obok ikony filtrowania – lejka) jest:
wyłączona – wówczas po zmianie filtrowania na ikonie lejka pojawia się znak zapytania i dopiero po jego kliknięciu uruchomione zostanie filtrowanie. Ten tryb pracy jest efektywniejszy gdy lista zwiera bardzo dużo pozycji. Można wtedy najpierw ustawić wszystkie parametry filtrowania, a dopiero na końcu uruchomić samo przefiltrowanie listy.
włączona – wszystkie zmiany filtrowania wykonywane są na bieżąco i od razu widoczne są na liście.

Filtr zaawansowany pozwala filtrować listę według stworzonych przez Użytkownika warunków. Filtry zaawansowane są zapamiętywane w systemie. Nazwa filtra zaawansowanego jest poprzedzona znakiem „#”. Do tworzenia filtra zaawansowanego służy Konstruktor filtra , uruchamiany z dowolnego okna, w którym istnieje możliwość zastosowania filtra.
Praca z konstruktorem filtra wymaga pewnej znajomości struktury baz danych oraz umiejętności formułowania warunków logicznych.
Nazwa – nazwa filtra. Po zapisaniu filtra wpisana w tym polu nazwa zostanie poprzedzona znakiem „#”. Filtr pod tą nazwą będzie zapisany w zbiorze dostępnych filtrów dla danej listy. Zbiór filtrów przyporządkowanych do danej listy może być dowolnie modyfikowany tzn. można dodawać, poprawiać i usuwać zdefiniowane filtry.

Zakładka [Ogólne]

Zakładka [Ogólne] zawiera mechanizm łatwego konstruowania rozbudowanego wyrażenia logicznego filtrującego listę. W rozbudowanej postaci warunek logiczny może składać się z wielu członów połączonych operatorami logicznymi „oraz” (AND), „lub” (OR), „oraz nie” (AND Not) i „lub nie” (OR Not). W konstruktorze filtra tworzy się proste warunki logiczne, a następnie łączy się je za pomocą dostępnych operatorów.

Konstruktor filtra – zakładka Ogólne

Tworzenie pojedynczego wyrażenia filtra zaczyna się od dodania warunku (po kliknięciu w domyślny operator Oraz wybieramy opcję Dodaj warunek lub obok wciskamy przycisk). Następnie w warunku kliknięcie na domyślnie podstawione pierwsze pole z bazy danych rozwija listę z wyborem dostępnych pól. Nie trzeba znać dokładnie nazw pól czy struktury bazy – po prawej stronie listy znajduje się opis (komentarz).

Konstruktor filtra – lista dostępnych pól z bazy danych

Dostęp do pól zorganizowany jest za pośrednictwem list rozwijanych. W zależności od tego, dla jakiej listy tworzony jest filtr (z poziomu którego okna został wywołany konstruktor filtra), lista dostępnych pól jest różna. Przykładowo, jeżeli konstruktor filtra zostanie wywołany z okna Kontrahenci – wówczas dostępne będą pola związane z kartoteką kontrahenta.
Za każdym razem Użytkownik otrzymuje zestaw dostępnych pól odpowiedni do danej listy. Dzięki temu, chcąc tworzyć własne filtry, nie musi znać całej bazy danych. Może się ograniczyć do znajomości struktury kilku tabel, w oparciu o które będzie budował własne filtry. Po wyborze pola należy wybrać odpowiedni operator porównania
z listy. Lista pojawi się po kliknięciu na domyślnie wyświetlany operator.

Konstruktor filtra – dostępne operatory warunkujące

Inaczej mówiąc, należy przyrównać wybrane pole do ustalonej z góry wartości stałej lub do parametru, którego wartość będzie pobierana w momencie uruchamiania filtra. Wartość do której będzie odbywało się przyrównanie wpisujemy po kliknięciu w pole . Tworzenie wyrażenia może odbywać się także w oknie Edycja wyrażenia filtra, które uruchamia się po kliknięciu w pole , a następnie przycisku plusa po prawej stronie .

Po wywołaniu okna Edycja wyrażenia filtra należy podać wartość szukaną dla tego pola. Jeżeli wartość szukana ma być pobierana w momencie uruchomienia filtra to należy zaznaczyć pole wyboru Pytaj o wartość. Następnie w polu Tytuł należy wpisać opis pobieranej wartości. W ten prosty sposób tworzy się filtry z parametrem. Poniżej przedstawione zostało okno z pytaniem o parametry filtra. Okno pojawia się automatycznie po uruchomieniu filtra z parametrem.

Edycja wyrażenia filtra

Logiczna reprezentacja utworzonego w ten sposób wyrażenia filtrującego jest wyświetlana w dolnej części okna po zaakceptowaniu Edycji wyrażenia filtra.

Zakładka [Zaawansowane]

Zakładka [Ogólne] konstruktora filtra pozwala na łatwe budowanie wyrażeń filtrujących, posiada on jednak pewne ograniczenia. Dla bardziej wymagających Użytkowników została zaprojektowana zakładka [Zaawansowane]. Można tu ręczne tworzyć warunek filtrujący. Zakładka [Zaawansowane] posiada pole, do którego wprowadzany jest filtr w postaci wyrażenia z użyciem składni języka SQL. Praca z konstruktorem filtra wymaga znajomości struktury baz danych oraz umiejętności formułowania warunków logicznych.

Uwaga
Aby zobaczyć listę zdefiniowanych filtrów należy przycisnąć klawisz CTRL razem z LEWYM KLAWISZEM MYSZY na przycisku Konstruktor filtra. Lista ta obsługiwana jest przez standardowe przyciski i klawisze umożliwiające dodawanie, edytowanie i kasowanie filtrów.

Konstruktor filtra – zakładka Zaawansowane

Jeżeli zachodzi potrzeba utworzenia warunku, aby filtr działał jedynie na wybranej bazie firmowej, na początku treści filtra należy wpisać:

'DEMO' = {_QGetSQL('select SYS_Wartosc from cdn.SystemCDN where SYS_ID =1')}
po tym warunku po operatorze „AND” należy wprowadzić właściwą treść filtra. W powyższym warunku na początku jako argument (w powyższym przykładzie „DEMO”) należy podać nazwę bazy wyświetlaną na liście firm.

Zakładka [Opcje]

Zakładka [Opcje] zawiera typ filtra. Domyślnym typem jest filtr Stanowiska. Jego definicja jest zapisywana w rejestrze systemowym i filtr stanowiska będzie widoczny dla danego stanowiska.

Definicja filtra Globalnego jest zapisywana w bazie danych, dzięki czemu jest on widoczny i dostępny do edycji dla wszystkich Użytkowników.

Filtr może być dostępny tylko dla wybranego operatora po zaznaczeniu opcji Operator i wybraniu odpowiedniego operatora. Po zalogowaniu się operator będzie miał możliwość wyboru filtra z listy filtrów.

Filtr może być Obowiązkowy dla danego operatora, co oznacza, że po zalogowaniu się tego operatora filtr będzie włączony i nie będzie widoczny (do wyboru) na liście filtrów. Dodatkowo należy zaznaczyć w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Parametry – parametr Stosuj filtry obowiązkowe.

Parametr Chroniony – jeśli zaznaczy go operator z uprawnieniami Administratora, wówczas inni operatorzy nie będą mieli możliwości edycji i usunięcia danego filtra.

Parametr Domyślny można zaznaczyć dla danego filtra niezależnie od jego typu (Stanowiska/ Operatora/ Globalny/ Obowiązkowy). Zaznaczenie parametru powoduje, że filtr jest automatycznie stosowany przy wejściu na daną listę. W odróżnieniu od filtra obowiązkowego można go wyłączyć. Filtrów domyślnych dla danej listy może być wiele, ale przy otwieraniu listy zostanie wybrany tylko jeden z nich. Kryterium wyboru wyznacza typ filtra oraz kolejność filtra w ramach typu. Najwyższy priorytet mają filtry Stanowiska, a więc związane z danym komputerem. Jeśli na jednym lub kilku filtrach typu Użytkownika, podłączonych do danej listy, zostanie zaznaczony parametr Domyślny, ostatni z nich zostanie uznany jako domyślny. W przypadku braku domyślnego filtra Stanowiska przeszukiwane są filtry Operatora, a wybór filtra domyślnego następuje analogicznie jak poprzednio. Jeśli na danej liście nie ma zdefiniowanego ani filtra domyślnego Stanowiska ani Operatora – domyślny filtr jest szukany w filtrach Globalnych.

Konstruktor filtra – zakładka Opcje

Zapamiętywanie ustawień filtra

Po zamknięciu listy zapamiętywanie ustawień filtra jest realizowane wg poniższych zasad:

 • zapamiętywane jest czy panel dodatkowy był zwinięty/rozwinięty,
 • zapamiętywane jest czy pinezka była włączona/wyłączona,
 • zapamiętywane są ustawienia pól z panelu podstawowego i rozwijanego,
 • lista otwiera się wyfiltrowana wg zapamiętanych filtrów.


Ponadto przy pierwszym uruchomieniu listy pinezka jest włączona, a dostępna opcja Wyczyść filtr na liście oraz Reset ustawień okien przywraca ustawienia domyślne dla filtrów panelu podstawowego i rozwijanego.

Odświeżanie listy odbywa się przy każdorazowym użyciu lejka lub oraz poprzez wciśnięcie F5 w dowolnym miejscu na liście.

Filtry zapisywane są do bazy konfiguracyjnej, więc odtworzenie bazy konfiguracyjnej powoduje przywrócenie wszystkich filtrów, które zostały do niej dodane. Inną możliwością przeniesienia filtrów do innej instalacji jest skopiowanie treści filtra z zakładki [Zaawansowane] Konstruktora filtra i wklejenie jej w tym samym miejscu w innej instalacji Comarch ERP Optima. Istotne jest, aby Konstruktor filtra był uruchomiony z poziomu tej samej listy.

Przykłady z instrukcją tworzenia

Moduły Handlowo-Magazynowe

Filtry tworzone z poziomu zakładki [Ogólne]

Na liście Faktur Sprzedaży chcemy wyświetlić tylko te dokumenty, których wartość brutto jest pomiędzy 500 a 1000 PLN. W konstruktorze filtra, zakładka [Ogólne] w pole Nazwa wpisujemy wybraną nazwę filtra, następnie w celu dodania warunków klikamy ikonę plusa i wskazujemy pole TrN_RazemBrutto.

Określamy dla niego warunek „Jest większe niż” oraz kwotę 500
Następnie analogicznie dodajemy kolejny warunek, w którym określamy TrN_RazemBrutto „Jest mniejsze niż” 1000. Zapisujemy filtr ikoną .
Po zapisie jest on widoczny na liście filtrów dostępnych z poziomu listy Faktur Sprzedaży.

Filtry tworzone z poziomu zakładki [Zaawansowane]

Z poziomu listy Faktur Sprzedaży do bazy danych wysyłane jest automatycznie zapytanie:

SELECT [lista kolumn] FROM A.TraNag WHERE …

Alias „A” dla tabeli TraNag, który jest widoczny w powyższym przykładzie pozwala na tworzenie bardziej skomplikowanych zapytań przy użyciu wielu tabel. Dla różnych list aliasy mogą być różne – można je podejrzeć za pomocą zaawansowanych narzędzi do obsługi serwera SQL.
W treści filtra zaawansowanego wpisujemy wyrażenie SQL, które następuje po WHERE w zapytaniu.

Prosty filtr zaawansowany
Dla filtra przedstawionego we wcześniejszym przykładzie dla zakładki [Ogólne] można zbudować bezpośrednie zapytanie w zakładce [Zaawansowane], które wyglądałoby tak:

(TrN_RazemBrutto > '500.0000' AND TrN_RazemBrutto < '1000.0000')

Jest to filtr o analogicznym działaniu, pokazujący Faktury Sprzedaży, których wartość brutto zawiera się między 500 a 1000 PLN.

Filtr zaawansowany z parametrem dynamicznym
W przykładzie pokażemy jak wyfiltrować dokumenty handlowo-magazynowe, które wystawił określony operator.
Id operatora, który wystawił dany dokument znajduje się w bazie w tabeli TraNag w polu TrN_OpeZalID. W filtrze musimy porównać wartość tego pola z ID operatora wybranego. Potrzebny będzie parametr dynamiczny. Stworzymy go klikając prawym przyciskiem myszy w polu Filtr SQL i wybierając opcję Wstaw/edytuj deklarację parametru dynamicznego.

Pojawi się kreator, który poprowadzi nas przez kolejne kroki, w których:

 • wskazujemy nazwę parametru, której użyjemy potem w zapytaniu (np. OpeID)
 • wybór typów parametru:


Parametr typu lista wywoływana
– jeśli wybierzemy typ – lista wywoływana – dla tego typu parametrów pojawia się pewien zakres gotowych procedur, z których możemy wybrać np. opcje: lista kontrahentów, lista kategorii, lista grup, lista towarów itp. Wybieramy z tej listy procedurę lista operatorów, która wyświetli listę akronimów operatorów, a po wyborze konkretnego operatora zwróci jego ID i przekaże w parametrze OpeID.

Po zatwierdzeniu kolejnych okien deklaracja parametru wygląda w ten sposób:

@PAR ?@LS20(OP_PROC.DLL|CALLLOOKUPOPELISTA())|OpeID|&OpeID:{}@? PAR@

Wywołanie parametru w zapytaniu wstawiamy jak pokazano poniżej:

TrN_OpeZalID = ??OpeID

Umożliwi to wybór z listy operatorów wybranego operatora i przefiltrowanie dokumentów po określonym operatorze. Filtr pokazuje dokumenty WYSTAWIONE przez danego operatora. Aby filtr reagował na dokumenty ZMODYFIKOWANE przez operatora należy zmienić TrN_OpeZalID na TrN_OpeModID

Parametr typu lista rozwijana
Jeśli chcielibyśmy w parametrze zastosować listę rozwijaną, wówczas w kolejnym kroku kreatora pojawi się szablon zapytania, które należy uzupełnić:

SELECT ID = 1, Kod = ''

W tym miejscu powinno znaleźć się zapytanie, które zwróci nam ID oraz KOD. KOD będzie wyświetlany na liście rozwijanej, natomiast po dokonaniu wyboru z tej listy – do parametru będzie przekazywane ID wyboru.

SELECT ID = Ope_OpeId, Kod = Ope_Kod From {OPBK()}.CDN.Operatorzy Order By Ope_Kod

Lista operatorów znajduje się w tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej, dlatego konieczne jest odwołanie w podany sposób:

{OPBK()}.CDN.Operatorzy

Ostatecznie filtr z parametrem z listą rozwijaną będzie wyglądał w ten sposób:

@PAR ?@R(SELECT ID = Ope_OpeId, Kod = Ope_Kod From {OPBK()}.CDN.Operatorzy Order By Ope_Kod)|OpeID|&OpeID:{}@? PAR@
TrN_OpeZalID = ??OpeID

Należy pamiętać o tym, aby w definicji parametru dynamicznego użyć kolumny liczbowej (w tym przypadku TrN_OpeZalID).

Funkcje systemowe
Modyfikacją zaprezentowanego filtra może być taki filtr, który pokaże dokumenty aktualnie zalogowanego operatora. W tym celu można wykorzystać funkcje systemowe. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy:

Spośród listy dostępnych funkcji możemy wybrać funkcję OperatorID, która zwróci ID zalogowanego operatora:

Ostatecznie filtr z użyciem funkcji systemowej będzie wyglądał tak:

TrN_OpeZalID = {OperatorID}

Moduły Księgowe

Filtry tworzone z poziomu zakładki [Ogólne]

Na liście zapisów kasowych/bankowych chcemy wyświetlić zapisy, na których nie zostało uzupełnione konto przeciwstawne.
W konstruktorze filtra, zakładka [Ogólne] w pole Nazwa wpisujemy wybraną nazwę filtra, następnie w celu dodania warunków klikamy ikonę plusa i wskazujemy pole Bzp_KontoPrzeciwstawne.

Określamy dla niego warunek „Jest puste”.
Następnie zapisujemy filtr ikoną .
Po zapisie jest on widoczny na liście filtrów dostępnych z poziomu listy zapisów kasowych/bankowych.

Filtry tworzone z poziomu zakładki [Zaawansowane]

Filtr zaawansowany z parametrem dynamicznym
W przykładzie pokażemy jak wyfiltrować dokumenty w rejestrze VAT, które posiadają określoną kategorię w nagłówku dokumentu.
Id kategorii, która została wybrana na dokumencie w rejestrze VAT znajduje się w bazie w tabeli VatNag w polu VaN_KatID.
W filtrze musimy porównać wartość tego pola z ID operatora wybranego. Potrzebny będzie parametr dynamiczny. Stworzymy go klikając prawym przyciskiem myszy w polu Filtr SQL i wybierając opcję Wstaw/edytuj deklarację parametru dynamicznego.

Pojawi się kreator, który poprowadzi nas przez kolejne kroki, w których:

 • wskazujemy nazwę parametru, której użyjemy potem w zapytaniu (np. Kategoria)
 • wybór typów parametru:


Parametr typu lista wywoływana
– jeśli wybierzemy typ – lista wywoływana – dla tego typu parametrów pojawia się pewien zakres gotowych procedur, z których możemy wybrać np. opcje: lista kontrahentów, lista kategorii, lista grup, lista towarów itp.
Wybieramy z tej listy procedurę lista kategorii, która wyświetli listę kategorii, a po wyborze konkretnej kategorii zwróci jego ID i przekaże w parametrze kategoria.

Po zatwierdzeniu kolejnych okien deklaracja parametru wygląda w ten sposób:

@PAR ?@LS0(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|kategoria|&kategoria:0|@? PAR@

Wywołanie parametru w zapytaniu wstawiamy jak poniżej:

VaN_KatId = ??Kategoria

Umożliwi to wybór z listy kategorii wybranej kategorii i przefiltrowanie dokumentów po określonej kategorii wybranej w nagłówku dokumentu w rejestrze VAT. Należy pamiętać o tym, aby w definicji parametru dynamicznego użyć kolumny liczbowej (w tym przypadku VaN_KatId).

Moduły Płace i Kadry

Filtry tworzone z poziomu zakładki [Ogólne]

Na liście pracowników w kadrach chcemy wyświetlić osoby, dla których została odnotowana informacja na temat wieloetatowości, a konkretnie posiadają ustawiony etat podstawowy.
W konstruktorze filtra, zakładka [Ogólne] w pole Nazwa wpisujemy wybraną nazwę filtra, następnie w celu dodania warunków klikamy ikonę plusa i wskazujemy pole PRI_Nadrzedny.

Określamy dla niego warunek „Jest równe” oraz podajemy wartość 1.
Następnie zapisujemy filtr ikoną .
Po zapisie jest on widoczny na liście filtrów dostępnych z poziomu listy pracowników.

Filtry tworzone z poziomu zakładki [Zaawansowane]


Filtr zaawansowany z parametrem dynamicznym

W przykładzie pokażemy jak odfiltrować pracowników, którzy posiadają przypisaną określoną kategorię.
Id kategorii, która została przypisana pracownikowi na jego formularzu kadrowym (zakładka 7 [Dodatkowe]) znajduje się w bazie w tabeli PracEtaty w polu PRE_KatId.
W filtrze musimy porównać wartość tego pola z wartością wybraną z listy słownikowej wszystkich kategorii. Potrzebny będzie parametr dynamiczny. Stworzymy go klikając prawym przyciskiem myszy w polu Filtr SQL i wybierając opcję Wstaw/edytuj deklarację parametru dynamicznego.

 • wskazujemy nazwę parametru, której użyjemy potem w zapytaniu (np. Kategoria)
 • wybór typów parametru:


Parametr typu lista rozwijana
– jeśli wybierzemy typ – lista rozwijana – dla tego typu parametrów należy zdefiniować odpowiednie zapytanie SQL podając w zapytaniu dwa pobierane pola z czego pierwsze musi być numeryczne (identyfikator) a drugie tekstowe (opis).

Należy pamiętać o tym, aby w definicji parametru dynamicznego użyć kolumny liczbowej (w tym przypadku PRE_KatId).

Pozostałe przykłady

Uwaga
Nowo dodane przykłady filtrów oznaczone są kolorem zielonym na liście.

Ogólne

Jak ustawić w filtrze datę bieżącą lub zakres dat, np. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca?

Aby po zdefiniowaniu filtrów, w których pada pytanie o datę lub zakres dat podpowiadała się data bieżąca, a nie data z dnia definiowania filtra, należy skorzystać z parametru dynamicznego. Na zakładce [Zaawansowane] w Konstruktorze filtra należy zdefiniować odpowiednie parametry dynamiczne (prawy klawisz myszy na polu z filtrem, Wstaw/edytuj deklarację parametru dynamicznego, potem, żeby go wykorzystać: Wstaw/edytuj odwołanie do parametru dynamicznego).
Przykładowy filtr (zakres dat na bieżący miesiąc) w polu Filtr SQL powinien mieć wpisane:

@PAR ?@D17|data1|&Data od:{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@ @PAR ?@D17|data2|&Data do:{DateClwLastDay('m')} @? PAR@ TrN_DataDok >= ??data1 AND TrN_DataDok <= ??data2

Jak zawęzić listę kontrahentów do tych, których kod rozpoczyna się na zadaną literę?

Taki filtr może być przydatny przy seryjnym generowaniu Not odsetkowych, Ponagleń Zapłaty czy Potwierdzeń Salda, które jest dostępne z menu Ogólne/ Kontrahenci, pod ikoną Generacja na pasku zadań.
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać w polu Filtr SQL:

Knt_Kod LIKE ?@S100|Kod zaczyna się od:'' + '%'

Aby odfiltrować dokumenty Ponagleń zapłaty lub Potwierdzeń salda dla kontrahentów, których kod rozpoczyna się od zadanej litery, należy:
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać w polu Filtr SQL:

exists (select * from CDN.Kontrahenci where BDN_PodmiotID=Knt_KntId AND Knt_Kod LIKE ?@S100|Kod zaczyna się od:'' + '%')

Dla listy Not odsetkowych w polu Filtr SQL:

exists (select * from CDN.Kontrahenci where NON_PodmiotID=Knt_KntId AND Knt_Kod LIKE ?@S100|Kod zaczyna się od:'' + '%')

Jak wyfiltrować kontrahentów, którzy mają wybraną na karcie konkretną kategorię szczegółową (sprzedaży bądź zakupu)?

Aby odnaleźć kontrahentów z określoną kategorią sprzedaży, na liście kontrahentów należy uruchomić konstruktor filtra, a następnie na zakładce [Zaawansowane] w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS0(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|kategoria|&kategoria:0|@? PAR@
Knt_KatID= ??Kategoria

Z kolei, aby odnaleźć kontrahentów z określoną kategorią zakupu należy zastosować filtr:

@PAR ?@LS0(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|kategoria|&kategoria:0|@? PAR@
Knt_KatZakID= ??Kategoria

Przed odfiltrowaniem listy program będzie pytał o kategorię szczegółową.
Aby odnaleźć kontrahentów z kategorią zawierającą określoną frazę, to stosując poniższy filtr:

Knt_KatID=(select Kat_KatID from cdn.kategorie where Kat_KatID=Knt_KatID and kat_KodSzczegol like ?@S100|Kat szczeg:'')

podczas wpisywania kategorii, przed bądź za wpisywaną frazą należy wstawić znak „%” zastępujący dowolny ciąg znaków.

Jak zbudować filtr, który przed odfiltrowaniem listy kontrahentów z danego województwa będzie wyświetlał listę województw do wyboru?

Na liście kontrahentów, w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT Id = 0, Kod = '' UNION
SELECT Id = 1, Kod = 'dolnośląskie' UNION
SELECT Id = 2, Kod = 'kujawsko-pomorskie' UNION
SELECT Id = 3, Kod = 'lubelskie' UNION
SELECT Id = 4, Kod = 'lubuskie' UNION
SELECT Id = 5, Kod = 'łódzkie' UNION
SELECT Id = 6, Kod = 'małopolskie' UNION
SELECT Id = 7, Kod = 'mazowieckie' UNION
SELECT Id = 8, Kod = 'opolskie' UNION
SELECT Id = 9, Kod = 'podkarpackie' UNION
SELECT Id = 10, Kod = 'podlaskie' UNION
SELECT Id = 11, Kod = 'pomorskie' UNION
SELECT Id = 12, Kod = 'śląskie' UNION
SELECT Id = 13, Kod = 'świętokrzyskie' UNION
SELECT Id = 14, Kod = 'warmińsko-mazurskie' UNION
SELECT Id = 15, Kod = 'wielkopolskie' UNION
SELECT Id = 16, Kod = 'zachodniopomorskie')|Woj|&Województwo: @? PAR@
Knt_Wojewodztwo = Case ??Woj
When 1 Then 'dolnośląskie'
When 2 Then 'kujawsko-pomorskie'
When 3 Then 'lubelskie'
When 4 Then 'lubuskie'
When 5 Then 'łódzkie'
When 6 Then 'małopolskie'
When 7 Then 'mazowieckie'
When 8 Then 'opolskie'
When 9 Then 'podkarpackie'
When 10 Then 'podlaskie'
When 11 Then 'pomorskie'
When 12 Then 'śląskie'
When 13 Then 'świętokrzyskie'
When 14 Then 'warmińsko-mazurskie'
When 15 Then 'wielkopolskie'
When 16 Then 'zachodniopomorskie'
Else ''
End

Pierwsza część (od @PAR do PAR@) jest to deklaracja parametru dynamicznego. Jeżeli zostanie wybrany parametr dynamiczny typu „Lista rozwijana” to zapytanie SQL musi zwrócić wynik dwukolumnowy – w pierwszym ma być wartość numeryczna (która zostanie podstawiona do zmiennej), a w drugim tekst (który zostanie wyświetlony na liście). Najwygodniej jest najpierw napisać sobie takie zapytanie np. w WinSQL-u (łatwo wtedy sprawdzić, czy nie ma w nim błędów), a potem przekleić do „wizarda parametru dynamicznego” w kroku 4 (wizard jest dostępny na zakładce [Zaawansowane] w Konstruktorze filtra w menu kontekstowym).
Druga część, to wykorzystanie tego parametru w zapytaniu SQL, które zostanie podstawione do filtra. Pod ??Woj program podstawi liczbę odpowiadającą wybranemu województwu, a konstrukcja CaseWhenThen … pozwoli na „przetłumaczenie” z powrotem liczby na tekst.

Kasa/Bank

Jak wyfiltrować dokumenty, które zostały rozliczone w styczniu 14 dni po terminie płatności?

Klient wystawiał noty odsetkowe tylko klientom, którzy zapłacili 14 dni po upływie terminu płatności. Zastosowanie filtra w Preliminarzu pozwoliło na wyodrębnienie dokumentów, które odpowiadały ww. zapytaniu. Wynik można wysłać do Excela i posortować wg nazwy kontrahenta.
Filtr należy zbudować z poziomu Preliminarza Płatności. W Konstruktorze filtra, na zakładce: [Zaawansowane] należy wpisać w polu Filtr SQL:

BZd_DataRoz BETWEEN CONVERT(DATETIME,'2018-01-01',120) AND CONVERT(DATETIME,'2018-01-31',120) And BZd_DataRoz > DateAdd(day, 14, BZd_Termin)

Jak wyfiltrować zdarzenia w Preliminarzu, które mają wybraną przez operatora formę płatności?

Na liście zdarzeń w Preliminarzu, pod ikonką Konstruktor filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL wpisujemy:

@PAR ?@R(SELECT FPl_FPlId, FPl_Nazwa FROM CDN.FormyPlatnosci)|fp|&fp: @? PAR@
BZd_FPlId=??fp

Przed odfiltrowaniem pojawi się rozwijana lista z dostępnymi formami płatności.

Jak wyfiltrować z poziomu listy kontrahentów nierozliczone zdarzenia z preliminarza wystawione w zadanym okresie?

Filtr ten sprawdza, czy w Preliminarzu Płatności dla danego kontrahenta są zapisy przychodowe, zatwierdzone, nierozliczone i wystawione w zadanym okresie czasu.
Z poziomu listy kontrahentów w Konstruktorze filtra, na zakładce: [Zaawansowane] w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists ( select * From CDN.BnkZdarzenia
where BZd_DataDok>= ?@D10-|Data od:
and BZd_DataDok<= ?@D10-|Data do: and Bzd_PodmiotTyp = 1 and Bzd_PodmiotID=Knt_KntID and BZd_Kierunek =1 and BZd_Stan>0
and BZd_KwotaSys<>BZd_KwotaRozSys)

Jak przefiltrować na preliminarzu płatności tylko te FA i FKOR, które nie mają powiązania z dokumentami magazynowymi?

Trzeba wykonać filtr w Preliminarzu płatności, który uwzględni tabelę TraNag, w której jest przechowywana taka informacja. Przykładowy filtr SQL będzie wyglądał tak:

exists (select * from CDN.TraNag where Trn_TrNID=Bzd_DokumentID And Bzd_DokumentTyp=1 and TrN_Rodzaj=302000 or Trn_Rodzaj=302001 or Trn_Rodzaj=302002 or Trn_Rodzaj=302002)

Jak wyfiltrować zapisy kasowo/bankowe zawierające kategorię szczegółowe należące do zadanej kategorii ogólnej?

Na liście zapisów kasowo/bankowych, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select Kat_KodOgolny, Kat_KodSzczegol from cdn.kategorie where BZp_KatID=Kat_KatID AND Kat_KodOgolny=?@S100|Kategoria ogólna:'')

Jak wyfiltrować listę kontrahentów, dla których są pary dokumentów do rozliczenia?

Chodzi o to aby użytkownik w menu Kasa/Bank/Rozliczenia, po wywołaniu listy kontrahentów, mógł ją zawęzić do tych, którzy mają nierozliczone dokumenty, które można ze sobą rozliczyć czyli np. Fakturę Sprzedaży i dokument KP lub Fakturę zakupu i dokument KW lub Fakturę Sprzedaży i Fakturę Zakupu lub Dokumenty KP i KW.
Można założyć filtr zaawansowany na liście kontrahentów w menu Ogólne/ Kontrahenci, który będzie korzystał z tabeli CDN.DokumentyKBView.
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL można wpisać:

Exists (Select * From CDN.DokumentyKBView Where DKB_PodmiotTyp = 1 And DKB_PodmiotId = Knt_KntId And DKB_Rozliczono = 1 And DKB_Kierunek = Case DKB_TypDokumentuKB When 1 Then 1 Else -1 End)
And Exists (Select * From CDN.DokumentyKBView Where DKB_PodmiotTyp = 1 And DKB_PodmiotId = Knt_KntId And DKB_Rozliczono = 1 And DKB_Kierunek = Case DKB_TypDokumentuKB When 1 Then -1 Else 1 End)

Podobny filtr można stworzyć na liście pracowników podmieniając:

DKB_PodmiotTyp = 1 And DKB_PodmiotId = Knt_KntId

na

DKB_PodmiotTyp = 3 And DKB_PodmiotId = Pra_PraId

Filtr nie sprawdza waluty dokumentów.

Jak wyfiltrować w Preliminarzu płatności dokumenty, których termin płatności upłynął więcej niż 30 dni temu?

W Preliminarzu płatności, w Konstruktorze filtra, w polu Filtr SQL należy wstawić:

datediff ( d , BZd_Termin , {DateSQL(Today())} ) > 30

Filtr policzy różnicę pomiędzy datą bieżącą i terminem płatności i wyświetli te dokumenty, dla których różnica jest większa niż 30 dni.

Jak wyszukać zduplikowanych kontrahentów i zduplikowane zdarzenia w Preliminarzu?

W słownikach na liście kontrahentów można zastosować filtr, który sprawdzi czy są kontrahenci którym powtarza się numer NIP i dodatkowo pole NIP nie jest puste:

Knt_Nip IN
(SELECT Knt_Nip
FROM CDN.Kontrahenci WHERE Knt_Nip <> ''
GROUP BY Knt_Nip
HAVING COUNT ( Knt_Nip ) > 1 )

W Preliminarzu płatności filtr wyświetli zdarzenia o takim samym numerze obcym. To pozwoli sprawdzić czy w systemie nie wprowadzono dwa razy tego samego dokumentu:

BZd_NumerObcy IN
(SELECT BZd_NumerObcy
FROM cdn.bnkzdarzenia
GROUP BY BZd_NumerObcy
HAVING COUNT ( BZd_NumerObcy ) > 1 )

Jak wyfiltrować w Preliminarzu faktury, które w rejestrze VAT znajdują się w konkretnym podrejestrze?

W Preliminarzu należy uruchomić Konstruktor filtra, a następnie na zakładce [Zaawansowane] w polu Filtr SQL należy wpisać:

(Bzd_DokumentTyp='2' AND Bzd_DokumentID in (select Van_VanID from CDN.VatNag where Bzd_DokumentID=Van_VanID AND VaN_Rejestr=?@S100|Nazwa rejestru:'')) OR (Bzd_DokumentTyp='1' AND Bzd_DokumentID in (select Van_TrnID from CDN.VatNag where Bzd_DokumentID=Van_TrnID AND VaN_Rejestr=?@S100|Nazwa rejestru:''))

Przed odfiltrowaniem listy program będzie pytał o nazwę rejestru dla którego ma wyświetlić faktury.
Inny wariant powyższego filtra, gdzie nazwa rejestru VAT wybierana jest z rozwijalnej listy:

@PAR ?@R(SELECT LP=Gru_GruID, KOD=Gru_Nazwa FROM cdn.Grupy WHERE (Gru_Typ=1 OR Gru_Typ=2))|RejVat|&RejVat:0 |@? PAR@
(Bzd_DokumentTyp='2' AND Bzd_DokumentID in (select Van_VanID from CDN.VatNag where Bzd_DokumentID=Van_VanID AND VaN_Rejestr=??_RES2_RejVat))
OR
(Bzd_DokumentTyp='1' AND Bzd_DokumentID in (select Van_TrnID from CDN.VatNag where Bzd_DokumentID=Van_TrnID AND VaN_Rejestr=??_RES2_RejVat))

Filtry uwzględniają zarówno faktury wprowadzone bezpośrednio do Rejestrów VAT jak i faktury wystawione
w module Faktury i przeniesione do Rejestrów VAT.

Jak wyfiltrować kontrahentów, którzy nie są osobą fizyczną i suma nierozliczonych dokumentów jest większa niż podana przez operatora?

Na liście kontrahentów w menu Ogólne/ Kontrahenci, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select Knt_KntId from CDN.BnkZdarzenia where Knt_KntId=BZd_PodmiotID AND BZd_PodmiotTyp=1
having SUM(BZd_Kierunek * (BZd_KwotaSys-BZd_KwotaRozSys)) >?@N-15.4|Kwota:0)

Wyrażenie:

having SUM(BZd_Kierunek * (BZd_KwotaSys-BZd_KwotaRozSys))

pozwoli wyfiltrować różnicę nierozliczonych przychodów i rozchodów.
Filtr uwzględni wszystkie dokumenty z Preliminarza Płatności dla danego kontrahenta. Dla zawężonej listy będzie można wygenerować np. Potwierdzenie Salda lub Ponaglenie Zapłaty.
Poniżej filtr, który uwzględni również historyczność czyli stan rozliczeń na konkretny dzień podany przez operatora.
Na liście kontrahentów w menu Ogólne/ Kontrahenci, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu: Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|Dzien|&Na dzień:{Today()} @? PAR@ @PAR ?@N15.2|Kwota|&Kwota powyżej:0 @? @RH(999999) PAR@ @PAR ?@S3|Waluta|&Waluta:PLN @? @U() PAR@ Knt_Finalny = 0 AND EXISTS ( SELECT BZd_PodmiotId FROM (SELECT BZd_PodmiotId, BZd_Kierunek, BZd_Kwota, BZd_KwotaRoz = SUM(IsNull(BRK_Kwota,0)) FROM CDN.BnkZdarzenia LEFT OUTER JOIN (CDN.BnkRozRelacje JOIN CDN.BnkRozKwoty ON BRR_BRKId = BRK_BRKId) ON BZd_BZdId = BRR_ZDokId AND BRR_ZDokTyp = 1 AND (BRK_DataDok <= ??Dzien OR BRK_DataDok Is NULL) WHERE BZd_Stan > 0 AND BZd_PodmiotTyp = 1 AND BZd_PodmiotID = Knt_KntId AND BZd_DataDok <= ??Dzien AND CASE BZd_Waluta WHEN '' THEN 'PLN' ELSE BZd_Waluta END = ??Waluta AND BZd_Rozliczono <> 0 GROUP BY BZd_PodmiotId, BZd_Kierunek, BZd_Kwota, BZd_BZdId ) As TmpTable GROUP BY BZd_PodmiotId HAVING Sum(BZd_Kierunek * (BZd_Kwota-BZd_KwotaRoz)) > ??Kwota )

Jak wyfiltrować na liście zapisów kasowo bankowych te, które mają uzupełnione konto Wn lub konto Ma w kwotach dodatkowych?

Na liście zapisów kasowo/bankowych pod ikoną konstruktora filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL wpisujemy:

exists (select * from CDN.KwotyDodatkowe where Kdd_DokumentID=Bzp_BzpID AND KDD_DokumentTyp=14 AND (Kdd_Segment1<>'' OR Kdd_Segment2<>''))

Aby wyfiltrować te które mają wpisane określone konto po stronie Wn , możemy użyć:

exists (select * from CDN.KwotyDodatkowe where Kdd_DokumentID=Bzp_BzpID AND KDD_DokumentTyp=14 AND Kdd_Segment1=?@S100|KontoWN:'')
Analogicznie konto Ma:

exists (select * from CDN.KwotyDodatkowe where Kdd_DokumentID=Bzp_BzpID AND KDD_DokumentTyp=14 AND Kdd_Segment2=?@S100|KontoMA :'')

lub wyszukując określoną kwotę w kwotach dodatkowych:

exists (select * from CDN.KwotyDodatkowe where Kdd_DokumentID=Bzp_BzpID AND KDD_DokumentTyp=14 AND Kdd_Kwota=?@S100|Kwota:'')

Filtr dla zapisów Kasowych/Bankowych, wyświetlający zapisy kontrahentów, którzy są przydzieleni do danego pracownika (ustawienie w Karcie Kontrahenta)

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_PRCW.DLL|CALLLOOKUPPRILISTA())|Pracownik|&Pracownik:0|@? PAR@
BZp_PodmiotTyp=1 and exists (select * from cdn.kontrahenci where BZp_PodmiotID=Knt_KntId and Knt_OpiekunId=??Pracownik and Knt_OpiekunTyp=3)

Filtr wyświetlający zdarzenia w preliminarzu dla dwóch (lub więcej) kontrahentów:

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKNTLISTA())|kod1|&kontrahent1:REG= @? PAR@ BZd_PodmiotID = ??kod1
OR
@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKNTLISTA())|kod2|&kontrahent2:REG= @? PAR@ BZd_PodmiotID = ??kod2

Filtr ograniczający listę wyświetlanych w Preliminarzu płatności dokumentów do płatności pochodzących z Faktur Zakupu z modułu Handel i zapisów z Rejestru zakupu VAT:

Filtr może być stosowany wtedy, gdy np. Faktury Zakupu z których towary mają wejść na magazyn wprowadzamy w module Handel, a Faktury Zakupu kosztowe – od razu w Rejestrach VAT. Po zastosowaniu takiego filtra w Preliminarzu możemy widzieć jednocześnie oba te rodzaje dokumentów (i tylko te dokumenty).
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from CDN.TraNag where Trn_TrNID=Bzd_DokumentID And Bzd_DokumentTyp=1 and TrN_TypDokumentu=301) or exists (select * from CDN.VatNag where VaN_VaNID=Bzd_DokumentID And Bzd_DokumentTyp=2 and VaN_Typ=1)

Filtr ograniczający listę wyświetlanych w Preliminarzu płatności dokumentów do płatności pochodzących z Faktur Sprzedaży z modułu Handel i z Rejestru sprzedaży VAT.

Filtr może być stosowany wtedy, gdy np. Faktury Sprzedaży, z których towary mają wyjść z magazynu wprowadzamy w module Handel, a pozostałe faktury – od razu w Rejestrach sprzedaży VAT.
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from CDN.TraNag where Trn_TrNID=Bzd_DokumentID And Bzd_DokumentTyp=1 and TrN_TypDokumentu=302) or exists (select * from CDN.VatNag where VaN_VaNID=Bzd_DokumentID And Bzd_DokumentTyp=2 and VaN_Typ=2)

W jaki sposób w Preliminarzu odnaleźć płatności mające wybrany rachunek bankowy po nazwie tego rachunku, określanego na karcie kontrahenta?

W Preliminarzu płatności w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@S30|Rachunek|&Rachunek:''@? PAR@
exists (select * from CDN.SchematPlatnosci where BZd_RachunekNr=SPL_RachunekNr and SPL_PodmiotID=BZd_PodmiotID and SPL_PodmiotTyp=1 and SPL_Opis=??Rachunek)

Jak na liście dokumentów rozliczonych odnaleźć te pochodzące z konkretnego rejestru VAT?

Na liście dokumentów rozliczonych w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@S30|Rejestr|&Rejestr:''@? PAR@
(BRK_LDokTyp=1 and exists (select * from CDN.BnkZdarzenia where BRK_LDokID=BZd_BZdID and BZd_DokumentTyp=2 and exists ( select * from CDN.VatNag where BZd_DokumentID=VaN_VaNID and VaN_Rejestr = ??Rejestr))) OR (BRK_PDokTyp=1 and exists (select * from CDN.BnkZdarzenia where BRK_PDokID=BZd_BZdID and BZd_DokumentTyp=2 and exists ( select * from CDN.VatNag where BZd_DokumentID=VaN_VaNID and VaN_Rejestr = ??Rejestr)))

W jaki sposób w Preliminarzu odnaleźć płatności z faktur sprzedażowych mających konkretny atrybut i wartość atrybutu?

W Preliminarzu płatności w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@LS20(SELECT [DeA_DeAId], [DeA_Kod], [DeA_Nazwa] FROM [CDN].[DefAtrybuty] WHERE [DeA_Typ]= 4|GENERICLOOKUP(Atrybuty dokumentów, 0, 1))|Atrybut|&Atrybut: @? @MSG(Wybór z listy) @TIP(Wybór z listy) PAR@
@PAR ?@S100|Wartosc|&Wartość: @? @MSG(Wartość atrybutu) @TIP(Wartość atrybutu) PAR@
EXISTS (SELECT * FROM CDN.TraNag JOIN CDN.DokAtrybuty ON DAt_TrNId = TrN_TrNId WHERE TrN_TrNID = BZd_DokumentID AND BZd_DokumentTyp=1 AND TrN_TypDokumentu=302 AND DAt_DeAId=??Atrybut AND DAt_WartoscTxt=??Wartosc)

W jaki sposób odnaleźć dokumenty nierozliczone kontrahentów ze statusem ‚Partner’?

