Pytanie ID 24170 „Zmieniono wypłatę z rozliczeniem w walucie obcej dla pracownika oddelegowanego. Należy wykonać przeliczenie podstaw składek ZUS i podatków. Czy powrócić do edycji formularza wypłaty w celu wykonania przeliczenia?”

Pytanie pojawia się po dokonaniu ręcznej korekty elementu wypłaty i wciśnięciu dyskietki do zapisu wypłaty. W celu kontynuowania operacji należy dokonać przeliczenia podstaw i kwot składek i podatku. Służy do tego ikona o nazwie ‚Przelicz podstawy składek i podatków za okres oddelegowania’ znajdująca się w prawej części okna. Wybranie opcji ‚Tak’ powoduje powrót do formularza wypłaty w celu przelicznia, wybranie opcji ‚Nie’ – wyjście z formularza wypłaty bez zapisywania dokonanych zmian.