Lista faktur - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Lista faktur - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Lista faktur

Listę wystawionych faktur uruchamiamy z menu Handel/ Faktury. Na ekranie wyświetlone zostanie zestawienie wszystkich wystawionych wcześniej dokumentów sprzedaży.

Standardowo każda pozycja listy zawiera:

Numer dokumentu – numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.

Status – pole to określa stan danego dokumentu. Pole może przyjmować następujące wartości: 

 • Puste pole statusu oznacza, że z tą fakturą nie jest związany żaden inny dokument,
 • PA oznacza, że Faktura Sprzedaży została utworzona z Paragonu,
 • V oznacza przeniesienie dokumentu do rejestru VAT,
 • F wskazuje na zafiskalizowanie Faktury Sprzedaży,
 • PF – faktura utworzona na podstawie Faktury Pro Forma,
 • ZL – Faktura Zaliczkowa,

Statusy dostępne w modułach Handel, Handel Plus:

 • WZ informuje o powiązaniu FA z Wydaniem Zewnętrznym,
 • RW informuje o wygenerowaniu Rozchodu Wewnętrznego dla Faktury, na której znajduje się usługa złożona z zaznaczonym parametrem Pobieranie składników na FA/PA,

Datę wystawienia – data wystawienia faktury.

Magazyn – lista wystawionych w programie Faktur Sprzedaży może zostać ograniczona do dokumentów dotyczących wybranego magazynu. Wyboru dokonujemy z listy zdefiniowanych w programie magazynów. Lista ta zawiera tylko magazyny aktywne. Magazyn nieaktywny można wskazać po kliknięciu na przycisk Magazyn. Opcja korzystania z wielu magazynów dostępna jest w przypadku modułów Handel, Handel Plus.

Nazwa Kontrahenta – pierwsza linia nazwy Nabywcy.

Miasto – miejscowość, w której Nabywca ma siedzibę.

Kwotę netto – wartość netto faktury.

Kwotę brutto – wartość brutto faktury.

Dodatkowo, dla listy można wskazać kolumny: Adres dod., Brutto w walucie, Data sprzed., Kategoria, Kod kontrahenta, Kod odbiorcy, Netto w walucie, Odbiorca, Opis, PRED (przyjmuje wartość Tak jeśli dokument był predekretowany – kolumna dostępna dla Użytkowników moduł Księga Handlowa), Termin płatn., Ulica, VAT, VAT w walucie, Waluta, 

Dotyczy wersji: 2018.5.1
 Wydrukował, Data wydruku, Zatwierdził, Data zatwierdzenia. 

Lista zawiera wszystkie dokumenty, które związane są z wystawianiem faktur. Są to Faktury Sprzedaży, Faktury Korygujące, faktury w buforze oraz dokumenty, które zostały anulowane. Rodzaj i status dokumentów rozróżniane są kolorami: 

 • czarny oznacza dokumenty zapisane w programie na stałe,
 • zielony to faktury lub korekty znajdujące się w buforze (można je modyfikować),
 • czerwony to dokumenty anulowane. Pomimo anulowania pozostają na liście i blokują numer (numer dokumentu anulowanego można wpisać ręcznie na nowej fakturze). Nie są brane pod uwagę w żadnych zestawieniach i raportach,
 • niebieski – oznacza dokumenty zaksięgowany.

Lista faktur

Oprócz standardowych przycisków (opisanych tutaj) w oknie znajdują się:

 – księgowanie do księgowości kontowej. Program pozwala na księgowanie zaznaczonych dokumentów na konta księgowe. Księgowanie odbywa się za pomocą wcześniej zdefiniowanych schematów księgowych. Zasady księgowania opisane są tutaj .

 – utworzenie wydania magazynowego (WZ, RW lub WKA) na podstawie Faktury Sprzedaży (opcja dostępna w modułach Handel, Handel Plus).

 – Przenieś do rejestru VAT. Przycisk zapisuje wskazane (zaznaczone myszką) faktury do rejestru VAT. Program przed zapisem pyta o nazwę rejestru, w którym mają znaleźć się przenoszone dokumenty. Zasady przenoszenia do rejestrów VAT opisane są tutaj.

 – korekta faktury. Przycisk umożliwia skorygowanie faktury. Standardowo naciśnięcie opisywanej ikony zaproponuje całkowity zwrot do wskazanej kursorem faktury Pod przyciskiem strzałki rozwija się menu dostępnych w programie korekt.

 – eksport faktur w formacie Comarch EDI. Z poziomu programu istnieje możliwość wysyłania faktur do systemu Comarch EDI. Przycisk pojawia się tylko w sytuacji, gdy użytkownik posiada wykupioną opcję. Opis funkcji znajduje się tutaj .

Formularz faktury, który pojawi się na ekranie po naciśnięciu na liście przycisku Dodaj lub wciśnięciu klawisza <INS>, podzielony jest na pięć zakładek: Ogólne, Kontrahent, Płatności, Dokumenty i Atrybuty.

 – Operacje seryjne umożliwiające dodawanie/ usuwanie/ zmianę atrybutów dokumentu oraz atrybutów JPK.

Zasady dotyczące obsługi listy, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu listy do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj. Ponadto listę zawęzić można zgodnie z kryteriami filtra zaawansowanego:

Filtr dla listy Faktur Sprzedaży

Zasady obsługi filtra: 

 • Tak – wyszukane zostaną pozycje spełniające warunek
 • Nie – wyszukane zostaną pozycje, które nie spełniają warunku
 • Tak i Nie – warunek nie będzie uwzględniony podczas wyszukiwania

Przykład
W zależności od zaznaczeń program wyszukuje faktury np. zaksięgowane lub te, które jeszcze nie zostały zapisane w rejestrze VAT. Jeśli chcemy aby podczas wyszukiwania status zaksięgowany nie był brany pod uwagę – należy zaznaczyć oba pola . Wtedy podczas wyszukiwania wyszukiwane będą zarówno faktury zaksięgowane jak i nie.