Na liście dokumentów nierozliczonych w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

(DKB_TypDokumentuKB=1 And EXISTS (Select * From CDN.BnkZdarzenia JOIN CDN.Kontrahenci ON BZd_PodmiotID=Knt_KntId AND BZd_PodmiotTyp=1 where DKB_DKBId=BZd_BZdID And Knt_Rodzaj_Partner=1)) OR (DKB_TypDokumentuKB=2 And EXISTS (Select * From CDN.BnkZapisy JOIN CDN.Kontrahenci ON BZp_PodmiotID=Knt_KntId AND BZp_PodmiotTyp=1 where DKB_DKBId=BZp_BZpID And Knt_Rodzaj_Partner=1))

W jaki sposób odnaleźć różnice kursowe wygenerowane przez zapisy kasowe/bankowe wprowadzone do konkretnego rejestru?

Na liście różnic kursowych w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@S30|Rejestr|&Rejestr:''@? PAR@
(BRK_LDokTyp=2 and exists (select * from CDN.BnkZapisy where BRK_LDokID=BZp_BZpID and exists ( select * from CDN.BnkRachunki where BRa_BRaID=BZp_BRaID and BRa_Symbol = ??Rejestr)))
OR
(BRK_PDokTyp=2 and exists (select * from CDN.BnkZapisy where BRK_PDokID=BZp_BZpID and exists ( select * from CDN.BnkRachunki where BRa_BRaID=BZp_BRaID and BRa_Symbol = ??Rejestr)))

W jaki sposób odnaleźć kontrahentów mających wystawione w module Kasa/Bank potwierdzenia sald w 2018 roku?

Na liście kontrahentów w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

Exists (Select * From CDN.BnkDokNag Where BDN_PodmiotID=Knt_KntID And BDN_PodmiotTyp=1 And BDN_Typ=223 And BDN_NumerPelny Like '%2018%')

W jaki sposób odnaleźć dokument kompensaty na którym wskazano dokument o określonym numerze?

Z poziomu Kasa/Bank/ Dokumenty kompensat w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@S50|Numer_dok|Numer szukanego dokumentu:''@? PAR@
EXISTS (select * from cdn.KompensatyElem left join cdn.BnkRozKwoty on KPE_BRKID = BRK_BRKID where (BRK_LNumer like ??_QNumer_dok + '%' or BRK_PNumer like ??_QNumer_dok + '%') and KPN_KPNID = KPE_KPNID)

Handel i Faktury

Jak wyfiltrować dokumenty FA, które wystawione są na klienta detalicznego ale nie ‘od netto’?

Trzeba wykonać zapytanie na liście Faktur Sprzedaży w module Faktury, uwzględniając tabelę Kontrahenci, gdzie Knt_Finalny = 1. W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Exists(select * from CDN.Kontrahenci where Trn_PodID=Knt_KntID AND TrN_PodmiotTyp=1 AND TrN_TypNB=2 AND Knt_Finalny=1)

Jak z listy faktur sprzedaży odfiltrować te faktury, które są nierozliczone lub rozliczone częściowo?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Exists (select * from CDN.BnkZdarzenia where TrN_TrNID=BZd_DokumentID AND Bzd_DokumentTyp='1' AND (Bzd_Kwota-Bzd_KwotaRoz<>0))

Filtr można zastosować również na liście faktur zakupu.

Jak wyfiltrować dokumenty handlowo-magazynowe, które wystawił określony operator?

Filtr powinien wyglądać w ten sposób:
Filtr SQL

@PAR ?@R(SELECT ID = Ope_OpeId, Kod = Ope_Kod From {OPBK()}.CDN.Operatorzy Order By Ope_Kod)|Operator|&Operator:1 @? PAR@
TrN_OpeZalID = ??Operator

Umożliwi to wybór z listy operatorów wybranego operatora i przefiltrowanie dokumentów po określonym operatorze. Filtr pokazuje dokumenty WYSTAWIONE przez danego operatora. Aby filtr reagował na dokumenty ZMODYFIKOWANE przez operatora należy zmienić TrN_OpeZalID na TrN_OpeModID

Jak filtrować kontrahentów i listę faktur wg atrybutów podpiętych na karcie kontrahenta?

Filtr SQL dla wyfiltrowania kontrahentów z zadanym kodem atrybutu z listy kontrahentów. Filtr przed odfiltrowaniem listy będzie wyświetlał listę atrybutów dla kontrahentów. W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = DeA_DeAId, Kod = DeA_Kod FROM CDN.DefAtrybuty WHERE DeA_Typ=2 ORDER BY DeA_Kod)|KodAtr|&Kod atrybutu:ATR1 @? PAR@ exists(select * from CDN.KntAtrybuty where KnA_PodmiotId=Knt_KntId AND KnA_PodmiotTyp=1 AND KnA_DeAId = ??KodAtr )

Filtr SQL dla wyfiltrowania kontrahentów z atrybutem, którego wartość zawiera określony ciąg znaków, na liście kontrahentów:

Exists (Select * From CDN.KntAtrybuty Where Knt_KntId=KnA_PodmiotId AND KnA_PodmiotTyp=1 AND KnA_WartoscTxt LIKE '%' + ?@S100|Wartość:'' + '%')

Filtr SQL dla listy faktur, filtruje kontrahentów wg zadanego kodu atrybutu:

@PAR ?@R(SELECT ID = DeA_DeAId, Kod = DeA_Kod FROM CDN.DefAtrybuty WHERE DeA_Typ=2 ORDER BY DeA_Kod)|KodAtr|&Kod atrybutu:ATR1 @? PAR@ exists(select * from CDN.KntAtrybuty Where KnA_PodmiotId=TrN_PodId AND KnA_PodmiotTyp=TrN_PodmiotTyp AND KnA_DeAId =??KodAtr)

Filtr dla listy faktur, który filtruje faktury, których kontrahent, na atrybucie zawiera jakąś wartość:

Exists (Select * From CDN.KntAtrybuty Where KnA_PodmiotId=TrN_PodId AND KnA_PodmiotTyp=TrN_PodmiotTyp AND KnA_WartoscTxt LIKE '%' + ?@S100|Wartość:'' + '%')

Jak wyfiltrować faktury, które zostały wystawione na kontrahentów, którzy mają przyporządkowanego opiekuna w formie operatora systemu Comarch ERP Optima?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = Ope_OpeID , Kod = Ope_Kod from {opbk()}.CDN.Operatorzy)|Operator|&Operator: @? PAR@
Exists (Select * From CDN.Kontrahenci Where Knt_OpiekunID = ??Operator and TrN_PodId = Knt_KntId And TrN_PodmiotTyp = 1)

Jak wyfiltrować listę Faktur Sprzedaży po opiekunie, który jest zapisany na karcie kontrahenta i jest to pracownik firmy?

Na liście faktur, w konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = Pra_PraID, Kod = Pra_Kod From CDN.PracKod)|Pracownik|&Pracownik: @? PAR@
Exists (Select * From CDN.Kontrahenci Where Knt_OpiekunID = ??Pracownik and TrN_PodID = Knt_KntID and TrN_PodmiotTyp = 1)

Jak wyfiltrować listę faktur jeśli na fakturze mam wpisaną daną kategorię nagłówka szczegółową?

Na liście faktur w module FA, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT Kat_KatID, Kat_KodSzczegol From CDN.Kategorie Where Kat_Poziom
= 2)|Kategoria|&Kategoria:AAA @? PAR@
TrN_KatID = ??Kategoria

Jak wyfiltrować faktury na liście faktur które są rozliczone po terminie?

Należy założyć filtr zaawansowany na liście faktur, który korzystał będzie z tabeli CDN.BnkZdarzenia.
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from CDN.BnkZdarzenia where TrN_TrNID=BZd_DokumentID and
Bzd_DokumentTyp='1' and BZD_dataroz > Bzd_datareal)

Jak wyfiltrować dokumenty RO z listy RO, które są przekształcone do WZ a dodatkowo WZ ma wystawioną Fakturę Sprzedaży?

Na liście RO, po ikoną konstruktora filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL wpisujemy:

EXISTS(Select * from cdn.tranagrelacje rel1 Where rel1.trr_trnid = trn_trnid and rel1.trr_fatyp = 306 and EXISTS(select * from cdn.tranagrelacje rel2 where rel2.trr_trnid = rel1.trr_faid and rel2.trr_fatyp =302))

Jak wyfiltrować dokumenty PA z listy PA, które są przekształcone do FA a FA skojarzone z tymi PA nie ma dokumentów WZ?

Na liście PA, pod ikoną konstruktora filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL wpisujemy:

EXISTS (SELECT * FROM CDN.TraNag FA WHERE A.TrN_FaID = FA.TrN_TrNID AND
FA.TrN_FaID IS NOT NULL AND FA.TrN_Rodzaj = 302006 )

Jak wyfiltrować wybrany typ dokumentu z listy FA używając funkcji serwerowej?

Zastosowanie złożonego filtra na liście faktur (np. wyszukujących faktury finalne przekształcone z Faktury Pro Forma i powiązane z dokumentem WZ) nie działa przy księgowaniu dokumentów. Pojawia się komunikat „The multi-part identifier „A.trn_trnid” could not be bound.”

W związku z tym filtr z aliasem o postaci:

exists (select * from cdn.tranag A1 left join cdn.tranag A2 on A1.trn_trnid = A2.trn_faid left join cdn.tranag A3 on A1.trn_faid = A3.trn_trnid where A2.trn_rodzaj = 302200 and A.trn_trnid = A3.trn_trnid)

należy zastąpić filtrem: (select CDN.fn_PrzykladowaNazwa(Trn_trnID))=1,
gdzie funkcja serwerowa ma postać:

Create Function CDN.fn_PrzykladowaNazwa(@ATrnID int)
RETURNS int
AS
BEGIN
Declare @Result int
Set @Result = 0
select @Result = count(*) from cdn.tranag A1
join cdn.tranag A2 on A1.trn_trnid = A2.trn_faid
join cdn.tranag A3 on A1.trn_faid = A3.trn_trnid
where A2.trn_rodzaj = 302200 and A3.trn_trnid = @ATrnID
RETURN @Result
END
GO

Jak wyfiltrować kontrahentów, którzy np. w m-cu styczniu zapłacili po terminie ? Lista może być potrzebna do np. do sporządzenia masowych not odsetkowych dla kontrahentów.

Filtr z poziomu słowników kontrahentów. W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (
select * from CDN.BnkZdarzenia where BZd_PodmiotID=Knt_KntID and BZd_PodmiotTyp=1 and BZd_Rozliczono=1 and BZd_DataRoz BETWEEN ?@D17|Data od:75609 AND ?@D17|Data do:75609)
or exists (
select * from CDN.BnkZdarzenia where BZd_PodmiotID=Knt_KntID and BZd_PodmiotTyp=1 and BZd_Rozliczono=2 and BZd_DataRoz BETWEEN ?@D17|Data od:75609 AND ?@D17|Data do:75609)

Jak wyfiltrować listę kontrahentów aby uzyskać tylko tych kontrahentów z którymi prowadziliśmy transakcje ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

EXISTS (
SELECT [TrN_TrNID] FROM [CDN].[TraNag] WHERE [TrN_PodmiotTyp] = A.[Knt_PodmiotTyp] AND [TrN_PodID] = A.[Knt_KntId] AND [TrN_TypDokumentu] IN (302)
)

Typ dokumentu może przyjąć następujące wartości:
301 – [FZ] Faktura zakupu
302 – [FA] Faktura sprzedaży
303 – [PW] Przyjęcie wewnętrzne
304 – [RW] Rozchód wewnętrzny
305 – [PA] Paragon
306 – [WZ] Wydanie zewnętrzne
307 – [PZ] Przyjęcie zewnętrzne
308 – [RO] Rezerwacja odbiorcy
309 – [ZD] Zamówienie dostawcy
310 – [BOM] Bilans otwarcia magazynu
311 – [AI] Arkusz Inwentaryzacyjny
312 – [MM] Przesunięcie międzymagazynowe
313 – [PKA] Przyjęcie kaucji
314 – [WKA] Wydanie kaucji
317 – [PWP] Przyjęcie wewnętrzne produkcji
318 – [RWS] Rozchód wewnętrzny składników
320 – [FPF] Faktura ProForma
345 – [TF] Dokument TaxFree
350 – [FRR] Faktura RR

Jak wyfiltrować listę kontrahentów z którymi (nie było/lub było) transakcji po np. 01.01.2018r.?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:
a) Kontrahenci z którymi nie było transakcji

not exists (select * from CDN.TraNag Z where A.Knt_KntId = Z.TrN_PodId and TrN_PodmiotTyp = 1 and TrN_DataOpe >='2018-01-01')

b) Kontrahenci z którymi były transakcje

exists (select * from CDN.TraNag Z where A.Knt_KntId = Z.TrN_PodId and TrN_PodmiotTyp = 1 and TrN_DataOpe >='2018-01-01')

Jak wyfiltrować listę kontrahentów, z którymi (nie było/lub było) transakcji tylko FA, FZ po np. 01.01.2018r.?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:
a) Kontrahenci z którymi nie było transakcji

not exists (select * from CDN.TraElem where TrE_PodID=A.Knt_KntID and TrE_PodmiotTyp=A.Knt_PodmiotTyp and TrE_DataOpe >= '2018-01-01' and TrE_TypDokumentu IN (302,301))
b) Kontrahenci, z którymi były transakcje

exists (select * from CDN.TraElem where TrE_PodID=A.Knt_KntID and TrE_PodmiotTyp=A.Knt_PodmiotTyp and TrE_DataOpe >= '2018-01-01' and TrE_TypDokumentu IN (302,301))

Typ dokumentu:
301 – [FZ] Faktura zakupu
302 – [FA] Faktura sprzedaży

Jak wyfiltrować na liście zasobów lub cenniku towary uwzględnione z grupy głównej i grup dodatkowych ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPTWGLISTA())|TwrGrupa|&Grupa towarowa:@? PAR@
Twr_GIDNumer IN (SELECT GIDNumer FROM CDN.TwrInTwG(??TwrGrupa))

Jak wyfiltrować na liście zasobów lub cenniku towary uwzględnione tylko z grupy głównej ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPTWGLISTA())|TwrGrupa|&Grupa towarowa:@? PAR@
Twr_TwGGIDNumer = ??TwrGrupa

Jak wyfiltrować na liście zasobów lub cenniku towary, które na karcie mają określonego Dostawcę ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKNTLISTA())|Dostawca|&Dostawca:REG=!NIEOKREŚLONY! @? PAR@ Twr_KntId = ??Dostawca

Jak wyfiltrować na liście zasobów lub cennika towary względem kodu, wartości lub nazwy atrybutu przypisanego na karcie tego towaru ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:
a) potrzeba odfiltrować towary posiadające atrybut o kodzie (bez podawania wartości tego atrybutu)

@PAR ?@LS20(SELECT [DeA_DeAId], [DeA_Kod], [DeA_Nazwa] FROM [CDN].[DefAtrybuty] WHERE [DeA_Typ]= 1|GENERICLOOKUP(Atrybuty towarów, 0, 1))|Atrybut|&Atrybut: @? @MSG(Wybór z listy) @TIP(Wybór z listy) PAR@
EXISTS(SELECT [TwA_TwAId] FROM [CDN].[TwrAtrybuty] WHERE [Twr_TwrId] = [TwA_TwrId] AND [TwA_DeAId]= ??Atrybut)

b) potrzeba odfiltrować towary posiadające atrybut z określoną wartością

@PAR ?@LS20(SELECT [DeA_DeAId], [DeA_Kod], [DeA_Nazwa] FROM [CDN].[DefAtrybuty] WHERE [DeA_Typ]= 1|GENERICLOOKUP(Atrybuty towarów, 0, 1))|Atrybut|&Atrybut: @? @MSG(Wybór z listy) @TIP(Wybór z listy) PAR@
@PAR ?@S100|Wartosc|&Wartość: @? @MSG(Wartość atrybutu) @TIP(Wartość atrybutu) PAR@
EXISTS(SELECT [TwA_TwAId] FROM [CDN].[TwrAtrybuty] WHERE [Twr_TwrId] = [TwA_TwrId] AND [TwA_DeAId]= ??Atrybut AND [TwA_WartoscTxt] = ??Wartosc)

c) potrzeba odfiltrować towary po nazwie atrybutu towaru

EXISTS (SELECT * FROM CDN.TwRAtrybuty JOIN CDN.DefAtrybuty on TwA_DeAId = DeA_DeaID WHERE Twr_TwrId = TwA_TwrId AND DeA_Nazwa=?@S100|Nazwa atrybutu:'')

Jak wyfiltrować na liście zasobów lub cenniku zasoby po wartościach atrybutów towarów typu lista ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT DAE_DAEId, DAE_Wartosc from CDN.DefAtrElem)|wart_atr|&wart_atr:REG= @? PAR@ exists (select * from CDN.DefAtrElem, CDN.TwrAtrybuty where Twr_TwrId = TwA_TwrId and TwA_WartoscTxt in (select DAE_Wartosc from CDN.DefAtrElem where DAE_DAEId=??wart_atr))

Jak na liście zasobów lub cenniku wyfiltrować towary które mają jakikolwiek atrybut?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from CDN.TwrAtrybuty where TwA_TwrId = Twr_TwrId)

Jak na liście zasobów lub cenniku wyfiltrować towary które nie maja żadnego atrybutu?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

not exists (select * from CDN.TwrAtrybuty where TwA_TwrId = Twr_TwrId)

Jak na liście zasobów lub cenniku wyfiltrować towary, które w danym dniu były sprzedawane na dokumentach FA lub PA?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|data|&data:REG={Today()} @? PAR@
exists (select * from CDN.TraElem T where A.Twr_TwrId=T.TrE_TwrId and T.TrE_DataDok=??data and (T.TrE_TypDokumentu=302 or T.TrE_TypDokumentu=305))

Wariant filtra w którym podajemy zakres dat:

@PAR ?@D17|data_od|&data od:REG={Today()} @? PAR@
@PAR ?@D17|data_do|&data do:REG={Today()} @? PAR@
exists (select * from CDN.TraElem T where A.Twr_TwrId=T.TrE_TwrId and T.TrE_DataDok>=??data_od and T.TrE_DataDok<=??data_do and (T.TrE_TypDokumentu=302 or T.TrE_TypDokumentu=305))

Jak na liście zasobów lub cenniku wyfiltrować towary z którymi nie było transakcji po zadanej dacie?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|data|&Data:REG={Today()} @? PAR@
not exists (select * from CDN.TraElem Z where A.Twr_TwrId = Z.TrE_TwrId and TrE_DataOpe >= ??data)

Jak na liście zasobów lub cenniku wyfiltrować towary, których cena zakupu (ID=1) jest równa zero ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from CDN.TwrCeny C where A.Twr_TwrID=C.TwC_TwrID and C.TwC_TwCNumer=1 and C.TwC_Wartosc=0)

Jak na liście zasobów lub cenniku wyfiltrować poprzez wybór z listy ceny te towary, które mają tą cenę większą od zera?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = DfC_Lp, KOD = DfC_Nazwa from CDN.DefCeny)|cena|&cena:REG= @? PAR@
exists(select * from CDN.TwrCeny where TwC_TwCNumer=??cena and TwC_Wartosc>0 and TwC_TwrID=TwR_TwrID)

Jak na liście zasobów wyfiltrować towary po ilości, a nie ilości dostępnej przy zaznaczonym parametrze „zerowe”?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Twi_Ilosc>0

Jak wyfiltrować listę zasobów z którymi (nie było lub było) transakcji po np. 01.01.2018?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:
a) Towary z którymi nie było transakcji:

not exists (select * from CDN.TraElem Z where A.Twr_TwrId = Z.Tre_TwrId and Tre_DataOpe >= '2018-01-01')

b) Towary z którymi były transakcje:

exists (select * from CDN.TraElem Z where A.Twr_TwrId = Z.Tre_TwrId and Tre_DataOpe >= '2018-01-01')

Jak wyfiltrować WZ-ki po operatorze, który stworzył dokument źródłowy (FA lub PA)?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = Ope_OpeId, Kod = Ope_Kod From {OPBK()}.CDN.Operatorzy Order By Ope_Kod)|OperatorId|&Operator:1 @? PAR@ EXISTS (SELECT * FROM CDN.TraNag Z WHERE A.TrN_FaId
= Z.TrN_TrNID AND Z.TrN_OpeZalId= ??OperatorId)

Jak wyfiltrować na liście dokumenty handlowo-magazynowe po danej kategorii dokumentu?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|kategoria|&kategoria:REG=-brak- @? PAR@
TrN_KatID = ??Kategoria

Jak wyfiltrować dokumenty WZ utworzone z FPF, do której były wygenerowane zaliczki, ale tylko dla FPF, które nie zostały jeszcze przekształcone do faktur finalnych?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

A.TrN_Rodzaj=306010 and exists (select * from CDN.Tranag Z where Z.TrN_TypDokumentu=320 and A.TrN_FaID=Z.TrN_TrNID and exists (select * from CDN.Tranag t2 where t2.Trn_Rodzaj=302200 and t2.TrN_FaID=Z.TrN_TrNID))

Jak wyfiltrować dokumenty WZ, które są skojarzone z innymi dokumentami ale ich daty wystawienia się różnią?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Exists (select * from CDN.TraNag Z where A.TrN_FaId = Z.TrN_TrNID and Z.TrN_DataWys != A.TrN_DataWys and A.Trn_Rodzaj=306004)

Jak wyfiltrować listę dokumentów handlowo-magazynowych aby nie wyświetlały się dokumenty, których wartość wynosi zero np. na korektach oraz te które są zaksięgowane do KH? Wtedy dokumenty, które nie są zaksięgowane, a ich wartość zakupu jest równa zero nie będą widoczne.

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

IsNull(TrN_DekId,0)=0 AND TrN_WartoscZakupu<>0

Jak wyfiltrować dokumenty PZ, które zostały skorygowane w całości?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select Z.TrN_ZwrID from CDN.TraNag Z where Z.TrN_ZwrId = A.TrN_TrNID and Z.TrN_Bufor=0 and (Z.TrN_Rodzaj=307001 or Z.TrN_Rodzaj=307002 or Z.TrN_Rodzaj=307003 or Z.TrN_Rodzaj=307004) group by Z.TrN_ZwrID having SUM(Z.Trn_RazemBrutto)*(-1)= A.Trn_RazemBrutto)

Jak wyfiltrować listę tych FA, których elementy mają wskazany przez nas atrybut towaru?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@S50|atrybut|&Kod atrybutu:REG=’’ @? PAR@ exists(select * from CDN.TraElem,
CDN.Twratrybuty join CDN.DefAtrybuty on TwA_DeAId = DeA_DeaID where Trn_TrnId = Tre_TrnId
and Tre_TwrId = TwA_TwrId and Dea_Kod=??atrybut)

Gdy szukamy atrybut towaru o zadanej wartości:

@PAR ?@S50|atrybut|&Wartość atrybutu:REG= @? PAR@ exists(select * from CDN.TraElem, CDN.Twratrybuty join CDN.DefAtrybuty on TwA_DeAId = DeA_DeaID where Trn_TrnId = Tre_TrnId and Tre_TwrId = TwA_TwrId and Twa_wartosctxt=??atrybut)

Można filtrować też mniej rygorystycznie z zastosowaniem wyrażenia: (LIKE ‘%’+…+’%’)

Jak wyfiltrować na liście Faktur sprzedaży listę faktur zaliczkowych bez faktur finalnych?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

A.Trn_Rodzaj = 302200 and exists (select * from CDN.TraNag Z where A.Trn_Faid = Z.Trn_TrnId and Z.Trn_TypDokumentu = 320 and Z.Trn_Faid is Null)

Niestety filtr ten nie będzie działał na standardowym wydruku listy faktur. Proszę w przypadku wydruku tak wyfiltrowanej listy korzystać z wydruku GenRap.

Jak wyfiltrować na liście faktur sprzedaży faktury zaliczkowe do których jest wystawiona faktura finalna?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

EXISTS (SELECT * FROM CDN.TraNag Z WHERE A.TrN_FaId = Z.TrN_TrNID AND Z.TrN_FaId is not null AND A.TrN_Rodzaj = 302200)

Jak wyfiltrować faktury sprzedaży, które są skojarzone z innymi dokumentami, ale ich daty wystawienia się różnią?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Exists (select * from CDN.TraNag Z where Z.TrN_FaId = A.TrN_TrNID and Z.TrN_DataWys != A.TrN_DataWys and A.Trn_Rodzaj=302004)

Jak wyfiltrować dokumenty handlowe których termin płatności mija w zadanym okresie.

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

TrN_Termin BETWEEN ?@D17|&Od:REG={Today()} @? AND ?@D17|&Do:REG={Today()} @?

Jak wyfiltrować listę dokumentów handlowo-magazynowych po wybranym towarze?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_TWR.DLL|CALLLOOKUPTWRLISTA())|Towar|&Towar:REG= @? PAR@
exists (select * from CDN.TraElem where Trn_TrnId = Tre_TrnId and Tre_TwrId = ??Towar)

Jak wyfiltrować faktury sprzedaży po fragmencie nazwy umieszczonej na zakładce -kontrahent odbiorca faktury? (Np. głównym nabywcą jest Makro W-dwa a odbiorcą faktury Makro Olsztyn).

W konstruktorze filtra wybieramy pole „TRN_OdbNazwa1 (Pierwsza linia nazwy odbiorcy)”, następnie po wywołaniu okna Edycja wyrażenia filtra należy z rozwijalnej listy w miejscu operator wybrać zawiera, a następnie zaznaczyć parametr Pytaj o wartość i podać tytuł zapytania np. Podaj nazwę odbiorcy i zatwierdzić wpis. Logiczna reprezentacja utworzonego w ten sposób wyrażenia filtrującego jest wyświetlana w dolnej części okna może wyglądać np.

TrN_OdbNazwa1 LIKE '%' + ?@S100|Podaj nazwę:'' + '%'.

W oknie Konstruktor filtra podać nazwę filtra.

Jak wyfiltrować dokumenty PA, które zostały skorygowane w całości?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select t.TrN_ZwrID from CDN.TraNag t where t.TrN_ZwrId = A.TrN_TrNID and t.TrN_Bufor=0 and (t.TrN_Rodzaj=305001 or t.TrN_Rodzaj=305005) group by t.TrN_ZwrID having SUM(t.Trn_RazemBrutto)*(-1)= A.Trn_RazemBrutto)

Jak wyfiltrować dokumenty RO, które mają oraz nie mają powiązania z dokumentami PWP?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:
a) mają powiązanie z dokumentami PWP:

EXISTS(SELECT TrN_TrNId FROM CDN.TraNag WHERE TrN_RelTrNId = A.TrN_TrNId AND TrN_TypDokumentu = 317)
b) nie mają powiązania z dokumentami PWP:

NOT EXISTS (SELECT TrN_TrNId FROM CDN.TraNag WHERE TrN_RelTrNId = A.TrN_TrNId AND TrN_TypDokumentu = 317)

Jak wyfiltrować na liście RO dokumenty, wg numeru obcego zamówienia?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

TrN_NumerObcy=?@S100|Nr zamówienia:''

Jak wyfiltrować dokumenty wg kontrahentów dla pola Nabywca?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT KnT_KntID, Knt_kod from CDN.kontrahenci)|kontrah|&kontrah:REG= @? PAR@
Trn_PodID=??kontrah

Jak wyfiltrować dokumenty wg kontrahentów dla pola Odbiorca?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKNTLISTA())|kod|&kod:REG=!NIEOKREŚLONY! @? PAR@
TrN_OdbiorcaTyp = 1 AND TrN_OdbId = ??kod

Jak wyfiltrować listę dokumentów zawierających dany atrybut dokumentu?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_TWR.DLL|CALLLOOKUPATRLISTADOK())|atr|&atr:REG= @? PAR@ exists (select * from CDN.DokAtrybuty where DAt_TrNId = TrN_TrNId and DAt_DeAId = ??atr)

Jak wyfiltrować listę dokumentów posiadających dany atrybut dokumentu, którego wartość zawiera podany przez użytkownika tekst?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_TWR.DLL|CALLLOOKUPATRLISTADOK())|atr|&atr:REG= @? PAR@
@PAR ?@S50|tekst_atrybutu|&tekst_atrybutu:REG= @? PAR@ exists (select * from CDN.DokAtrybuty where DAt_TrNId = TrN_TrNId and DAt_DeAId = ??atr and DAt_WartoscTxt Like '%'+??tekst_atrybutu+'%')

Jak wyfiltrować transakcje, gdzie na pozycjach użyto atrybutu (bez podawania wartości tego atrybutu)?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(SELECT [DeA_DeAId], [DeA_Kod], [DeA_Nazwa] FROM [CDN].[DefAtrybuty] WHERE [DeA_Typ]= 1|GENERICLOOKUP(Atrybuty towarów, 0, 1))|Atrybut|&Atrybut: @? @MSG(Wybór z listy) @TIP(Wybór z listy) PAR@
EXISTS(
SELECT [TrE_TrNId]
FROM [CDN].[TraElem] JOIN [CDN].[TraElemAtr] ON [TrE_TrEID] = [TrA_TrEId] AND
[TrE_TrNId] = [A].[TrN_TrNID]
WHERE [TrA_DeAId]=??Atrybut)

Jak wyfiltrować transakcje, gdzie na pozycjach użyto atrybutu z określoną wartością?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(SELECT [DeA_DeAId], [DeA_Kod], [DeA_Nazwa] FROM [CDN].[DefAtrybuty] WHERE [DeA_Typ]= 1|GENERICLOOKUP(Atrybuty towarów, 0, 1))|Atrybut|&Atrybut: @? @MSG(Wybór z listy) @TIP(Wybór z listy) PAR@
@PAR ?@S100|Wartosc|&Wartość: @? @MSG(Wartość atrybutu) @TIP(Wartość atrybutu) PAR@
EXISTS(
SELECT [TrE_TrNId]
FROM [CDN].[TraElem] JOIN [CDN].[TraElemAtr] ON [TrE_TrEID] = [TrA_TrEId] AND
[TrE_TrNId] = [A].[TrN_TrNID]
WHERE [TrA_DeAId]=??Atrybut
AND [TrA_Wartosc]=??Wartosc)

Jak wyfiltrować dokumenty do których nie były wykonane korekty?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

not exists (select t.TrN_ZwrID from CDN.TraNag t where t.TrN_ZwrId = A.TrN_TrNID)

Jak wyfiltrować dokumenty wystawione w dniu dzisiejszym ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

TrN_DataDok = {DateSQL(Today())}

Jak wyfiltrować dokumenty po wybranej formie płatności?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = FPl_FPlId, Kod = FPl_Nazwa From CDN.FormyPlatnosci)|formy_platnosci|&formy_platnosci:REG= @? PAR@
TrN_FPlId = ??formy_platnosci

Jeżeli chodzi nie tyle o konkretną formę płatności co o typ formy płatności to należałoby odwołać się do tabeli CDN.FormyPlatnosci. Wyrażenie:

EXISTS(SELECT * FROM CDN.FormyPlatnosci WHERE FPl_FPlId = TrN_FPlId AND FPl_Typ=1)
wpisane w polu Filtr SQL wyfiltruje dokumenty, które mają formę płatności o typie "gotówka".
FPl_Typ=2 - typ formy płatności "przelew".
FPl_Typ=3 - karta kredytowa

Jak wyfiltrować listę dokumentów po kategorii dokumentu ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|kategoria|&kategoria:REG=-brak- @? PAR@ TrN_KatID = ??Kategoria

Jak wyfiltrować listę dokumentów po kategorii elementu?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|Kategoria|&Kategoria:REG= @?TIP(Wybierz kategorię) PAR@ exists (select * from CDN.TraElem where Trn_TrnId=Tre_TrnId and Tre_KatId = ??kategoria)

Jak wyfiltrować listę dokumentów aby wyświetlały się wszystkie dokumenty oprócz tych w buforze, korekt i anulowanych?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

IsNull(TrN_Korekta,0)=0 AND TrN_Bufor=0

Jak wyfiltrować dokumenty, na których występują towary/ usługi z określonej grupy towarowej?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPTWGLISTA())|grupa|&grupa:REG= @? PAR@
exists( SELECT TrE_TrEID FROM CDN.TraElem JOIN CDN.Towary ON TrE_TwrID = Twr_TwrID WHERE TrE_TrNID = A.TrN_TrNID AND Twr_TwGGIDNumer=??grupa )

Jak wyfiltrować dokumenty wg. daty wystawienia oraz dowolnego fragmentu numeru pełnego dokumentu?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|Data|&Data wystawienia:REG=75828 @? PAR@ @PAR ?@S20|wartosc|&Podaj wartosc:REG= @? PAR@
TrN_NumerPelny LIKE '%' + ??wartosc+'%' and TrN_DataWys=??Data

Jak wyfiltrować dokumenty, gdzie występują elementy z określoną cechą i wartością?

Dla cech typu data, do pola wartość należy wpisać datę wg formatu RRRR-MM-DD. Żaden inny format nie będzie rozpoznany przez filtr.
Zapytanie należy wpisać z poziomu konstruktora filtra, bezpośrednio na zakładce Zaawansowane, w polu Filtr SQL:

@PAR ?@LS20(OP_TWR.DLL|CALLLOOKUPATRLISTATWR())|CechaID|&Cecha: @? @MSG(Wybór z listy) @TIP(Wybór z listy) PAR@
@PAR ?@S255|CechaWartosc|&Wartość: @? @MSG(Wartość cechy) @TIP(Wartość cechy) PAR@
EXISTS( SELECT TrE_TrEID FROM [CDN].[TraElem] JOIN [CDN].[TraSElemDost] ON [TrE_TrEID] = [TsD_TrEID] WHERE TrE_TrNID = A.TrN_TrNID AND (
(ISNULL([TsD_Cecha1_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha1_Format] = 4 AND [TsD_Cecha1_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha1_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha1_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
OR (ISNULL([TsD_Cecha2_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha2_Format] = 4 AND [TsD_Cecha2_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha2_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha2_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
OR (ISNULL([TsD_Cecha3_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha3_Format] = 4 AND [TsD_Cecha3_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha3_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha3_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
OR (ISNULL([TsD_Cecha4_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha4_Format] = 4 AND [TsD_Cecha4_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha4_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha4_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
OR (ISNULL([TsD_Cecha5_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha5_Format] = 4 AND [TsD_Cecha5_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha5_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha5_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
OR (ISNULL([TsD_Cecha6_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha6_Format] = 4 AND [TsD_Cecha6_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha6_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha6_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
OR (ISNULL([TsD_Cecha7_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha7_Format] = 4 AND [TsD_Cecha7_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha7_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha7_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
OR (ISNULL([TsD_Cecha8_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha8_Format] = 4 AND [TsD_Cecha8_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha8_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha8_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
OR (ISNULL([TsD_Cecha9_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha9_Format] = 4 AND [TsD_Cecha9_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha9_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha9_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
OR (ISNULL([TsD_Cecha10_DeAId], 0) = ??CechaID AND CASE WHEN ([TsD_Cecha10_Format] = 4 AND [TsD_Cecha10_Wartosc] <> '') THEN CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD("day", CONVERT(INT, [TsD_Cecha10_Wartosc]), '1800-12-28'), 21) ELSE [TsD_Cecha10_Wartosc] END = ??CechaWartosc)
))

Filtr można zastosować również na liście zasobów, wówczas należy zmodyfikować w wyrażeniu WHERE relacje po polach TrE_TwrId=A.Twr_TwrId

Jak wyfiltrować listę zasobów/cennik tylko do tych towarów które są powiązane z dostawcą (zdefiniowany kontrahent na karcie towaru zakładka Dodatkowe pole Dostawca)?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKNTLISTA())|KontrahentId|&Kontrahenci:REG=’!NIEOKREŚLONY!’ @? PAR@
Twr_KntId = ??KontrahentId

Jak wyfiltrować na liście dokumentów PZ, dokumenty nie powiązane z FRR?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

not exists (select trr_trrid from cdn.tranagrelacje where trn_trnid = trr_trnid and trr_fatyp = 301) or trn_faid not in (select trn_trnid FROM CDN.TraNag JOIN cdn.TraNagRelacje ON TrN_TrNId = TrR_TrNId where TrR_TrNId = TrN_TrNID and TrR_FaTyp=350)

Jak wyfiltrować na liście dokumentów PZ, dokumenty powiązane z FRR?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select trr_trrid from cdn.tranagrelacje where trn_trnid = trr_trnid and trr_fatyp = 301) and trn_faid in (select trn_trnid FROM CDN.TraNag JOIN cdn.TraNagRelacje ON TrN_TrNId = TrR_TrNId where TrR_TrNId = TrN_TrNID and TrR_FaTyp=350)

Jak wyfiltrować na liście dokumentów RO, dokumenty ze statusem w Realizacji do których wygenerowano dokument FA bez WZ?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from cdn.tranagrelacje where TrR_FaTyp = 302 and trn_trnid = trr_trnid and trn_zwroconocalailosc = 2)

Jak wyfiltrować na liście faktur sprzedaży, dokumenty korekt ilościowych do dokumentów pierwotnych, które nie zostały przekształcone do dokumentu PW?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

not exists (select * from CDN.TraNagRelacje where TrR_TrNId = TrN_TrNID and (TrR_FaTyp=303 or TrR_FaTyp=306) and trn_rodzaj = 302101) and trn_rodzaj = 302101

Jak wyfiltrować na liście faktur, faktury zaliczkowe które nie mają skojarzonych faktur finalnych?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Trn_TrnId not in ( select A.TrR_FaId from cdn.tranagrelacje B left outer join cdn.Tranag T on TrR_TrNID = T.TrN_TrNID left outer join cdn.TraNagRelacje A on B.TrR_FaId = A.TrR_TrNId where B.TrR_FaTyp = 320 AND TrN_Rodzaj in (302009, 302004)) and trn_rodzaj = 302200

Wyszukiwanie dokumentów z konkretnej dostawy. Filtr działa na liście WZ, wyświetli te dokumenty WZ, które rozchodowują towar z konkretnego (wskazanego w filtrze) PZ.

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@S30|numer|&numer:REG= @? PAR@
exists (select * from CDN.TraNag TRN2, CDN.TraElem TRE1, CDN.TraElem TRE2, CDN.TraSElem TRS1, CDN.TraSElem TRS2 where A.TrN_TrNID=TRE1.TrE_TrNID and TRS1.TrS_TrEId=TRE1.TrE_TrEID and TRS1.TrS_TrSIdDost=TRS2.TrS_TrSId and TRS2.TrS_TrEId = TRE2.TrE_TrEID and TRE2.TrE_TrNId=TRN2.TrN_TrNID and TRN2.TrN_NumerPelny like '%'+??numer+'%')

Wyszukiwanie dokumentów z konkretnych wydań. Filtr dla listy dokumentów PZ, po wskazaniu numeru dokumentu WZ wyświetli dokumenty PZ którymi towar z WZ został przyjęty.

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@S30|numer|&numer:REG= @? PAR@
exists (select * from CDN.TraNag TRN2, CDN.TraElem TRE1, CDN.TraElem TRE2, CDN.TraSElem TRS1, CDN.TraSElem TRS2 where A.TrN_TrNID=TRE1.TrE_TrNID and TRS1.TrS_TrEId=TRE1.TrE_TrEID and TRS1.TrS_TrSId=TRS2.TrS_TrSIdDost and TRS2.TrS_TrEId = TRE2.TrE_TrEID and TRE2.TrE_TrNId=TRN2.TrN_TrNID and TRN2.TrN_NumerPelny like '%'+??numer+'%')

Jak wyfiltrować towary z ceną domyślną w walucie np. EUR?

W menu Ogólne/ Cennik, w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from CDN.TwrCeny where TwC_TwrID=Twr_TwrId and TwC_TwCNumer=Twr_TwCNumer and TwC_Waluta='EUR')

Jak wyfiltrować towary z określonym kodem CN na liście cennikowej?

Należy założyć filtr zaawansowany który będzie korzystał z tabeli CDN.KodyCN. Filtr będzie wyglądał tak:

@PAR ?@R(SELECT KCN_KcNID, KCN_Kod From CDN.KodyCN)|Kody_CN|&Kody CN: @? PAR@
Twr_KCNID = ??Kody_CN

Jak wyfiltrować towary, które nie mają ustalonego kodu CN?

W menu Ogólne/ Cennik, w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Twr_KCNID is null

Jak wyfiltrować towary, które nie mają ustalonego kraju pochodzenia?

W menu Ogólne/ Cennik, w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Twr_KrajPochodzenia = ''

Jak wyfiltrować towary, które nie mają wprowadzonej wagi lub waga jest zerowa?

W menu Ogólne/ Cennik, w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Twr_WagaKG is null or Twr_WagaKG = 0

Jak wyfiltrować towary z przypisaną jedną grupą?

W menu Ogólne/ Cennik, w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select count (TwG_Kod) from CDN.TwrGrupy Where TwG_GIDTyp = 16 and TwG_GIDNumer = Twr_TwrId Group by TwG_Kod Having count (TwG_Kod) =1)

Jak wyfiltrować Dokumenty WZ mające powiązanie (bądź nie mające powiązania) z Fakturą Sprzedaży?

W menu Handel/ Wydania zewnętrzne, w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:
– w celu znalezienia dokumentów WZ mających powiązanie z fakturą:

exists (select * from CDN.TraNagRelacje where TrR_TrNId = TrN_TrNID and TrR_FaTyp=302)

– w celu znalezienia dokumentów WZ nie mających powiązania z fakturą:

not exists (select * from CDN.TraNagRelacje where TrR_TrNId = TrN_TrNID and TrR_FaTyp=302)

Jak wyfiltrować Dokumenty WZ powiązane z Fakturami Sprzedaży i Paragonami, gdzie daty wystawienia dokumentów handlowych znajdują się w podanym przedziale?

