Historia kontrahenta - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Historia kontrahenta - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Historia kontrahenta

Historia kontrahenta dostępna jest z formularza kontrahenta na Liście kontrahentów oraz z poziomu formularzy wszystkich dokumentów handlowych (FA, PA, RO, FZ, ZD) i magazynowych, na których kontrahent może być określony (WZ, PZ, RW, PW) po wciśnięciu przycisku  w pasku zadań.

Historia kontrahenta przedstawia wszystkie dokumenty wystawione dla danego podmiotu. Raport jest wyliczany wciśnięciu przycisku . Jeśli po wyliczeniu raportu użytkownik zmieni parametry wyliczania – przycisk zmieni wygląd  na  , co informuje użytkownika o konieczności ponownego przeliczenia raportu. Zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie.

Lista może być filtrowana zgodnie z ustawieniami na liście:

Bufor/ zatwierdzone/ wszystkie – w zależności od wybranej opcji wyświetlane są wyłącznie dokumenty w buforze/ zapisane na stałe lub wszystkie.

FA, PA, RO… – zaznaczając odpowiednie opcje użytkownik może zdecydować jakie rodzaje dokumentów mają być uwzględniane na liście.

Data dokumentuData operacji – użytkownik może ustalić zakres dat, w jakim powinna być zawarta data wpływu dokumentu oraz data sprzedaży/ zakupu czy wydania/ przyjęcia towaru (np. dla Faktury Zakupu data dokumentu to data wpływu, a data operacji to data sprzedaży). Aby wybrana data nie była uwzględniana podczas filtrowania listy (tzn. wyświetlane były dokumenty niezależnie od daty dokumentu/ operacji) należy odznaczyć parametr.

Magazyn – lista może obejmować wszystkie dokumenty wystawione dla danego kontrahenta lub tylko dokumenty dotyczące jednego magazynu.

Operator – operator, który wystawiał analizowane dokumenty. Program podczas filtrowania uwzględnia operatora, który wystawił dokument, a nie modyfikował.

Towar – istnieje możliwość zawężenia listy do transakcji dotyczących danego kontrahenta i tylko jednego wybranego towaru (lista będzie zawierać wszystkie dokumenty wystawione dla kontrahenta, w których uczestniczył wybrany towar). Towar można wybrać z Cennika wyświetlonego po wciśnięciu przycisku Towar.

Historię obrotu kontrahenta można przeglądać w różnych przekrojach:

  • Zbiorczo – przedstawione są kolejne wystawione dla kontrahenta dokumenty w kolejności chronologicznej (m.in. zaległości kontrahenta)
  • Chronologicznie – lista przedstawia w kolejności chronologicznej operacje z kontrahentem na poziomie wpisanych na dokumentach towarów/usług (m.in. sprzedaną ilość i wartość dla każdej pozycji)
  • Wg grup towarów– lista przedstawia operacje z kontrahentem w podziale na poszczególne grupy towarowe, biorące udział w tych operacjach
  • Wg kodów towarów– lista przedstawia operacje z kontrahentem w podziale na biorące w nich udział towary/ usług

Z poziomu zakładek [Zbiorczo] i [Chronologicznie] możliwy jest podgląd wskazanego dokumentu (przycisk z lupką).

Dla kolumn Netto, VAT, Brutto i Zaległość domyślnie widoczne jest podsumowanie wartości.

Uwaga
Jeśli transakcja przeprowadzana była w walucie obcej – na raporcie zostanie przeliczona na PLN wg kursu określonego na dokumencie (również w przypadku zaległości).