W menu Handel/ Wydania zewnętrzne, w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|data_od|&data od:REG={Today()} @? PAR@
@PAR ?@D17|data_do|&data do:REG={Today()} @? PAR@
Exists (select * from CDN.TraNag Z where A.TrN_FaId = Z.TrN_TrNID and Z.TrN_DataWys>= ??data_od and Z.TrN_DataWys <= ??data_do and A.Trn_TypDokumentu=306 and (Z.TrN_TypDokumentu=302 or Z.TrN_TypDokumentu=305)) Druga wersja filtra z wykorzystaniem tabeli CDN.TraNagRelacje: @PAR ?@D17|data_od|&data od:REG={Today()} @? PAR@ @PAR ?@D17|data_do|&data do:REG={Today()} @? PAR@ exists(select * from CDN.TraNagRelacje join CDN.TraNag Z on Trr_faid = z.trn_trnid where TrR_TrNId = A.TrN_TrNID and TrR_FaTyp in (302,305) and Z.TrN_DataWys>= ??data_od and Z.TrN_DataWys
<= ??data_do)

Jak na liście dokumentów WZ ukryć te mające powiązania z Fakturą Sprzedaży/Fakturą korygującą, które zostały całkowicie zwrócone?

W menu Handel/ Wydania zewnętrzne, w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

TrN_TrNID NOT IN (SELECT TrR_TrNID FROM CDN.TraNagRelacje WHERE TrR_FaTyp IN (302)) AND TrN_TrNID NOT IN ( SELECT Zrd.Tre_TrNID from CDN.TraElem [Kor] LEFT JOIN CDN.TraElem [Zrd] on Kor.TrE_ZwrId = Zrd.TrE_TrEId WHERE Kor.TrE_Aktywny <> 0 AND Zrd.TrE_TypDokumentu = 306 GROUP BY Zrd.TrE_TrNID, Zrd.TrE_Ilosc HAVING Zrd.Tre_Ilosc + SUM(Kor.Tre_Ilosc) <= 0) AND TrN_Korekta = 0 AND TrN_Anulowany = 0

Jak wyfiltrować dokumenty po opisie pozycji?

Na liście dokumentów w module Handel/Faktury w Konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@ABC(' ')@? PAR@
@PAR ?@LS20(SELECT Tre_TrnId, TrE_TwrOpis AS [Opis], TrE_TwrKod AS [Kod], TrE_TwrNazwa AS [Nazwa] FROM CDN.TraElem
WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(TrE_TwrOpis,CHAR(13),''), char(10),''),CHAR(9), ''),' ','') <> '' AND TrE_TypDokumentu = 302
ORDER BY TrE_TwrOpis |GENERICLOOKUP(Towary z opisem na dokumencie, 0, 1))|TwrOpis|&Opis Towaru:| 6@? PAR@
Trn_TrnId = ??TwrOpis

CRM

Jak wyfiltrować listę kontaktów/ zadań aby widoczne były CRM-y zmodyfikowane danego dnia?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|data|&Data:REG={Today()} @? PAR@
FLOOR(CONVERT(DECIMAL(14,4), CRK_TS_MOD)) = FLOOR(CONVERT(DECIMAL(14,4), CONVERT(DATETIME,??data ,120)))

Jak zrobić aby właściciel firmy na liście kontaktów i zadań widział swoje zadania i zadań podwładnych, natomiast podwładni widzą tylko i wyłącznie swoje zadania ?

W Konfiguracji/ Program/ Użytkowe/ Parametry należy zaznaczyć parametr Stosuj filtry obowiązkowe.
Na zakładce Opcje w Typie filtra należy zaznaczyć Obowiązkowy oraz z menu wybrać akronim Operatora.
Do zadania może być przypisany pracownik lub operator. W bazie danych ID pracownika jak i operatora może być takie samo albo różne, dlatego w filtrze można wykorzystać również pole CRK_OpiekunTyp gdzie typ=8 to operator a typ =3 to pracownik.
W polu Filtr SQL można wpisać:

CRK_OpiekunId= {OperatorID} and CRK_OpiekunTyp =8

Gdzie {OperatorID} oznacza ID operatora aktualnie zalogowanego.
Na zakładce [Opcje] w Typie filtra należy zaznaczyć Obowiązkowy oraz z menu wybrać akronim Operatora.

Obieg dokumentów

Jak wyfiltrować w bibliotece dokumentów wszystkie dokumenty które nie mają powiązań z transakcjami ?

Będą to zarówno dokumenty firmowe, jak i wspólne (te z zasady nie są kojarzone z innymi transakcjami). Tak więc ewentualnie należy dodatkowo zawęzić listę dokumentów tylko do firmowych (parametr na liście).
Zapytanie należy wpisać z poziomu konstruktora filtra, bezpośrednio na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL.

not exists (select * from CDN.DokRelacje Z where A.Dnv_DonId = Z.Dor_ParentId and Z.Dor_ParentTyp = 750)

Jak wyfiltrować dokumenty z biblioteki dokumentów, które są na zadanym etapie realizacji (etap bieżący) i etap ten jest etapem głównym?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = SE_SEID, Kod = SE_Symbol From {OPBK()}.CDN.SekEtapy Order By
SE_Symbol )|EtapID|&Etap:1 @? PAR@
exists (select * from CDN.DokNagProcesEtapy, CDN.DokNagEtapy where DNV_DoNID=DnPr_DoNID and DnPr_DnPrID=DnE_DnPrID and DnE_EtapID=??EtapID and A.DNV_EtapBiezacyLp=DnPr_Lp and DnPr_Poziom=1)

Jak wyfiltrować dokumenty z biblioteki dokumentów, które są na zadanym etapie realizacji (etap bieżący)?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = SE_SEID, Kod = SE_Symbol From {OPBK()}.CDN.SekEtapy Order By
SE_Symbol )|EtapID|&Etap:1 @? PAR@
exists (select * from CDN.DokNagProcesEtapy, CDN.DokNagEtapy where DNV_DoNID=DnPr_DoNID and DnPr_DnPrID=DnE_DnPrID and DnE_EtapID=??EtapID and A.DNV_EtapBiezacyLp=DnPr_Lp)

Jak wyfiltrować dokumenty z biblioteki dokumentów, które w schemacie mają zadany etap realizacji?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = SE_SEID, Kod = SE_Symbol From {OPBK()}.CDN.SekEtapy Order By
SE_Symbol )|EtapID|&Etap:1 @? PAR@
exists (select * from CDN.DokNagProcesEtapy, CDN.DokNagEtapy where DNV_DoNID=DnPr_DoNID and DnPr_DnPrID=DnE_DnPrID and DnE_EtapID=??EtapID)

Księgowość i Środki Trwałe

Jak wyfiltrować z rejestrów VAT faktury, które mają datę deklaracji VAT-7 inną niż rejestr VAT?

W Rejestrze (zakupu lub sprzedaży) VAT, w Konstruktorze filtra, na zakładce: [Zaawansowane]należy wpisać w polu Filtr SQL:

Van_RokMies<>Van_DeklRokMies

Filtr zastosowany z zakładki Rejestr VAT, zakres dat: od 2018/01/01 do 2018/01/31 pozwoli wyświetlić np. fakturę wystawioną 5 stycznia 2018, a mającą wejść na deklarację w lutym 2018.

Przeglądam dokumenty RVAT za pierwszy kwartał, chciałbym wyfiltrować te, które są rozliczane w deklaracjach za następne miesiące. Jak mogę to wykonać?

Polem odpowiedzialnym za rozliczenie wpisu w deklaracji za dany miesiąc to pole: VaN_DeklRokMies. Pole to agreguje w postaci liczby całkowitej rok oraz miesiąc, np.: dokument przeznaczony do rozliczenia w deklaracji za kwiecień 2018 będzie w tym polu posiadał wpis : 201804
Możemy, więc wprowadzić filtr zaawansowany , który będzie wykorzystywał to pole wpisując w polu Filtr SQL:

@PAR ?@D17|DATA_OD|&Od :{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@D17|DATA_DO|&Do :{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
YEAR(??DATA_OD ) * 100 + MONTH(??DATA_OD) <=VaN_DeklRokMies and YEAR(??DATA_DO ) * 100 + MONTH(??DATA_DO) >=VaN_DeklRokMies

Filtr przed uruchomieniem będzie odpytywał o daty określające przedział – Od i Do. – z wskazanej daty znaczenie będą miały jedynie miesiąc oraz rok.

Czy można utworzyć filtr dla Rejestru VAT po akronimie pracownika wybranego na formatce faktury na zakładce Kontrahent?

W polu Filtr SQL można wpisać:

VaN_PodZalId=(select Pre_PreID from cdn.pracetaty where Pre_kod like ?@S100|Akronim pracownika:'') AND VaN_PodmiotZalTyp=3

Przed odfiltrowaniem listy program będzie pytał o akronim pracownika.
Można również posłużyć się deklaracją parametru dynamicznego i przekazać do zapytania kod pracownika wyświetlony na liście – w polu Filtr SQL wpisujemy:

@PAR ?@LS20(OP_PRCW.DLL|CALLLOOKUPPRILISTA())|pracownik|&pracownik:REG= @? PAR@
VaN_PodZalId=??pracownik AND VaN_PodmiotZalTyp=3

Jak z listy rejestru VAT odfiltrować te faktury, które są nierozliczone lub rozliczone częściowo i dodatkowo forma płatności jest różna od gotówki?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from CDN.BnkZdarzenia where VaN_VaNID=BZd_DokumentID and (Bzd_Kwota<>Bzd_KwotaRoz)) AND VaN_FplID<>1

Jak w Rejestrach VAT wyfiltrować faktury z podaną kategorią tak aby wyfiltrowaną listę można było zaznaczyć i zaksięgować?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|Kategoria|&Kategoria: @? PAR@
VaN_KatId = ??Kategoria

Program będzie pytał o kategorię przed filtrowaniem i dodatkowo będzie ją można wybrać z listy kategorii. Po zawężeniu listy zaznaczamy faktury np. kombinacją klawiszy CTRL + A i księgujemy wybranym schematem.

Jak wyfiltrować faktury w Rejestrach VAT zawierające kategorie szczegółowe należące do zadanej kategorii ogólnej?

a) dla kategorii nagłówka dokumentu:
W konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select Kat_KodOgolny, Kat_KodSzczegol from cdn.kategorie where VaN_KatID=Kat_KatID AND Kat_KodOgolny=?@S100|Kategoria ogólna:'')

b) dla kategorii wybranych w elementach faktury VAT (kategorie przy poszczególnych stawkach VAT):
W konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

Exists (select * from cdn.vattab Join cdn.kategorie on vat_katid = kat_katid where vat_vanid = van_vanid and Kat_KodOgolny=?@S100|Kategoria ogólna:'')

Jak wyfiltrować w Rejestrach VAT listę faktur całkowicie rozliczonych i zakwalifikowanych do danej deklaracji VAT-7?

Taka lista może być potrzebna tym firmom, które potrzebują ustalić wartość zapłaconych Faktur Zakupu dla potrzeb ustalenia kwoty VAT do zwrotu na rachunek bankowy podatnika.
Aby zrobić wydruk takich faktur, należy:
1. Zbudować filtr: na zakładce [Zaawansowane] w Konstruktorze filtra w polu Filtr SQL należy wpisać:

VaN_DeklRokMies=?@N-15.4|Rok i miesiąc VAT-7:0

2. Na zakładce Rejestr VAT w Rejestrach VAT, zawęzić listę faktur, za pomocą ww. filtra, do tych które są zakwalifikowane tylko do deklaracji np. listopadowej (gdy przed odfiltrowaniem listy program zapyta o rok
i miesiąc deklaracji – wpisać: 201811).
3. Wykonać odpowiedni wydruk dokumentów rozliczonych z menu wydruków.
Listę faktur można uzyskać również bezpośrednio na ekranie.
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from CDN.BnkZdarzenia where VaN_VaNID=BZd_DokumentID AND BZd_DokumentTyp=2 AND (BZd_KwotaSys=BZd_KwotaRozSys) AND VaN_DeklRokMies=?@N-15.4|Rok i miesiąc VAT-7:0)

Przed filtrowaniem program pyta o datę deklaracji VAT-7 – należy wpisać rok i miesiąc w formacie np. 201611. Tak wyfiltrowanej listy nie da się wydrukować ze względu na składnię filtra, ale można ją wysłać do arkusza Excel.

Jak wyfiltrować listę faktur po kolumnie KPiR, do której dokumenty mają być zaksięgowane?

Na liście faktur w rejestrze VAT, w konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT Id = 1, Kod = 'Sprzedaż' UNION SELECT Id = 2, Kod = 'Pozostałe' UNION SELECT Id = 3, Kod = 'Towary' UNION SELECT Id = 4, Kod = 'Uboczne' UNION SELECT Id = 5, Kod = 'Reklama' UNION SELECT Id = 6, Kod = 'Wynagrodzenia' UNION SELECT Id = 7, Kod = 'Inne' UNION SELECT Id = 8, Kod = 'Zaszłości')|Kolumna|&Kolumna: @? PAR@
exists (Select * From CDN.VatTab Where VaT_VaNID = VaN_VaNId And VaT_KolumnaKPR = ??Kolumna )

Filtr ma taką właściwość, że jeśli jest jakiś zapis, który ma być zaksięgowany w części do jednej kolumny,
a w części do innej, to na liście widać go w pełnej kwocie, a na wydruku w kwocie do zaksięgowania do wskazanej kolumny.

Jak uzyskać listę transakcji nierozliczonych, pochodzących z Rejestru VAT, na danym koncie rozrachunkowym?

W menu Księgowość/Księgowość/ Dzienniki, zakładka Konto, należy wybrać odpowiednie konto, a w Konstruktorze filtra, na zakładce Zaawansowane, w polu Filtr SQL wpisać:

exists(select * from CDN.VatNag join CDN.BnkZdarzenia on VaN_VaNID=BZd_DokumentID where VaN_DekID=DeN_DeNId AND Bzd_DokumentTyp=2 AND (Bzd_Kwota-Bzd_KwotaRoz<>0)) OR exists(select * from CDN.VatNag join CDN.TraNag on TrN_VaNId=VaN_VaNID join CDN.BnkZdarzenia on TrN_TrNID=BZd_DokumentID where VaN_DekID=DeN_DeNId AND Bzd_DokumentTyp=1 AND (Bzd_Kwota-Bzd_KwotaRoz<>0))

Filtr zawęzi listę do tych dekretów, które pochodzą z Rejestru VAT (zostały wprowadzone bezpośrednio do Rejestru VAT lub przesłane z modułu FA i zaksięgowane z Rejestru VAT) i nie są rozliczone lub są rozliczone częściowo.

Jak sprawdzić czy poprawnie wprowadzono Kwoty dodatkowe na fakturach w Rejestrze VAT?

Jeżeli jest jakaś reguła np. zwykle na Fakturach Zakupu rozksięgowujemy kwotę netto na różne konta „czwórek” czy „piątek” i suma księgowań po stronie Wn ma się równać kwocie netto dokumentu, to można zbudować filtr, który będzie wyświetlał faktury nie spełniające tego warunku.
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

not exists (select * from CDN.KwotyDodatkowe where Kdd_DokumentID=VaN_VaNID AND KDD_DokumentTyp=2 AND Kdd_Segment1<>''
having SUM(Kdd_Kwota) = VaN_RazemNetto)

Zostaną wyfiltrowane wszystkie pozycje różne od tych, na których suma kwot dodatkowych WN jest równa kwocie netto faktury.

Jak wyfiltrować środki trwałe aktywne, całkowicie umorzone?

Poniżej przykład filtra, który wyświetli środki trwałe aktywne, których wartość bieżąca bilansowa minus odpisy umorzeniowe = 0. Filtr nie uwzględnia historyczności i bierze pod uwagę tylko amortyzację bilansową.

SrT_Stan=0 and SrT_WartoscBilan + ( Select IsNull(Sum( SrH_KwotaBilan - SrH_KwotaUm ), 0) From CDN.TrwaleHist Where SrH_SrTId = SrT_SrTId And SrH_TypDokumentu<>4) = 0

Jak w dziennikach księgowych wyfiltrować dekrety, których dokumenty źródłowe były płatne gotówką?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL można wpisać:

exists (select * from CDN.TraNag where
DeN_DeNId = TrN_DekId and TrN_FPlId=1) OR exists(select * from CDN.VatNag where DeN_DeNId=VaN_DekID AND VaN_FplID=1)
TrN_FPlId=1 i VaN_FplID=1 oznacza formę płatności o ID 1. Standardowo jest to forma płatności o nazwie „gotówka”.

Jak wyfiltrować różnice kursowe, które powstały z rozliczenia dokumentów innych niż te pochodzące z Ewidencji dodatkowej?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

''=''AND(BRK_LDokTyp='1' AND exists(select*from CDN.BnkZdarzenia where BRK_LDokID=Bzd_BzdID and BZd_DokumentTyp<>12))OR(BRK_PDokTyp='1' AND exists(select*from CDN.BnkZdarzenia where BRK_PDokID=Bzd_BzdID and BZd_DokumentTyp<>12))

Powyższy filtr wyświetli różnice kursowe, na których co najmniej jeden z dokumentów nie pochodzi z Ewidencji dodatkowej. Wyfiltrowane różnice kursowe można zaznaczyć i zaksięgować.
BRK_LDokTyp=’1′ czyli że typ lewego dokumentu to dokument pochodzący z tabeli BnkZdarzenia.
BZd_DokumentTyp=1 to typ dokumentu w BnkZdarzenia np.
1 – faktura z modułu Faktury;
12 – faktura z Rejestru VAT;
12 – dokument z Ewidencji dodatkowej;

Jak sprawdzić, która faktura z rejestru zakupów VAT nie została zaksięgowana na konto VAT’u lub została zaksięgowana, ale kwota VAT z faktury nie zgadza się z kwotą VAT na koncie?

W Rejestrze zakupów VAT można stworzyć filtr, który wyświetli te faktury, których suma kwoty VAT nie jest równa kwocie zaksięgowanej na konto VAT’u. W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL można wpisać:

VaN_DekId Is Not Null And Not Exists (Select DeK_AccId From CDN.DekretyKonta Join CDN.Konta On DeK_AccId = Acc_AccId Where DeK_DeNId = VaN_DekId And Acc_Numer='221-02' And Year(DeK_DataDok)
= Year(VaN_DataZap) And Month(DeK_DataDok) = Month(VaN_DataZap) Group By DeK_AccId Having Sum(DeK_Kwota) = VaN_RazemVat)

W pole Acc_Numer=’221-2′ należy wpisać numer konta VAT. W przypadku faktur – korekt na kwoty ujemne, filtr zadziała prawidłowo wtedy, gdy kwota VAT’u jest księgowana na to samo konto co zwykła faktury i po tej samej stronie tylko ze znakiem „minus”.

Jak wyfiltrować w dziennikach księgowań PK, które zawierają pozycje zawierające zadany opis?

W menu Księgowość/ Dzienniki, zakładka [Dzienniki]. W konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@S30|Szukaj|&Szukaj: @? PAR@
DeN_Dokument Like '%'+ ??Szukaj +'%' Or DeN_Kategoria Like '%'+ ??Szukaj +'%' Or Exists (Select * From CDN.DekretyElem Where DeE_DeNId = DeN_DeNId And (DeE_Dokument Like '%'+ ??Szukaj +'%' Or DeE_Kategoria Like '%'+ ??Szukaj +'%'))

Jak wyfiltrować listę dokumentów rozliczonych pochodzących z Rejestru VAT lub ewidencji dodatkowej?

Na liście Dokumentów Rozliczonych w menu Kasa/Bank w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from cdn.bnkzdarzenia where
(bzd_dokumenttyp=12 and brk_ldoktyp=1 and brk_ldokid = bzd_bzdid) or
(bzd_dokumenttyp=12 and brk_pdoktyp=1 and brk_pdokid = bzd_bzdid) or
(bzd_dokumenttyp=2 and brk_ldoktyp=1 and brk_ldokid = bzd_bzdid) or
(bzd_dokumenttyp=2 and brk_pdoktyp=1 and brk_pdokid = bzd_bzdid))

Jak wyfiltrować Rejestr VAT wg numeru NIP Kontrahenta pod warunkiem, że dokument nie jest zaksięgowany?

Na liście Rejestru VAT w menu Kasa/Bank w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@HO(RY:1|KP:2|KH:3)|TypKsi|&KSI:{GetSql('Select Fir_Wartosc From CDN.Firma Where Fir_Numer=1204', '')} @? PAR@ {CHOOSE ( ??TypKsi, 'IsNull(VaN_RycId,0)=0', 'IsNull(VaN_KPRId,0)=0', 'IsNull(VaN_DekId,0)=0', '1=1')} and VaN_KntNipE LIKE '%' + ?@S100|numer NIP:'' + '%'

Jak wyfiltrować konta w Planie kont, które mają inny numer w przyszłym okresie?

Na Planie kont w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists ( select * from cdn.konta k2 where A.Acc_NextAccId=k2.Acc_AccId
and A.Acc_Numer<>k2.Acc_Numer)

Jak wyfiltrować polecenia księgowania, które zawierają dekrety na konto 404-1 i 501-01?

Przykład takiego filtra dla zakładki [Dzienniki] w menu Księgowość/Księgowość/Dzienniki:

exists(select * from CDN.DekretyElem K1 join CDN.DekretyElem K2 on (DeN_DeNID = K2.DeE_DeNID) where DeN_DeNID = K1.DeE_DeNID and K1.DeE_KontoWn = '404-1' and K2.DeE_KontoWn = '501-01')

Na fakturze w Rejestrze VAT wpisuję jako wartość atrybutu numer rejestracyjny samochodu i jako kolejny atrybut – paliwo, jak sprawdzić ile paliwa zakupiono dla danego samochodu?

Na jednym dokumencie uzupełniono atrybuty REJESTRACJA (nr rejestracyjny samochodu) i PALIWO (ilość zakupionego paliwa). Poniższe zapytanie, w Rejestrach VAT, na zakładce [Wg atrybutów], zwróci rekordy zawierające ilość paliwa dla podanego numeru rejestracyjnego samochodu. Przed odfiltrowaniem program zapyta o nr rejestracyjny.

exists (select * from CDN.VATAtrybutyView as ATR1 join CDN.VATAtrybutyView as ATR2 on (ATR1.VAV_VaNID=ATR2.VAV_VaNID and ATR2.VAV_DeAKod='REJESTRACJA' AND ATR2.VAV_DAtWartoscTxt =?@S100|Nr rejestracyjny:'') where ATR1.VAV_VaNID=VAN_VaNID and ATR1.VAV_DeAKod = 'PALIWO')

W polu Atrybut można wybrać atrybut PALIWO – wtedy będzie można podsumować wyfiltrowane rekordy (ilość paliwa).

Jak wyfiltrować dokumenty w rejestrze VAT według wskazanych grup kontrahentów?

W Rejestrze VAT w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT Gru_GruID, Gru_Nazwa FROM cdn.Grupy WHERE Gru_Typ=31)|Grupa_kontrahentow|&Grupa_kontrahentow:REG= @? PAR@
exists (select * from cdn.kontrahenci where knt_kntID=van_podId and van_podmiotTyp=1 and knt_grupa=??_Q_RES2_Grupa_kontrahentow)

Jak wyfiltrować faktury z rejestru VAT zaksięgowane pomiędzy podanymi datami, które zakwalifikowane zostały do deklaracji VAT-7 za podany okres?

W Rejestrze VAT w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|data_od|&Data_zapisu_od:{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@D17|data_do|&Data_zapisu_do:{DateClwLastDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@N4|Rok|&Rok_deklaracji:{Year(Today())} @? PAR@
@PAR ?@N4|Miesiac|&Miesiąc_deklaracji:{Month(Today())} @? @RL(1) @RH(12) PAR@
EXISTS (SELECT * FROM CDN.DekretyNag WHERE VaN_DekId = DeN_DeNId AND VaN_DekId IS NOT NULL AND VaN_DeklRokMies={100 * ??Rok + ??Miesiac} AND DeN_DataDok >=??Data_od AND DeN_DataDok <= ??Data_do)

W przypadku stosowania metody kasowej należy użyć poniższego filtra:
@PAR ?@D17|data_od|&Data_zapisu_od:{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@ @PAR ?@D17|data_do|&Data_zapisu_do:{DateClwLastDay('m')} @? PAR@ @PAR ?@N4|Rok|&Rok_deklaracji:{Year(Today())} @? PAR@ @PAR ?@N4|Miesiac|&Miesiąc_deklaracji:{Month(Today())} @? @RL(1) @RH(12) PAR@ EXISTS (SELECT * FROM CDN.DekretyNag WHERE VaN_DekId = DeN_DeNId AND VaN_DekId IS NOT NULL AND DeN_DataDok >=??Data_od AND DeN_DataDok <= ??Data_do) AND EXISTS ( SELECT * FROM CDN.VatTab7 WHERE Va7_VaNID=VaN_VaNID AND Va7_RokMiesiac={100 * ??Rok + ??Miesiac} AND VaN_MetodaKasowa=1)

Jak wyfiltrować środki trwałe mające określony atrybut?

Na liście środków trwałych w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = DeA_DeAId, Kod = DeA_Kod FROM CDN.DefAtrybuty WHERE DeA_Typ=3 ORDER BY DeA_Kod)|KodAtr|&Kod atrybutu:ATR1 @? PAR@
EXISTS (SELECT * FROM CDN.TrwaleAtrybuty JOIN CDN.DefAtrybuty ON SrA_DeAId = DeA_DeAId WHERE SrT_SrTID = SrA_SrTId AND DeA_DeAId =??KodAtr)

Jak wyfiltrować dokumenty w rejestrze VAT, które zostały wprowadzone lub zmodyfikowane po konkretnej dacie?

W Rejestrze VAT w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|data_od|&Data_wprowadzenia_lub_modyfikacji:{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
VaN_TS_Zal >= ??data_od OR VaN_TS_Mod >= ??data_od

Jak wyfiltrować dokumenty w Rejestrze VAT posiadające określony atrybut?

W Rejestrze VAT w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_TWR.DLL|CALLLOOKUPATRLISTADOK())|Atrybut|&Atrybut:REG= @? PAR@ exists (select * from CDN.DokAtrybuty where VaN_VaNID = DAt_VaNID and DAt_DeAId = ??Atrybut)

Jak wyfiltrować dokumenty w Rejestrze VAT posiadające określoną wartość atrybutu?

W Rejestrze VAT w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@S30|Wartosc_atrybutu|&Wartosc_atrybutu:''@? PAR@
exists (select * from CDN.DokAtrybuty where VaN_VaNID = DAt_VaNID and DAt_WartoscTxt
= ??Wartosc_atrybutu)

Jak wyfiltrować dokumenty w Rejestrze VAT, które mają nie zaznaczonego parametru Rozliczać w deklaracji VAT?

W Rejestrze VAT w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

VaN_RozliczacVat7 = 0

Jak znaleźć zapisy w Rejestrze VAT, które pod listą zaliczek mają wybranego jakiegoś pracownika?

W Rejestrze VAT w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

VaN_PodmiotZalTyp='3’

Jak odnaleźć zapisy księgowe na koncie z daną kategorią w elemencie zapisu?

W menu Księgowość/Dzienniki, zakładka [Konto] w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|Kategoria|&Kategoria:REG= @?TIP(Wybierz
kategorię) PAR@ DeE_KatId =??kategoria

Jak odnaleźć zapisy księgowe na koncie z daną kategorią w nagłówku zapisu?

W menu Księgowość/Dzienniki, zakładka [Konto] w konstruktorze filtra na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@LS20(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|Kategoria|&Kategoria:REG=-brak- @? PAR@
DeN_KatId = ??Kategoria

W jaki sposób wyszukać dokumenty środków trwałych w zależności od osoby odpowiedzialnej przypisanej w zadanym okresie?

Na liście dokumentów środków trwałych w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@D17|data1|&Data od:{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@D17|data2|&Data do:{DateClwLastDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@R(SELECT distinct Pri_PraId, PRi_nazwisko+' '+pri_Imie1 FROM cdn.Pracidx where PRI_Typ <>2 order by 2 )|PRACOWNIK|&PRACOWNIK:0|@? PAR@
Exists (select * from CDN.TrwaleOsobyOdpowiedzialne where SrH_SrtID=SrOO_SrTID and SrOO_DataOd<=??data1 and (SrOO_DataDo >=??data2 or SrOO_DataDo is null) and SrOO_PrcID =??PRACOWNIK)

W jaki sposób na liście zapisów w rejestrze VAT (bądź na liście faktur) wyszukać dokumenty zaksięgowane na konkretne konto?

Na liście zapisów w rejestrze VAT w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@S30|Konto|&Konto:''@? PAR@
EXISTS (SELECT * FROM CDN.DekretyNag join CDN.DekretyElem on DeN_DeNId=DeE_DeNId WHERE VaN_DekID = DeN_DeNId AND (DeE_KontoWn=??Konto OR DeE_KontoMa=??Konto))

Filtr do zastosowania na liście faktur:

@PAR ?@S30|Konto|&Konto:''@? PAR@
EXISTS (SELECT * FROM CDN.DekretyNag join CDN.DekretyElem on DeN_DeNId=DeE_DeNId WHERE TrN_DekId = DeN_DeNId AND (DeE_KontoWn=??Konto OR DeE_KontoMa=??Konto))

W jaki sposób wyszukać zapisy KPiR zaksięgowane z określonych dokumentów źródłowych?

Na liście zapisów KPiR w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@R (SELECT Id = 2, Kod = 'Rejestr VAT' UNION
SELECT Id = 3, Kod = 'Samochodówka' UNION
SELECT Id = 4, Kod = 'Remanent' UNION
SELECT Id = 5, Kod = 'Wynagrodzenia uproszczone' UNION
SELECT Id = 7, Kod = 'Dokumenty ŚT' UNION
SELECT Id = 10, Kod = 'Wynagrodzenia' UNION
SELECT Id = 12, Kod = 'Ewidencja dodatkowa' UNION
SELECT Id = 13, Kod = 'Różnice kursowe' UNION
SELECT Id = 14, Kod = 'Zapisy k/b'
)|Zrodlo|&Zrodlo: @? PAR@
KPR_Zrodlo = ??Zrodlo

W jaki sposób wyszukać zapisy księgowe na koncie mające parę (taką samą kwotę) po obu stronach konta?

Z poziomu Księgowość/ Dzienniki/ zakładka [Konto] w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@D17|data1|&Data od:{DateClwFirstDay('y')} @? PAR@ @PAR ?@D17|data2|&Data do:{DateClwLastDay('y')} @? PAR@
@PAR ?@S30|Konto|&Konto:''@? PAR@
Exists (Select * From CDN.DekretyElem A Where A.DeE_DeEId=DeK_DeEId
And (Exists (Select * From CDN.DekretyElem B Where A.DeE_Kwota=B.DeE_Kwota
And A.DeE_KontoMa=??Konto and B.DeE_KontoWn=??Konto
AND A.DeE_DataWys between ??data1 And ??data2
AND B.DeE_DataWys between ??data1 And ??data2)
OR Exists (Select * From CDN.DekretyElem B Where A.DeE_Kwota=B.DeE_Kwota
And A.DeE_KontoWn=??Konto and B.DeE_KontoMa=??Konto
AND A.DeE_DataWys between ??data1 And ??data2
AND B.DeE_DataWys between ??data1 And ??data2)))

W jaki sposób na planie kont wyszukać konta rozrachunkowe tego samego podmiotu, na których istnieją nierozliczone rozrachunki po przeciwnych stronach?

Z poziomu Księgowość/ Plan kont w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

EXISTS( Select * From CDN.Konta B Where A.Acc_SlownikId=B.Acc_SlownikId And A.Acc_SlownikTyp=B.Acc_SlownikTyp And A.Acc_Rozrachunkowe = 1 And B.Acc_Rozrachunkowe = 1 AND A.Acc_NumerIdx IN (SELECT Roz.KRo_KontoIdx FROM CDN.KsiRozrachunki AS Roz WHERE Roz.KRo_RozliczenieID IS NULL AND Roz.KRo_Strona=1) AND B.Acc_NumerIdx IN (SELECT Roz.KRo_KontoIdx FROM CDN.KsiRozrachunki AS Roz WHERE Roz.KRo_RozliczenieID IS NULL AND Roz.KRo_Strona=2))
OR
EXISTS( Select * From CDN.Konta B Where A.Acc_SlownikId=B.Acc_SlownikId And A.Acc_SlownikTyp=B.Acc_SlownikTyp And A.Acc_Rozrachunkowe = 1 And B.Acc_Rozrachunkowe = 1 AND A.Acc_NumerIdx IN (SELECT Roz.KRo_KontoIdx FROM CDN.KsiRozrachunki AS Roz WHERE Roz.KRo_RozliczenieID IS NULL AND Roz.KRo_Strona=2) AND B.Acc_NumerIdx IN (SELECT Roz.KRo_KontoIdx FROM CDN.KsiRozrachunki AS Roz WHERE Roz.KRo_RozliczenieID IS NULL AND Roz.KRo_Strona=1))

Powyższy filtr zadziała w przypadku, gdy jest nierozliczony rozrachunek po stronie Wn na koncie 201-2-1-ADM
i po stronie Ma na koncie 202-2-1-ADM, chociaż równie dobrze może to być to samo konto.

W jaki sposób na liście dokumentów w rejestrze VAT wyfiltrować dokumenty według stanu ich rozliczeń?

Z poziomu rejestru VAT w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać treść filtra odpowiednią dla szukanych dokumentów:
– wyłącznie dokumenty nierozliczone całkowicie:

not exists (select * from CDN.BnkZdarzenia where VaN_VaNID = BZd_DokumentID and BZd_DokumentTyp = 2 and (Bzd_KwotaRoz > 0)) AND VaN_Wewnetrzna = 0

– wyłącznie dokumenty rozliczone częściowo:

exists(select BZd_DokumentID, BZd_DokumentTyp, SUM(BZd_Kwota), SUM(BZd_KwotaRoz) from cdn.BnkZdarzenia where BZd_DokumentID = VaN_VaNID AND BZd_DokumentTyp = 2 GROUP BY BZd_DokumentID, BZd_DokumentTyp HAVING SUM(BZd_Kwota) <> SUM(BzD_KwotaRoz) AND SUM(BzD_KwotaRoz) > 0.00)

– dokumenty nierozliczone bądź częściowo rozliczone:

exists (select BZd_BZdID FROM CDN.BnkZdarzenia where VaN_VaNID=BZd_DokumentID and BZd_DokumentTyp = 2 and (Bzd_Kwota<>Bzd_KwotaRoz))

– wyłącznie dokumenty rozliczone całkowicie:

exists(select BZd_DokumentID, BZd_DokumentTyp, SUM(BZd_Kwota), SUM(BZd_KwotaRoz) from cdn.BnkZdarzenia where BZd_DokumentID = VaN_VaNID AND BZd_DokumentTyp = 2 GROUP BY BZd_DokumentID, BZd_DokumentTyp HAVING SUM(BZd_Kwota) = SUM(BzD_KwotaRoz) AND SUM(BzD_KwotaRoz) > 0.00)

Płace i Kadry

Jak wyfiltrować pracowników, dla których ważność badań upływa w podanym okresie?

Na liście pracowników w menu Kadry/Płace / Kadry, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|DataOd|Podaj datę:{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@D17|DataDo|Podaj datę:{DateClwLastDay('m')} @? PAR@
exists (select 1 from CDN.PracEtaty where PRI_PraId=PRE_PraId and
PRE_WaznoscBadanOkres between ??DataOd AND ??DataDo)

Przed odfiltrowaniem pojawi się pytanie o daty. Domyślnie podpowiada się data pierwszego i ostatniego dnia miesiąca.

Jak odfiltrować listę pracowników niepełnosprawnych po kodzie niepełnosprawności?

Po uruchomieniu filtru pojawi się okno, w którym należy wpisać kod niepełnosprawności (1,2,3 lub 4) datę tj. dzień, na który chcemy sprawdzić listę osób niepełnosprawnych (sprawdzane są daty od-do niepełnosprawności).
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|Data|&Data:{Today()}@? PAR@
exists(select 1 from cdn.pracetaty where pri_praid=pre_praid and PRE_StNiepelnosp LIKE '%' +
?@S100|Stopień niepełnospr:'' + '%' and ??Data between pre_niepelnospod and pre_niepelnospdo)

Jak wyfiltrować listę osób mających zawarte umowy cywilno-prawne o podanym symbolu?

Po uruchomieniu filtru pojawi się okno, w którym należy wpisać zakres dat (sprawdza datę zawarcia umowy we wskazanym okresie) oraz symbol umowy (np. UMW).
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|DataOd|Podaj datę:{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@D17|DataDo|Podaj datę:{DateClwLastDay('m')} @? PAR@
exists (select 1 from CDN.UMOWY where Pri_PraID = UMW_PraID and umw_numerstring LIKE
'%' + ?@S100|Symbol:'' + '%' and UMW_DataOd between ??DataOd AND ??DataDo)

Jak wyfiltrować z listy pracowników osoby z przypisanym Urzędem Skarbowym, na wskazany dzień?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|Data|na dzień:{Today()}@? PAR@
exists (select * from CDN.PracEtaty where PRI_Praid=PRE_PraId and pre_PODUrzSkarbId>0 and
??Data between PRE_DataOd and PRE_DataDo)

Ewentualnie zamiast @D17 można wykorzystać @HD17 jeśli parametr z datą ma być ukryty (a więc zawsze jako parametr ma się pojawiać data bieżąca):

@PAR ?@HD17|filtr_dtDataAkt|&filtr_dtDataAkt:{Today()}@? PAR@
exists (select * from CDN.PracEtaty where PRI_Praid=PRE_PraId and pre_PODUrzSkarbId>0 and
??filtr_dtDataAkt between PRE_DataOd and PRE_DataDo)

Osoby bez przypisanego Urzędu Skarbowego:

@PAR ?@D17|Data|na dzień:{Today()}@? PAR@
not exists (select * from CDN.PracEtaty where PRI_Praid=PRE_PraId and pre_PODUrzSkarbId>0 and
??Data between PRE_DataOd and PRE_DataDo)

Jak wyfiltrować pracowników, którym wybrana kwalifikacja kończy się w zadanym zakresie?

Na liście pracowników w menu Kadry/Płace / Kadry, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT ID = Dkm_DkmID, Kod = DKM_Nazwa from cdn.DaneKadMod where dkm_Rodzaj = 6 order by DKM_Nazwa)|Kwalifikacje|&Kwalifikacje: @? PAR@
@PAR ?@D17|DataOd|&DataOd:REG={DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@D17|DataDo|&DataDo:REG={DateClwLastDay('m')} @? PAR@
exists (select 1 from cdn.Uprawnienia join cdn.DaneKadMod on Upr_DkmId = Dkm_DkmID where Pri_PraID
= Upr_PraID and DKM_DkmID = ??Kwalifikacje and upr_KursTermin between ??DataOd and ??DataDo)

Przed odfiltrowaniem pojawi się rozwijana lista kwalifikacji oraz pytanie o zakres dat.

Jak zablokować operatorowi dostęp do dokumentów dotyczących rozliczeń z pracownikami z tytułu wynagrodzeń?

Aby operator nie widział:
A. Zapisów kasowo/bankowych wystawionych na pracowników, należy założyć filtr w menu: Kasa/bank/Zapisy kasowe/bankowe. Kliknąć na ikonę „Konstruktor filtra” i na zakładce [Zaawansowane], wpisać w polu Filtr SQL:

BZp_PodmiotTyp<>3

Na zakładce [Opcje], wybrać: Obowiązkowy i wybrać operatora, który ma mieć załączony ten filtr.
Jeżeli jest więcej niż jeden operator, który ma mieć założony taki filtr, należy zbudować drugi identyczny filtr, z tym, że na zakładce Opcje wybrać innego operatora.

B. Dla zdarzeń w Preliminarzu pochodzących z list płac, należy założyć filtr w menu: Kasa/Bank / Preliminarz płatności.
Kliknąć na ikonę „Konstruktor filtra” i na zakładce [Zaawansowane], wpisać w polu Filtr SQL:

BZd_DokumentTyp<>8

Na zakładce [Opcje], wybrać: Obowiązkowy i wybrać operatora, który ma mieć załączony ten filtr.
Jeżeli jest więcej niż jeden operator, który ma mieć założony taki filtr, należy zbudować drugi identyczny filtr, z tym, że na zakładce Opcje wybrać innego operatora.

C. Aby operator nie mógł wybrać z listy pracownika (np. po to aby podglądnąć listę rozliczonych i nierozliczonych zapisów dla wybranego pracownika w menu Kasa/bank/ Rozliczenia podmiotu. Należy operatorowi dodać blokadę dostępu do listy pracowników. Blokadę zakłada się w menu: System / Konfiguracja / Program/Użytkowe/Operatorzy. Na formatce danego operatora, na zakładce [Blokady dostępu] należy dodać blokadę: Lista pracowników, wspólników i właścicieli.

D. Aby operator nie widział rozliczeń powstałych z dokumentów, z których przynajmniej jeden jest wystawiony na pracownika, należy założyć następujący filtr obowiązkowy dla operatora w menu Kasa/Bank/ Rozliczenia: pole Filtr SQL:

not exists (select * from CDN.BnkRozKwotyView where BRKV_BRKId=BRK_BRKId and (BRKV_PodmiotTyp1=3 OR BRKV_PodmiotTyp2=3))

Filtry obowiązkowe włącza się w menu: System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Parametry: Stosuj filtry obowiązkowe. Operator nadający filtry obowiązkowe musi być Administratorem, pozostali operatorzy nie powinni być administratorami.

Uwaga
Na formatce Operatora (menu: System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) znajduje się parametr Blokada dostępu do rozliczeń pracowników. Parametr ten blokuje dostęp do dokumentów w module Kasa/Bank, na których jako podmiot jest wybrany pracownik lub wspólnik.

Jak wyfiltrować listę pracowników, którym kończy się ważność badań okresowych?

Na liście pracowników w menu Kadry/Płace/Kadry, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|DataOd|Podaj datę:{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@D17|DataDo|Podaj datę:{DateClwLastDay('m')} @? PAR@
exists (select 1 from CDN.PracEtaty where PRI_PraId=PRE_PraId and
PRE_WaznoscBadanOkres between ??DataOd AND ??DataDo)
Przed odfiltrowaniem pojawi się pytanie o zakres dat.

Jak wyfiltrować listę pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

Na liście pracowników w menu Kadry/Płace/Kadry, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|Data|&Data:{Today()}@? PAR@
exists (select 1 from CDN.PracEtaty join CDN.DaneKadMod on PRE_ETADkmIdStanowisko=DKM_DkmId
where DKM_Robotnicze=1 and DKM_Rodzaj=1 and PRE_PraId=PRI_PraId and ??Data between PRE_DataOd and PRE_DataDo)

Przed odfiltrowaniem pojawi się zapytanie o datę.

Jak wyfiltrować listę pracowników zgłoszonych do wszystkich ubezpieczeń (społeczne i zdrowotne)?

Na liście pracowników w menu Kadry/Płace/Kadry, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from cdn.pracetaty where pri_praid=pre_praid and pre_ubzzdrowod <> CONVERT(DATETIME,'1899-12-30',120) and PRE_UBZJestEmerytal=1 and PRE_UBZJestRentowe=1 and PRE_UBZJestchorobowe=1 and PRE_UBZJestwypad=1)

Jak wyfiltrować listę pracowników zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Na liście pracowników w menu Kadry/Płace/Kadry, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from cdn.pracetaty where pri_praid=pre_praid and pre_ubzzdrowod <> CONVERT(DATETIME,'1899-12-30',120) and PRE_UBZJestEmerytal=0 and PRE_UBZJestRentowe=0 and PRE_UBZJestchorobowe=0 and PRE_UBZJestwypad=0)

Jak wyfiltrować listę pracowników przypisanych do wybranej kategorii?

Na liście pracowników w menu Kadry/Płace/Kadry, w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(select ID=KAT_KatId, Kat_KodSzczegol from CDN.Kategorie)|Kategoria|&Kategoria:REG=PLACE @? PAR@
exists (select 1 from CDN.PracEtaty where PRI_PraId=PRE_PraId and PRE_KATId=
??Kategoria and ?@D17|Data:{Today()} between PRE_DataOd and PRE_DataDo)

Przed odfiltrowaniem pojawi się rozwijana lista słownikowa z kategoriami oraz pytanie o datę.

Jak wyfiltrować listę dokumentów nierozliczonych wystawionych na pracownika?

Na liście Dokumentów Nierozliczonych w menu Kasa/Bank w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

exists (select * from CDN.PodmiotyView where DKB_PodmiotId=Pod_PodId
and Dkb_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND DKb_PodmiotTyp=3)

Jak wyfiltrować pracowników z listy Kadry zwolnionych w zadanym okresie, w aktualnym okresie historycznym?

W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@D17|DataOd|Zwoln. w okresie od:{DateClwFirstDay('m')} @? PAR@
@PAR ?@D17|DataDo|do:{DateClwLastDay('m')} @? PAR@
exists (select 1 from CDN.PracEtaty where PRI_PraId=PRE_PraId and
PRE_ZatrudnionyDo between ??DataOd AND ??DataDo and ?@D17|Na datę aktualności:{Today()} between PRE_DataOd and PRE_DataDo)

Jak wyfiltrować pracowników, którzy mają formę płatności „ROR” lub „gotówka”, w aktualnym okresie historycznym?

Filtr działa tak, że sprawdza odpowiedni zapis historyczny pracownika (data ,którą ustawimy jako „Zapis hist. prac” – podpowiada się aktualna) oraz płatność, która ma ustawioną „nadwyżkę”.
W Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane], w polu Filtr SQL należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT Id = 1, Kod = 'gotówka' UNION
SELECT Id = 3, Kod = 'ROR')|platnosc|&platność:REG= @? PAR@
exists(select 1 from CDN.PracEtaty join CDN.SchematPlatnosci on SPL_PodmiotId = PRE_PreId
where PRE_PraId=PRI_PraId and SPL_Reszta = 1 and SPL_FplId = ??Platnosc AND ?@D17|Zapis hist. prac:{Today()} between PRE_DataOd and PRE_DataDo)

W jaki sposób wyszukać pracowników z określoną kategorią na wybranej liście płac?

Z poziomu Płace i Kadry/ Wypłaty pracowników w Konstruktorze filtra, na zakładce [Zaawansowane] należy wpisać:

@PAR ?@R(SELECT LPL_LplId, LPL_NumerPelny FROM CDN.ListyPlac)|Lista|&Lista plac:REG= @? PAR@
@PAR ?@LS0(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|kategoria|&kategoria:0|@? PAR@
EXISTS(SELECT 1 FROM CDN.PracEtaty
JOIN CDN.Wyplaty ON WPL_PraId = PRE_PraId
JOIN CDN.ListyPlac ON LPL_LplId = WPL_LplId
WHERE PRI_PraId = PRE_PraId
AND WPL_KatId = ??Kategoria
AND LPL_LplId = ??Lista)

Można również zastosować wariant filtra, w którym numer listy płac jest automatycznie przekazywany na podstawie wybranej na oknie listy:

@PAR ?@HN0|ListaPlacId|&ListaPlacId:0@? PAR@
@PAR ?@LS0(OP_LIST.DLL|CALLLOOKUPKATLISTA())|kategoria|&kategoria:0|@? PAR@
EXISTS(SELECT 1 FROM CDN.PracEtaty
JOIN CDN.Wyplaty ON WPL_PraId = PRE_PraId
JOIN CDN.ListyPlac ON LPL_LplId = WPL_LplId
WHERE PRI_PraId = PRE_PraId
AND WPL_KatId = ??Kategoria
AND LPL_LplId = ??ListaPlacId)
Internetowa Wymiana Dokumentów

Co to jest Internetowa Wymiana Dokumentów?

Internetowa Wymiana Dokumentów to model współpracy pomiędzy punktem sprzedaży a działem księgowym. Wymiana może odbywać się w modelu:

a) Klient biura rachunkowego <-> Biuro rachunkowe
b) Punkty sprzedażowe firmy <-> Centrala firmy

Współpraca polega na tym, że punkt sprzedażowy ze swojej bazy danych wysyła zaszyfrowane i podpisane dokumenty. Wymiana odbywa się elektronicznie poprzez Internet. Dokumenty w postaci zaszyfrowanej paczki trafiają na serwery Comarch skąd dział księgowy również przez Internet odbiera je i wczytuje do bazy. Dział księgowy może również przesyłać dane do bazy działu sprzedażowego.
Mechanizm wykorzystuje model Pracy rozproszonej, czyli konfiguracja, struktura plików wymiany danych oraz miejsce w programie, z którego eksportowane i importowane są dane, są zgodne z modelem Pracy rozproszonej.
Więcej informacji na temat Pracy rozproszonej można znaleźć w podręczniku Ogólne i Konfiguracja do programu Comarch ERP Optima.

W jaki sposób zabezpieczone są przesyłane dane?

Główne cechy zastosowanego rozwiązania:

 • bezpieczeństwo danych – system został tak zaprojektowany, aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • poufność danych – uzyskiwana jest dzięki podwójnemu systemowi szyfrowania (paczki danych są szyfrowane/deszyfrowane asymetrycznie parą kluczy RSA oraz przesyłane szyfrowanym kluczem symetrycznym protokołem opartym o TLS 1.0 / SSL 3.0),
 • integralność danych – jest zapewniona dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego (paczki są podpisywane kluczem prywatnym strony wysyłającej) i strona odbierająca ma pewność, że dane nie zostały zmodyfikowane,
 • zabezpieczenia serwera – (takie jak wymuszanie haseł, czy szyfrowanie całej transmisji uniemożliwiające przechwycenie hasła) uniemożliwiają nieautoryzowane usuwanie danych z serwera, oraz wysyłanie na serwer.


Zamawianie kont Internetowej Wymiany Dokumentów

Biuro Rachunkowe, które chce wymieniać dokumenty ze swoimi Klientami powinno zarejestrować się w Społeczności Biur Rachunkowych iKsiegowość24 na stronie: www.iksiegowosc24.pl. Podmioty zarejestrowane w Społeczności Biur Rachunkowych mają automatycznie zakładane konta Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD). Informacja potwierdzająca założenie konta IWD przesyłana jest wiadomością e-mail.

Uwaga

Biura Rachunkowe nie składają dla siebie zamówień na konta IWD!

Po przystąpieniu do społeczności Biuro Rachunkowe, może wymieniać dokumenty ze swoimi klientami pracującymi na oprogramowaniu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XT. Aby wymiana była możliwa należy klientom zamówić usługę IWD. W tym celu Biuro Rachunkowe wypełnia formularz zgłoszeniowy, który znajduje się po zalogowaniu na www.iksiegowosc24.pl w zakładce Wymiana Dokumentów – IWD. Poprawna wysyłka formularza kończy się odpowiednim komunikatem. Zamówienie widoczne jest na liście złożonych zamówień w iKsięgowość24, a na adres mailowy osoby kontaktowej Biura Rachunkowego wysyłana jest wiadomość informująca o złożonym zamówieniu.

Wskazówka

Wymiana z Klientami pracującymi na programie Comarch ERP Optima jest bezpłatna. W przypadku klientów pracujących na programach Comarch ERP XT możliwości wymiany uzależnione są od wybranego pakietu. Więcej informacji można znaleźć w Cenniku.

W modelu wymiany pomiędzy centralą a oddziałami firmy pracujących w programie Comarch ERP Optima należy:

Konfiguracja Internetowej Wymiany Dokumentów

Wskazówka

Internetowa Wymiana Dokumentów wymaga wykorzystywania tej samej wersji Comarch ERP Optima u wszystkich partnerów wymiany.

Aktywacja konta

Przed rozpoczęciem wymiany należy aktywować usługę IWD na serwerze Comarch.
W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona, należy zaznaczyć rolę, jaką będzie pełnić klient / partner (sprzedaż/płace lub księgowość), wpisać identyfikator księgowości (istotne rozróżnienie na duże/małe litery) i – jeśli jest możliwość – identyfikator działu sprzedaży. W przypadku działów sprzedaży należy także uzupełnić rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.
W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury – konto należy zaznaczyć parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, a następnie podać:

 • Numer klienta – numer ewidencyjny Comarch (widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania),
 • PIN – numer PIN przydzielony Klientowi Comarch do korzystania z Comarch Asysty (widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania) – wymagany przy zakładaniu konta,
 • Hasło – w to pole należy wpisać hasło, które będzie wymagane przy jakiejkolwiek zmianie ustawień konta na serwerze Comarch. Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj wymianę. Program poprosi o powtórzenie hasła i po sprawdzeniu poprawności danych założy konto na serwerze. Pola z danymi zostaną wyszarzone.

Wskazówka

W sytuacji gdy hasło zostanie utracone, jego reset możliwy jest pod pod adresem: wymianadanych@comarch.pl

Po aktywacji wymiany aktywne będą przyciski:

 • Zmień hasło– opcja umożliwia zmianę hasła dostępu do konta na serwerze,
 • Zarządzanie oddziałami– opcja umożliwia zarządzanie oddziałami, szerszy opis w kolejnym punkcie.

Po założeniu konta należy skonfigurować oddziały.

Konfiguracja oddziałów

W każdym typie wymiany należy skonfigurować oddział/oddziały partnerów wymiany. Oddziały są ściśle związane z danym numerem klienta. Opcja Zarządzanie oddziałami dostępna jest po podaniu hasła. Dodając nowy oddział należy podać jego symbol (nie może on zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych: spacja,_,!,’,”, itp.) oraz dane adresowe. Wszystkie pola są wymagane. Po dodaniu oddziału należy wybrać oddział związany z daną instalacją.

Oddziału nie można usunąć. Jeśli zaistnieje potrzeba wstrzymania wymiany z danym oddziałem można ustawić parametr Oddział nieaktywny. W razie potrzeby każdy oddział nieaktywny możemy ponownie aktywować.

Zmiana oddziału (także wybranie ponowne tego samego oddziału) spowoduje wygenerowanie nowego certyfikatu, co uniemożliwi odbiór wiadomości oczekujących na serwerze oraz wysłanie wiadomości z oddziału aktualnie wybieranego, jeśli jest on wykorzystywany w innej bazie.

Konfiguracja baz u partnerów wymiany

Po wskazaniu oddziału, dla danej instalacji, aktywna staje się tabela z konfiguracją wszystkich baz firmowych dostępnych w podłączonej bazie konfiguracyjnej.
Tabela zawiera następujące kolumny:
1. Nazwa bazy danych
2. Typ wymiany – jaką rolę będzie pełnić dana baza. Dostępne są następujące typy wymiany:

 • BRAK – wyłączona wymiana przez serwer Comarch dla tej bazy. Baza może współpracować w trybie Pracy rozproszonej (wymiana bez pośrednictwa serwera Comarch, poprzez plik XML). Ustawienia do Pracy rozproszonej dostępne w System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona.
 • SPR-BR – ten typ wymiany wybieramy w dziale sprzedaży. Jest to baza w dziale sprzedaży wymieniająca dokumenty z biurem rachunkowym.
 • SPR-CEN – ten typ wymiany wybieramy w dziale sprzedaży wymieniającym dokumenty z centralą tej samej firmy.
 • BR-SPR – ten typ wymiany wskazujemy w biurze rachunkowym przy bazie klienta. Jest to wymiana dokumentów pomiędzy bazą sprzedaży a biurem rachunkowym.
 • CEN-SPR – ten typ wymiany wybieramy w centrali, której baza komunikuje się z oddziałem sprzedaży tej samej firmy.

3. Identyfikator Partnera – numer klienta Comarch, który jest partnerem wymiany dla danej bazy. W przypadku wymiany i identyfikator partnera należy ustawić taki sam jak numer klienta.
4. Oddział Partnera – symbol oddziału partnera wymiany, z którym ma następować komunikacja. W przypadku typu wymiany i nie należy uzupełniać Oddziału Partnera.

Wysyłanie i odbieranie danych

Eksport i import danych

Wysyłanie i odbieranie danych odbywa się identycznie jak w przypadku modelu pracy rozproszonej, czyli poprzez opcję Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport/Import. Eksport / Import dostępny jest poprzez Narzędzia/ Praca Rozproszona.

W sytuacjach awaryjnych (np. brak połączenia z Internetem) jest możliwość eksportu / importu poprzez plik XML, bez konieczności wyłączania wymiany przez serwer Comarch. W tym celu należy wybrać importuj z pliku/ eksportuj do pliku i wskazać właściwą ścieżkę.

Przed importem wymagane jest uzupełnienie ścieżki zapisu pobranych paczek (System/ Konfiguracja/ Stanowiska/ Praca rozproszona). W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o konieczności uzupełnienia katalogu zapisu plików XML. W przypadku korzystania z Comarch ERP Optima w modelu usługowym katalog zapisu plików XML jest ustawiony na katalog Moje dokumenty.

Rys. 1 Eksport danych – dział sprzedaży

W przypadku typów wymiany CEN-SPR oraz BR-SPR eksport danych może następować do wszystkich oddziałów lub do jednego wybranego (opcja Wybierz oddział).

Po imporcie paczka jest usuwana z serwera i nie jest dostępna dla danego oddziału do ponownego importu przez ten sam oddział. Jeśli import nie przebiegł całkowicie poprawnie, to jest możliwość ponownego importu z pliku, który zapisał się w katalogu określonym w System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Praca rozproszona/ Parametry.

Biuro rachunkowe może odbierać pliki wysłane przez Klientów seryjnie poprzez moduł Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

Rys. 2 Seryjny import dokumentów w Biurze Rachunkowym

Pliki zostaną zaimportowane z serwera, a następnie zaimportowane do baz Klientów (na podstawie zgodnego ID partnera z Numerem klienta). W Panelu wyników pojawi się informacja o statusie importu oraz link do pliku ze szczegółowym przebiegiem importu do danej bazy.

Automatyczny import i eksport danych IWD

W programie Comarch ERP Optima jest możliwość ustawienia automatycznego eksportu i importu danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów poprzez Serwis Operacji Automatycznych.

W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury można określić, automatyczną synchronizację dla wybranej bazy, poprzez zaznaczenie przy niej parametru Automatyczna synchronizacja. Po zaznaczeniu otwiera się okno z konfiguracją automatycznego importu i eksportu paczek IWD dla wybranej bazy. W nagłówku okna znajduje się informacja o nazwie bazy danych, wybranym typie wymiany oraz identyfikatorze partnera (numerze ID Klienta Comarch). Okno składa się z dwóch zakładek.

Rys.3 Konfiguracja automatycznego importu/eksportu paczek IWD - Harmonogram

Zakładka [Harmonogram] zawiera następujące informacje:

 • parametr Automatyczna synchronizacja Internetowej Wymiany Dokumentów – parametr domyślnie zaznaczony; jego odznaczenie powoduje wyłączenie automatycznej synchronizacji IWD dla tej bazy,
 • pole umożliwiające wskazanie operatora, w imieniu którego będą automatycznie synchronizowane dane IWD; ten operator będzie ustawiany na importowanych dokumentach,
 • parametry dotyczące eksportu danych:
  dzień w którym będzie wykonywany eksport – dostępne są opcje: codziennie, 5-tego dnia miesiąca, 10-tego dnia miesiąca, 20-tego dnia miesiąca,
  -częstotliwość eksportu – możliwość wyboru jednego z następujących ustawień: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 12 h,
  -zakres godzin w jakich będzie się odbywał eksport,
  -zakres czasowy eksportowanych dokumentów. Do wyboru będą opcje: wszystkie, poprzedni miesiąc, bieżący miesiąc.

W przypadku wybrania opcji wszystkie eksportowane będą wszystkie dokumenty, które nie zostały jeszcze wyeksportowane (nie mają znacznika E).

Po wybraniu opcji poprzedni miesiąc eksportowane będą dokumenty z datą wystawienia z poprzedniego miesiąca w stosunku do daty bieżącej ustawionej w programie, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

Po wybraniu opcji bieżący miesiąc eksportowane będą dokumenty z datą wystawienia z miesiąca na podstawie daty bieżącej ustawionej w programie, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

Data dokumentów określana jest następująco:

 • w przypadku dokumentów handlowych, magazynowych, rejestru VAT oraz ewidencji dodatkowej znaczenie ma data wystawienia dokumentu,
 • w przypadku list płac jest to okres wypłaty określany na formularzu listy płac,
 • w przypadku raportów k/b jest to data zamknięcia raportu,
 • w przypadku płatności i dokumentów kompensaty jest to data dokumentu,
 • w przypadku rozliczeń jest to data rozliczenia,
 • w przypadku danych słownikowych eksportowane są wszystkie dane, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.


Parametry dotyczące importu danych:

 • zakres godzin w jakich będzie się odbywał import,
 • częstotliwość importu – możliwość wyboru jednego z następujących ustawień: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 12 h.

Ikona wywołuje listę logów z operacji eksportu i importu paczek IWD wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych dla tej bazy danych.
Na dole okna znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.
Zakładka [Eksportowane dokumenty] zawiera listę danych słownikowych oraz typów dokumentów, które z wybranej bazy mają być automatycznie przesyłane za pomocą IWD. Analogicznie do dotychczasowej funkcjonalności pracy rozproszonej lista zawiera różne pozycje w zależności od wybranego dla bazy danych typu wymiany.

Rys.4 Konfiguracja automatycznego importu/eksportu paczek IWD - Eksportowane dokumenty

Okno konfiguracji automatycznego importu i eksportu paczek IWD dla wybranej bazy może również zostać wywołanie poprzez kliknięcie ikony
W sytuacji kiedy Użytkownik skonfiguruje do synchronizacji jedną bazę, przy zapisywaniu pojawia się pytanie: Czy chcesz ustawić takie same parametry automatycznej synchronizacji dla pozostałych baz o tym samym typie wymiany? Odpowiedź Tak powoduje zapisanie takich samych ustawień dla pozostałych baz o tym samym typie wymiany.

Dodatkowo aby ułatwić konfigurowanie SOA dla kolejnych baz, po zaznaczeniu dla bazy parametru Automatyczna synchronizacja otwiera się okno z ustawieniami z poprzednio konfigurowanej bazy danych.

W przypadku importu raportów kasowych/bankowych może mieć miejsce sytuacja, że zostanie zaimportowany raport k/b, a przy kolejnym imporcie w paczce będzie ten sam raport jednak z większą ilością zapisów k/b. W związku z tym aby zaimportować zapisy kasowe/bankowe do już istniejącego raportu k/b operator wskazany na oknie SOA powinien mieć na swojej karcie w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy zaznaczony parametr Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów. W momencie konfigurowania SOA przy wyborze operatora następuje sprawdzenie czy ma on zaznaczony wspomniany parametr. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wówczas Użytkownik otrzyma informację: Dla Operatora [KOD] został zaznaczony parametr „Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów” w konfiguracji programu-> Użytkowe-> Operatorzy.

Uwaga

W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym niezaimportowane dane z paczek IWD które były importowane automatycznie są zapisywane w folderze na serwerze Comarch, do którego dostęp mają wszyscy Użytkownicy danej firmy. Dane starsze niż 30 dni są automatycznie usuwane z serwera Comarch.

Skrzynka Internetowej Wymiany Dokumentów

Skrzynka IWD widoczna jest z menu Narzędzia/ Skrzynka IWD. W Skrzynce IWD Użytkownik ma możliwość podglądnięcia wysłanych paczek oraz odebranych i oczekujących na odbiór.

Na tej liście dostępne są dwie zakładki:
1. Wysłane – na tej liście widoczne są paczki wysłane, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr Pokaż dane skasowane i odebrane można zobaczyć również o takim statusie.
2. Do odebrania – na tej liście widoczne są paczki do odebrania, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr Pokaż dane odebrane dla oddziału można zobaczyć również paczki o takim statusie.

Na obu zakładkach znajdują się kolumny:

 • Lp – liczba porządkowa paczki,
 • Typ danych – rodzaj danych,
 • Operator wysyłający – imię i nazwisko operatora, który przeprowadził eksport,
 • Odbiorca/Nadawca – symbol oddziału, z którego pochodzą dane,
 • Data wysłania – data wysłania paczki na serwer,
 • Rozmiar danych – wielkość paczki w kilobajtach,
 • Odebrano – status paczki,
 • ID paczki – identyfikator paczki.


Rys. 5 Skrzynka Internetowej Wymiany Dokumentów

Na liście Wysłane możliwe są następujące statusy:

 • tak – paczka odebrana,
 • nie – paczka nieodebrana,
 • częściowo – niektóre oddziały odebrały paczkę, pozostałe nie odebrały lub paczka została przez niektóre oddziały skasowana,
 • skasowano – paczka została skasowana przez wysyłającego lub przez wszystkich adresatów – nikt nie będzie mógł jej odebrać.


Na liście Do odebrania możliwe są następujące statusy:

 • tak – paczka odebrana,
 • nie – paczka nieodebrana,
 • błąd – zaczęto pobieranie, ale go nie zakończono,
 • skasowano – tylko ten oddział nie będzie mógł paczki odebrać.

Na obu zakładkach jest możliwe odświeżenie skrzynki, skasowanie paczki i podglądnięcie jej szczegółów, w których można dowiedzieć się, jakie operacje zostały wykonane na danej paczce.

Odśwież – odświeżenie listy paczek. Uaktualnienie odbywa się poprzez połączenie z serwerami Comarch i sprawdzenie wysłanych/czekających na odbiór paczek wraz ze statusami.

Odbierz fakturę – odbiór e-faktury. Odbiór odbywa się po wskazaniu paczki do odebrania i naciśnięciu przycisku. Po zaakceptowaniu informacji o certyfikacie kolumna Odebrano otrzyma status „Tak”, natomiast sam dokument pojawi się na liście faktur zakupu. Przycisk uaktywnia się w momencie zaznaczenia na liście e-faktury (kolumna Typ danych posiada status „E-faktura”).

Podgląd faktury – podgląd e-faktury. Podgląd będzie wykonywał się w przeglądarce internetowej. Przycisk uaktywnia się w momencie zaznaczenia na liście e-faktury (kolumna Typ danych posiada status E-faktura).

Usuń – skasowanie paczki.

Podgląd – podgląd szczegółów paczki. W szczegółach paczki można dowiedzieć się, jakie operacje zostały wykonane na danej paczce.

Przykłady konfiguracji

Biuro rachunkowe i dwóch klientów (jeden z nich ma dwa punkty sprzedażowe)

Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe dodaje dwie bazy dla dwóch klientów, KlientA (nr klienta Comarch: 2, PIN: 2222), KlientB (nr klienta Comarch: 3, PIN: 3333).

Nazwy baz: BazaklientaA i BazaklientaB

Biuro Rachunkowe (numer klienta Comarch: 1, PIN 1111) zamawia aktywację IWD w Comarch. Następnie ustawia konfigurację:

1. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona wpisuje identyfikator księgowości „KSIEG”,

2. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto zaznacza parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, a następnie podaje:

 • Numer klienta: 1,
 • PIN: 1111,
 • Hasło: ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa.

3. Po wybraniu Aktywuj wymianę powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje aktywowane.

4. Następnie przez Zarządzanie oddziałami dodaje Odział o symbolu „BIUROR” i go wybiera.

5. W tabelce dla baz klientów ustawia parametry wymiany. Aby można było zapisać wprowadzone parametry, konta IWD powinny być aktywne, czyli KlientA i KlientB powinni przejść swoją konfigurację (punkty 1-4).

Nazwa bazyTyp wymianyIdentyfikator partneraOddział partnera
BazaklientaABR-SPR2
BazaklientaBBR-SPR3

KlientA

KlientA posiada jeden punkt sprzedażowy.

1. W swojej bazie (nazwa bazy „klientA”) w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona wpisuje identyfikator księgowości „KSIEG” i identyfikator działu sprzedaży „SPRZE”. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.

2. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto zaznacza parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, a następnie podaje:

 • Numer klienta: 2,
 • PIN: 2222,
 • Hasło: ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa.

3. Po wybraniu Aktywuj wymianę powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje aktywowane.

4. Następnie przez Zarządzanie oddziałami dodaje Oddział o symbolu „SKLEP” i go wybiera.

5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazyTyp wymianyIdentyfikator partneraOddział partnera
klientASPR-BR1BIUROR

KlientB

KlientB posiada dwa punkty sprzedażowe: WIELICKA, ZAPOLSKIEJ.

Lokalizacja WIELICKA

1. W swojej bazie (nazwa bazy „klientBWielicka”) w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona wpisuje identyfikator księgowości „KSIEG” i identyfikator działu sprzedaży „SPRZ1”. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.
2. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto zaznacza parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, a następnie podaje:

 • Numer klienta: 3,
 • PIN: 3333,
 • Hasło: ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa (hasło jest wspólne dla wszystkich lokalizacji klienta).


3. Po wybraniu Aktywuj wymianę powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje aktywowane.
4. Następnie przez Zarządzanie oddziałami dodaje Oddział o symbolu „WIELICKA” i go wybiera.
5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazyTyp wymianyIdentyfikator partneraOddział partnera
klientBWielickaSPR-BR1BIUROR

Lokalizacja ZAPOLSKIEJ

1. W swojej bazie (nazwa bazy „klientBZapolskiej”) w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona wpisuje identyfikator księgowości „KSIEG” i identyfikator działu sprzedaży „SPRZ2”. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.
2. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto zaznacza parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, a następnie podaje:

 • Numer klienta: 3,
 • PIN: 3333,
 • Hasło: hasło takie samo jak dla lokalizacji WIELICKA.


3. Po wybraniu Aktywuj wymianę powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje aktywowane.
4. Następnie przez Zarządzanie oddziałami dodaje Oddział o symbolu „ZAPOLSKIEJ” i go wybiera.
5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazyTyp wymianyIdentyfikator partneraOddział partnera
klientBZapolskiejSPR-BR1BIUROR

Centrala i dwa punkty sprzedażowe

Centrala

Centrala dodaje swoją bazę danych (nazwa bazy „Centrala”). Firma (numer klienta 4, PIN 4444) zamawia aktywację IWD w Comarch. Następnie ustawi konfigurację:

1. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona wpisuje identyfikator księgowości „KSIEG”.

2. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto zaznacza parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, a następnie podaje:

 • Numer klienta: 4,
 • PIN: 4444,
 • Hasło: ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa.

3. Po wybraniu Aktywuj wymianę powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje aktywowane.

4. Następnie przez Zarządzanie oddziałami dodaje Oddział o symbolu „CENTRALA” i go wybiera.

5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazyTyp wymianyIdentyfikator partneraOddział partnera
CentralaCEN-SPR4

Punkt sprzedażowy WIELOPOLE

1. Punkt sprzedażowy WIELOPOLE w swojej bazie (nazwa bazy „bazaWielopole”) w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona wpisuje identyfikator księgowości „KSIEG” i identyfikator działu sprzedaży „SPRZ1”. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.

2. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto zaznacza parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, a następnie podaje:

 • Numer klienta: 4,
 • PIN: 4444,
 • Hasło:hasło takie samo jak dla lokalizacji Centrala.

3. Po wybraniu Aktywuj wymianę powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje aktywowane.

4. Następnie przez Zarządzanie oddziałami dodaje Odział o symbolu „WIELOPOLE” i go wybiera.

5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazyTyp wymianyIdentyfikator partneraOddział partnera
bazaWielopoleSPR-CEN4CENTRALA

Punkt sprzedażowy RYNEK

1. Punkt sprzedażowy RYNEK w swojej bazie (nazwa bazy „bazaRynek”) w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona wpisuje identyfikator księgowości „KSIEG” i identyfikator działu sprzedaży „SPRZ2”. Uzupełnia rejestry dla poszczególnych typów dokumentów.

2. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/E-faktury - konto zaznacza parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, a następnie podaje:

 • Numer klienta: 4,
 • PIN: 4444,
 • Hasło:hasło takie samo jak dla lokalizacji Centrala.

3. Po wybraniu Aktywuj wymianę powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje aktywowane.

4. Następnie przez Zarządzanie oddziałami dodaje Oddział o symbolu „RYNEK” i go wybiera.

5. W tabelce dla bazy ustawia następujące parametry:

Nazwa bazyTyp wymianyIdentyfikator partneraOddział partnera
bazaRynekSPR-CEN4CENTRALA

FAQ

W tej części opisane zostały możliwe komunikaty, wyświetlające się klientom pracującym na Comarch ERP Optima podczas pracy z Internetową Wymianą Dokumentów.

Nie można dokonać autoryzacji na serwerze Comarch.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy podane dane w System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona są nieprawidłowe lub brak połączenia z serwerem.
Klient powinien sprawdzić wprowadzone dane: Numer klienta, PIN oraz połączenie z Internetem.

Logowanie użytkownika [ID Klienta] nie powiodło się. W celu aktywacji usługi prosimy o zapoznanie się ze stroną […].

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy dokonujemy zmian w wymianie z klientami w System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona i potwierdzając dokonanie zmian wpisujemy błędne hasło.

Klient powinien zweryfikować wprowadzane hasło. W przypadku braku zapamiętania poprawnego hasła powinien wysłać wiadomość na adres wymianadanych@comarch.pl z opisem problemu i swoim numerem ID klienta oraz PIN w celu zresetowania hasła.

Konto o ID [ID Klienta] nie istnieje.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy Użytkownik w System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona w kolumnie Identyfikator partnera wpisuje numer klienta, który nie posiada konta IWD, konto istnieje, ale nie doszło do synchronizacji lub klient nie aktywował konta IWD po swojej stronie.
Od czasu założenia konta IWD musi minąć min. 1 godzina, zanim możliwe będzie aktywowanie konta. Konto IWD partnera wymiany musi być aktywne, zanim skonfigurujemy z nim wymianę.

Brak ustalonego działu. Proszę uzupełnić dane w Konfiguracja->Firma->Ogólne->Praca rozproszona.

Komunikat oraz pusta lista po wejściu w Narzędzia/ Praca Rozproszona/ Import pokazuje się w sytuacji, gdy Użytkownik nie uzupełnił identyfikatora w System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona.

Klient powinien sprawdzić czy identyfikator został uzupełniony z zastrzeżeniem, że jeśli wymiana na tej bazie ma się odbywać z klientem pracującym na Comarch ERP XT (dawniej: iFaktury24), w Identyfikatorze księgowości należy wpisać KSIEG.

Wystąpił błąd. W Konfiguracji nie została ustawiona ścieżka do katalogu przechowywania plików XML. Proszę uzupełnić dane w Konfiguracja -> Stanowisko -> Praca rozproszona.

Komunikat pojawia się przy imporcie w Narzędzia/ Praca rozproszona/ Import w sytuacji, gdy w System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Praca Rozproszona/ Parametry nie została ustawiona ścieżka do katalogu przechowywania plików XML. Katalog ten jest wymagany.

Błąd przy imporcie paczki. Wiadomość została zaszyfrowana innym kluczem niż aktualnie posiadany. Usuń oczekujące paczki i wyślij je ponownie.

Komunikat pojawia się w Narzędzia/ Praca rozproszona/ Import w sytuacji, gdy obecnie posiadany przez Użytkownika importującego paczkę certyfikat jest inny od tego, obowiązującego w momencie wysyłki paczki przez klienta.
Wysłanej na inny certyfikat paczki nie można będzie już odebrać i należy ją usunąć z Narzędzia/ Skrzynka IWD. Partner wymiany powinien wysłać paczkę ponownie. Jeśli się okaże, że podczas importu nowej paczki pokazuje się ten sam komunikat, należy odświeżyć certyfikat w System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Praca rozproszona za pomocą przycisku Odnowienie certyfikatu.
OPT035- Rozliczenie czasu pracy w modułach płacowych

Wstęp

Dokument jest przeznaczony dla Użytkowników systemu Comarch ERP Optima – modułów: Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus – jako pomoc w skonfigurowaniu dostępnych w programie parametrów w celu rozliczenia czasu pracy pracowników, a szczególnie naliczenia nadgodzin.
Ze względu na to, że przepisy dotyczące nadgodzin są bardzo rozbudowane i skomplikowane, to duża część dokumentu została poświęcona ich interpretacji. Opisy sposobów konfiguracji oraz rozliczania czasu pracy zostały przedstawione na przykładach praktycznych.

Normy i wymiar czasu pracy w przepisach

Pojęcie normy czasu pracy (art. 129 k.p.)

Normy to maksymalne liczby godzin do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym, które określa art.129 kodeksu pracy.

Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144.
§ 2. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

W pozakodeksowych ustawach spotkać można inne, obniżone normy czasu pracy dla pewnych grup pracowniczych. Jest to np. norma dobowa – 7h i średniotygodniowa – 35h dla osób niepełnosprawnych.

Pojęcie wymiaru czasu pracy (art. 130 k.p.)

Wymiar czasu pracy to liczba godzin, którą pracownik powinien przepracować w przyjętym okresie rozliczeniowym, wyliczana zgodnie art.130 kodeksu pracy.

Art. 130. § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Poniżej przykłady wyliczenia wymiaru czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2018 r.

Przykład

Ustalenie wymiaru czasu pracy dla miesiąca stycznia 2018 r.
– liczba tygodni: 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, czyli 4 tygodnie * 40h = 160h,
– liczba dni wystających, które mieszczą się w zakresie od poniedziałku do piątku: 29, 30, 31, czyli 3 dni * 8h = 24h,
– pomniejszenie za święta przypadające w innym dniu niż niedziela: 1 (Nowy Rok), 6 (Trzech Króli), czyli 2 dni * 8h = 16h,
– wyliczenie wymiaru: 160h + 24h – 16h = 168h
Za święto przypadające w sobotę (Trzech Króli) należy wyznaczyć dodatkowy dzień wolny.

Przykład

Ustalenie wymiaru czasu pracy dla miesiąca maja 2018 r.
– liczba tygodni: 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, czyli 4 tygodnie * 40h = 160h,
– pozostała liczba dni: 29, 30, 31, które mieszczą się w zakresie od poniedziałku do piątku, czyli 3 dni * 8h = 24h,
– pomniejszenie za święta przypadające w innym dniu niż niedziela: 1, 3, 31 czyli 3 dni * 8h = 24h,
– wyliczenie wymiaru: 160h + 24h – 24h = 160h

2018 - MiesiąceLiczba dniNorma dobowaWYMIAR
Styczeń218168
Luty208160
Marzec228176
Kwiecień208160
Maj208160
Czerwiec218168
Lipiec228176
Sierpień228176
Wrzesień208160
Październik238184
Listopad218168
Grudzień198152
SUMA251-2008
Zestawienie wymiarów czasu pracy w 2018 roku dla okresów jednomiesięcznych przy wyznaczeniu soboty jako dodatkowego dnia wolnego w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

Wymiar czasu pracy niepełnoetatowca

Pracownik zatrudniony na część etatu powinien mieć obniżony wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Praca może być przez takiego pracownika świadczona przeciętnie 5 dni w tygodniu, we wszystkie dni robocze w mniejszym wymiarze dobowym, bądź w niektóre dni tygodnia przez większą liczbę godzin.

Przykład

Ustalenie wymiaru czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na ¾ etatu, dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego (10-12 2018 r.).
– suma wymiarów z 3 miesięcy: 184 + 168 + 152 = 504h
– wyliczenie wymiaru: mnożymy przez wymiar etatu: 488h* ¾ = 378h

Pracodawca powinien pamiętać o ustaleniu dla zatrudnionego na część etatu tzw. limitu godzin. Stosownie, bowiem do art. 151 § 5 K.p., strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Ustalenie limitu zależy od okoliczności faktycznych, a zwłaszcza od rozkładu czasu pracy danego pracownika. Sposoby jego ustalenia w umowach o pracę są różne, a mianowicie można go określić przez wskazanie wymiaru dobowego – np. „praca powyżej 5 godzin na dobę” albo wielkości etatu – np. „praca przekraczająca wymiar 3/4 etatu”.

W programie Comarch ERP Optima Płace i Kadry można określić limit nadgodzin dla niepełnoetatowca poprzez jako wprowadzenie odpowiedniej normy dobowej i średniotygodniowej (niższej niż dla pełnego etatu).

Harmonogramy czasu pracy (plany pracy)

Harmonogram czasu pracy jest sprecyzowanym planem pracy pracownika (lub grupy pracowników), który powinien być zdefiniowany zgodnie z przepisami.
Powinnością pracodawcy jest ustalenie wymiaru czasu pracy (proporcjonalnie do jego wymiaru etatu) przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego i jego „rozłożenie” na poszczególne dni tego okresu z uwzględnieniem:

 • obowiązujących pracownika norm czasu pracy,
 • godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 • przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
 • zakazu pracy w niedziele i święta (a gdy jest dozwolona praca w niedzielę – wyznaczenie jednej na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy).

Kontrola zgodności tworzonego harmonogramu czasu pracy z przepisami należy do Użytkownika programu.

Harmonogramy czasu pracy definiujemy w programie Comarch ERP Optima w Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze. Z tego poziomu można dodać dowolną ilość kalendarzy, zgodnie z zapotrzebowanie firmy.
Standardowo w programie podczas kreowania nowej bazy tworzony jest kalendarz o nazwie STANDARD z dniami pracy od poniedziałku do piątku (w godzinach od 7:00 do 15:00) z wyznaczonymi świętami w aktualnym i kolejnym roku.
Symbol na poszczególnych dniach kalendarza oznacza, że nie były one jeszcze definiowane i przyjmują domyślne ustawienia.
Sposób tworzenia i definiowania kalendarzy opisany jest szczegółowo w podręczniku do konfiguracji programu.

Rys 1. W konfiguracji – kalendarz Standard – zakładka Kalendarz (z naniesionymi standardowymi świętami)

Konfiguracja pojedynczego kalendarza

Z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze – na karcie danego kalendarza normatywnego (harmonogramu) występują pola:

 • Uwzględniaj wymiar etatu – powinien być zaznaczony dla kalendarzy pracowników zatrudnionych na niepełny etat, którzy mają obowiązek pracować w te same dni, co pracownicy pełnoetatowi, lecz w skróconym wymiarze czasu pracy. Jeśli pracownik zatrudniony na ½ etatu ma pracować np. co drugi dzień po 8 godzin, to definiujemy dla niego osobny kalendarz i odznaczamy ten parametr.
 • Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność – ma znaczenie, gdy w planie pracy (harmonogramie) stosujemy inną strefę niż „Czas pracy podstawowy”, wówczas wymagane jest zaznaczenie tego parametru. Powoduje on przywrócenie strefy „Czas pracy podstawowy” w planie pracy na dni wprowadzonych nieobecności. Jest to istotne, aby program dobrze pomniejszał wynagrodzenie zasadnicze za czas nieobecności.

Rys 2. W konfiguracji – definicja kalendarza Standard – zakładka Ogólne (fragment)

W obszarze Nadgodziny / godziny nocne dostępne są parametry:

 • Rozliczaj nadgodziny – zaznaczenie parametru umożliwia rozliczaniem nadgodzin przez program.
 • Licz standardowe dopłaty do nadgodzin – zaznaczony parametr powoduje, że program będzie generował standardowe dopłaty do nadgodzin (50%, 100%).
 • Licz standardowe wynagrodzenie powyżej/poniżej normy – decyduje, czy program będzie naliczał wynagrodzenie powyżej/poniżej normy (standardowo w wynagrodzeniu zasadniczym lub w innych dodatkach). Jeśli to wynagrodzenie powyżej/poniżej normy ma być liczone jako osobny element wypłaty (poza wynagrodzeniem zasadniczym), to należy dodatkowo zaznaczać parametr „Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty” w Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry.
 • Licz standardowe dopłaty do godzin nocnych – zaznaczony parametr powoduje, że będą naliczane dopłaty do godzin nocnych.
 • Norma zgodna z planem pracy – zaznaczony parametr oznacza, że norma do wyliczenia nadgodzin będzie przyjmowana z planu pracy.
 • Jeśli nadgodziny mają być rozliczane zgodnie z normami kodeksowymi: dobową i średniotygodniową, to wyłączamy opcję [ ] Norma zgodna z planem pracy i wpisujemy odpowiednie wartości w pola:
  Norma dobowa: standardowo 8h
  Norma średniotygodniowa: standardowo 40h
 • Parametr Z uwzględnieniem przedłużonych dobowych wymiarów z planu pracy (równoważny czas pracy) ma zastosowanie np. w równoważnym systemie czasu pracy, gdzie dopuszczalne jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (ponad 8h) jednego dnia, które powinno być rekompensowane skróceniem dobowego wymiaru czasu pracy (poniżej 8h) w innym dniu lub udzieleniem dnia wolnego od pracy. Po zaznaczeniu tego parametru, praca w godzinach nadliczbowych dobowych będzie liczona następująco:
  W dniach pracy – program będzie sprawdzał oprócz normy dobowej określonej w definicji kalendarza w konfiguracji, również dobowy wymiar czasu pracy ustalony w planie pracy (harmonogramie) pracownika.
  -W dniach wolnych od pracy / świątecznych – program będzie sprawdzał tylko normę dobową określoną w definicji kalendarza.
 • Parametr Z uwzględnieniem standardowych świąt – ma wpływ na wyliczenie normy do nadgodzin uwzględnianej przy sprawdzaniu, czy doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej. Gdy parametr jest:
  -Zaznaczony – to norma do nadgodzin (liczona jako pełne tygodnie * 40h + brzegowe dni * 8h) jest pomniejszona o ustawowe święta przypadające w innych dniach niż niedziela (zapisane w programie), niezależnie od tego, czy zostały naniesione w planie pracy.
  -Niezaznaczony – to norma do nadgodzin jest pomniejszana o święta wpisane na planie pracy w innych dniach niż niedziela.
 • Parametr Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – ma wpływ na wyliczenie dopłat do nadgodzin. Gdy parametr jest:
  -Zaznaczony – w przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, dopłaty do nadgodzin dobowych są naliczane w miesiącu wystąpienia nadgodzin, natomiast dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego. Jako rozliczenie nadgodzin w wypłacie generują się standardowe typy wypłat: Dopłata do nadgodzin dobowych 50%, Dopłata do nadgodzin dobowych 100%, Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100%. (Dla okresu 1 miesięcznego też występuje podział na dopłaty dobowe i średniotygodniowe).
  -Niezaznaczony – w przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, dopłaty do nadgodzin (dobowych i średniotygodniowych) są naliczane w wypłacie za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego. Jako rozliczenie generują się standardowe elementy Dopłaty do nadgodzin 50%, Dopłaty do nadgodzin 100%.
 • Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie zależy od parametru Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe i gdy ten parametr jest:
  Zaznaczony – to dostępne są opcje:
  Tylko średniotygodniowe – nadgodziny dobowe nigdy nie są bilansowane, a na koniec okresu rozliczeniowego nadgodziny średniotygodniowe są bilansowane niedogodzinami oraz nieobecnościami nieusprawiedliwionymi z całego okresu rozliczeniowego.
  Średniotygodniowe, dobowe 100%, 50% – w pierwszej kolejności pomniejszane są nadgodziny średniotygodniowe na koniec okresu rozliczeniowego pod warunkiem, że ich ilość jest wystarczająca do zbilansowania wszystkich niedogodzin. W przypadku, gdy ilość nadgodzin średniotygodniowych od początku okresu rozliczeniowego nie jest wystarczająca, to występujące niedogodziny będą na bieżąco bilansować nadgodziny dobowe – w pierwszej kolejności 100%, potem 50%. Nieobecności nieusprawiedliwione nigdy nie bilansują nadgodzin dobowych, tylko średniotygodniowe.
  Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100% – działanie opisane jak wyżej, tylko kolejność bilansowania nadgodzin dobowych jest najpierw 50%, potem 100%.
  Niezaznaczony – to dostępne są opcje:
  Nie bilansuj – w przypadku rozliczania nadgodzin wg normy dobowej i średniotygodniowej ale bez podziału niedogodziny i nieobecności nieusprawiedliwione nie pomniejszą nadgodziny dobowych, natomiast pomniejszają nadgodziny średniotygodniowe. A w przypadku rozliczania nadgodzin wg „Norma zgodna z planem pracy” – niedogodziny i nieobecności nieusprawiedliwione nie pomniejszą żadnych nadgodziny.
  100%, 50% – niedogodziny oraz nieobecności nieusprawiedliwione (NN-ki) w pierwszej kolejności pomniejszają nadgodziny wynagradzane dopłatami 100%, potem 50%.
  50%, 100% – działąnie jak powyżej, tylko kolejność odwrotna – najpierw pomniejszane są nadgodziny wynagradzane dopłatami 50%, potem 100% (odwrotnie niż algorytm: 100%, 50%).

Rys 3. Definicja kalendarza – obszar dot. nadgodzin

 • Rozliczenie dopłat do nadgodzin w wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych (funkcjonalność wykorzystywana tylko w module Płace i Kadry Plus):
 • Co – określa długość okresu rozliczeniowego – przykładowo:
  1 (domyślnie) – oznacza okres 1 miesięczny, czyli wszystkie dopłaty do nadgodzin naliczane są w miesiącu, w którym wystąpiły,
  3 – oznacza okres 3 miesięczny i dopłaty do nadgodzin wypłacane są zależnie od ustawień parametru „Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe” – tzn. gdy będzie:
  -Zaznaczony – to dopłaty do nadgodzin dobowych wypłacane będą na bieżąco (co miesiąc) a dopłaty średniotygodniowe na koniec okresu rozliczeniowego (co 3 mc).
  -Niezaznaczony – to wszystkie dopłat do nadgodzin zostaną wypłacone na koniec okresu rozliczeniowego (w 3 miesiącu).
 • Z przesunięciem – oznacza przesunięcie początku okresu rozliczania nadgodzin względem początku roku (dotyczy okresów co najmniej 2 miesięcznych) – przykładowo:
  0 – pierwszy okres rozliczeniowy w roku rozpoczyna się w styczniu,
  1 – pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w lutym (jest przesunięty o 1 miesiąc względem stycznia),
  2 – pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w marcu (jest przesunięty o 2 miesiące względem stycznia).
 • Z opóźnieniem – opcja możliwa do ewentualnego użycia tylko, gdy nie ma włączonego podziału dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – oznacza przesunięcie wypłat dopłat do nadgodzin względem ostatniego miesiąca okresu rozliczeniowego– przykładowo:
  0 – dopłaty do nadgodzin zostaną wypłacone w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego,
  1 – wypłata dopłat do nadgodzin nastąpi w pierwszym miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego (np. okres rozliczeniowy styczeń – marzec zostanie rozliczony w kwietniu).

Uwaga

Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy (podstawowe wynagrodzenie) rozliczane jest zawsze w miesiącu wystąpienia nadgodzin.

W obszarze Parametry dotyczące dopłat występuje podział na:

Dopłaty do godzin nocnych – poniższe ustawienia dotyczące naliczania dopłat do godzin nocnych, odnoszą się tylko do pracowników, którzy są rozliczani według danego kalendarza.

  • Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do godzin nocnych – zaznaczenie parametru powoduje, że dopłaty do godzin nocnych naliczane są zgodnie z ustawieniami zawartymi na formularzu kalendarza. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, dopłata do godzin nocnych naliczana jest według ustawień dostępnych z poziomu: Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Konfiguracja kalendarzy.
   Po zaznaczeniu tego parametru, aktywne stają się pozostałe parametry dotyczące naliczania dopłat do godzin nocnych. Domyślnie podpowiadają się takie wartości, jak te w Konfiguracji kalendarzy, ale Użytkownik może je zmienić.
  • Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność – ma znaczenie, gdy w planie pracy (harmonogramie) stosujemy inną strefę niż „Czas pracy podstawowy”, wówczas wymagane jest zaznaczenie tego parametru. Powoduje on przywrócenie strefy „Czas pracy podstawowy” w planie pracy na dni wprowadzonych nieobecności. Jest to istotne, aby program dobrze pomniejszał wynagrodzenie zasadnicze za czas nieobecności.
   Od godziny – Do godziny – w tych polach należy ustawić porę nocną obowiązującą pracowników rozliczanych wg tego kalendarza.
   Limit godzin nocnych – maksymalna liczba godzin przypadających dla każdego dnia w porze nocnej, za którą pracownikowi przysługuje dopłata za pracę w nocy.
   Dopłata do godzin nocnych liczona od i Procent wynagrodzenia za pracę w nocy – dla dopłat do godzin nocnych należy określić procent i wskazać, czy ma być liczona od minimalnej płacy, czy od stawki zaszeregowania pracownika.
   Dopłata do godzin nocnych liczona zgodnie z normą k.p. art.130 – zaznaczenie parametru powoduje, że dopłata do godzin nocnych naliczana jest w oparciu o wymiar czasu pracy wynikający
   z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowany jest wymiar czasu pracy wynikający z planu pracy pracownika.

Rys 4. Definicja kalendarza – obszar dot. dopłat do godzin nocnych

Dopłaty do nadgodzin – poniższe ustawienia dotyczące naliczania dopłat do nadgodzin i odnoszą się tylko do pracowników, którzy są rozliczani według danego kalendarza.

 • Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin – zaznaczenie parametru powoduje, że dopłaty do nadgodzin naliczane są zgodnie z ustawieniami zawartymi na formularzu kalendarza. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, dopłaty naliczane są według ustawień dostępnych z poziomu: Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Konfiguracja kalendarzy.
  Po zaznaczeniu tego parametru, aktywne stają się pozostałe parametry dotyczące naliczania dopłat do nadgodzin. Domyślnie podpowiadają się takie wartości, jak te w Konfiguracji kalendarzy, ale Użytkownik może je zmienić.
  Procent dopłat ‘50’ – możliwość określenia procentu dopłat za nadgodziny standardowo naliczanych jako 50%,
  Procent dopłat ‘100’ – możliwość określenia procentu dopłat za nadgodziny standardowo naliczanych jako 100%,
  Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 – zaznaczenie parametru powoduje, że stawka dopłaty za jedną nadgodzinę liczona jest w oparciu o wymiar czasu pracy wynikający
  z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowany jest wymiar czasu pracy wynikający z planu pracy pracownika.

Rys 5. Definicja kalendarza – obszar dot. dopłat do nadgodzin

Dodatkowo w Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zaokrąglenia w części Zaokrąglenia dopłat do godzin nocnych i nadgodzin można ustawić sposób zaokrąglania dopłat. Domyślnie ustawienie to: Wartość końcowa z precyzją 0.01 (do 1 grosza). Można zmienić zaokrąglenie na: Kwota za 1h oraz ewentualnie precyzję.

Rys 6. Zaokrąglenia dot. dopłat do godzin nocnych i nadgodzin

Konfiguracja wszystkich kalendarzy

Z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Konfiguracja kalendarzy ustawiamy wspólne elementy dla wszystkich zdefiniowanych w bazie kalendarzy.

Rys7.Konfiguracja kalendarzy

W obszarze Godziny nocne występują parametry:

  • Od godziny / do godziny – zakres godzin, pomiędzy którymi praca będzie traktowana jako praca w nocy,
  • Limit godzin nocnych – dzienny limit godzin nocnych – 8 godzin (zgodne z przepisami)
  • Procent dopłat do godzin nocnych – 20% (zgodnie z przepisami)
  • Dopłata do godzin nocnych liczona od – określamy podstawę, od której będzie naliczana dopłata do godzin nocnych (minimalne wynagrodzenie lub stawka zaszeregowania).

Dodatkowo w definicji danego kalendarza mamy możliwość ustawienia powyższych parametrów.

W obszarze Nadgodziny 100% dostępne są ustawienia:

  • Godziny nocne – parametr domyślnie zaznaczony, nadgodziny w porze nocnej powinny być wynagradzane dopłatą w wysokości 100%.
  • Niedziele i święta – parametr domyślnie zaznaczony, każda nadgodzina pracy w niedzielę i święto, w które nie było zaplanowanej pracy, powinna być wynagradzana dopłatą w wysokości 100%.
  • Dni wolne (poniżej normy dobowej) – zaznaczenie spowoduje naliczenie 100% dopłat do nadgodzin nieprzekraczających normy dobowej w dniach wolnych pracownika. Parametr domyślnie zaznaczony, nadgodziny wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej powinny być wynagradzane dodatkiem w wysokości 100%.

Uwaga

Powyższe parametry dostępne są tylko przy rozliczaniu nadgodzin „wg planu pracy”. Dla rozliczeń wg norm: dobowa i średniotygodniowej – nie podlegają zmianie.

  • Dni wolne (powyżej normy dobowej) – zaznaczenie jest równoznaczne z wypłatą 100% dopłat do nadgodzin w dni wolne po przekroczeniu normy dobowej. Program umożliwia ustawienie warunków wynagradzania korzystniejszych dla pracownika niż przewidują to przepisy.
  • Dni pracy po przekroczeniu dobowego limitu nadgodzin 50% – ściśle związany jest z innym parametrem ‘Dobowy limit nadgodzin 50% w dni pracy’. Parametr zaznaczony powoduje, że praca w nadgodzinach w dni pracy do limitu będzie płatna dopłatą 50%, a nadgodziny powyżej limitu – dopłatą 100%. Dawniej dwie pierwsze nadgodziny były płatne 50%, kolejne 100%. Obecnie ten przepis już nie obowiązuje, jednak w wewnętrznych regulaminach firmy mogą być zachowane poprzednie zasady, dlatego nadal można korzystać z tych ustawień.

W obszarze Dopłaty do nadgodzin można określić:

 • Limit roczny – 150:00 (standardowo) z opcją:
  -Przerwanie naliczania – w wypłacie zostaną rozliczone tylko nadgodziny do limitu, powyżej limitu nie zostaną naliczone,
  -Brak – nie ma kontroli limitu nadgodzin.

Dla każdego pracownika, na formularzu etatu, można ustalić indywidualny limit. Wówczas wartość limitu będzie pobierana z formularza pracownika a nie z konfiguracji.

 • Procent dopłat ‘50’ / Procent dopłat ‘100’ – w sytuacjach, gdy wewnętrzne przepisy pracodawcy przewidują wyższą kwotę dopłat do nadgodzin, mamy możliwość ustawienia własnych procentów dopłat (np. 60% i 120%). Dodatkowo w definicji danego kalendarza mamy możliwość ustawienia indywidualnych procentów dopłat do nadgodzin.

Plan pracy i czas przepracowany pracownika

Plan pracy

Na formularzu pracownika, zakładka [Etat], w polu Kalendarz wskazujemy plan (harmonogram) czasu pracy zgodnie, z którym pracownik ma pracować. Domyślnie podpowiada się kalendarz Standard. (Oczywiście można wybrać inny harmonogram, jeżeli został wcześniej zdefiniowany w Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze).

Rys 8. Formularz pracownika – zakładka Etat – określenie Kalendarza (harmonogramu).

Plan pracy (harmonogram) pracownika dostępny jest z formularza pracownika lub listy pracowników (dla podświetlonego pracownika) po rozwinięciu menu przy ikonie

Z poziomu planu pracy danego pracownika istnieje możliwość modyfikowania harmonogramu poprzez wprowadzenie tzw. „wyjątków”. W celu zmian wystarczy edytować dany dzień i ustawić odpowiedni typ dnia, godziny pracy (od do) oraz strefę czasu pracy (np. „Czas pracy podstawowy” – skrót PP).

Uwaga

W planie pracy pracownika powinien być ustalony wymiar czasu pracy zgodnie z art. 130 k.p. Nie należy planować pracy w nadgodzinach.

Rys 9. Plan pracy pracownika z naniesionymi modyfikacjami („wyjątkami”)

Sposoby odnotowywania czasu przepracowanego

W formularzu pracownika, zakładka [Etat], w polu Rozliczenie czasu pracy określamy sposób odnotowywania czasu rzeczywiście przepracowanego przez pracownika, do wyboru mamy 3 sposoby:

 • Według kalendarza (domyślna opcja) – w kalendarzu Nie/obecności (rzeczywistym) na zakładce Kalendarz, czas pracy w danym dniu jest automatycznie przepisany z planu pracy. Użytkownik odnotowuje ewentualne zmiany w stosunku do planu na konkretnym dniu, np. nadgodziny. (Brak wpisu w danym dniu pracy oznacza pracę zgodną z planem pracy).
 • Według obecności – w kalendarzu Nie/obecności (rzeczywistym), na zakładce Kalendarz, czas pracy w danym dniu nie jest automatycznie przepisywany z planu pracy (jest zerowy). Użytkownik musi każdy dzień pracy edytować i wprowadzić czas pracy (podpowiadany jest czas z planu pracy). W przypadku posiadania modułu Kadry i Płace PLUS możliwe jest zaimportowanie czasu pracy z pliku RCP. (Brak wpisu w danym dniu pracy oznacza dzień z zerowym czasem pracy, czyli niedgogodziny).
 • Według zestawienia – dla tego sposobu brak jest informacji o czasie pracy w danym dniu, jest tylko łączny czas pracy za odpowiedni okres. W kalendarzu Nie/obecności (rzeczywistym) na zakładce [Zestawienia], użytkownik musi dodać zestawienie wpisując łączny czas przepracowany w godzinach (wraz z nadgodzinami) i w dniach, dodatkowo odnotowuje ilość godzin nocnych oraz nadgodzin 50% i 100%, za które program powinien naliczyć dopłaty. Zestawienie obejmuje maksymalnie okres miesiąca. Krótszy okres powinien być wpisany w przypadku aktualizacji danych pracownika w trakcie miesiąca lub zatrudnienia czy zwolnienia pracownika w trakcie miesiąca.

Rys 10. Formularz pracownika – zakładka Etat – określenie sposobu rozliczania czasu rzeczywistego

Uwaga

Bez względu na sposób wprowadzania czasu przepracowanego, pracownik powinien mieć poprawnie zdefiniowany plan pracy (zgodnie z przepisami). Ma to istotne znaczenie przy wprowadzaniu nieobecności dla pracownika, ponieważ program pomniejsza czas pracy o daną nieobecność pobierając ilość godzin zaplanowaną w tym dniu w planie pracy.

Nadgodziny

Pojęcie pracy w nadgodzinach (art. 151 k.p.)

Pojęcie pracy w nadgodzinach wyjaśnia art. 151 kodeksu pracy:

Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
§ 21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

Wynagradzanie za nadgodziny (art. 1511 k.p.)

Za pracę w godzinach nadliczbowych (zgodnie z art. 1511 k.p.) należy wypłacić, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatki w wysokości:

 • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  – w nocy,
  – niedziele i święta,
  – w dni wolne od pracy poniżej normy dobowej, ponieważ zaliczane są do średniotygodniowych
  – w dni pracy poniżej normy dobowej, ponieważ zaliczane są do średniotygodniowych
 • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  – w dni wolne od pracy, powyżej normy dobowej (z wyłączeniem godzin nocnych),
  – w dni pracy powyżej normy dobowej lub przedłużonego dobowego wymiaru (z wyłączeniem godzin nocnych).

W programie wynagrodzenie za godzinę nadliczbową składa się z 2 elementów:

  • Wynagrodzenie powyżej normy („wynagrodzenie normalne”) – standardowo generuje się wraz z wynagrodzeniem zasadniczym (zwiększa jego wartość) oraz może być generowane w innych elementach np. dodatku funkcyjnym – pod warunkiem, że w definicji danego typu wypłaty (na zakładce [Ogólne]) jest zaznaczona opcja Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu i odchyłki od normy.

Rys 11. Definicja typu wypłaty – zakładka Ogólne – fragment dotyczący wyliczenia odchyłek (powyżej/poniżej normy)

  • Dopłaty do nadgodzin 50% lub 100% – standardowo liczone są tylko od stawki zaszeregowania. Jeżeli inne elementy mają być ujmowane w tych dopłatach, to należy w definicji odpowiednich typów wypłat (na zakładce [Szczegółowe]) zaznaczyć pole Uwzględnij przy dopłatach za nadgodziny.

Rys 12. Definicja typu wypłaty – zakładka Szczegółowe – fragment dotyczący uwzględniani dodatku w dopłatach do nadgodzin

W programie istnieje możliwość generowania wynagrodzenia powyżej normy jako odrębny element wypłaty (nie w wynagrodzeniu zasadniczym). W tym celu z poziomu: Konfiguracja firmy/ Płace/ Parametry należy zaznaczyć parametr Wynagrodzenie powyżej/poniżej liczone jako oddzielny element wypłaty. Dotyczy to tylko wynagrodzenia zasadniczego, nie dodatków.

Dodatkowo można zadecydować, czy oddzielnie wypłacone wynagrodzenie zasadnicze powyżej/poniżej normy ma być wliczane do podstawy urlopu / ekwiwalentu – poprzez zaznaczenie parametrów:

 • Oddzielnie wypłacone ‘powyżej normy’ wliczane do podstawy urlopu /ekwiwalentu
 • Oddzielnie wypłacone ‘poniżej normy’ wliczane do podstawy urlopu /ekwiwalentu

Rys 13. Konfiguracja / Płace / Parametry – fragment dotyczący wynagrodzenia powyżej /poniżej normy

Uwaga

Dla pracownika zatrudnionego na stawkę miesięczną bardzo istotne jest liczenie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy jako odrębnego elementu wypłaty, ponieważ gdy „powyżej normy” jest częścią wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego, to nie jest wliczany do podstawy urlopowej. Natomiast, gdy jest odrębnym elementem wypłaty, to może być wliczany do podstawy urlopowej, jako średnia z 3 miesięcy.

Wynagrodzenie powyżej normy może być bilansowane wynagrodzeniem poniżej normy – w tym celu należy zaznaczyć parametr Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy).

Bilansowanie wynagrodzenia zasadniczego powyżej/poniżej normy jest wykonywane w obrębie danej strefy czasu pracy i dotyczy pozycji generowanych jako odrębne elementy wypłaty, jak i również, gdy są częścią wynagrodzenia zasadniczego (w danej strefie).

Bilansowanie powyżej i poniżej normy (bez względu na strefy czasu pracy) dotyczy innych typów wypłat, które w konfiguracji mają zaznaczone automatyczne korygowanie z tytułu odchyłek od normy.

Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe

Nadgodziny dzielimy na:

 • dobowe, które występują:- w dniach pracy – praca powyżej normy dobowej (8h) lub przedłużonego dobowego wymiaru (np. 12h) -> płatna jako 50% lub 100% jeżeli przypadają w nocy
  – w dniach wolnych – praca powyżej normy dobowej 8h -> płatna jako 50%
  – w dniach świątecznych – praca powyżej normy dobowej 8h -> płatna jako 100%
 • średniotygodniowe, które występują:
  – w dniach pracy – praca powyżej zaplanowanego dobowego wymiaru (np. 6h) do normy dobowej (8h) -> płatna jako 100%
  – w dniach wolnych – praca poniżej normy dobowej 8h -> płatna jako 100%
  – w dniach świątecznych – praca poniżej normy dobowej 8h -> płatna jako 100%

Uwaga

W przypadku, gdyby pracownik miał zaplanowany wymiar czasu pracy poniżej 8h, np. 6h (równoważny system czasu pracy), a przepracuje np. 12h, to nadgodziny dobowe występują powyżej normy 8h, czyli w tym przypadku od 8h do 12h, czyli 4h. Natomiast nadgodziny średniotygodniowe – od 6h do 8 h, czyli 2h.

Rozliczanie nadgodzin wg norma zgodna z planem pracy

Parametry w konfiguracji

Rozliczanie nadgodzin wg parametru Norma zgodna z planem pracy polega na porównaniu dla każdego dnia ilości godzin rzeczywiście przepracowanych z kalendarza (Nie)obecności z ilością godzin z planu pracy. W tej sytuacji każda godzina przepracowana ponad zaplanowany wymiar czasu pracy jest traktowana jako nadgodzina.

Rys 14. Definicja kalendarza – ustawienie rozliczania nadgodzin jako „Norma zgodna z planem pracy”

Dopłaty do nadgodzin (50%, 100%) naliczane wg „norma zgodna z planem pracy” zależą od parametrów znajdujących się w Konfiguracji firmy/ Płace/ Konfiguracja Kalendarzy – są to Nadgodziny 100% w:

 • Godziny nocne – zaznaczony (domyślnie)
 • Niedziele i święta – zaznaczony (domyślnie)
 • Dni wolne (poniżej normy dobowej) – zaznaczony (domyślnie), dotyczy pracy np. w sobotę do 8h
 • Dni wolne (powyżej normy dobowej) – niezaznaczony (domyślnie), dotyczy pracy np. w sobotę powyżej 8h

Uwaga

Dla dni wolnych od pracy norma dobowa odczytywana jest z formularza pracownika, zakładka Etat/Zatrudnienie – pole ‘Norma dobowa do urlopu dla pełnego wymiaru etatu’ (standardowo 8h).

 • Dni pracy po przekroczeniu dobowego limitu nadgodzin 50% – niezaznaczony (domyślnie), związany jest z innym parametrem Dobowy limit nadgodzin 50% w dni pracy (2:00) – zgodnie z archiwalnymi przepisami dwie pierwsze nadgodziny w dni pracy były płatne jako 50%, kolejne 100%.

Rys 15. Konfiguracja kalendarzy – nadgodziny 100% wg planu pracy (wartości domyślne)

Przykłady rozliczenia nadgodzin wg norma zgodna z planem pracy

Poniżej prezentowane są przykłady wyliczenia nadgodzin „wg norma zgodna z planem pracy” (ustawienie w definicji kalendarza) – przy standardowych ustawieniach w Konfiguracji kalendarzy, czyli przy zaznaczonych parametrach dla: Nadgodziny 100%: Godziny nocne, Niedziele i święta, Dni wolne (poniżej normy dobowej).

Podstawowy system czasu pracy – pełny etat

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy, czyli po 8h dziennie (1-miesięczny okres rozliczeniowy) – w styczniu 2018 powinien pracować 168h (od poniedziałku do piątku po 8h), a przepracował 184h (praca nie przypadała w porze nocnej). W jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem):

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy08:0008:0008:0008:0008:0000:0000:0040h
Rzeczywisty czas pracy08:0012:0008:0008:0008:0010:0002:0056h
Powyżej planu+4:00+10:00 +2:00+16h

Porównując czas przepracowany z planem pracy (w systemie dobowym) wynika, że wystąpiły następujące nadgodziny:
50% -> 6h = 4h (wtorek, praca ponad zaplanowany dobowy wymiar) + 2h (sobota, praca powyżej normy 8h – odczytana z pola „Norma dobowa dla urlopu” z formularza pracownika)
100% -> 10h = 8h (sobota, praca do normy 8h) + 2h (niedziela, praca do normy 8h)

Suma nadgodzin = 6h (50%) +10h (100%) = 16h
Pracownik będzie miał wypłacane:
– wynagrodzenie powyżej normy za 16h – godziny przepracowane ponad wymiar czasu pracy (168h)
– dopłaty do nadgodzin 50% za 6h
– dopłaty do nadgodzin 100% za 10h

Podstawowy system czasu pracy – niepełny etat

Przykład

Pracownik zatrudniony na ½ etatu w podstawowym systemie czasu pracy, czyli po 4h dziennie (1-miesięczny okres rozliczeniowy) – w lutym 2018 powinien pracować 80h (od poniedziałku do piątku po 4h), a przepracował 101h (praca nie przypadała w porze nocnej). W jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem):

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy04:0004:0004:0004:0004:0000:0000:0020h
Rzeczywisty czas pracy10:0004:0004:0004:0004:0009:0006:0041h
Powyżej planu+6:00+9:00 +6:00+21h

Porównując czas przepracowany z planem pracy (w systemie dobowym) wynika, że wystąpiły następujące nadgodziny:
50% -> 7h = 6h (poniedziałek, praca ponad zaplanowany dobowy wymiar) + 1h (sobota, praca powyżej normy 8h)
100% -> 14h = 8h (sobota, praca do normy 8h) + 6h (niedziela, praca do normy 8h)

Suma nadgodzin = 7h (50%) +14h (100%) = 21h
Pracownik będzie miał wypłacane:
– wynagrodzenie powyżej normy za 21h – godziny przepracowane ponad wymiar czasu pracy (88h)
– dopłaty do nadgodzin 50% za 7h
– dopłaty do nadgodzin 100% za 14h

Bilansowanie w rozliczeniu nadgodzin wg norma zgodna z planem pracy

Nadgodziny (praca ponad zaplanowany wymiar) są pomniejszane przez odnotowane niedogodziny (praca poniżej zaplanowanego dobowego wymiaru) i nieobecności nieusprawiedliwione (NN) – decyduje o tym parametr Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie (w definicji kalendarza), dla którego są dostępne następujące opcje:

1. Nie bilansuj – niedogodziny i nieusprawiedliwione nieobecności (NN) nie pomniejszają nadgodzin,
2. 100%, 50% (domyślnie) – niedogodziny i nieusprawiedliwione nieobecności (NN) pomniejszają w pierwszej kolejności nadgodziny wynagradzane dopłatą 100%, a następnie dopłatą 50%,
3. 50%, 100% – analogicznie jak powyżej, tylko odwrotna kolejność pomniejszania.

Przykład

Pracownik zatrudniony na ¾ etatu w podstawowym systemie czasu pracy, czyli po 6h dziennie (1-miesięczny okres rozliczeniowy) – w lutym 2018 powinien pracować 120h (od poniedziałku do piątku po 6h), a przepracował 123h (praca nie przypadała w porze nocnej). W jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem):

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy06:0006:0006:0006:0006:0000:0000:0030h
Rzeczywisty czas pracy08:0003:0006:0006:0006:0004:0000:0033h
Powyżej planu+2:00+4:00 +6h
Poniżej planu-3:00-3h

Porównując czas przepracowany z planem pracy (w systemie dobowym) wynika, że wystąpiły następujące nadgodziny:
50% -> 2h = 2h (poniedziałek, praca ponad zaplanowany dobowy wymiar)
100% -> 4h = 4h (sobota, praca do normy 8h)
Suma nadgodzin = 2h (50%) +4h (100%) = 6h

Bilansowanie nadgodzin (o niedogodziny 3h) dla poszczególnych opcji:
1. Nie bilansuj (niedogodziny = 3h)
Nadgodziny 50% = 2h
Nadgodziny 100% = 4h
2. 100%, 50% (niedogodziny = 3h)
Nadgodziny 100% = 4h – 3h = 1h
Nadgodziny 50% = 2h
3. 50%, 100% (niedogodziny = 3h)
Nadgodziny 50% = 2h – 2h = 0h
Nadgodziny 100% = 4h – 1h = 3h
Bez względu na ustawienia opcji bilansowania nadgodzin program naliczy:
– wynagrodzenie powyżej normy za +6h
– wynagrodzenie poniżej normy za -3h
W sytuacji, gdy parametr “Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy)” w Konfiguracja > Firma > Płace > Parmetry będzie zaznaczony, to wyliczy się tylko: wynagrodzenie powyżej normy za +3h (6h – 3h).

Rozliczanie nadgodzin wg normy dobowej i normy średniotygodniowej

Parametry w konfiguracji

W definicji kalendarza (w konfiguracji) możliwe jest określenie norm:

 • dobowej (standardowo 8h),
 • średniotygodniowej (standardowo 40h).

Powyższe pola uaktywniają się po wyłączeniu parametru Norma zgodna z planem pracy.

Rys 16. Definicja kalendarza – ustawienie rozliczania nadgodzin wg norm: dobowej i średniotygodniowej

W rozliczaniu nadgodzin wg norm (dobowej i średniotygodniowej) istotne jest przekroczenie w obrębie dnia – normy dobowej (8h) w obrębie okresu rozliczeniowego – normy średniotygodniowej (40h).
W algorytmie sprawdzania, czy doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej, ważne jest wyliczenie normy do nadgodzin dla rozliczanego okresu wg poniższego wzoru:

NORMA DO NADGODZIN = liczba pełnych tygodni * norma średniotygodniowa (standardowo 40h) + liczba dni pracy w niepełnych tygodniach (zakres od poniedziałku do piątku) * 1/5 z normy średniotygodniowej (standardowo 8h=40/5) – liczba dni świątecznych w innych dniach niż niedziela * 1/5 z normy średniotygodniowej (standardowo 8h=40/5)

Dla wyliczenia tej normy istotny jest parametr w definicji kalendarza Z uwzględnieniem standardowych świąt, jeżeli jest:

 • Zaznaczony – to norma do nadgodzin jest pomniejszona o standardowe święta przypadające w innych dniach niż niedziela (zapisane w programie), niezależnie od tego, czy zostały naniesione w planie pracy.
 • Niezaznaczony – to norma do nadgodzin jest pomniejszana tylko o święta wpisane na planie pracy w innych dniach niż niedziela.

W Konfiguracji firmy/ Płace/ Konfiguracja Kalendarzy dostępne są parametry dotyczące wyliczenia nadgodzin 100%, standardowe ustawienia to:

 • Godziny nocne – 100% (zgodnie z przepisami, bez możliwości modyfikacji)
 • Niedziele i święta – 100% (zgodnie z przepisami, bez możliwości modyfikacji)
 • Dni wolne (poniżej normy dobowej) – 100% (zgodnie z przepisami, bez możliwości modyfikacji), dotyczy pracy np. w sobotę do 8h
 • Dni wolne (powyżej normy dobowej) – niezaznaczony (domyślnie), dotyczy pracy np. w sobotę powyżej 8h
 • Uwaga

  Dla dni wolnych od pracy /świątecznych norma dobowa odczytywana jest z definicji kalendarza (standardowo 8h).

 • Dni pracy po przekroczeniu dobowego limitu nadgodzin 50% – niezaznaczony (domyślnie), związany jest z innym parametrem Dobowy limit nadgodzin 50% w dni pracy (2:00) – dawniej dwie pierwsze nadgodziny w dni pracy były płatne jako 50%, kolejne 100%.

Rys 17. Konfiguracja kalendarzy – algorytmy rozliczania nadgodzin wg normy tygodniowej

Wyliczenie nadgodzin wg normy dobowej i średniotygodniowej następuje w 2 krokach:

I krok – wyliczenie nadgodzin dobowych
II krok – wyliczenie nadgodzin średniotygodniowych (sprawdzamy, czy doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej) – w tym celu należy porównać czas przepracowany pracownika powiększony o liczbę godzin usprawiedliwionych nieobecności, a pomniejszony o nadgodziny „dobowe” z obowiązującym wymiarem czasu pracy (normą do nadgodzin).
Poniżej wzór sprawdzający, czy doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej:

X = CZAS PRZEPRACOWANY + CZAS USPRAWIEDLIWIONYCH NIEOBECNOŚCI – NADGODZINY DOBOWE – NORMA DO NADGODZIN
i gdy:
X większe od 0 – to oznacza, że wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe,
X mniejsze lub równe 0 – to oznacza, że nie wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe.

Ogólnie nadgodziny dzielimy na:

 • dobowe, które występują:
  – w dniach pracy – praca powyżej normy dobowej (8h) lub przedłużonego dobowego wymiaru (np. 12h) -> płatna jako 50% lub 100% jeżeli przypada w nocy
  – w dniach wolnych – praca powyżej normy dobowej 8h -> płatna jako 50%
  – w dniach świątecznych – praca powyżej normy dobowej 8h -> płatna jako 100%
 • średniotygodniowe, które występują:
  – w dniach pracy – praca powyżej zaplanowanego dobowego wymiaru (np. 6h) do normy dobowej (8h) -> płatna jako 100%
  – w dniach wolnych – praca poniżej normy dobowej 8h -> płatna jako 100%
  – w dniach świątecznych – praca poniżej normy dobowej 8h -> płatna jako 100%

Uwaga

Praca powyżej 8h jest zaliczana do nadgodzin dobowych, natomiast praca do 8h jest uwzględniania przy liczeniu nadgodzin wynikających z przekroczenia normy średniotygodniowej.

Przykłady rozliczenia nadgodzin wg normy dobowej i średniotygodniowej

Poniżej prezentowane są przykłady wyliczenia nadgodzin dla okresu 1 miesięcznego przy ustawieniu norm: dobowej (8h) i średniotygodniowej (40h) z zaznaczonym parametr Z uwzględnieniem standardowych świąt w definicji kalendarza – przy standardowych ustawieniach w Konfiguracji kalendarzy dotyczących 100% dopłat do nadgodzin, czyli:

 • Dni wolne (powyżej normy dobowej) – niezaznaczone
 • Dni pracy po przekroczeniu dobowego limitu nadgodzin 50% – niezaznaczone

Podstawowy system czasu pracy (1 miesięczny) – pełny etat

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy, czyli o 8h dziennie (1-miesięczny okres rozliczeniowy) – w styczniu 2018 powinien przepracować 168h, a przepracował 184h (praca nie przypadała w porze nocnej). W jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem):

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy08:0008:0008:0008:0008:0000:0000:0040h
Rzeczywisty czas pracyurlop13:0008:0008:0008:0010:0009:0056h
Powyżej planu+5:00+10:00 +9:00+24h

W definicji kalendarza: Norma dobowa = 8h, norma tygodniowa = 40h z zaznaczonym parametrem Z uwzględnieniem standardowych świąt.

Liczymy nadgodziny dobowe, do których zaliczamy pracę ponad normę dobową (8h):
Nadgodziny dobowe:
– 50% -> 7h = 5h (wtorek, praca ponad normę 8h) + 2h (sobota, praca ponad normę 8h)
100% -> 1h (niedziela, praca ponad normę 8h)
Suma nadgodzin dobowych = 7h (50%) + 1h (100%) = 8h

Liczymy nadgodziny po przekroczeniu normy średniotygodniowej
Norma: 4 pełne tygodnie * 40h + 3 dni brzegowe (29, 30, 31) * 8h – 2 dni świąt * 8h = 160h + 24h – 16h = 168h

Czas przepracowany (184h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (8h urlopu) – nadgodziny dobowe (8h) – norma (168h) = 184 + 8 – 8 – 168 = 16 > 0, czyli doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej.

Podsumowanie nadgodzin:
– Dobowe 50% = 7h
– Dobowe 100% = 1h
– Średniotygodniowe 100% = 16h

Gdy parametr Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe będzie:

 • niezaznaczony – to w wypłacie zostanie naliczone:
  – Wynagrodzenie powyżej normy za 24h
  – Dopłata do nadgodzin 50% za 7h
  – Dopłata do nadgodzin 100% za 17h
 • zaznaczony to w wypłacie zostanie naliczone:
  – Wynagrodzenie powyżej normy za 24h
  – Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 7h
  – Dopłata do nadgodzin dobowych 100% za 1h
  – Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100% za 16h


Równoważny system czasu pracy (1 miesięczny) – pełny etat

W równoważnym systemie czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru ponad 8h, które powinno być rekompensowane dniami wolnymi od pracy lub skróceniem dobowego wymiaru czasu pracy (poniżej 8h) w niektórych dniach. W takiej sytuacji w definicji kalendarza przy rozliczeniu nadgodzin wg normy dobowej i średniotygodniowej powinien być zaznaczony parametr Z uwzględnieniem przedłużonych dobowych wymiarów z planu pracy (równoważny czas pracy).

Po zaznaczeniu tego parametru, praca w godzinach nadliczbowych dobowych będzie liczona następująco:

 • W dniach pracy – program będzie sprawdzał oprócz normy dobowej określonej w definicji kalendarza (np. 8h) również dobowy wymiar czasu pracy ustalony w planie pracy (grafiku) pracownika. W dniach przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy (np. 12h) – nadgodziny dobowe wystąpią po przekroczeniu tego wymiaru (czyli po 12h). Natomiast w dniach skróconego dobowego wymiaru czasu pracy (np. 6h) – nadgodziny dobowe wystąpią po przekroczeniu dobowej normy czasu pracy określonej w definicji kalendarza, czyli po przekroczeniu 8h.
 • W dniach wolnych od pracy/ świątecznych – program będzie sprawdzał tylko normę dobową określoną w definicji kalendarza (np. 8h), czyli czas pracy po przekroczeniu tej normy będzie zaliczany do nadgodzin dobowych. Natomiast czas przepracowany w obrębie (do) normy dobowej będzie uwzględniany w algorytmie sprawdzania przekroczenia normy średniotygodniowej.

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełen etat w równoważnym systemie czasu pracy, czyli pracuje głównie po 12h w dni: poniedziałki, środy, piątki, jednak czasem wyznaczane są inne dni – z różną ilością godzin (1-miesięczny okres rozliczeniowy) – w lutym 2018 wymiar czasu pracy powinien wynieść 160h.
W tym miesiącu przypadają: 4 poniedziałki, 4 środy, 4 piątki, czli 12 dni * 12h =144h, czyli w celu uzupełnienia planu do 160h wyznaczono dodatkowo 2 soboty po 8h.
W jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem). Sumarczynie przepracował 172h.

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy12:0000:00
12:0000:00
12:00
00:00
00:00
36h
Rzeczywisty czas pracy12:00
00:00
14:00

10:0012:00
00:00
00:00
48h
Powyżej planu+2:00+10:00+12h

W definicji kalendarza: Norma dobowa = 8h, norma tygodniowa = 40h z zaznaczonymi parametrami:

 • Z uwzględnieniem przedłużonych dobowych wymiarów z planu pracy (równoważny czas pracy)
 • Z uwzględnieniem standardowych świąt

Liczymy nadgodziny dobowe, do których zaliczamy pracę ponad normę dobową (8h) lub ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy (np. 12h)

Nadgodziny dobowe:

50% -> 4h = 2h (środa, praca ponad przedłużony wymiar czasu pracy, czyli 12h) + 2h (czwartek, praca ponad normę 8h)
100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 4h (50%)

Liczymy nadgodziny po przekroczeniu normy średniotygodniowej
Norma: 4 pełne tygodnie * 40h + 0 dni brzegowe * 8h – 0 dni świątecznych * 8h = 160h +0h – 0h = 160h

Czas przepracowany (172h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (0h urlopu) – nadgodziny dobowe (4h) – norma (160h) = 172 + 0 – 4 – 160 = 8 > 0, czyli doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej (8h – dopłata do nadgodzin 100%).

Podsumowanie nadgodzin:
– Dobowe 50% = 4h
– Dobowe 100% = 0h
– Średniotygodniowe 100% = 8h

Gdy parametr Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe będzie:

 • niezaznaczony – to w wypłacie zostanie naliczone:
  – Wynagrodzenie powyżej normy za 12h
  – Dopłata do nadgodzin 50% za 4h
  – Dopłata do nadgodzin 100% a 8h
 • zaznaczony to w wypłacie zostanie naliczone:
  – Wynagrodzenie powyżej normy za 12h
  – Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 4h
  – Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100% za 8h


Podstawowy system czasu pracy (1 miesięczny) – niepełny etat

Dla pracownika zatrudnionego na część etatu pracodawca powinien ustalić tzw. limit godzin. Wynika to z art. 151 § 5 k.p., który informuje, że: Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 (dodatku do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową).

W programie Comarch ERP Optima Płace i Kadry można określić limit nadgodzin dla niepełnoetatowca tylko poprzez jako wprowadzenie odpowiedniej normy dobowej i średniotygodniowej (niższej niż dla pełnego etatu), np. dla osoby zatrudnionej na ½ wymiaru etatu – normę dobowa 6h, średniotygodniową 30h.

Przykład

Pracownik zatrudniony na ½ etatu w podstawowym systemie czasu pracy, czyli po 4h dziennie (1-miesięczny okres rozliczeniowy) – w sierpniu 2018 powinien przepracować 88h (1/2*176h), a przepracował 101h (praca nie przypadała w porze nocnej). W jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem):

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy04:00
04:00
04:00
04:00
04:00
00:0000:0020h
Rzeczywisty czas pracy09:00

06:00


04:00
urlop04:00
10:0000:0033h
Powyżej planu+5:00+2:00+10:00 +17h

W definicji kalendarza: Norma dobowa = 6h, norma tygodniowa = 30h z zaznaczonym parametrem Z uwzględnieniem standardowych świąt.

Liczymy nadgodziny dobowe, do których zaliczamy pracę ponad normę dobową (6h).
Nadgodziny dobowe:
50% -> 7h = 3h (poniedziałek, praca ponad normę 6h) + 4h (sobota, praca ponad normę 6h)
100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 7h (50%)

Liczymy nadgodziny po przekroczeniu normy średniotygodniowej
Norma: 4 pełne tygodnie * 30h + 3 dni brzegowe (29,30,31) * 6h (1/5 z normy średniotygodniowej 30h) – 1 święto * 6h = 120h + 18h – 6h = 132h

Czas przepracowany (101h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (4h urlopu) – nadgodziny dobowe (7h) – norma 132h = 101 + 4 – 7 – 132 = -34<0, czyli nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej.

Podsumowanie nadgodzin:

– Dobowe 50% = 7h
– Dobowe 100% = 0h
– Średniotygodniowe 100% = 0h

Gdy parametr Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe będzie:

 • niezaznaczony – to w wypłacie zostanie naliczone:
  – Wynagrodzenie powyżej normy za 17h
  – Dopłata do nadgodzin 50% za 7h
 • zaznaczony to w wypłacie zostanie naliczone:
  – Wynagrodzenie powyżej normy za 17h
  – Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 7h


Podstawowy system czasu pracy (3 miesięczny) – pełny etat

W module Płace i Kady Plus istnieje możliwość stosowania okresu rozliczeniowego dłuższego niż 1 miesiąc (np. 3 miesięcznego). W tym celu w definicji kalendarza w obszarze Rozliczenie w polu: Co – należy wpisać 3 (miesiące).

Rys 18. Konfiguracja kalendarza – ustawienie okresu rozliczeniowego

Dla okresu rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc istotny jest parametr Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe, ponieważ gdy parametr jest:

 • Zaznaczony – to dopłaty do nadgodzin dobowych są naliczane w miesiącu wystąpienia nadgodzin, natomiast dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego.
 • Niezaznaczony – to dopłaty do nadgodzin (dobowych i średniotygodniowych) są naliczane w wypłacie za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego.

Uwaga

Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy (podstawowe wynagrodzenie) rozliczane jest zawsze w miesiącu wystąpienia nadgodzin/niedogodzin.

Poniżej prezentowane są przykłady wyliczenia nadgodzin dla okresu 3 miesięcznego przy ustawieniu norm: dobowej (8h) i średniotygodniowej (40h) z zaznaczonymi parametrami:

 • Z uwzględnieniem standardowych świąt,
 • Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe.

W Konfiguracji kalendarzy – standardowe ustawienia, czyli:

 • Dni wolne (powyżej normy dobowej) – niezaznaczone
 • Dni pracy po przekroczeniu dobowego limitu nadgodzin 50% – niezaznaczone

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy, czyli pracuje po 8h dziennie (3 miesięczny okres rozliczeniowy). W okresie styczeń – marzec 2018 wymiar czasu pracy 504h (168h+160h+176h), a przepracował 518h (174h+171h+173h), praca nie przypadała w porze nocnej.

W definicji kalendarza: Norma dobowa = 8h, norma tygodniowa = 40h

Rozliczenie Co: 3 miesiące
Parametry:

 • Z uwzględnieniem standardowych świąt – zaznaczony
 • Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – zaznaczony


W styczniu 2018 (1 miesiąc rozliczeniowy) – wymiar 168h, w jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem):

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
00:0000:0040h
Rzeczywisty czas pracyurlop10:0008:00
08:00
08:00
12:0000:0046h
Powyżej planu+2:00+12:00 +14h

W styczniu 2018 – wymiar czasu pracy 168h, przepracował 174h – sprawdzamy tylko nadgodziny dobowe, do których zaliczamy pracę ponad normę dobową (8h).
Nadgodziny dobowe:
50% -> 6h = 2h (wtorek, praca ponad normę 8h) + 4h (sobota, praca ponad normę 8h)
100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 6h (50%)

W wypłacie pracownika zostanie naliczone:
– Wynagrodzenie powyżej normy za 14h
– Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 6h

*****************
W lutym 2018 (2 miesiąc rozliczeniowy) – wymiar 160h, w jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem):

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
00:00
00:00
40h
Rzeczywisty czas pracy08:00
08:00
08:00
08:0010:0000:00
09:0051h
Powyżej planu+2:00+9:00+11h

W lutym 2018 – wymiar czasu pracy 160h, przepracował 171h – sprawdzamy tylko nadgodziny dobowe, do których zaliczamy pracę ponad normę dobową (8h).
Nadgodziny dobowe:
50% -> 2h (piątek, praca ponad normę 8h)
100% -> 1h (niedziela, praca ponad normę 8h)
Suma nadgodzin dobowych = 2h (50%) + 1h (100%) = 3h

W wypłacie pracownika zostanie naliczone:
– Wynagrodzenie powyżej normy za 11h
– Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 2h
– Dopłata do nadgodzin dobowych 100% za 1h

*****************
W marcu 2018 (3 miesiąc rozliczeniowy, ostatni) – wymiar 176h, w jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem):

Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
00:00

00:00

40h
Rzeczywisty czas pracyurlopurlop08:00
12:00

08:00
09:00

00:00

37h
Powyżej planu+4:00+9:00+13h

W marcu 2018 (ostatni miesiąc rozliczeniowy) – wymiar czasu pracy 176h, przepracował 173h – sprawdzamy nadgodziny dobowe oraz średniotygodniowe.

Nadgodziny dobowe:

50% -> 5h = 4h (czwartek, praca ponad normę 8h) + 1h (sobota, praca ponad normę 8h)
100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 5h (50%)

Nadgodziny średniotygodniowe:
Pomocnicze wyliczenia:
Norma do nadgodzin = 12 pełnych tygodni * 40h + 5 dni brzegowych (26, 27, 28, 29, 30.03) * 8h – 2 dni świątecznych (1 i 6.01) * 8h = 480h + 40h – 16h = 504h
Czas przepracowany = 518h (174h styczeń + 171h luty +173h marzec)
Czas usprawiedliwionych nieobecności (urlop) = 24h (8h styczeń +16h marzec)
Nadgodziny dobowe = 14h (6h styczeń + 3h luty + 5h marzec)

Czas przepracowany (518h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (24h urlopu) – nadgodziny dobowe (14h) – norma (504h) = 518 + 24 – 14 – 504 = 24 > 0, czyli doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej.

W wypłacie pracownika zostanie naliczone:
Wynagrodzenie powyżej normy za 13h
– Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 5h
– Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100% za 24h

Gdyby parametr Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe byłby niezaznaczony, to w wypłatach za okres: styczeń i luty 2018 policzy się tylko wynagrodzenie powyżej normy, a za okres marzec 2018 – wynagrodzenie powyżej normy oraz dopłaty:
– Dopłata do nadgodzin 50% za 13h (6h dobowe w styczniu + 2h dobowe w lutym +5h dobowe w marcu)
– Dopłata do nadgodzin 100% za 25h (1h dobowe w lutym + 24h średniotyg.)

Bilansowanie w rozliczeniu nadgodzin wg normy dobowej i średniotygodniowej

Przy rozliczaniu nadgodzin wg norm: dobowej i średniotygodniowej – Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie zależy od parametru Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe.

1. Gdy Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe jest niezaznaczony – to do wyboru mamy opcje:

 • Nie bilansuj – nadgodziny dobowe nie są pomniejszane o niedogodziny i nieobecności nieusprawiedliwione (NN). Natomiast nadgodziny średniotygodniowe są pomniejszane, ponieważ przy sprawdzaniu, czy doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej uwzględniamy czas przepracowany, który jest pomniejszony o czas niedogodzin – wg wzoru:
  X = CZAS PRZEPRACOWANY + CZAS USPRAWIEDLIWIONYCH NIEOBECNOŚCI – NADGODZINY DOBOWE – NORMA
  i gdy:
  X>0 – to oznacza, że wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe,
  X<=0 – to oznacza, że nie wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe
 • 100%, 50% – najpierw liczone są nadgodziny dobowe i średniotygodniowe (bez pomniejszenia o niedogodziny), a następnie wyliczone ilość nadgodzin (50%, 100%) jest bilansowana – w pierwszej kolejności nadgodziny 100%, a potem 50%.
  X = CZAS PRZEPRACOWANY + CZAS NIEDOGODZIN + CZAS USPRAWIEDLIWIONYCH NIEOBECNOŚCI – NADGODZINY DOBOWE – NORMA
  i gdy:
  X>0 – to oznacza, że wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe,
  X<=0 – to oznacza, że nie wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe.
 • 50%, 100% – analogicznie j.w., tylko odwrotna jest kolejność pomniejszania o niedogodziny, najpierw nadgodziny 50%, potem 100%.


2. Gdy Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe jest zaznaczony – to dostępne są opcje:

 • Tylko średniotygodniowe – nadgodziny dobowe nie są pomniejszane. Natomiast nadgodziny średniotygodniowe są pomniejszane, ponieważ przy sprawdzaniu, czy doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej uwzględniamy czas przepracowany, który jest pomniejszony o czas niedogodzin – wg wzoru:
  X = CZAS PRZEPRACOWANY + CZAS USPRAWIEDLIWIONYCH NIEOBECNOŚCI – NADGODZINY DOBOWE – NORMA
  i gdy:
  X>0 – to oznacza, że wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe,
  X<=0 – to oznacza, że nie wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe
 • Średniotygodniowe, dobowe 100%, 50% – w pierwszej kolejności pomniejszane są nadgodziny średniotygodniowe na koniec okresu rozliczeniowego pod warunkiem, że ich ilość jest wystarczająca do zbilansowania wszystkich niedogodzin z całego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy ilość nadgodzin średniotygodniowych od początku okresu rozliczeniowego nie jest wystarczająca, to występujące niedogodziny na bieżąco będą pomniejszać nadgodziny dobowe – w pierwszej kolejności 100%, potem 50%. Nieobecności nieusprawiedliwione nigdy nie pomniejszają nadgodzin dobowych, tylko średniotygodniowe.
 • Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100% – działanie opisane jak wyżej, tylko kolejność pomniejszania nadgodzin dobowych jest najpierw 50%, potem 100%.

Przykład bilansowania przy podziale na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe (okres 1 miesięczny)

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy (1-miesięczny okres rozliczeniowy) – w lutym 2018 powinien zgodnie z harmonogramem przepracować 160h, przepracował 153h. W jednym tygodniu pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie
z harmonogramem):

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
00:00
00:00
40h
Rzeczywisty czas pracyurlop10:00
08:00
06:00
06:00
03:00
00:0033h
Powyżej planu+2:00+3:00 +5h
Poniżej planu-2:00-2:00-4h

W definicji kalendarza: Norma dobowa = 8h, norma tygodniowa = 40h

Rozliczenie Co: 1 miesiąc
Parametry:

 • Z uwzględnieniem standardowych świąt – zaznaczony
 • Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – zaznaczony

1. Wyliczenie nadgodzin z bilansowaniem: Tylko średniotygodniowe – przy tym ustawieniu nadgodziny dobowe nie są pomniejszane, tylko nadgodziny średniotygodniowe są pomniejszane o niedogodziny i nieobecności nieusprawiedliwione (NN).

Liczymy nadgodziny dobowe:
50% -> 2h (wtorek, praca ponad normę 8h)
100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 2h (50%) – nie są bilansowane

Liczymy nadgodziny średniotygodniowe:
Czas przepracowany = 153h
Czas usprawiedliwionych nieobecności = 8h
Nadgodziny dobowe = 2h (50%)
Norma do nadgodzin: 4 pełne tygodnie * 40h + 0 dni brzegowe * 8h – 0 dni świątecznych * 8h = 160h + 0h – 0h = 160h

Czas przepracowany (153h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (8h urlopu) – nadgodziny dobowe (2h) – norma (160h) = 153 + 8 – 2 – 160 = -1 <0, czyli nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej.

W wypłacie pracownika zostanie naliczone:
– Wynagrodzenie powyżej normy za +5h
– Wynagrodzenie poniżej normy za -4h
W sytuacji, gdy parametr “Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy)” – w Konfiguracja > Firma > Płace > Parmetry – będzie zaznaczony, to wyliczy się tylko: wynagrodzenie powyżej normy za 1h (5h – 4h).
– Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 2h

2. Wyliczenie nadgodzin z bilansowaniem: Średniotygodniowe, dobowe 100%, 50% – w pierwszej kolejności pomniejszane są nadgodziny średniotygodniowe pod warunkiem, że ich ilość jest wystarczająca do zbilansowania wszystkich niedogodzin. W przypadku, gdy ilość nadgodzin średniotygodniowych od początku okresu rozliczeniowego nie jest wystarczająca, to występujące niedogodziny na bieżąco będą pomniejszać nadgodziny dobowe – w pierwszej kolejności 100%, potem 50%. Nieobecności nieusprawiedliwione nigdy nie bilansują nadgodzin dobowych, tylko średniotygodniowe.

Liczymy nadgodziny dobowe:
50% -> 2h (wtorek, praca ponad normę 8h)
100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 2h (50%)

Liczymy nadgodziny średniotygodniowe bez uwzględnienia niedogodzin i NN, a następnie wyliczona ilość nadgodzin będzie pomniejszena o czas niegodzin.

Czas przepracowany = 153h
Czas niedogodzin = 4h
Czas usprawiedliwionych nieobecności = 8h
Nadgodziny dobowe 50% = 2h
Norma do nadgodzin: 4 pełne tygodnie * 40h + 0 dni brzegowe * 8h – 0 dni świątecznych * 8h = 160h + 0h – 0h = 160h

Czas przepracowany (153h) + czas niedgodzin (4h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (8h) – nadgodziny dobowe (2h) – norma do nadgodzin (160h) = 153 + 4 + 8 – 2 – 160 = 3 >0, czyli doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej o 3h.

Następnie następuje bilansowanie o niedogodziny (4h) w kolejności:
Nadgodziny średniotygodniowe = 3h – 3h niedogodziny = 0h
Nadgodziny dobowe 50% = 2h – 1h niedogodzina = 1h

W wypłacie zostaną naliczone elementy:
– Wynagrodzenie powyżej normy za +5h
– Wynagrodzenie poniżej normy za -4h
W sytuacji, gdy parametr “Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy)” – w Konfiguracja > Firma > Płace > Parmetry – będzie zaznaczony, to wyliczy się tylko: wynagrodzenie powyżej normy za 1h (5h – 4h).
– Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 1h
– Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100% za 0h (po zapisie wypłaty ten zerowy element zostanie usunięty).

3. Wyliczenie nadgodzin z bilansowaniem: Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100% – bilansowanie jak powyżej, tylko nadgodziny dobowe pomniejszane w kolejności 50%, a następnie 100%.

W tym przypadku wyliczenia będą takie same jak dla opcji bilansowania Średniotygodniowe, dobowe 100%, 50%, ponieważ nie wystąpiły nadgodziny dobowe 100%.

Przykład bilansowania przy podziale na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe (okres 3 miesięczny)

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy, czyli pracuje po 8h dziennie (3 miesięczny okres rozliczeniowy). W okresie styczeń – marzec 2018 wymiar czasu pracy wynosi 504h (168h+ 160h+176h), a przepracował 505h (163h+161h+181h), praca nie przypadała w porze nocnej.

W definicji kalendarza: Norma dobowa = 8h, norma tygodniowa = 40h
Rozliczenie Co: 3 miesiące
Parametry:

 • Z uwzględnieniem standardowych świąt – zaznaczony
 • Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – zaznaczony

W styczniu 2018 (1 miesiąc rozliczeniowy) – wymiar 168h. W jednym tygodniu pracownik pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem), przepracował 163h.

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
00:00
08:00
40h
Rzeczywisty czas pracyurlop09:00
08:00
08:00
06:00
04:00
08:00
43h
Powyżej planu+1:00+4:00 +5h
Poniżej planu-2:00-2h

W lutym 2018 (2 miesiąc rozliczeniowy) – wymiar 160h. W jednym tygodniu pracownik pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem), przepracował 161h.

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
00:00
00:00
40h
Rzeczywisty czas pracy08:00
08:00
08:00
12:00
05:00
00:00
00:00
41h
Powyżej planu+4:00+4h
Poniżej planu-3:00-3h

W marcu 2018 (3 miesiąc rozliczeniowy, ostatni) – wymiar 176h. W jednym tygodniu pracownik pracował zgodnie z poniższą tabelką (pozostałe dni zgodnie z harmonogramem), przepracował 181h.

 Pon.Wt.Śr.Czw.Piąt.Sob.Niedz.Suma
Plan pracy08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
00:0000:0040h
Rzeczywisty czas pracy08:00
08:00
08:00
10:00
07:00
00:0004:00
45h
Powyżej planu+2:00+4:00+6h
Poniżej planu-1:00-1h

1. Wyliczenie nadgodzin z bilansowaniem: Tylko średniotygodniowe – przy tym ustawieniu nadgodziny dobowe nie są pomniejszane, tylko nadgodziny średniotygodniowe są pomniejszane o niedogodziny i nieobecności nieusprawiedliwione (NN).

Styczeń 2018 (pierwszym miesiąc rozliczeniowy) – liczymy tylko nadgodziny dobowe, które nie pomniejszamy.

Liczymy nadgodziny dobowe:
– 50% -> 1h (wtorek, praca ponad normę 8h)
– 100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 1h (50%)

W wypłacie zostanie naliczona dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 1h.

Luty 2018 (drugi miesiąc rozliczeniowy) – liczymy tylko nadgodziny dobowe, które nie pomniejszamy.

Liczymy nadgodziny dobowe
– 50% -> 4h (czwartek, praca ponad normę 8h)
– 100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 4h (50%)

W wypłacie zostanie naliczona dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 4h.

Marzec 2018 (trzeci miesiąc rozliczeniowy, ostatni) – liczymy najpierw nadgodziny dobowe, które nie pomniejszamy, a następnie nadgodziny średniotygodniowe, które są pomniejszane o niedogodziny i nieobecności nieusprawiedliwione (NN).

Liczymy nadgodziny dobowe
– 50% -> 2h (czwartek, praca ponad normę 8h)
– 100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 2h (50%)

Liczymy nadgodziny średniotygodniowe:

Czas przepracowany = 505h (163h styczeń + 161h luty +181h marzec)
Czas usprawiedliwionych nieobecności = 8h (styczeń)
Nadgodziny dobowe (z całego okresu rozliczeniowego) = 7h (1h styczeń + 4h luty + 2h marzec)
Norma do nadgodzin =12 pełnych tygodni * 40h + 5 dni brzegowych (26, 27, 28, 29, 30.03) * 8h – 2 dni świąteczne (1 i 6.01) * 8h = 480h + 40h – 16h = 504h

Czas przepracowany (505h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (8h urlopu) – nadgodziny dobowe (7h) – norma (504h) = 505 + 8 – 7 – 504 = 2 > 0, czyli doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej.

W wypłacie zostaną naliczone:
– Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 2h
– Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100% za 2h

2. Wyliczenie nadgodzin z bilansowaniem: Średniotygodniowe, dobowe 100%, 50% – w pierwszej kolejności pomniejszane są nadgodziny średniotygodniowe pod warunkiem, że ich ilość jest wystarczająca do zbilansowania wszystkich niedogodzin. W przypadku, gdy ilość nadgodzin średniotygodniowych od początku okresu rozliczeniowego nie jest wystarczająca, to występujące niedogodziny na bieżąco będą pomniejszać nadgodziny dobowe – w pierwszej kolejności 100%, potem 50%. Nieobecności nieusprawiedliwione nigdy nie bilansują nadgodzin dobowych, tylko średniotygodniowe.

Styczeń 2018 (pierwszym miesiąc rozliczeniowy)

Liczymy nadgodziny dobowe:
– 50% -> 1h (wtorek, praca ponad normę 8h)
– 100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 1h (50%)

Liczymy “potencjalne” nadgodziny średniotygodniowe od poczatku okresu rozliczeniowego, czyli za 1 mc (1.2018) bez uwzględnienia niedogodzin i NN, więc czas przepracowny jest powiększony o czas niedogodzin i NN.

Czas przepracowany = 163h
Czas niedogodzin i NN= 2h
Czas usprawiedliwionych nieobecności = 8h
Nadgodziny dobowe z bieżącego miesiaca = 2h (50%)
Norma do nadgodzin =4 pełne tygodni * 40h + 3 dni brzegowe (29, 30, 31.01) * 8h – 2 dni świąteczne (1 i 6.01) * 8h = 160h + 24h – 16h = 168h

Czas przepracowany (163h) + czas niedogodzin i NN (2h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (8h urlopu) – nadgodziny dobowe z bieżącego mc (1h) – norma (168h) = 163 + 2 + 8 – 1 – 168 = 4 > 0, czyli ilość “potencjalnych” nadgodzin średniotygodnioych wynosi 4h.

Sprawdzamy, czy ilość “potencjalnych” nadgodzin średniotygodniowych od początku okresu rozliczeniowego jest wystarczająca na zbilansowanie wszystkich niedogodzin i w przypadku, gdy:
– ilość nagodzin średniotygodniowych jest większa lub równa ilości niedogodziny, to nadgodziny dobowe nie są pomniejszane.
– W przeciwnym przypadku, gdy ilość nagodzin średniotygodniowych jest mniejsza niż ilości niedogodziny, to nadgodziny dobowe z bieżacego miesiąca są pomniejszane.

W tym przypadku ilość “potencjalnych” nadgodzin średniotygodniowych (4h) jest większa niż niedogodzin (2h), więc nadgodziny dobowe z bieżącego miesiąca nie są pomniejszane.

W wypłacie zostanie naliczona dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 1h.

Luty 2018 (drugi miesiąc rozliczeniowy)

Liczymy nadgodziny dobowe:
– 50% -> 4h (czwartek, praca ponad normę 8h)
– 100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 4h (50%)

Liczymy “potencjalne” nadgodziny średniotygodniowe od poczatku okresu rozliczeniowego, czyli za 2 mc (1-2.2018) bez uwzględnienia niedogodzin i NN, więc czas przepracowny jest powiększony o czas niedogodzin i NN.

Czas przepracowany = 324h (163h styczeń + 161h luty)
Czas niedogodzin i NN= 5h (2h styczeń + 3h luty)
Czas usprawiedliwionych nieobecności = 8h (styczeń)
Nadgodziny dobowe wypłacone = 1h
Nadgodziny dobowe z bieżącego miesiaca = 4h (50%)
Norma do nadgodzin = 8 pełnych tygodni * 40h + 3 dni brzegowe (26, 27, 28.02) * 8h – 2 dni świąteczne (1 i 6.01) * 8h = 320h + 24h – 16h = 328h

Czas przepracowany (324h) + czas niedogodzin i NN (5h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (8h urlopu) – nadgodziny dobowe wypłacone (1h) – nadgodziny z bieżącego mc (4h) – norma (328h) = 324 + 5 + 8 – 1 – 4 – 328 = 4 > 0, czyli ilość “potencjalnych” nadgodzin średniotygodnioych wynosi 4h.

Sprawdzamy, czy ilość “potencjalnych” nadgodzin średniotygodniowych od początku okresu jest wystarczająca na zbilansowanie wszystkich niedogodzin od początku okresu.

W tym przypadku ilość “potencjalnych” nadgodzin średniotygodniowych (4h) jest mniejsza niż wszystkich niedogodzin (5h), więc nadgodziny dobowe z bieżacego miesiąca są pomniejszane o brakującą ilość nadgodzin średniotygodniowych zgodnie z wyliczeniem:
Potencjalne nadgodziny średniotygodniowe (4h) – niedogodziny (5h) = – 1h – o tyle należy pomniejszyć nadgodziny dobowe z bieżącego miesiąca.

Nadgodziny dobowe z bieżacego miesiaca = 4h (50%) – 1h (niedogodzina) = 3h.

W wypłacie zostanie naliczona dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 3h.

Marzec 2018 (trzeci miesiąc rozliczeniowy, ostatni)

Liczymy nadgodziny dobowe:
– 50% -> 2h (czwartek, praca ponad normę 8h)
– 100% -> 0h
Suma nadgodzin dobowych = 2h (50%)

Liczymy “potencjalne” nadgodziny średniotygodniowe od poczatku okresu rozliczeniowego, czyli za 3 mc (1-3.2018) bez uwzględnienia niedogodzin i NN, więc czas przepracowny jest powiększony o czas niedogodzin i NN.

Czas przepracowany = 505h (163h styczeń + 161h luty +181h marzec)
Czas niedogodzin i NN= 6h (2h styczeń + 3h luty + 1h marzec)
Czas usprawiedliwionych nieobecności = 8h (styczeń)
Nadgodziny dobowe wypłacone = 4h (1h styczeń + 3h luty)
Nadgodziny dobowe z bieżącego miesiaca = 2h (50%)
Norma do nadgodzin =12 pełnych tygodni * 40h + 5 dni brzegowych (27, 28, 29, 30, 31.03) * 8h – 2 dni świąteczne (1 i 6.01) * 8h = 480h + 40h – 16h = 504h

Czas przepracowany (505h) + czas niedogodzin i NN (6h + czas usprawiedliwionych nieobecności (8h urlopu)) – nadgodziny dobowe wypłacone (4h) – nadgodziny dobowe z bieżącego mc (2h) – norma (504h) = 505 + 6 + 8 – 4 – 2 – 504 = 9 > 0, czyli ilość “potencjalnych” nadgodzin średniotygodnioych wynosi 9h.

Sprawdzamy, czy ilość “potencjalnych” nadgodzin średniotygodniowych od początku okresu jest wystarczająca na zbilansowanie wszystkich niedogodzin od początku okresu.

W tym przypadku ilość “potencjalnych” nadgodzin średniotygodniowych (9h) jest większa niż wszystkich niedogodzin (6h), więc nadgodziny dobowe z bieżącego miesiąca nie są pomniejszane.

Nadgodziny dobowe z bieżacego miesiaca = 2h (50%)

Na koniec wyliczamy ostateczną ilość nadgodzin średniotygodniowych od poczatku okresu rozliczeniowego, czyli za 3 mc (1-3.2018).

Czas przepracowany = 505h (163h styczeń + 161h luty +181h marzec)
Czas usprawiedliwionych nieobecności = 8h (styczeń)
Nadgodziny dobowe wypłacone = 4h (1h styczeń + 3h luty)
Nadgodziny dobowe z bieżącego miesiaca = 2h (50%)
Norma do nadgodzin =12 pełnych tygodni * 40h + 5 dni brzegowych (27, 28, 29, 30, 31.03) * 8h – 2 dni świąteczne (1 i 6.01) * 8h = 480h + 40h – 16h = 504h

Czas przepracowany (505h) + czas usprawiedliwionych nieobecności (8h urlopu) – nadgodziny dobowe wypłacone (4h) – nadgodziny dobowe z bieżącego mc (2h) – norma (504h) = 505 + 8 – 4 – 2 – 504 = 3 > 0, czyli doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej.

W wypłacie zostaną naliczone elementy:
Dopłata do nadgodzin dobowych 50% za 2h
Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100% za 3h

3. Wyliczenie nadgodzin z bilansowaniem: Średniotygodniowe, dobowe 50%, 100% – bilansowanie jest jak powyżej, tylko najpierw dobowe 50%, a następnie 100%.

10 Czas wolny za nadgodziny – Płace i Kadry Plus

Rekompensata za pracę w nadgodzinach – czasem wolnym

Praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana czasem wolnym (art. 1512 k.p.). Udzielenie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za te nadgodziny.

Udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym oraz w niedzielę lub święto (do 8h) jest obowiązkiem pracodawcy. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie jest to możliwe, wówczas należy wypłacić stosowne dodatki. Natomiast za pracę ponad normę/wymiar dobowy (powyżej 8h) w pierwszej kolejności należy się wypłata stosownych dodatków. Jednak tu też dopuszczalne jest odstępstwo od tej reguły i można takie nadgodziny wynagrodzić czasem wolnym.

Ilość czasu wolnego za nadgodziny

Ilość udzielanego czasu wolnego za pracę nadliczbową zależy od tego, za jakie nadgodziny (dobowe, czy średniotygodniowe) jest przyznawany oraz na czyj wniosek (pracownika, czy pracodawcy).
Poniżej znajduje się informacja, ile przysługuje czasu wolnego za dodatkowo przepracowane godziny – zależnie od rodzaju nadgodzin i na czyj wniosek:

 • w dni pracy po przekroczeniu wymiaru dobowego (nadgodziny dobowe)
  – na wniosek pracownika: za każdą nadgodzinę – 1 godzina czasu wolnego,
  – na wniosek pracodawcy: za każdą nadgodzinę – 1,5 godziny czasu wolnego.
 • w dni wolne, w niedziele i święta po przekroczeniu normy dobowej (nadgodziny dobowe)
  – na wniosek pracownika: za każdą nadgodzinę – 1 godzina czasu wolnego,
  – na wniosek pracodawcy: za każdą nadgodzinę – 1,5 godziny czasu wolnego.
 • w dni wolne, w niedziele i święta w granicach normy dobowej (nadgodziny średniotygodniowe)
  – bez względu na ilość przepracowanych godzin – 1 dzień wolny.

Czas wolny za nadgodziny w programie

W module Płacy i Kadry Plus udostępniona jest funkcjonalność odbierania nadgodzin. W kalendarzu czasu pracy pracownika, na danym wejściu w dniu znajduje się pole Odbiór nadgodzin z rozwijaną listą znaczników:

 • O.BM – nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu (do strefy niewliczanej do czasu pracy)
 • O.NM – nadgodziny do odbioru w kolejnym miesiącu (do strefy wliczanej do czasu pracy)
 • W.PŁ – wolne za nadgodziny – płatne (do strefy wliczanej do czasu pracy)
 • W.NP – wolne za nadgodziny – niepłatne (do strefy niewliczanej do czasu pracy)

Rys 19. Formularz wejścia na dniu pracy pracownika – odnotowanie nadgodzin do odbioru w bieżącym miesiącu

Sposób wynagradzania i wliczania do czasu pracy będzie odczytywany ze strefy, którą opisuje dany znacznik. Należy pamiętać, że opisy ‘O.NM’ i ‘W.PŁ’ mogą być uwzględniane wyłącznie dla wejść odnotowanych jako strefy wliczane do czasu pracy, a dwa pozostałe opisy ‘O.BM’ i ‘W.NP’ jako strefy niewliczanej do czasu pracy. Nieprawidłowe dopasowanie strefy i znacznika przy zapisie jest sygnalizowane komunikatem Wybrano niewłaściwy opis odbioru nadgodzin, niezgodny z wybraną strefą.

Poniższa tabelka prezentuje powiązanie znaczników z odpowiednimi strefami czasu pracy. Można używać standardowych stref w programie (czas pracy podstawowej – wliczana do czasu pracy, czas przerwy – niewliczana do czasu pracy) lub zdefiniować własne na wzór standardowych.

ZnacznikRodzaj strefy czasu pracy – wliczanie do czasu przepracowanego oraz wynagradzanieWliczać do czasu pracy służącego do wyliczania nadgodzin
O.BMniewliczana do czasu pracy, np. Czas przerwy bez wynagrodzeniaNie
O.NMwliczana do czasu pracy, np. Czas pracy podstawowy wynagradzana 100%Nie
W.PŁwliczana do czasu pracy, np. Czas pracy podstawowy wynagradzana 100%Tak
W.NPniewliczana do czasu pracy, np. Czas przerwy bez wynagrodzeniaTak
Rys 20. Konfiguracja znaczników (nadgodzin do odbioru i czasu wolnego za nadgodziny) i stref czasu pracy

Uwaga

Sposób wyliczenia czasu przepracowanego jest różny od wyliczeń czasu wykorzystywanego przy obliczaniu ilości nadgodzin. Do czasu przepracowanego wliczany jest czas oznaczony O.NM i W.PŁ. Natomiast do czasu uwzględnianego do obliczeń nadgodzin wliczany jest czas oznaczony W.PŁ i W.NP.

Wynagrodzenie za czas wolny (udzielony za nadgodziny)

Przy udzielaniu czasu wolnego bardzo ważne jest również, w jakim miesiącu ten czas wolny jest udzielany, tzn.: czy w tym samym miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny, czy w kolejnym miesiącu (do końca okresu rozliczeniowego) oraz na czyj wniosek: pracownika/pracodawcy.

Udzielony czas wolny w tym samym miesiącu (co nadgodziny)
charakteryzuje się tym, że pracownik ma prawo do normalnego wynagrodzenia za wszystkie godziny/dni wolne. Niepłatne są natomiast dodatkowo przepracowane nadgodziny, za które udzielono czasu wolnego, co prezentuje poniższa tabelka.

Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny w tym samym miesiącu   
Rodzaj godzin pracyMiesiąc wystąpienia nadgodzin
(np. 1.2017)
Miesiąc odbioru nadgodzin (np.1.2017)
- czas wolny za nadgodziny na wniosek:
pracownikapracodawcy
w dniu pracy
ponad wymiar dobowy
Ilość godzin: 1h
Oznaczenie:
O.BM (przerwa)
Rozliczenie: Brak
Ilość godzin: 1h
Oznaczenie:
W.PŁ (praca podst.)
Rozliczenie: Brak
Ilość godzin: 1,5h
Oznaczenie:
W.PŁ (praca podst.)
Rozliczenie: Brak
w dni wolne, niedziele i święta
(powyżej normy dobowej 8h)
Ilość godzin: 1h
Oznaczenie:
O.BM (przerwa)
Rozliczenie: Brak
Ilość godzin: 1hIlość godzin: 1,5h
Oznaczenie:
W.PŁ (praca podst.)
Rozliczenie: Brak
w dni wolne, niedziele i święta
(do normy dobowej 8h)
Ilość godzin: od 1h do 8h
Oznaczenie:
O.BM (przerwa)
Rozliczenie: Brak
Ilość godzin: 8h (cały dzień)
Oznaczenie:
W.PŁ (praca podst.)
Rozliczenie: Brak
Rys 21. Czas wolny za nadgodziny w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Udzielony czas wolny w innym miesiącu (niż nadgodziny) – przy dłuższym okresie rozliczeniowym czasu pracy – charakteryzuje się tym, że dodatkowo przepracowane nadgodziny są wynagradzane stawką zasadniczą w bieżącym miesiącu. W kolejnym miesiącu płatny jest tylko czas wolny udzielony za nadgodziny dobowe (ponad normę/wymiar) na wniosek pracodawcy (art. 1512 § 2 k.p.).

Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny w kolejnym miesiącu   
Rodzaj godzin pracyMiesiąc wystąpienia nadgodzin
(np. 1.2017)
Miesiąc odbioru nadgodzin (np.2.2017)
- czas wolny za nadgodziny na wniosek:
pracownikapracodawcy
w dniu pracy
ponad wymiar dobowy
Ilość godzin: 1h
Oznaczenie:
O.NM (praca podst.)
Rozliczenie:
Wynagr.powyżej normy (za 1h)

Ilość godzin: 1h 1)
Oznaczenie:
W.NP (przerwa)
Rozliczenie: Wynagr.poniżej normy (za 1h)

Ilość godzin: 1,5h
Oznaczenie:
W.PŁ (praca podst.)
Rozliczenie: Brak

w dni wolne, niedziele i święta
(powyżej normy dobowej 8h)
Ilość godzin: 1h
Oznaczenie:
O.NM (praca podst.)
Rozliczenie:
Wynagr.powyżej normy (za 1h)

Ilość godzin: 1h 1)
Oznaczenie:
W.NP (przerwa)
Rozliczenie: Wynagr.poniżej normy (za 1h)
Ilość godzin: 1,5h
Oznaczenie:
W.PŁ (praca podst.)
Rozliczenie: Brak

w dni wolne, niedziele i święta
(do normy dobowej 8h)

Ilość godzin: od 1h do 8h
Oznaczenie:
O.NM (praca podst.)
Rozliczenie:
Wynagr.powyżej normy
(za 1 -8h)
Ilość godzin: 8h (cały dzień) 2)
Oznaczenie:
W.NP (przerwa)
Rozliczenie:
Wynagr.poniżej normy (za 8h)

Rys 22. Czas wolny za nadgodziny dla wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych
1) Zgodnie z wykładnią prawa, pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia za czas wolny udzielany w zamian za pracę w nadgodzinach, czyli udzielnie czasu wolnego w kolejnym miesiącu powoduje dysproporcję jego wynagradzania (w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego). W tej kwestii stanowisko zajął Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt I PK 157/09) stwierdził, że wypłata normalnego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach rekompensowanych udzieleniem pracownikowi na jego wniosek czasu wolnego powinna nastąpić w okresie odbierania czasu wolnego. (W tej sytuacji w programie czas nadgodziny można oznaczyć tak jak odbiór w bieżącym miesiącu, czyli nadgodziny jako niepłatne (O.BM, czas przerwy) a czas wolny jako płatny (W.PŁ, praca podst.).
2) Gdy za 1 nadgodzinę w dniu wolnym (niedzielę / święto) udzielmy w kolejnym miesiącu dnia wolnego (8h) i oznaczymy jako niepłatne (jak mówią przepisy), to pracownik będzie stratny, będzie miał pomniejszenie wynagrodzenia za 8h. Działając na korzyść pracownika można oznaczyć dzień wolny jako płatny (W.PŁ, praca podst.) a nadgodziny jako niepłatne (O.BM, przerwa).

W programie z poziomu okna Listy pracowników dostępny jest wydruk „Pracownicy z czasem wolny za nadgodziny” (z menu wydruków: Pracownicy). Dodatkowo z poziomu formularza pracownika również dostępny jest wydruk „Czas wolny za nadgodziny” (z menu wydruków: Raporty). Wydruki te przedstawiają dane na temat udzielonego czasu wolnego za wypracowane nadgodziny oraz czas tych nadgodzin. Dane odczytywane są z kalendarza ‘(Nie)obecności’ pracownika z podziałem na poszczególne dni lub jako wartość łączna w podsumowaniu. Po oznaczeniu czasu pracy w poszczególnych dniach znacznikami O.BM, O.NM, W.PŁ, W.NP ilość czasu pracy będzie pokazywana na wydruku.

Przykłady udzielania czasu wolnego za nadgodziny w dni pracy

Odbiór czasu wolnego w tym samym miesiącu – na wniosek pracownika

Przykład

W sierpniu 2018 r. (wymiar czasu pracy 176h) pracownik zatrudniony na stawkę miesięczną w wys. 3000 zł przepracował dodatkowo
1 godzinę w dzień pracy i odebrał ją w tym samym miesiącu na swój wniosek. Przepracowaną nadgodzinę oznaczamy strefą ‘Czas przerwy’ (niewliczaną do czasu pracy i niepłatną) oraz znacznikiem ‘O.BM’, a wolną godzinę strefą ‘Czas pracy podstawowy’ (wliczaną do czasu pracy i płatną) oraz znacznikiem ‘W.PŁ’.

Krok I – Odnotowanie na kalendarzu

DzieńWejścieGodzina przyjściaGodzina wyjściaPrzykładowa strefaZnacznik
09.08 czwartekW107:0015:00czas pracy podstawowy-
W215:0016:00czas przerwy
(niewliczana do czasu pracy, niepłatna)
O.BM
10.08 piątekW107:0014:00czas pracy podstawowy-
W214:0015:00czas pracy podstawowy
(wliczana do czasu pracy, płatna)
W.PŁ

Krok II – Wyliczenie czasu pracy i wynagrodzenia
Do czasu pracy wliczamy 175h (‘czas pracy podstawowy’) + 1h (‘czas pracy podstawowy’ ze znacznikiem W.PŁ) = 176h.
Nie wliczamy tu 1h (‘czas przerwy’ ze znacznikiem O.BM) – wykorzystaną do wprowadzenia nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu..
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za pełen wymiar czasu pracy (176h), za tyle godzin, ile przepracował 176h (176h +1 nadgodzina – 1h wolnego), czyli:
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 3000,00

Uwaga

Istnieje możliwość tworzenia własnych stref (na wzór standardowych), jednak nie jest to konieczne i dodatkowo wiąże się z rozbiciem kwoty wynagrodzenia zasadniczego na użyte płatne strefy czasu.

Przykładowe własne strefy:
nadgodz.odbierane BM – zdefiniowana na wzór standardowej strefy ‘Czas przerwy’ (niewliczana do czasu pracy i niepłatna),

wolne za nadgodz.PŁ– zdefiniowana na wzór standardowej strefy ‘Czas pracy podstawowy’ (wliczana do czasu pracy
i płatna) oraz znacznikiem ‘W.PŁ’ – dla tej strefy wyliczy się wynagrodzenie zasadnicze proporcjonalnie do ilości czasu w tej strefie.

Przy zastosowaniu własnych stref, a w szczególności własnej strefy płatnej (np. wolne za nadgodz.PŁ) w powyższym przykładzie wynagrodzenie zasadnicze wyliczy się w 2 częściach:
– Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 2982,95 (3000/176h norma *175h strefa podstawowa),
– Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (wolne za nadgodz.PŁ) = 17,05 (3000/176 norma * 1h wolne za nadgodz.PŁ).


Odbiór czasu wolnego w tym samym miesiącu – na wniosek pracodawcy

Przykład

W sierpniu 2018 r. (wymiar czasu pracy 176h) pracownik zatrudniony na stawkę miesięczną w wys. 3000 zł przepracował dodatkowo
1 godzinę w dzień pracy i odbiera ją w tym samym miesiącu na wniosek pracodawcy.
Przepracowaną nadgodzinę oznaczamy strefą ‘Czas przerwy’ (niewliczaną do czasu pracy i niepłatną) oraz znacznikiem ‘O.BM’, a wolne półtorej godziny strefą ‘Czas pracy podstawowy’ (wliczaną do czasu pracy i płatną) oraz znacznikiem ‘W.PŁ’.

Krok I – Odnotowanie na kalendarzu

DzieńWejścieGodzina przyjściaGodzina wyjściaPrzykładowa strefaZnacznik
09.08 czwartekW107:0015:00czas pracy podstawowy-
W215:0016:00czas przerwy
(niewliczana do czasu pracy, niepłatna)
O.BM
10.08 piątekW107:0013:30czas pracy podstawowy-
W213:3015:00czas pracy podstawowy
(wliczana do czasu pracy, płatna)
W.PŁ


Krok II – Wyliczenie czasu pracy i wynagrodzenia

Do czasu pracy wliczamy 174,5h (‘czas pracy podstawowy’) + 1,5h (‘czas pracy podstawowy’ ze znacznikiem W.PŁ) = 176h.
Nie wliczamy tu 1h (‘czas przerwy’ ze znacznikiem O.BM) – wykorzystaną do wprowadzenia nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za pełen wymiar czasu pracy (176h), choć pracownik przepracował 175,5h (176h +1 nadgodzina – 1,5h wolnego), czyli:
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 3000,00

Odbiór czasu wolnego w kolejnym miesiącu – na wniosek pracownika

Przykład

W sierpniu 2018 r. (wymiar czasu pracy 176h) pracownik zatrudniony na stawkę miesięczną w wys. 3000zł przepracował dodatkowo
1 godzinę w dzień pracy i odbiera ją w kolejnym miesiącu – wrześniu 2017 r. (wymiar czasu pracy 168h), na swój wniosek.
W 8.2018 przepracowaną nadgodzinę oznaczamy strefą ‘Czas pracy podstawowy’ (wliczaną do czasu pracy i płatną) oraz znacznikiem ‘O.NM’,
a w 9.2018 wolną godzinę strefą ‘Czas przerwy’ (niewliczaną do czasu pracy i niepłatną) oraz znacznikiem ‘W.NP’.

Krok I – Odnotowanie na kalendarzu

DzieńWejścieGodzina przyjściaGodzina wyjściaPrzykładowa strefaZnacznik
09.08 czwartekW107:0015:00czas pracy podstawowy-
W215:0016:00czas pracy podstawowy
(wliczana do czasu pracy, płatna)

O.NM
07.09 piątekW107:0014:00czas pracy podstawowy-
W214:0015:00czas przerwy
(niewliczana do czasu pracy, niepłatna)

W.NP

Krok II – Wyliczenie czasu pracy i wynagrodzenia

W 8.2018 do czasu pracy wliczamy 176h (‘czas pracy podstawowy’) + 1h (‘czas pracy podstawowy’ ze znacznikiem O.NM) = 177h.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za wszystkie przepracowane godziny 177h (176h + 1 nadgodzina), czyli:
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 3017,05 => 3000+17,05 (powyżej normy wyliczone jako 3000*1/176)

W 9.2018 do czasu pracy wliczamy 159h (‘czas pracy podstawowy’). Nie wliczamy tu 1h (‘Czas przerwy’ ze znacznikiem W.NP).
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za przepracowane godziny 159h (160h – 1h wolnego), czyli:
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 2981,25 => 3000 -18,75 (poniżej normy wyliczone jako 3000*1/160)

Odbiór czasu wolnego w kolejnym miesiącu – na wniosek pracodawcy

Przykład

W sierpniu 2018 r. (wymiar czasu pracy 176h) pracownik zatrudniony na stawkę miesięczną w wys. 3000 zł przepracował dodatkowo 1 godzinę w dzień pracy i odbiera ją w kolejnym miesiącu – wrześniu 2017 r. (wymiar czasu pracy 168h), na wniosek pracodawcy.
W 8.2018 przepracowaną nadgodzinę oznaczamy strefą ‘Czas pracy podstawowy’ (wliczaną do czasu pracy i płatną) oraz znacznikiem ‘O.NM’,
a w 9.2018 wolne półtorej godziny strefą ‘Czas pracy podstawowy’ (wliczaną do czasu pracy i płatną) oraz znacznikiem ‘W.PŁ’.

Krok I – Odnotowanie na kalendarzu

DzieńWejścieGodzina przyjściaGodzina wyjściaPrzykładowa strefaZnacznik
09.08 czwartekW107:0015:00czas pracy podstawowy-
W215:0016:00czas pracy podstawowy
(wliczana do czasu pracy, płatna)

O.NM
07.09 piątekW107:0013:30czas pracy podstawowy-
W213:3015:00czas pracy podstawowy
(wliczana do czasu pracy, płatna)


W.PŁ

Krok II – Wyliczenie czasu pracy i wynagrodzenia

W 8.2018 do czasu pracy wliczamy 176h (‘czas pracy podstawowy’) + 1h (‘czas pracy podstawowy’ ze znacznikiem O.NM) = 177h.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za wszystkie przepracowane godziny 177h (176h + 1 nadgodzina), czyli:
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 3017,05 => 3000+17,05 (powyżej normy wyliczone jako 3000*1/176)

W 9.2018 do czasu pracy wliczamy 158,5h (‘czas pracy podstawowy’) + 1,5h (‘czas pracy podstawowy’ ze znacznikiem W.PŁ) = 160h.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za pełny wymiar czasu pracy (160h), choć pracownik przepracował 158,5h (160h – 1,5h wolnego), czyli:
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 3000,00

Przykłady udzielania czasu wolnego za nadgodziny w dni wolne do normy dobowej

Odbiór czasu wolnego w tym samym miesiącu

Przykład

W sierpniu 2018 r. (wymiar czasu pracy 176h) pracownik zatrudniony na stawkę miesięczną w wys. 3000zł przepracował dodatkowo
6 godzin w sobotę i w tym samym miesiącu odbiera za to dzień wolny (8h).
Przepracowane nadgodziny oznaczamy strefą ‘czas przerwy’ (niewliczaną do czasu pracy, niepłatną) oraz znacznikiem ‘O.BM’, a wolny dzień strefą ‘czas pracy podstawowy’ (wliczaną do czasu pracy, płatną) oraz znacznikiem ‘W.PŁ’.

Krok I – Odnotowanie na kalendarzu

DzieńWejścieGodzina przyjściaGodzina wyjściaPrzykładowa strefaZnacznik
18.08 sobotaW107:0013:00czas przerwy
(niewliczana do czasu pracy, niepłatna)
O.BM
20.08 poniedziałekW107:0015:00czas pracy podstawowy
(wliczana do czasu pracy, płatna)
W.PŁ

Krok II – Wyliczenie czasu pracy i wynagrodzenia
Do czasu pracy wliczamy 168h (‘czas pracy podstawowy’) + 8h (‘czas pracy podstawowy’ ze znacznikiem W.PŁ) = 176h. Nie wliczamy tu 6h (‘czas przerwy’ ze znacznikiem O.BM).
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za pełen wymiar czasu pracy (176h), choć pracownik przepracował tylko 174h (176h +6 nadgodzin – 8h wolnego), czyli:
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 3000,00

Odbiór czasu wolnego w kolejnym miesiącu

Przykład

W sierpniu 2018 r. (wymiar czasu pracy 176h) pracownik zatrudniony na stawkę miesięczną w wys. 3000zł przepracował dodatkowo
6 godzin w sobotę i w kolejnym miesiącu – wrześniu 2018 r. (wymiar czasu pracy 160h) odbiera za to dzień wolny (8h).

W 8.2018 przepracowane nadgodziny oznaczamy strefą ‘Czas pracy podstawowy’ (wliczaną do czasu pracy i płatną) oraz znacznikiem ‘O.NM’,
a w 9.2018 wolny dzień strefą ‘Czas przerwy’ (niewliczaną do czasu pracy i niepłatną) oraz znacznikiem ‘W.NP’.

Krok I – Odnotowanie na kalendarzu

DzieńWejścieGodzina przyjściaGodzina wyjściaPrzykładowa strefaZnacznik
18.08 sobotaW107:0013:00czas pracy podstawowy
(wliczana do czasu pracy, płatna)

O.NM
03.09 poniedziałekW107:0015:00czas przerwy
(niewliczana do czasu pracy, niepłatna)

W.NP 1)

1) Gdy za nadgodziny w dniu wolnym (niedziele / święto) udzielimy w kolejnym miesiącu dzień wolny (8h) i oznaczymy jako niepłatne (jak mówią przepisy), to pracownik będzie stratny, będzie miał pomniejszenie wynagrodzenia za 8h. Działając na korzyść pracownika można oznaczyć dzień wolny jako płatny (W.PŁ, praca podst.) a nadgodziny jako niepłatne (O.BM, przerwa).

Krok II – Wyliczenie czasu pracy i wynagrodzenia

W 8.2018 do czasu pracy wliczamy 176h (‘czas pracy podstawowy’) + 6h (‘czas pracy podstawowy’ ze znacznikiem O.NM) = 182h.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za wszystkie przepracowane godziny 182h (176h + 6 nadgodzin), czyli:
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 3102,27 => 3000+102,27 (powyżej normy wyliczone jako 3000*6/176)

W 9.2018 do czasu pracy wliczamy 152h (‘czas pracy podstawowy’). Nie wliczamy tu 8h (‘Czas przerwy’ ze znacznikiem W.NP).
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za przepracowane godziny 152h (160h – 8h wolnego), czyli:
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) = 2850 => 3000 -150 (poniżej normy wyliczone jako 3000*8/160).

Wydruki ewidencji czasu pracy

Wydruk karty pracy dostępny jest z Formularza pracownika/ Wydruki kadrowe/ Karta pracy lub z Listy pracowników/ Wydruki kadrowe/ Karta pracy – wszyscy (wydruk dla zaznaczonych). Oba wydruki mają możliwość drukowania pełnej informacji o czasie pracy w poszczególnych dniach lub może to być wydruk samego podsumowania. Poszczególne kolumny obrazują ilościowo: godziny z planu pracy, rzeczywiście przepracowane godziny, czas pracy ponad i poniżej planu oraz godziny przepracowane w nocy. Osobna kolumna pokazuje nazwę nieobecności, która wystąpiła w danym dniu.

W podsumowaniu wykazywana jest informacja o łącznej ilości czasu nadgodzin 50% i 100% rozliczonych w wypłacie. (Ta informacja pobiera jest z naliczonych standardowych dopłat do nadgodzin).

Uwaga

W przypadku, gdy w programie rozliczenie nadgodzin opiera się na własnych dodatkach (wyłączone jest naliczanie standardowych dopłat do nadgodzin), to Informacja o nadgodzinach nie pojawi się na wydrukach: karty pracy, listach płac, kwiatkach wypłat, czy pomocniczych raportach do GUS.

W module Płace i Kadry Plus dostępny jest wydruk Pracownicy z czasem wolnym za nadgodziny (dostępny z poziomu: Lista pracowników/ Pracownicy) dla zaznaczonych osób, w których wykazywane są informacje o nadgodzinach do odbioru oraz czasie wolnym udzielonym za nadgodziny wpisy na czasie pracy z oznaczeniami:

 • O.BM – nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu,
 • O.NM – nadgodziny do odbioru w kolejnym miesiącu,
 • W.PŁ – wolne za nadgodziny – płatne,
 • W.NP – wolne za nadgodziny – niepłatne.
Jak odnotować i rozliczyć urlop na poszukiwanie pracy?

Nowy typ nieobecności, powiązanyz nią typ wypłaty oraz opis na nieobecności do wydruku karty pracy możnawprowadzić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace.

 1. Definiujemy nowy opis nieobecności
  Z poziomu System/ Konfiguracja / Firma / Płace / Opisy nieobecności do karty pracy w wolnej pozycji wpisujemy nazwę ‘Urlop na poszukiwanie pracy’. 
 2. Definiujemynowy typ wypłaty
  Wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy jest liczone wg zasad ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy. Aby w wypłacie pracownika oraz na wydruku kwitka wypłaty /listy płac wyświetlała się odpowiednia nazwa, wówczas należy w System/ Konfiguracja / Firma  / Płace / Typy wypłat dodać nowy element o tej nazwie.
  W tym elemencie, na zakładce ‘1.Ogólne’ należy ustawić:
  Nazwa i skrót: np. Urlop na poszukiwanie pracy
  Rodzaj: Dodatek
  Algorytm: 8‘ Element liczony jak urlop okolicznościowy’
  Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone
  Zakładka ‘2.Podatki/Nieobecności’: Użytkownik wypełnia według własnych wytycznych.
 3. Definiujemy nową nieobecność
  Z poziomu System/ Konfiguracja / Firma / Płace / Typy nieobecności dodajemy nieobecność Urlop na poszukiwanie pracy, gdzie na formularzu ustawiamy:
  Typ nieobecności: urlop
  Pozycja na deklaracji ZUS: Nie dotyczy
  Dodatkowy kod RCA: puste pole
  Rozliczać w dniach: Pracy
  Nieobecności rozliczać jak: Wybrany składnik
  Rozliczenie nieobecności: Urlop na poszukiwanie pracy (wybieramy z listy)
  Opis na wydruku Karty Pracy: Urlop na poszukiwanie pracy
  Nieobecność pomniejsza: zaznaczamy – ‘Wynagrodzenie za czas pracy’ i ‘Czas pracy’

Po odnotowaniu na kalendarzu pracownika własnej zdefiniowanej nieobecności, w wypłacie nastąpi jej rozliczenie za pomocą wskazanego w jej definicji typu wypłaty.
Lista schematów księgowych

Wstęp

W systemie Comarch ERP Optima zautomatyzowano księgowanie dokumentów źródłowych: Faktur Zakupu, Faktury Sprzedaży, dokumentów magazynowych (PZ, WZ, MM, itp.), listy płac, odpisów amortyzacyjnych itd. Automatyczne księgowanie dokumentów odbywa się w miejscu ich powstania za pośrednictwem mechanizmów nazywanych Schematami Księgowymi (pobierz przykładowe schematy księgowań).

Wyjątkiem są faktury VAT, które po zaznaczeniu parametru Księgowanie faktur VAT przez rejestr VATKonfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa mogą być zaksięgowane z poziomu Rejestrów VAT. Poza tym wyjątkiem oznacza to, że: dokumenty handlowe takie jak Faktury Sprzedaży, Faktury Zakupu, paragony księguje się z poziomu modułu Faktury, dokumenty magazynowe (WZ, PZ, PW, RW, MM, WKA, PKA) z poziomu modułu Handel, dokumenty kasowo/bankowe z poziomu modułu Kasa/Bank, listę płac z poziomu modułu Płace i Kadry, faktury kosztowe z poziomu Rejestru VAT. Ponadto możliwe jest automatyczne księgowanie kwot z deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, CIT-8, VAT-7), odsetek do zapłaty z Not Odsetkowych, różnic kursowych i rozliczeń (kompensat) z modułu Kasa/Bank.

Budowa schematu księgowego swą konstrukcją przypomina budowę zapisu księgowego. Składa się z nagłówka oraz pozycji odpowiadającym poszczególnym dekretom księgowym.

Poniższy rozdział opisuje zasady tworzenia schematów księgowych oraz szczegółowe rozwiązania dla różnych typów dokumentów źródłowych.

Lista schematów księgowań

Budowa schematów księgowych odbywa się na poziomie menu Księgowość/ Inne/ Schematy Księgowań.

Przystępując do definiowania, użytkownik musi wybrać jeden z dostępnych typów schematów powiązanych z rodzajem dokumentów. Poniżej opis typów schematów.

Typ schematuOpis
AmortyzacjaAutomatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych z poziomu Księgowość/ Lista dokumentów środków trwałych (typ dokumentów – Amortyzacja)
DeklaracjeAutomatyczne księgowanie kwot podatku do zapłacenia z poziomu Księgowość/ PIT-36 lub PIT-36L lub CIT- 8 lub Rejestry VAT/ Deklaracja VAT-7
DelegacjeAutomatyczne księgowanie delegacji, menu:
Kasa/Bank /Delegacje
Dokumenty kompensatAutomatyczne księgowanie Dokumentów kompensat, menu: Kasa/Bank/ Dokumenty kompensat
DokumentyAutomatyczne rozksięgowanie kwoty z Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży, z poziomu Handel/ Inne/ Dokumenty Wewnętrzne sprzedaży
Wewn. Sprz.
Dokumenty Wewn. Zak.Automatyczne rozksięgowanie kwoty z Dokumentów Wewnętrznych Zakupu, z poziomu Handel/ Inne/ Dokumenty Wewnętrzne Zakupu
Ewidencja kosztówAutomatyczne zaksięgowanie dokumentów z ewidencji dodatkowej, menu: Rejestry VAT/ Ewidencja dodatkowa – zakładka Koszty
Ewidencja przychodówAutomatyczne zaksięgowanie dokumentów z ewidencji dodatkowej, menu Rejestry VAT/Ewidencja dodatkowa – zakładka Przychody
Faktury SprzedażyAutomatyczne rozksięgowanie kwoty z Faktur Sprzedaży, z poziomu Handel/ Faktury Sprzedaży
Faktury ZakupuAutomatyczne rozksięgowanie kwoty z Faktur Zakupu, z poziomu Handel/ Faktury Zakupu
Likwidacja Środka TrwałegoAutomatyczne księgowanie dokumentów likwidacji środków trwałych, z poziomu Księgowość/ Lista dokumentów środków trwałych (typ dokumentów - Likwidacja)
Lista płacAutomatyczne rozksięgowanie kwoty z listy płac, z poziomu Płace i Kadry/ Listy płac
Nota odsetkowaAutomatyczne zaksięgowanie kwot odsetek, z poziomu
Kasa/Bank/ Noty odsetkowe
Noty odsetkowe KHAutomatyczne zaksięgowanie kwot odsetek, z poziomu
Księgowość/ Rozrachunki/ Noty odsetkowe
Otrzymanie Środka TrwałegoAutomatyczne księgowanie dokumentów otrzymania środków trwałych, z poziomu Księgowość/ Lista dokumentów środków trwałych (typ dokumentów – Otrzymanie)
ParagonyAutomatyczne rozksięgowanie kwot z paragonów, z poziomu Handel/ Paragony
Ponaglenie zapłatyAutomatyczne księgowanie kwoty odsetek lub kosztów, z poziomu Kasa/Bank/ Ponaglenia zapłaty
Przesunięcia MMAutomatyczne zaksięgowanie kwot z dokumentów magazynowych typu MM, z poziomu Handel/ Inne/ Przesunięcia międzymagazynowe
Przeszacowanie Środka TrwałegoAutomatyczne księgowanie dokumentów dot. przeszacowania środków trwałych, z poziomu Księgowość/ Lista dokumentów środków trwałych (typ dokumentów - Przeszacowanie)
Przyjęcia kaucjiAutomatyczne księgowanie dokumentów magazynowych typu WKA, z poziomu Handel/ Inne/ Przyjęcia Kaucji
Przyjęcia WewnętrzneAutomatyczne zaksięgowanie kwot z dokumentów magazynowych typu PW, z poziomu Handel/ Inne/ Przyjęcie Wewnętrzne
Przyjęcia ZewnętrzneAutomatyczne zaksięgowanie kwot z dokumentów magazynowych typu PZ, z poziomu Handel/ Przyjęcie Zewnętrzne
PW produkcyjneAutomatyczne zaksięgowanie kwot z dokumentów magazynowych typu PW, z poziomu Handel/ Inne/ Kompletacja – przyjęcie produktów
Raporty Kasa/BankAutomatyczne rozksięgowanie kwot z raportu kasowego lub bankowego, z poziomu Kasa/Bank/ Raporty Kasowe/Bankowe
Rejestr Sprzedaży VATAutomatyczne rozksięgowanie kwot z dokumentów sprzedaży wprowadzonych bezpośrednio do Rejestru Sprzedaży VAT, z poziomu Rejestry VAT/Rejestry VAT ( zakładka Rejestry Sprzedaży)
Rejestr zakupu VATAutomatyczne rozksięgowanie kwot z dokumentów zakupu wprowadzonych bezpośrednio do rejestru zakupu VAT, menu: Rejestry VAT/ Rejestry VAT (zakładka Rejestry Zakupu)
Rozchody wewnętrzneAutomatyczne zaksięgowanie kwot z dokumentów magazynowych typu RW, z poziomu Handel/ Inne/ Rozchody wewnętrzne
RozliczeniaAutomatyczne księgowanie rozliczeń, menu:
Kasa/Bank /Rozliczenia
Różnice kursoweAutomatyczne zaksięgowanie różnic kursowych, menu:
Kasa/Bank /Różnice kursowe
Różnice kursowe MWAutomatyczne zaksięgowanie różnic kursowych z Magazynu Walut, menu:
Kasa/Bank /Magazyn walut – zakładka Różnice kursowe
RW produkcyjneAutomatyczne zaksięgowanie kwot z dokumentów magazynowych typu RW, z poziomu Handel/ Inne/ Kompletacja – rozchody składników
Tax FreeAutomatyczne księgowanie dokumentów Tax Free, menu: Handel/ Inne/ Tax Free
Ulepszenie Środka TrwałegoAutomatyczne księgowanie dokumentów ulepszeń środków trwałych, menu: Księgowość/ Lista dokumentów środków trwałych (typ - Ulepszenie)
Wydania kaucjiAutomatyczne księgowanie dokumentów magazynowych typu WKA, z poziomu Handel/ Inne/ Wydania Kaucji
Wydania zewnętrzneAutomatyczne zaksięgowanie kwot z dokumentów magazynowych typu WZ, z poziomu Handel/ Inne/ Wydania zewnętrzne

Na liście Schematy Księgowań funkcjonują następujące przyciski:

  Eksportuj formaty do pliku – przycisk pozwala na eksport schematu księgowań do pliku XML

  Importuj formaty z pliku – przycisk pozwala na import schematu księgowań z pliku XML.

Dostępny jest również parametr Pokazuj nieaktywne, którego odznaczenie pozwala na zawężenie listy tylko do schematów aktywnych, czyli nadal wykorzystywanych. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to lista zawiera wszystkie schematy (zarówno aktywne jak i nieaktywne).

Schematy księgowań dla dokumentów handlowych, magazynowych opisane zostały tutaj.
Współpraca z Comarch Mobile


Wstęp

Comarch Mobile to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych.  Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zarówno w pre‑sellingu jaki i w van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy.

Program Comarch ERP Optima został zintegrowany z aplikacją Comarch Mobile tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży.

Uwaga
Comarch Mobile współpracuje z modułem Handel lub Handel Plus (opcjonalnie z modułem CRM lub CRM Plus w przypadku Terminarza oraz modułami księgowymi w przypadku Samochodów i przejazdów). Nie są wymagane dodatkowe licencje od strony Comarch ERP Optima. Niezbędne jest posiadanie licencjonowanej aplikacji Comarch Mobile zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2018.0.1 działa z Comarch Mobile w wersji 2017.5.0 lub nowszej. Przy czym niektóre funkcjonalności opisane w tym dokumencie dostępne są od wersji 2018.0.1 Comarch Mobile.

Instalacja i obsługa aplikacji Comarch Mobile

Dokumentacja dotycząca instalacji oraz konfiguracji aplikacji Comarch Mobile znajduje się w obszarach Dla Partnerów lub Dla Klientów dostępnych na stronie http://www.comarch.pl/erp. Po zalogowaniu na strony indywidualne i wybraniu z menu po lewej stronie Comarch Mobile uzyskujemy dostęp do pełnej dokumentacji oraz do aktualnych wersji aplikacji. W dokumentacji znajduje się również instrukcja obsługi Comarch Mobile. Wsparcie w tym temacie realizuje Asysta Comarch Mobile.

Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch Mobile

Konfiguracja współpracy z urządzeniem mobilnym

W programie utworzono nowy rodzaj magazynu o typie mobilny.  Z magazynu tego typu przesyłane są na urządzenia mobilne stany magazynowe (w postaci dokumentów MM). Na magazynach „mobilnych” nie można wykonywać żadnych transakcji po stronie Comarch ERP Optima.

W konfiguracji Comarch ERP Optima stworzono obszar dotyczący stanowisk mobilnych powiązanych z określonym magazynem „mobilnym” oraz operatorem (akwizytorem). Konfigurację stanowiska umieszczono w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska.

Dla nowego stanowiska definiujemy pola na trzech zakładkach.

Ogólne:

 • Numer stanowiska – nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer możliwa jest łączność między urządzeniem (z aplikacją Comarch Mobile) a stanowiskiem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima.
 • Nieaktywne – po zaznaczeniu tego parametru stanowisko jest nieaktywne.
 • Grupa towarów – wybrana grupa towarowa będzie wysyłana do urządzenia. W przypadku wybrania Grupy Głównej wysyłany jest cały cennik.
 • Grupa kontrahentów – wybrana grupa kontrahentów. W przypadku pozostawienia pustego pola do urządzenia mobilnego zostanie wysłana cała lista kontrahentów.
 • Edycja kontrahenta – zaznaczenie parametru pozwoli na edycję danych kontrahenta na stanowisku sprzedaży mobilnej.

 • Definicja PA – definicja schematu numeracji dla Paragonów wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla PA schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Han
 • Definicja FS – definicja schematu numeracji dla Faktur Sprzedaży wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla FS schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel.
 • Definicja WZ – definicja schematu numeracji dla Wydań Zewnętrznych wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla WZ schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn.
 • Definicja MM – definicja schematu numeracji dla Przesunięć Międzymagazynowych. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla MM schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn.
 • Definicja RO – definicja schematu numeracji dla Rezerwacji Odbiorcy wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla RO schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel.
 • Definicja KP/ KW – definicja schematu numeracji dla zapisów generujących wpłaty i rozchód środków pieniężnych wystawionych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon REJESTR. Standardowo w programie dla KP, KW zdefiniowane są schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok kalendarzowy/ rejestr. Przed konfiguracją stanowiska Użytkownik może zdefiniować własne schematy (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa i Bank).
 • Definicja CRM – pole nie jest obowiązkowe (posiadanie modułu CRM lub CRM Plus jest opcjonalne). W polu należy wskazać definicję schematu numeracji dla spotkań/kontaktów utworzonych w Terminarzu na urządzeniu mobilnym. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ CRM.
 • Definicja FPF – definicja schematu numeracji dla dokumentów Pro-Forma wystawianych w Comarch Mobile. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla FPF schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel.
  Uwaga
  W definicji dokumentów mogą występować w dowolnej kombinacji elementy: symbol/ numer/ miesiąc/ rok/ magazyn/ seria – jednakże po stronie urządzenia mobilnego symbol zawsze będzie pojawiał się na początku.

Pola związane ze schematami numeracji dokumentów są nieobowiązkowe. Nieuzupełnienie któregoś z pól będzie oznaczało blokadę wystawiania odpowiednich dokumentów na urządzeniu mobilnym. Objawia się to brakiem danego typu dokumentu na liście możliwych do wystawienia lub w przypadku KP i KW odpowiednim komunikatem.

Wyjątkiem od powyższej zasady są dokumenty CRM. W przypadku tych dokumentów definicja nie jest wysyłana na urządzenie mobilne (ma zastosowanie dopiero podczas wczytywania dokumentów do systemu ERP) i nie ma możliwości zablokowania ich wystawiania.

Schemat definicji może zostać uzupełniony w dowolnym momencie. Istnieje też możliwość zmiany schematu, przy czym należy pamiętać o kliku zależnościach. Jeżeli schemat numeracji zostanie zmieniony przed wczytaniem wszystkich wcześniej wystawionych na urządzeniu mobilnym dokumentów do Comarch ERP Optima, to zostaną one zapisane już w nowym schemacie numeracji z kolejnym wolnym numerem. Numeracja będzie kontynuowana ze starego schematu. Nie ma w takiej sytuacji możliwości rozpoczęcia numeracji od nowa i należy pamiętać, że wystąpi wtedy niezgodność schematu numeracji pomiędzy urządzeniem mobilnym a systemem ERP. Jedyna możliwość rozpoczęcia numeracji od nowa to wyczyszczenie bazy na urządzeniu mobilnym i zmiana schematów numeracji po stronie systemu ERP przed pierwszą synchronizacją na urządzeniu. W takim przypadku numeracja zostanie uruchomiona ponownie, ale należy pamiętać, że powrót do starego schematu numeracji może spowodować błędy duplikacji.

Uwaga
Nie jest zalecane zmienianie schematów numeracji na takie, które już kiedyś były wykorzystane na urządzeniu mobilnym. Może to prowadzić do duplikacji numerów dokumentów. Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie nowych stanowisk sprzedaży mobilnej lub korzystanie tylko z nowo utworzonych schematów (w celu uniknięcia pomyłki).

W schemacie numeracji może zostać użyty człon Magazyn. Numery dokumentów wystawione z takim schematem numeracji będą zawierały Symbol w numeracji magazynu domyślnego (w przypadku RO i FPF) lub mobilnego (w przypadku FA, PA i WZ).

 • Rejestr – w wybranym rejestrze zapisywane są dokumenty KP/KW oraz rozliczenia dokumentów handlowych. Lista rejestrów pobierana jest z menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe. Jeżeli pole rejestr pozostanie puste, to wczytywanie rozliczeń dokumentów do systemu ERP będzie niemożliwe.
 • Seria dla dokumentów – w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji wszystkich dokumentów wystawianych na urządzeniu mobilnym.
 • Typ – określa typ ceny (brutto/netto) wg jakiej będą domyślnie wystawiane dokumenty na urządzeniu mobilnym.
 • Generuj WZ – zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne generowanie dokumentów WZ do dokumentów FA i PA wczytywanych do systemu ERP.

Operatorzy, płatności i ceny:

 • Operatorzy – w tym miejscu należy przypisać do stanowiska wybranego Operatora. Do jednego stanowiska możne być przypisany tylko jeden Operator, który nie może już być przypisany do innych stanowisk.
 • Formy płatności – w tabeli tej Użytkownik powinien określić, które spośród zdefiniowanych w systemie form płatności będą wykorzystywane w Comarch Mobile. W tym celu należy:
  • Wybrać formy płatności spośród zdefiniowanych w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności.
  • Zdefiniować dla nich nazwy, które będą widoczne w Comarch Mobile.
  • Ustalić domyślną formę płatności. Standardowo, pierwsza dodana forma płatności ustawiana jest jako domyślna. Użytkownik ma możliwość zmiany. Domyślną formą płatności musi być płatność typu gotówka, nie odroczona.

Uwaga
Operator przypisany do stanowiska sprzedaży mobilnej musi mieć zaznaczony moduł Handel lub Handel Plus na swojej karcie na zakładce Ogólne w menu Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Brak zaznaczania jednego z tych modułów spowoduje błąd podczas próby synchronizacji z Comarch Mobile.

Uwaga
Podczas definiowania płatności na liście dostępnych form NIE pojawią się formy płatności zablokowane w konfiguracji (w gałęzi dotyczącej modułu Kasa/Bank) oraz formy płatności typu kompensata.

 • Ceny – w tabeli wybierane są ceny, które będą wysyłane na urządzenie mobilne. Wymagane jest wybranie przynajmniej jednej ceny sprzedaży. Cena zakupu jest wysyłana opcjonalnie.

Magazyny:

 • Magazyn mobilny – można wybrać magazyn tylko o statusie „mobilny”. Wybrany magazyn służy do przesyłania stanów magazynowych na urządzenie za pomocą dokumentów MM, w których magazynem docelowym jest magazyn mobilny. Należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk Comarch Mobile. Na magazyn ten trafiają wystawione na urządzeniu mobilnym Faktury Sprzedaży (FS), Paragony (PA) oraz Wydania Zewnętrzne (WZ). Pole może pozostać niewypełnione, aż do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu związanego z magazynem mobilnym (FS, PA, WZ, MM).
 • Magazyn domyślny – na wybrany w tym polu magazyn (tylko o statusie „lokalny”) podczas synchronizacji trafiają zwroty niesprzedanego towaru (przesunięcia międzymagazynowe MM). Ponadto mogą tam trafiać wystawione na urządzeniu mobilnym rezerwacje odbiorcy (RO) oraz faktury pro-forma (FPF), na których domyślnie podpowiada się ten magazyn (w razie potrzeby można go zmienić na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima na etapie wystawiania dokumentu). Pole może pozostać niewypełnione, aż do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu związanego z magazynem domyślnym (RO, FPF, MM).\
 • Lista zablokowanych magazynów – do listy blokad można dodać tylko magazyn o typie lokalny. Dodanie magazynu do listy spowoduje, że Operator danego urządzenia mobilnego nie będzie miał możliwości podglądu zasobów na tym magazynie oraz nie będzie mógł wystawiać dokumentów rezerwacji (RO) i Pro-Forma (FPF) na ten magazyn.

Synchronizacja danych

Urządzenie mobilne pobiera z bazy Comarch ERP Optima informacje o ustawieniach,  towarach, cenniku, kontrahentach oraz stanach magazynowych na podstawie danych zdefiniowanych w konfiguracji określonego stanowiska. To, z którego stanowiska dane będą ściągane, zależy od zalogowanego do urządzenia Operatora. Operator może mieć przypisane tylko jedno takie stanowisko.

 • Ustawienia

Parametry synchronizowane są na podstawie zalogowanego do urządzenia Operatora. Podczas pierwszego logowania Operatora na urządzeniu mobilnym sprawdzane jest czy taki Operator istnieje we wskazanej bazie, czy ma przypisane stanowisko sprzedaży mobilnej oraz czy na jego karcie jest zaznaczony moduł Handel lub Handel Plus. Jeśli autoryzacja Operatora powiedzie się, wówczas nastąpi synchronizacja danych wg ustawień tego stanowiska. Kolejne synchronizacje można wykonywać w dowolnym momencie na urządzeniu mobilnym. Na tym etapie na urządzenie przesyłane są informacje o formach płatności i schematach numeracji. Po synchronizacji on‑line (połączenie z serwerem) dalsza praca może odbywać się w trybie off-line (brak połączenia z serwerem).

Ponadto na urządzenie mobilne przesyłane są następujące ustawienia dostępne na karcie Operatora w Comarch ERP Optima:

 • sprzedaż poniżej minimalnej marży,
 • brak dostępu do cen zakupu,
 • blokady zmiany cen na PA, FA, WZ, RO i FPF.

Umożliwienie sprzedaży poniżej minimalnej marży ma dodatkowe znaczenie w porównaniu z Comarch ERP Optima. Nawet w przypadku braku ustalenia w systemie ERP minimalnej marży towaru, na urządzeniu mobilnym domyślnie blokowana jest sprzedaż poniżej ceny zakupu (minimalna marża wynosi domyślnie 0%). To ustawienie jest niezależne od systemu ERP i tylko zaznaczenie odpowiedniego parametru na karcie Operatora (Sprzedaż poniżej minimalnej marży) spowoduje możliwość takiej sprzedaży.

Do wyliczenia marży brana jest pod uwagę ostatnia cena zakupu towaru, a w przypadku dokumentów FA, PA i WZ jego rzeczywisty koszt. To działanie jest niezależne od ustawienia parametru Symulacja wartości zakupu (marży) po stronie Comarch ERP Optima.

 • Towary

Do urządzenia przekazywane są dane o towarach takie jak: Kod, nazwa, kody EAN (kod domyślny oraz kody dodatkowe), jednostki miary (jednostka podstawowa oraz jednostki pomocnicze), stawka VAT, ceny, minimalna marża.

Dodatkowe kody EAN wykorzystywane są do wyszukiwania towarów podczas wystawiania dokumentów na urządzeniu mobilnym. Każdy kod EAN powiązany jest z przypisaną mu jednostką miary. Na pozycjach dokumentów wczytanych do systemu ERP widoczne są domyślne kody EAN pobrane z karty cennikowej danej pozycji.

O tym, które towary zostaną zsynchronizowane decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być albo cały cennik (Grupa Główna) albo towary z wybranej grupy towarowej.

Ponadto na zakładce Dodatkowe na formularzu pozycji cennikowej w Comarch ERP Optima znajduje się parametr Dostępny w Mobile. Towar wysyłany jest na dane stanowisko sprzedaży mobilnej jeżeli spełnia dwa warunki:

 1. Ma zaznaczony parametr Dostępny w Mobile;
 2. Należy do grupy wybranej w konfiguracji danego stanowiska sprzedaży mobilnej (i/lub którejś z jej podgrup; menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska).

Na nowo dodanych pozycjach cennikowych parametr Dostępny w Mobile jest domyślnie zaznaczony. Ponadto w bazach skonwertowanych z wcześniejszych wersji Comarch ERP Optima parametr jest domyślnie zaznaczony na wszystkich pozycjach cennikowych.

Uwaga
Import cennika z plików (*.xml, *.xls, eksport z Comarch ERP Klasyka) nie powoduje zaznaczenia parametru Dostępny w Mobile na nowych (dodanych w trakcie importu) kartach cennikowych.

Z poziomu listy Cennika i listy Zasobów dostępna jest operacja seryjna: Zmiana parametrów Comarch ERP Mobile. Dzięki tej operacji możliwe jest seryjne zaznaczenie lub odznaczenie parametru Dostępny w Mobile na zaznaczonych pozycjach listy.

Na urządzenie mobilne wysyłane są wszystkie ceny danego towaru. Cena domyślna na urządzeniu jest wyróżniona zielonym „ptaszkiem” i to ona przenoszona jest na transakcje.

Przesyłana jest również granica ceny w postaci minimalnej marży (jeżeli została ustalona). Na urządzeniu nie ma natomiast możliwości blokowania sprzedaży powyżej maksymalnego rabatu.

Dodatkowo na platformę android możliwe jest przesłanie zdjęć towaru lub filmów w formacie gif. Jeżeli do towaru mamy przypisanych kilka zdjęć, to po synchronizacji na urządzeniu mobilnym jako domyślne pokaże się zdjęcie, dla którego wartość atrybutu (czyli de facto nazwa pliku) po stronie Comarch ERP Optima jest alfabetycznie pierwsza (karta towaru, lista przypisanych atrybutów binarnych – sortowanie po kolumnie Wartość). Istnieje możliwość podglądu pozostałych zdjęć/filmów. 

Pozycje cennikowe z zaznaczonym parametrem Karta nieaktywna nie są synchronizowane.

 • Ceny

Na urządzenie wysyłane są tylko te ceny, które zostały dodane do stanowiska sprzedaży mobilnej w konfiguracji Comarch ERP Optima. Wymagane jest wybranie przynajmniej jednej ceny sprzedaży, a cena zakupu może nie być wysyłana na urządzenie.

Ceny wysłanej na urządzenie mobilne nie można oznaczyć jako nieaktywna w systemie ERP.

W przypadku nie wysłania na urządzenie mobilne ceny zakupu, Użytkownik Comarch Mobile nie będzie miał dostępu do danych związanych z marżą uzyskaną ze sprzedaży

Uwaga
Jeżeli na urządzenie nie zostanie wysłana cena, która jest ceną domyślną wybraną na towarze(-ach) wysłanym na urządzenie, to jako cena domyślna dla tego towaru ustawi się pierwsza cena (wg ID w bazie mobilnej) wysłana na urządzenie mobilne.

 • Kontrahenci

Na urządzenie przekazywane są dane kontrahentów takie jak: kod kontrahenta, nazwa, adres, forma płatności, termin płatności. O tym, którzy kontrahenci zostaną zsynchronizowani decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być cała lista kontrahentów (puste pole Grupa kontrahentów) lub kontrahenci należący do wskazanej grupy.

Ponadto możliwe jest wysyłanie kontrahentów na urządzenie mobilne wg opiekuna. Funkcjonalność ta jest dostępna po zaznaczeniu parametru Eksport wg opiekuna w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej w Comarch ERP Optima. Aby dany kontrahent został wysłany, opiekunem (ustawionym na karcie tego kontrahenta w Comarch ERP Optima) musi być Operator przypisany do danego stanowiska sprzedaży mobilnej. Ponadto, jeżeli do stanowiska sprzedaży mobilnej przypisana jest konkretna grupa kontrahentów, dany kontrahent musi do niej należeć.

W przypadku wysyłania całej listy kontrahentów istotne jest to, że na urządzenie wysyłana jest informacja, do jakiej grupy należy kontrahent (przydatne podczas filtrowania listy).

Na urządzenie wysyłane są również rabaty ustalone dla kontrahentów w Comarch ERP Optima. Rabaty działają na urządzeniu tak samo jak w systemie ERP.

Na urządzenie przekazywany jest parametr Blokada wystawiania dok. rozchodowych. Jego działanie na urządzeniu w porównaniu do Comarch ERP Optima różni się tylko w przypadku dokumentów Pro-Forma (FPF). Jeżeli jest zaznaczony, to w systemie ERP nie można wystawić takich dokumentów, natomiast na urządzeniu jest taka możliwość.

Na urządzenie są wysyłane dane związane z kontrolą limitu kredytu i limitu przeterminowanych płatności, które uzupełnione są na formularzu kontrahenta w Comarch ERP Optima, na zakładce Handlowe.

Blokada lub ostrzeżenie podczas wystawiania dokumentów w Comarch Mobile zależy od ustawienia parametru na karcie Operatora w systemie ERP (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zakładka Parametry). Ponieważ kontrola na urządzeniu mobilnym dotyczy tylko zapisu na trwałe (zatwierdzenia) wysyłana jest wartość parametru Kontrola płatności Zapis na trwałe.

Kontrola płatności standardowo dotyczy dokumentów sprzedażowych, czyli faktur sprzedaży (FA) i paragonów (PA). Jeżeli ma ona dotyczyć również wydań zewnętrznych (WZ), rezerwacji odbiorcy (RO) i dokumentów Pro‑Forma (FPP), to należy zaznaczyć na karcie Operatora w Comarch ERP Optima (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zakładka Parametry) parametr Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF.

Uwaga
Aby wartości limitów oraz wykorzystanych kwot w Comarch Mobile i systemie ERP były aktualne niezbędne jest częste wykonywanie synchronizacji na urządzeniu mobilnym oraz wczytywanie wystawionych na urządzeniu dokumentów do Comarch ERP Optima.

Uwaga
Kontrola płatności w Comarch Mobile dotyczy tylko zapisu na trwałe czyli zatwierdzenia dokumentu na urządzeniu.

 • Zasoby

Na urządzeniu mobilnym stany magazynowe dla poszczególnych pozycji cennika pokazywane są dla magazynów lokalnych (zasoby w  Comarch ERP Optima) oraz dla Magazynu Mobilnego powiązanego ze stanowiskiem sprzedaży (zasoby wysłane na urządzenie mobilne).  Nie są dostępne w żaden sposób (podgląd stanu, wystawianie dokumentów) zasoby magazynów lokalnych zablokowanych w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska zakładka Magazyny).

Aby utworzyć zasób na urządzeniu mobilnym należy przesunąć towary dokumentem MM na Magazyn Mobilny powiązany z danym stanowiskiem i wykonać synchronizację na urządzeniu mobilnym. Raz przesłany na urządzenie dokument MM nie może być wysłany ponownie.

Uwaga
Aby zasoby na urządzeniu były dostępne do sprzedaży dokument przesunięcia MM musi zostać zatwierdzony na urządzeniu mobilnym. Nie dotyczy to przesunięć wystawionych na Magazyn Mobilny w Comarch ERP Optima przed pierwszą synchronizacją z urządzeniem – wtedy zasoby są dostępne od razu.

Zwrot zasobów jest realizowany na urządzeniu mobilnym poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu i trafia do Magazynu domyślnego (określonego w konfiguracji stanowiska).

Wysyłanie zasobów na urządzenie mobilne nie zawsze jest konieczne. Stany magazynowe poszczególnych pozycji cennika w Comarch ERP Optima są widoczne zawsze, co umożliwia skuteczne wystawianie dokumentów rezerwacji i faktur Pro-Forma (RO i FPF). Należy pamiętać, że aby stany były jak najbardziej aktualne należy często wykonywać synchronizację na urządzeniu mobilnym.

Uwaga
Nie zaleca się korygowania po stronie Comarch ERP Optima dokumentów MM wystawionych na Magazyn Mobilny w żadnym wypadku. Nawet jeżeli korekta zostanie wykonana przed wysłaniem dokumentu MM na urządzenie, to zasoby i tak zostaną przesłane, a korekta będzie istniała tylko po stronie systemu ERP. Prowadzi to do niemożliwej do skorygowania z poziomu Użytkownika niezgodności zasobów pomiędzy urządzeniem mobilnym a systemem ERP.

 • Atrybuty Towaru

Na formularzu atrybutu dostępne są dwa parametry, które pojawiają się tylko wtedy, gdy skonfigurowane jest przynajmniej jedno stanowisko sprzedaży mobilnej: udostępniaj w Mobile oraz pozwalaj na edycję.

Zaznaczenie parametru udostępniaj w Mobile spowoduje, że atrybut zostanie wysłany na urządzenie mobilne i będzie widoczny na karcie towaru (pod warunkiem, że jest przypisany do danego towaru po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru pozwalaj na edycję spowoduje jego wysłanie bezwarunkowo (może nie mieć przypisanej wartości). Dzięki temu można będzie użyć tego atrybutu podczas wystawiania dokumentów z dowolnym towarem.

Atrybutu nie można dodawać ręcznie do pozycji dokumentu do momentu zaznaczenia parametru pozwalaj na edycję. Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, że będzie można zmieniać wartość atrybutu dodanego do pozycji automatycznie (jeśli zaznaczony jest parametr przenosić na transakcje). Należy pamiętać, że atrybut dodany ręcznie na pozycję dokumentu wymaga ręcznego uzupełnienia jego wartości.

Zaznaczony parametr przenosić na transakcje powoduje, że atrybut jest automatycznie dodawany do pozycji dokumentu (niezależnie od parametru pozwalaj na edycję). Wartość parametru (zaznaczenie lub nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty towaru (nie z ogólnej definicji atrybutu w menu Ogólne/ Atrybuty).

Na urządzeniu mobilnym można dodać maksymalnie pięć atrybutów towaru do pozycji wystawianego dokumentu.

Uwaga
Parametr pozwalaj na edycję nie umożliwia edycji wartości parametru na karcie towarowej na urządzeniu. Karty cennikowe na urządzeniu są nieedytowalne.

Wysyłane są wszystkie formaty atrybutów (w tym typu lista, ze wszystkimi jej wartościami) za wyjątkiem atrybutów binarnych (nie dotyczy to zdjęć i filmów w formacie gif, które są wysyłane). Nie są też wysyłane atrybuty zależne od kontrahenta.

Atrybuty towaru dodane na pozycjach dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

 • Atrybuty Kontrahenta

Atrybuty kontrahenta wysyłane są na urządzenie mobilne na takich samych zasadach jak atrybuty towarów.

Na karcie atrybutu kontrahenta dostępne są dwa parametry udostępniaj w Mobile oraz pozwalaj na edycję:

Zaznaczenie parametru udostępniaj w Mobile spowoduje, że atrybut zostanie wysłany na urządzenie mobilne i będzie widoczny na karcie kontrahenta (pod warunkiem, że jest przypisany do danego kontrahenta po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru pozwalaj na edycję spowoduje jego wysłanie bezwarunkowo (może nie mieć przypisanej wartości). Dzięki temu można będzie użyć tego atrybutu podczas wystawiania dokumentów na dowolnego kontrahenta oraz podczas dodawania nowego kontrahenta po stronie urządzenia mobilnego.

Atrybutu nie można dodawać ręcznie do nagłówka dokumentu do momentu zaznaczenia parametru pozwalaj na edycję. Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, że będzie można zmieniać wartość atrybutu dodanego do nagłówka automatycznie (jeśli zaznaczony jest parametr przenosić na transakcje). Należy pamiętać, że parametr dodany ręcznie do nagłówka dokumentu wymaga ręcznego uzupełnienia jego wartości.

Zaznaczony parametr przenosić na transakcje powoduje, że atrybut jest automatycznie dodawany do nagłówka dokumentu (niezależnie od parametru pozwalaj na edycję). Wartość parametru (zaznaczenie lub nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty kontrahenta (nie z ogólnej definicji atrybutu w menu Ogólne/ Atrybuty). Podczas wystawiania dokumentu dla nowo utworzonego na urządzeniu mobilnym kontrahenta możliwe jest tylko ręczne dodanie atrybutów kontrahenta do nagłówka.

Uwaga
Parametr pozwalaj na edycję nie umożliwia edycji wartości parametru na karcie kontrahenta na urządzeniu. Karty kontrahentów na urządzeniu są nieedytowalne.

Wysyłane są wszystkie formaty atrybutów (w tym typu lista, ze wszystkimi jej wartościami).

Atrybuty kontrahenta dodane do nagłówków dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

 • Atrybuty Dokumentu

Na urządzenie wysyłane są atrybuty dokumentu, na których formularzu zaznaczono parametr udostępniaj w Mobile. Zaznaczenie tego parametru jest jednoznaczne z pozwoleniem na edycję, ponieważ na urządzenie nie trafia żadna wartość tego typu atrybutu. Atrybuty dokumentu można dodawać do nagłówka dokumentu tylko ręcznie.

Atrybuty dokumentu dodane do nagłówków dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

Dokumenty wystawiane na urządzeniu mobilnym

W aplikacji Comarch Mobile współpracującej z systemem Comarch ERP Optima możliwe jest wystawianie następujących dokumentów:

 • Rezerwacja odbiorcy (RO). Dokument może być wystawiony na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny ze stanowiska sprzedaży mobilnej).
 • Dokument Pro-Forma (FPF). Dokument może być wystawiony na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny ze stanowiska sprzedaży mobilnej).
 • Faktura sprzedaży (FA). Dokument może być wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powiązany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dostępnej ilości zasobów). Faktury mogą być rozliczone lub nie (ogólna kwestia dotycząca rozliczenia dokumentów została przedstawiona w dalszej części punktu 3.3).
 • Paragon (PA). Dokument może być wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powiązany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dostępnej ilości zasobów).
 • Wydanie zewnętrzne (WZ). Dokument może być wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powiązany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dostępnej ilości zasobów).
 • Zwrotny dokument przesunięcia międzymagazynowego (MM). Aby zwrócić zasoby wysłane dokumentem MM na urządzenie mobilne należy wykonać zwrot na urządzeniu mobilnym. Podczas synchronizacji utworzony w wyniku tej operacji dokument wykona przesunięcie zasobów z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny określony w konfiguracji stanowiska.

Uwaga
Zwrotne dokumenty MM z magazynu mobilnego na magazyn domyślny wystawione po stronie Comarch ERP Optima nie trafiają do urządzenia mobilnego! Istnieje możliwość opcjonalnego zablokowanie wystawiania dokumentów MM na magazynie mobilnym. Blokada następuje po zaznaczeniu parametru Blokada wystawiania dok. MM z magazynu mobilnego na karcie Operatora, zakładka Parametry cd (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy).

Blokada nie dotyczy dokumentów MM tworzonych z poziomu korekt wystawionych do dokumentów wczytanych z Comarch ERP Mobile

Dokumenty RO, FPF, FA, PA oraz WZ wystawione na urządzeniu mobilnym mogą mieć wskazanego innego odbiorcę oraz innego płatnika (dotyczy FA i PA). Dane te są później wczytywane do systemu ERP.

Ponadto na urządzeniu mobilnym można wystawiać dokumenty KP/KW.

Możliwe jest również rozliczanie nierozliczonych płatności. Do urządzenia mobilnego przesyłane są informacje o nierozliczonych dokumentach dla wybranej w konfiguracji stanowiska grupy kontrahentów. Mogą to być zarówno należności jak i zobowiązania. Płatność może być rozliczona po stronie urządzenia mobilnego (utworzony zostaje dokument KP lub KW), a po kolejnej synchronizacji po stronie Comarch ERP Optima dokument, który ją wygenerował zostanie rozliczony.

Uwaga
Istnieje kilka zasad dotyczących wystawiania dokumentów na urządzeniu mobilnym, które decydują o poprawnej współpracy pomiędzy obydwoma aplikacjami. Zasady te opisane są w dalszej części instrukcji.

Istotną sprawą podczas pracy na urządzeniu mobilnym jest rozliczanie dokumentów. Należy zdecydować czy dokumenty mają być rozliczone po stronie urządzenia mobilnego czy po stronie Comarch ERP Optima. Nie powinno rozliczać się dokumentów po obu stronach. Może to spowodować wystąpienie błędów podczas wczytywania dokumentów do Comarch ERP Optima! Dokumenty mające odroczoną płatność można wczytać do Comarch ERP Optima jako nierozliczone i rozliczyć na tej samej zasadzie co inne dokumenty w programie.

Dokumenty gotówkowe lub z inną formą płatności, które rozliczyliśmy na urządzeniu mobilnym najlepiej wczytać dopiero po wykonaniu na urządzeniu mobilnym rozliczenia kasy. Jeżeli nie wykonamy rozliczenia kasy dokumenty trafią do programu jako nierozliczone i należy bezwzględnie pamiętać, żeby ich nie rozliczyć po stronie Comarch ERP Optima (w przyszłości spowoduje to błędy podczas synchronizacji). Przykładem takiej sytuacji jest scenariusz:

 1. Wystawiamy dokument na urządzeniu mobilnym i rozliczamy go
 2. Nie rozliczamy kasy
 3. Wczytujemy dokument do Comarch ERP Optima – wczytuje się on jako nierozliczony
 4. Ktoś rozlicza dokument w Comarch ERP Optima
 5. Wykonujemy po jakimś czasie rozliczenie kasy na urządzeniu mobilnym
 6. Ponownie wczytujemy dokumenty do Comarch ERP Optima
 7. Otrzymujemy błąd podczas synchronizacji, ponieważ program chce wczytać rozliczenie dokumentu, które już istnieje w programie!

Aby poradzić sobie z tym problemem należy skasować rozliczenie powiązane z danym dokumentem.

Ponadto należy pamiętać, że zalecaną ścieżką wystawiania i rozliczania dokumentów w urządzeniu mobilnym jest:

 1. Wystawienie dokumentu
 2. Rozliczenie dokumentu (dotyczy również dokumentów gotówkowych – nie są one rozliczane automatycznie, dopóki nie ustawimy odpowiedniego parametru po stronie Comarch Mobile – Automatyczna zapłata)
 3. Rozliczenie kasy na urządzeniu mobilnym (uwzględnia ono wszystkie dokumenty rozliczone)
 4. Wykonanie synchronizacji na urządzeniu mobilnym
 5. Wczytanie dokumentów do systemu Comarch ERP Optima

Uwaga
Przed wczytaniem rozliczeń do Comarch ERP Optima należy rozliczyć kasę na urządzeniu mobilnym i wykonać na nim synchronizację.

Uwaga
Dokumenty nierozliczone na urządzeniu mobilnym do programu trafiają również, jako nierozliczone. W razie potrzeby można je rozliczyć w dowolnym momencie w Comarch ERP Optima, ale w takim wypadku należy pozostawić je, jako nierozliczone na urządzeniu mobilnym. Przy kolejnych synchronizacjach zostaną rozliczone automatycznie.

Uwaga
Do Comarch ERP Optima wysyłane są tylko dokumenty zapisane na stałe (zatwierdzone na urządzeniu mobilnym).

Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima

Wczytywanie dokumentów wystawionych w Comarch Mobile odbywanie się za pomocą znanej Użytkownikom Comarch ERP Optima Detal ikony widocznej w grupie Narzędzia w górnym menu programu.

Po kliknięciu w powyższą ikonę otwiera się okno synchronizacji.

Na oknie możemy określić, czy chcemy dokonać synchronizacji tylko stanowisk Comarch Mobile oraz wybrać konkretne stanowisko z rozwijanej listy. Możliwa jest synchronizacja wszystkich stanowisk Comarch Mobile oraz w ogóle wszystkich stanowisk skonfigurowanych w programie (Comarch ERP Optima Detal + Comarch Mobile).

Uwaga
Aby możliwe było wczytanie dokumentów do Comarch ERP Optima niezbędne jest zatwierdzenie dokumentów na urządzeniu mobilnym oraz wykonanie na nim synchronizacji. Dodatkowo w przypadku dokumentów KP/KW i płatności do dokumentów handlowych należy rozliczyć stan kasy po stronie urządzenia mobilnego.

Wczytywane są następujące dokumenty:

 • Rezerwacje Odbiorcy (RO) – trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze do bufora.
 • Dokumenty Pro-Forma (FPF) – trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze jako zapisane na trwałe.
 • Faktury Sprzedaży (FA) – trafiają one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwałe. Jeżeli faktura została rozliczona po stronie urządzenia mobilnego zostaną zaczytane dokumenty rozliczające KP powiązane z daną fakturą lub fakturami.
 • Paragony (PA) – trafiają one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwałe. Mogą być przekształcone do faktury.
 • Wydania zewnętrzne (WZ) – trafiają one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwałe. Mogą być przekształcone do faktury lub paragonu. W przypadku przekształcenia do paragonu VAT na dokumencie WZ musi być liczony „od brutto”.
 • Zwrotne przesunięcia międzymagazynowe (MM)– magazynem docelowym jest Magazyn domyślny powiązany ze stanowiskiem sprzedaży mobilnej.

Uwaga
Zwrotne dokumenty MM z magazynu mobilnego na magazyn domyślny wystawione po stronie Comarch ERP Optima nie trafiają do urządzenia mobilnego! Istnieje możliwość opcjonalnego zablokowanie wystawiania dokumentów MM na magazynie mobilnym. Blokada następuje po zaznaczeniu parametru Blokada wystawiania dok. MM z magazynu mobilnego na karcie Operatora, zakładka Parametry cd (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy).

Blokada nie dotyczy dokumentów MM tworzonych z poziomu korekt wystawionych do dokumentów wczytanych z Comarch ERP Mobile.

 • Dokumenty KP/KW – wystawione na urządzeniu mobilnym, trafiają do Comarch ERP Optima do rejestru powiązanego ze stanowiskiem sprzedaży mobilnej.

Jako pierwsze do systemu Comarch ERP Optima wczytywane są dokumenty RO i FPF (nie tworzą płatności, nie mają wpływu na stan magazynowy). Dzięki temu zawsze trafią one do systemu, nawet w przypadku problemów ze stanem magazynowym lub raportami kasowymi/bankowymi.

Pozycje dokumentów wystawionych w Comarch Mobile są wczytywane do Comarch ERP Optima w takiej samej jednostce miary, jaka została użyta na urządzeniu mobilnym.

Ponadto do systemu wczytywane są rozliczenia dokumentów. W przypadku braku możliwości wczytania rozliczenia (np. rozliczenie zostało wykonane po stronie Comarch ERP Optima) jest ono pomijane, a kolejne rozliczenia są wczytywane do systemu. Komunikat o braku możliwości rozliczenia będzie pojawiał się aż do skutku (np. umożliwienia rozliczenia poprzez jego usunięcie w Comarch ERP Optima).

Uwaga

Płatność do dokumentu handlowego realizowana jest w kilku etapach.

 1. Podczas pierwszej synchronizacji po stronie Comarch ERP Optima dokument zostaje tylko wczytany.
 2. Następnie synchronizacja na urządzeniu powoduje potwierdzenie wczytania dokumentu do Comarch ERP Optima i wysłanie rozliczenia.

Kolejna synchronizacja po stronie Comarch ERP Optima spowoduje rozliczenie dokumentu.

Uwaga

Z urządzenia mobilnego do Comarch ERP Optima nie są wysyłane:

– informacje o samochodach (z sekcji Słowniki),

– informacje o rodzajach przejazdów (z sekcji Słowniki),

– sekcja Przejazdy,

– sekcja Wizyty.

Uwaga
Podczas wczytywania danych do Comarch ERP Optima sprawdzana jest obecność licencji na moduł Handel lub Handel Plus

Anulowanie dokumentów Comarch ERP Optima

Nie jest możliwe anulowanie dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym.

Korekty do dokumentów w Comarch ERP Optima

Do dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym i wczytanych do sytemu ERP można wystawiać korekty.
Ponieważ korekta takiego dokumentu powoduje powstanie niezgodności stanu zasobów na magazynie mobilnym (zasób „wraca” na magazyn mobilny, ale nie jest ponownie wysyłany na urządzenie mobilne) umożliwiono przekształcenie takiej korekty do dokumentu przesunięcia międzymagazynowego (MM). Dokument MM spowoduje przesunięcie zasobów z magazynu mobilnego na magazyn domyślny i w efekcie wyrównanie ilości zasobów pomiędzy magazynem mobilnym w systemie ERP a urządzeniem mobilnym.

Możliwe jest anulowanie dokumentów korygujących (pod warunkiem, że nie zostały przekształcone do dokumentu MM).

Wczytywanie nowych kontrahentów do Comarch ERP Optima

Comarch Mobile umożliwia dodawanie nowych kontrahentów. Dzięki niej użytkownik aplikacji mobilnej może na bieżąco dodawać nowych odbiorców i od razu wystawiać dokumenty na ich konto. Informacje, które są wczytywane z Comarch Mobile to:

 • Dane słownikowe
 • Warunki handlowe
 • Forma płatności
 • Termin płatności (w przypadku płatności odroczonej maksymalna wartość przekazywana do systemu ERP to 999 dni, nawet w przypadku ustalenia większej wartości na urządzeniu mobilnym).
 • Cena początkowa

Przy wyborze dla kontrahenta formy płatności typu gotówka, termin płatności zostanie pobrany z konfiguracji tejże formy płatności w programie Comarch ERP Optima, a nie z aplikacji mobilnej.

Nowi kontrahenci są wczytywani ze statusem Podmiot gospodarczy i zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny.

Uwaga
Jeżeli użytkownik aplikacji mobilnej wystawił dokument dla nowo dodanego kontrahenta, to ten dokument zostanie wczytany dopiero po drugiej z kolei synchronizacji z poziomu Comarch Mobile. Pierwsza synchronizacja dodaje nowego kontrahenta do Programu Comarch ERP Optima. Druga synchronizacja przygotowuje dokumenty dla tego kontrahenta do wczytania w Comarch ERP Optima.

Aktualizacja danych kontrahenta zmienionych na urządzeniu mobilnym

W celu umożliwienia edycji danych kontrahenta na urządzeniu mobilnym należy zaznaczyć parametr Edycja kontrahenta w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej (menu System/ Konfiguracja – Firma/Urządzenia Mobilne/Stanowiska). Po zaznaczeniu parametru i wykonaniu synchronizacji na urządzeniu mobilnym możliwa będzie edycja wszystkich pól z danymi kontrahenta. Zmiana danych kontrahenta spowoduje ich aktualizację w systemie ERP.

Aby zablokować możliwości edycji poszczególnych pól lub zmienić ustawienia pól wymaganych należy skontaktować się z autoryzowanych Partnerem Comarch.

Zmodyfikowane w Comarch Mobile dane kontrahenta trafiają do systemu ERP po synchronizacji na urządzeniu mobilnym. Podczas pierwszej synchronizacji dane są wysyłane (ikona kontrahenta na urządzeniu ma kolor niebieski), a podczas kolejnej synchronizacji dane są potwierdzane przez system ERP (ikona kontrahenta ma kolor zielony).

W przypadku niektórych informacji wysyłanych z urządzenia, nie ma możliwości obsłużenia ich po stronie Comarch ERP Optima. Przykładem może być oznaczenie na urządzeniu osoby kontaktowej danego kontrahenta jako archiwalna. Nie jest to odpowiednik usunięcia przedstawiciela kontrahenta po stronie systemu ERP. Jeżeli chcemy, aby na urządzeniu nie pojawiała się dana osoba kontaktowa, to należy ją usunąć w systemie ERP.

Uwaga
W przypadku korzystania z opisanej funkcjonalności należy pamiętać, że na urządzeniu powinny być edytowane tylko pola, które posiadają swoje odpowiedniki w Comarch ERP Optima. W przypadku uzupełnienia wartości pola, którego odpowiednika nie ma w systemie ERP będzie ono wyczyszczone podczas potwierdzenia zmian.

Uwaga
Wszelkie modyfikacje związane z opisaną funkcjonalnością powinny być wykonywane przez autoryzowanego Partnera.

Terminarz

Współpraca modułu CRM lub CRM Plus z Terminarzem na urządzeniu mobilnym odbywa się na zasadzie obustronnej wymiany danych. Synchronizację wykonuje się tylko po stronie urządzenia (dane trafiają do systemu ERP automatycznie).

 • Moduł CRM/CRM Plus

W module CRM/CRM Plus można tworzyć kontakty/zadania, które po synchronizacji na urządzeniu mobilnym trafiają do Terminarza ze statusem do wykonania. Na urządzenie wysyłane są tylko zadania/kontakty będące w realizacji (kolor zielony na liście kontaktów i zadań).

Poniższa tabela prezentuje zależność pomiędzy rodzajami zadań:

Comarch ERP Optima Comarch Mobile
KontaktKontakt
ZadanieSpotkanie

Wykonane (zatwierdzone) po stronie urządzenia kontakty/zadania są oznaczone, jako zrealizowane w systemie Comarch ERP Optima. Kontakty/zadania mogą również zostać odrzucone po stronie urządzenia mobilnego i taki też status (anulowane) otrzymają w module CRM po wykonaniu synchronizacji.

Ponadto kontakty/zadania wysłane na urządzenie mobilne, a następnie zrealizowane po stronie systemu ERP podczas kolejnej synchronizacji zostaną oznaczone, jako wykonane w Terminarzu na urządzeniu mobilnym (podobnie anulowane/ odrzucone).

Kontakt/zadanie utworzone na kontrahenta, który nie został wcześniej wysłany na urządzenie mobilne (nie należy do grupy kontrahentów przypisanej do stanowiska sprzedaży mobilnej) zostanie wysłany(e) na urządzenie i dane kontrahenta będą na nim (kontakcie/spotkaniu) widoczne. Tym nie mniej taki kontrahent nie będzie dostępny na liście kontrahentów po stronie urządzenia mobilnego.

Uwaga
Na urządzenie mobilne nie są wysyłane zadania cykliczne utworzone w Comarch ERP Optima.

 • Terminarz na urządzeniu mobilnym

Kontakty tworzone na urządzeniu mogą mieć status tylko wykonany (zatwierdzony). Do modułu CRM trafiają, jako kontakty zrealizowane.

Spotkania mogą mieć na urządzeniu status do realizacji, wykonany lub odrzucony. Do modułu CRM trafiają tylko spotkania wykonane jako zrealizowane lub odrzucone jako anulowane. Jeżeli spotkanie ma nie być w ogóle wysłane należy je usunąć z poziomu urządzenia mobilnego.

Terminy typu „Prywatne” nie są wysyłane do modułu CRM.

Zawartość pola Uwagi do realizacji jest wysyłana. Po stronie systemu ERP nie można jej edytować.

Ponadto niezależnie od miejsca powstania zadania/kontaktu nie są wysyłane Wątki.

Uwaga
Na zadaniach (spotkaniach) zaimportowanych z urządzenia nie ma możliwości generowania zadań cyklicznych (po ich odblokowaniu).

 • Ankiety

Na urządzenie mobilne wysyłane są wzorce ankiet utworzone w module CRM Plus w Comarch ERP Optima, które następnie mogą zostać użyte podczas tworzenia zdarzenia CRM w Terminarzu na urządzeniu mobilnym. Następnie wypełnione ankiety synchronizowane są wraz z powiązanym Zadaniem lub Kontaktem do modułu CRM Plus w Comarch ERP Optima.

Ponadto ankieta może trafić na urządzenie jako powiązana z konkretnym Kontaktem lub Zadaniem wysyłanym z Comarch ERP Optima.

W przypadku wysyłania na urządzenie mobilne zdarzeń CRM zawierających ankiety, wysyłana jest tylko jedna ankieta. Jest to ankieta, która została podpięta do danego zdarzenia jako pierwsza. Ankieta ta jest zablokowana do usunięcia po stronie systemu ERP, pozostałe ankiety można usunąć z danego zdarzenia. Ogólnie rzecz biorąc, dla wszystkich ankiet, które zostały wysłane na urządzenie mobilne z Comarch ERP Optima, operacja usunięcia jest zablokowana.

Jeśli przesłane ankiety mają status do wypełnienia, wówczas można je edytować (wypełnić) podczas realizacji danego zdarzenia na urządzeniu mobilnym. Jeżeli na ankiecie w Comarch ERP Optima uzupełnione zostaną odpowiedzi, a ankieta ma status do wypełnienia, to odpowiedzi te zostaną wysyłane na urządzenie mobilne (będą widoczne na ankiecie). Jeśli na urządzeniu odpowiedzi zostaną zmienione (ankieta zostanie wypełniona), po zatwierdzeniu zdarzenia CRM ankieta zostanie wysłana do Comarch ERP Optima, a istaniejące odpowiedzi zostaną nadpisane.

Jeżeli w Comarch ERP Optima ankieta zostanie wypełniona, a jej status zmieniony na wypełniona/zatwierdzona, to na urządzenie mobilne zostanie wysłana ankieta z odpowiedziami, ale nie będzie można jej edytować (zmieniać odpowiedzi).

W przypadku wysłania na urządzenie mobilne kliku zdarzeń CRM zawierających tą samą ankietę, ankieta ta jest traktowana jako jeden obiekt (na urządzeniu mobilnym zmiany na ankiecie podpiętej do zdarzenia nr 1 będą widoczne na ankiecie podpiętej do zdarzenia nr 2). Po zatwierdzeniu tych zdarzeń na urządzeniu mobilnym, do Comarch ERP Optima trafi ostatnia wersja ankiety sprzed synchronizacji.

W przypadku zdarzenia CRM wygenerowanego na urządzeniu (do którego została podpięta ankieta), po synchronizacji do Comarch ERP Optima możliwe jest usunięcie podpiętej do niego ankiety.  Standardowo taka ankieta ma status wypełniona i nie można jej usunąć. Dopiero zmiana statusu na do wypełnienia pozowoli usunąć ankietę.

Samochody i przejazdy

Dane dotyczące samochodów i przejazdów wymieniane są pomiędzy systemami podczas synchronizacji na urządzeniu mobilnym. Z systemu ERP pobierane są dane samochodu (numer rejestracyjny, marka i opis), natomiast z urządzenia mobilnego do systemu ERP wysyłane są dane dotyczące przejazdów (trasa, cel, długość trasy, Operator importujący/modyfikujący i dysponent).

Automat synchronizacji

Uwaga
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest prawidłowa konfiguracja usługi Serwis Operacji Automatycznych. Konfiguracja ta została opisana w podręczniku Ogólne i konfiguracja.

Automatyczna synchronizacja danych polega na wczytywaniu danych z Comarch Mobile do systemu Comarch ERP Optima regularnie w określonych odstępach czasowych bez konieczności ręcznego wywoływania importu przez Użytkownika.

Konfiguracja parametrów synchronizacji automatycznej odbywa się w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji.

W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do obecnie używanej bazy konfiguracyjnej. Dla każdej z baz na zakładce Comarch ERP Optima Detal/ Comarch Mobile można włączyć automatyczną synchronizację, a także określić, w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością będzie się ona odbywać.

Dodatkowo w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji/ Operator należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu Comarch ERP Optima (o ile zostało ustalone).

Uwaga
Automat wczytuje tylko te dokumenty, które zostały wcześniej wysłane z urządzenia mobilnego. Oznacza to, że synchronizacja na urządzeniu jest konieczna.

Uwaga
W przypadku, gdy w trakcie synchronizacji automatycznej wystąpi błąd to synchronizacja zostanie przerwana.
Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach logów, które dostępne są z poziomu systemu ERP (menu System/ Raportowanie).

[/su_list]

 
Panel baz danych

Panel ten zawiera listę wszystkich aktywnych baz danych, do których bieżący operator nie posiada zakazu. Lista baz danych posiada możliwość zaznaczania wielu baz. Pod listą widoczna jest suma baz, liczba baz zaznaczonych oraz dla atrybutów typu liczba podsumowanie wszystkich wartości w kolumnie. Zasada zaznaczania jest taka, że dopiero wyjście z edycji pola zaznaczonego albo inaczej przejście do następnego wiersza powoduje odświeżenie tej wartości.

Na listach w panelu Baz Danych, Biblioteki Dokumentów, Skrzynki Operatora, Rejestrów VAT, Ewidencji dodatkowej oraz Panelu Wyników dostępny jest wiersz filtra. W wierszu pod każdym nagłówkiem kolumny można wpisać zadany ciąg znaków, po którym zostaną odszukane rekordy w odniesieniu do wartości wyświetlanych w danej kolumnie. Dzięki takiej formie wyszukiwania jest możliwość filtrowania po dwóch i większej ilości kolumn jednocześnie.

W każdej kolumnie, po której występuje sortowanie dostępny jest lokator, który działa wg metody „zaczyna się od” (jeżeli Operator ma wybraną opcję: Filtrowanie list metodą „zaczyna się od” z poziomu programu Comarch ERP Optima, z menu Widok). Jeśli w tej kolumnie wpiszemy z klawiatury zadany ciąg znaków, wówczas kursor ustawi się na pierwszym wybranym rekordzie spełniającym wpisany warunek.

Oprócz nazw baz danych na panelu wyświetlane są wartości wybranych przez użytkownika atrybutów. Listę wyświetlanych atrybutów określa się poprzez wybór z menu kontekstowego funkcji Ukrywanie kolumn lub poprzez użycie klawisza <F12>. Wyświetlane jest wówczas okno z listą wszystkich dostępnych atrybutów z możliwością zaznaczenia, które z nich chcemy wyświetlić na liście baz danych. Po zaakceptowaniu atrybutów do wyświetlenia, lista jest odświeżana wg nowych ustawień. Kolejność kolumn wyświetlanych na liście można zmieniać przeciągając je pomiędzy sobą.

W panelu baz danych w menu kontekstowym dostępne są między innymi opcje:

Menu kontekstowe – lista dostępnych opcji

 • Ukrywanie kolumn <F12> – wybór opcji wyświetli listę kolumn możliwych do wyboru/ukrycia
 • Odśwież <F5> – odświeżenie podświetlonej bazy – dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych
 • Odśwież wszystko <CTRL>+<F5> – odświeżenie wszystkich danych dotyczących wszystkich baz danych – dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych.
 • Odśwież widok – odświeża atrybuty wybrane na liście.
 • Odśwież atrybut – odświeża podświetlony atrybut dla wszystkich baz.
 • Zaznacz wszystkie <CTRL>+<A> – pozwala na zaznaczenie wszystkich baz będących w Panelu baz danych
 • Odznacz wszystkie <CTRL>+<O> – pozwala na odznaczenie wszystkich baz będących w Panelu baz danych

Ukrywanie kolumn – ustalanie wyświetlanych kolumn w Panelu bez danych

Uwaga
 Nie ma możliwości wybrania więcej niż 20 atrybutów z menu Ukrywanie kolumn.

Istnieje również możliwość sortowania i grupowania listy.

 • Sortowanie listy wg wybranego atrybutu odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni nagłówek listy.
 • Grupowanie listy wg wskazanego atrybutu odbywa się poprzez przeciągnięcie nagłówka kolumny na pole o nazwie Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania.

Grupowanie listy wg wybranego atrybutu

Aktualny „widok” (czyli zestaw wybranych kolumn, ich kolejność i grupowanie) jest zapamiętywany dla operatora (tzn. operator po zamknięciu i uruchomieniu programu widzi taki sam układ kolumn jak przed zamknięciem).

W programie zostały predefiniowane następujące widoki:

NazwaKolumnyUwagi
Dane firmy Akronim
Nazwa firmy
Operator
Adres firmy
Miasto
NIP
Przedstawiciel PIT4R
Telefon
E-mail
WWW
Stawka
Status klienta
Deklaracja VAT-27Nazwa firmyGrupowane wg płatnik VAT/Stanu deklaracji
Operator
Płatnik VAT
Okres VAT-27Kwartalnie/Miesięcznie
Przedstawiciel VAT
Deklaracja VAT-27Status deklaracji
Telefon
Data VAT-27Data obliczenia
US VAT-7/9M/27/UE
Deklaracja VAT-7Nazwa firmyGrupowane wg płatnik VAT/Stanu deklaracji
Operator
Płatnik VAT
Okres VAT-7Kwartalnie/Miesięcznie
Przedstawiciel VAT
Deklaracja VAT-7Status deklaracji
Telefon
Kwota VAT-7
Data VAT-7Data obliczenia
US VAT-7/9M/27/UE
Deklaracja VAT-9MNazwa firmyGrupowane wg płatnik VAT/Stanu deklaracji
Operator
Płatnik VAT
Przedstawiciel VAT
Deklaracja VAT-9MStatus deklaracji
Telefon
Kwota VAT-9M
Data VAT-9MData obliczenia
US VAT-7/9M/27/UE
Deklaracja VAT-UENazwa firmyGrupowane wg stanu deklaracji
Okres VAT-UEKwartalnie/Miesięcznie
Operator
Składa VAT-UE
Przedstawiciel VAT
Deklaracja VAT-UEStatus deklaracji
Telefon
Data VAT-UEData obliczenia
US VAT-7/9M/27/UE
Zaliczka PIT-4RNazwa firmyGrupowane wg stanu deklaracji
Operator odpowiedzialny
Zaliczka PIT-4R
Kwota zaliczki PIT-4R
Data zaliczki PIT-4RData obliczenia
Przedstawiciel PIT4R
Telefon
Urząd PIT-4R/CIT-8
Zaliczka CIT-8Nazwa firmyGrupowane wg rodzaju księgowości/Stanu deklaracji
Operator
Rodzaj księgowości
Kwota CIT-8
Zaliczka CIT-8
Przedstawiciel CIT
Telefon
Data zaliczki CIT-8Data obliczenia
US PIT-4R/CIT-8
Zaliczka PIT-36Nazwa firmyGrupowane wg rodzaju księgowości/Stanu deklaracji
Operator
Rodzaj księgowości
PIT-36 do policzeniaIlość zaliczek, które mają być wyliczone w danym
okresie
PIT-36 policzoneIlość zaliczek już obliczonych w danym okresie
Telefon
PIT-36L do policzeniaIlość deklaracji, które mają być wyliczone w danym
okresie
PIT-36L policzoneIlość deklaracji już obliczonych w danym okresie
Kwota PIT-36/PIT-36LSuma wszystkich przeliczonych deklaracji w danym
okresie
RyczałtNazwa firmyGrupowane wg rodzaju księgowości/Stanu deklaracji
Operator
Rodzaj księgowości
Ryczałt do policzenia
Ryczałt policzony
Przedstawiciel PIT4R
Telefon
Kwota ryczałtu
StanNazwa firmy
Dokumenty
Miesiąc
Rodzaj księgowości
Telefon

Widoki dostępne są na pasku (ribbonie) w jednej z zakładek . Występują w układzie dwóch podmenu: Standardowe – predefiniowane w programie i Użytkownika.

Użytkownik nie może zapisać widoku pod nazwą zarezerwowaną dla któregoś z widoków standardowych, innymi słowy nie można zmieniać widoków standardowych.

W sytuacji, gdy Operator ustalił dla swoich potrzeb układ okna może go zapisać jako Widoki użytkownika, pod określoną nazwą wskazując opcję Zapisz widok jako, lub pobrać wcześniej zapisany widok. Wszystkie wcześniej zdefiniowane przez użytkownika Widoki dostępne są w menu Widoki użytkownika.

Opcja Organizuj widok – wyświetlana jest lista dostępnych widoków użytkownika z możliwością zmiany nazwy  oraz usunięcia widoku . Próba usunięcia widoku użytkownika poprzedzona jest komunikatem: Czy chcesz skasować wybrany widok?.

Panel baz danych został wyposażony w możliwość eksportu danych. Opcja eksportu dostępna jest na pasku (ribbonie)  i umożliwia eksport:

 • Eksport bieżącego widoku do pliku (Excel.xls, Excel.xlsx, pdf, rtf, html)
 • Eksport tylko danych do pliku MS Excel
 • Eksport tylko zaznaczonych danych do pliku MS Excel
 • Eksport danych do schowka
 • Eksport tylko zaznaczonych danych do schowka.

Uwaga
 Eksport danych do pliku MS Excel, PDF, RTF, HTML możliwy jest również w sytuacji, gdy operator zaloguje się wyłącznie na moduł Biuro Rachunkowe.

Oprócz eksportu istnieje również możliwość podglądu wydruku i wydruku bezpośrednio na drukarkę. Opcja dostępna również na pasku w postaci ikon  .
Okno główne programu

Okno główne programu podzielono na cztery obszary:

Główny obszar widoczny, jako pasek menu (ribbon, wstążka) został pogrupowany na dwie sekcje: System oraz Ogólne. W sekcjach tych dostępne jest menu w formie dużych czytelnych ikon.

Oprócz paska menu w oknie znajdują się 3 obszary:

 • Panel baz danych – zawiera możliwość ustawienia roku i miesiąca oraz listę baz danych dostępnych dla użytkownika wraz z listą podstawowych atrybutów,
 • Panel roboczy – zawiera pełne informacje o bazie danych,
 • Pasek skrótów/zadań – zawiera skróty do operacji wykonywanych na zaznaczonych bazach.

Okno główne modułu Biuro Rachunkowe

Użytkownik ma możliwość schowania paska menu. Ikona zwijania (minimalizacji) menu dostępna jest w prawym górnym rogu programu . Po zwinięciu ikona będzie miała wygląd  i po kliknięciu w nią będzie można menu ponownie wyświetlić.

Pozostałe elementy zostały opisane w następujących artykułach:

Panel baz danych
Panel roboczy
Pasek zadań
Panel wyników
Pozostałe funkcje
Rejestrator Czasu Pracy

 

 
Struktura podległościowa

Struktura podległościowa wyświetlana jest w układzie drzewa. Lista centrów podległościowych zawiera 3 kolumny:

 • Kod inaczej akronim centrum podległościowego,
 • Nazwę centrum podległościowego,
 • Adres węzła.

Centra można dodawać za pomocą dwóch opcji:

 • dodaj centrum na niższym poziomie,
 • dodaj centrum na tym samym poziomie.

Do każdego centrum można przypisać kierownika i zastępcę oraz wskazać okres, w jakim pełnią te funkcje. Kierownika lub zastępcę można wybrać z listy pracowników i właścicieli. Przy wprowadzaniu kierowników i zastępców program kontroluje daty sprawowania danej funkcji. Osoba będąca kierownikiem/zastępcą w danym centrum nie może być w zachodzącym na siebie okresie wpisana drugi raz jako kierownik/zastępca w tym samym centrum.

Formularz danych centrum podległościowego
Akcyza – wyroby węglowe

Po zaznaczeniu parametru Akcyza na wyroby węglowe znajdującego się w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe, w programie dostępne są funkcje związane z obsługą podatku akcyzowego na wyroby węglowe.

Akcyza na wyroby węglowe

Zwolnienie od akcyzy

Atrybut do określenia podstawy prawnej zwolnienia (Dokument dostawy) – wartość tego atrybutu ustalona na pozycji dokumentu Wydania Zewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego będzie drukowana na Dokumencie dostawy w kolumnie 5 (Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia). Zalecamy zdefiniowanie atrybutu w następujący sposób:

Po kliknięciu w przycisk Atrybut otrzymujemy listę atrybutów kontrahenta, na liście dodajemy atrybut o kodzie np. AKCYZA, ustawiamy format lista i definiujemy pozycje listy wpisując przeznaczenie uprawniające do zwolnienia np. pośredniczący podmiot węglowy – Art.31a. Atrybut jest przenoszony na zakładkę [Akcyza] pozycji dokumentu WZ/RW. Jeżeli na formularzu kontrahenta wybranego na dokument, na zakładce [Atrybuty] dla atrybutu ustawionego w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe określono wartość to zostanie ona przeniesiona automatycznie na zakładkę [Akcyza] pozycji dokumentu.

Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych – uzupełniony adres będzie przenoszony na zakładkę [Dostawa] dokumentu WZ/RW w pole Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych, a stamtąd na wydruk Dokumentu dostawy.

Schemat numeracji dla WZ generowanych do FA i PA – dla transakcji rejestrujących sprzedaż wyrobów węglowych dla kontrahenta zwolnionego z akcyzy można przypisać domyślny schemat numeracji dla Wydań Zewnętrznych generowanych automatycznie do Faktur Sprzedaży, Paragonów.

Naliczanie akcyzy

Powiększaj cenę o kwotę akcyzy – po zaznaczeniu parametru domyślne ceny sprzedaży na dokumentach zostają zwiększone o kwotę akcyzy.

Rabat na dokumentach z akcyzą – w przypadku udzielania rabatu na dokumentach użytkownik może wskazać czy rabat ma być wyliczany od pełnej ceny czy od ceny bez akcyzy.

Atrybut dla oznaczenia ubytków (na pozycji dokumentu rozchodu) – na deklaracji AKC-WW ubytki towarów należy umieszczać oddzielnie, dlatego konieczne jest odpowiednie oznaczenie pozycji dokumentów rejestrujących ubytki wyrobów węglowych. Aby ubytki trafiły na deklarację w oddzielnej pozycji, konieczne jest dodanie na pozycji dokumentu (RW lub FA, PA,WZ) atrybutu określonego w konfiguracji do rejestrowania ubytków. Nie ma konieczności uzupełniania wartości atrybutu na dokumentach. Na deklaracji ubytki ujmowane są w oddzielnej pozycji CN z dodatkową informacją „Ubytki” w kolumnie Nazwa grupy wyrobów.

Deklaracja AKC-WW

W związku z wejściem w życie ustawy o wprowadzeniu podatku akcyzowego na wyroby węglowe należy składać do Urzędu Skarbowego comiesięczną deklarację AKC-WW. W Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje należy wskazać Urząd Skarbowy, do którego składana jest deklaracja AKC-WW oraz Urząd Skarbowy, do którego płacona jest akcyza za wyroby węglowe.

Dane podatnika pobierane są z Konfiguracji firmy/Dane firmy/VAT 7, VAT-UE, VAT-9M, AKC-WW.