Transakcje zwolnione z akcyzy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Transakcje zwolnione z akcyzy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Transakcje zwolnione z akcyzy

W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych zarówno do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej. W związku z tym na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Handlowe] znajdują się parametry Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe oraz Finalny nabywca węglowy.

Parametr Finalny nabywca węglowy służy do wyfiltrowania na Ewidencji wyrobów węglowych tych transakcji, które dotyczą podmiotów będących finalnymi nabywcami węglowymi.

Obydwa parametry są przenoszone na dokumenty, gdzie z poziomu zakładki [Kontrahent] możliwa jest ich zmiana.

W przypadku, kiedy na Przyjęciu Zewnętrznym/ Przyjęciu Wewnętrznym/ Rozchodzie Wewnętrznym czy Wydaniu Zewnętrznym (w przypadku, kiedy WZ ma stanowić dokument dostawy a nie powiązana z WZ Faktura Sprzedaży) wybrany jest kontrahent, który ma zaznaczony parametr Zwolnienie z akcyzy, na formularzu dokumentu pojawia się zakładka [Dostawa]. Dla dokumentu w buforze dane znajdujące się na tej zakładce podlegają edycji. W przypadku dokumentu zapisanego na stałe, aby można było edytować dane należy w Konfiguracji firmy/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Parametry] zaznaczyć Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok.

Dla dokumentów rozchodowych WZ/RW

Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych – domyślnie przenoszony z Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Akcyza-wyroby węglowe.

Data rozpoczęcia przemieszczania wyrobów węglowych – domyślnie przenoszona z pola Data wydania z zakładki [Ogólne] dokumentu WZ/RW.

Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych – domyślnie przenoszony adres Odbiorcy z zakładki [Kontrahent] dokumentu WZ/RW. Po zmianie odbiorcy na dokumencie, adres jest aktualizowany.

Data odbioru wyrobów węglowych – domyślnie data przenoszona z pola Data wydania z zakładki [Ogólne].

Powyższe informacje są przenoszone na wydruk Dokumentu dostawy (opisany szczegółowo w rozdziale Dokument dostawy).

Dla dokumentów przychodowych PZ/PW:

Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych – adres przenoszony z Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Akcyza‑wyroby węglowe.

Data odbioru wyrobów węglowych – domyślnie przenoszona z pola Data przyjęciazakładki [Ogólne] dokumentu PZ/PW.

Aktualizacja parametru Zwolnienie z akcyzy i Finalny nabywca węglowy na zapisanych dokumentach

Wywołanie funkcji Aktualizacji danych kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie spowoduje aktualizację parametrów na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent] zgodnie z ustawieniem tego parametru na karcie kontrahenta, dla którego wystawiono dokument. Funkcja Aktualizacji danych kontrahenta jest dostępna na liście dokumentów pod prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu parametru Aktualizacja kontrahenta na dokumencie na karcie operatora – Konfiguracja programu/Użytkowe/Operatorzy, zakładka [Parametry].

Dokument dostawy

Warunkiem zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym jest m.in dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów, a także uzyskanie na nim potwierdzenia dostarczenia tych wyrobów odbiorcy.

W programie wydruk dokumentu dostawy wyrobów węglowych jest dostępny z poziomu formularzy dokumentów Wydania Zewnętrznego i Rozchodu Wewnętrznego:

  • Akcyza (GenRap) – Dokument dostawy, Dokument dostawy – Duplikat. 

 

Aby informacja o przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia drukowała się na dokumencie, należy na zakładce [Akcyza] pozycji dokumentu wskazać atrybut i określić jego wartość. Aby atrybut przenosił się automatycznie, należy na formularzu kontrahenta, na zakładce [Atrybuty] wybrać atrybut ustawiony w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglow. Jeżeli dla atrybutu określono wartość, to zostanie ona przeniesiona automatycznie na zakładkę [Akcyza] pozycji dokumentu.

Uproszczony dokument dostawy

Z poziomu dokumentów Wydania Zewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego, korekt ilości WZ, RW dostępny jest wydruk Akcyza (GenRap)/Dokument dostawy uproszczony. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy, uproszczony dokument dostawy może być stosowany przy sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego.

Na wydruku ilość wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy jest wykazywana w kg.

W polu Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia drukowana jest wartość atrybutu pozycji dokumentu z zakładki [Akcyza] dostępnej na formularzu pozycji dokumentu.

Dokument dostawy – Faktura VAT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy, dokumentem dostawy może być Faktura VAT, jeżeli zawiera nazwę, kod CN i ilość wyrobów węglowych, ich przeznaczenie uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego wyroby węglowe lub osoby reprezentującej ten podmiot oraz podpis podmiotu odbierającego te wyroby lub osoby reprezentującej ten podmiot, potwierdzający ich odbiór i przeznaczenie. W związku z powyższym na zakładce [Kontrahent] formularza Faktury Sprzedaży dostępny jest parametr FA w ewidencji węglowej, który należy zaznaczyć, jeśli FA ma stanowić dokument dostawy. Po zaznaczeniu parametru, Faktura będzie uwzględniana w Ewidencji Wyrobów Węglowych. Po zaznaczeniu FA w ewidencji węglowej, na formularzu pozycji Faktury, na zakładce [Akcyza] pojawia się atrybut dotyczący zwolnienia z akcyzy, którego wartość jest drukowana na Fakturze.

Pojawia się również dodatkowa zakładka [Dostawa], na której dostępne są informacje:

Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych – domyślnie przenoszony z Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Akcyza-wyroby węglowe.

Data rozpoczęcia przemieszczania wyrobów węglowych – domyślnie przenoszona z pola Data sprzedaży z zakładki [Ogólne] dokumentu FA.

Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych – domyślnie przenoszony adres Odbiorcy z zakładki [Kontrahent] dokumentu FA. Po zmianie odbiorcy na dokumencie, adres jest aktualizowany.

Data odbioru wyrobów węglowych – domyślnie data przenoszona z pola Data sprzedaży z zakładki [Ogólne].

W przypadku Faktury zapisanej na stałe, aby można było edytować dane na zakładce [Dostawa] należy w Konfiguracji firmy/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Parametry] zaznaczyć Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok.

Wydruk Faktury Sprzedaży (w PLN oraz w walucie obcej):

Na wydruku Faktury stanowiącej dokument dostawy, w nazwie wyrobu węglowego drukowany jest kod CN i przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Uwaga
Jeżeli Faktura Sprzedaży stanowi dokument dostawy, na skojarzonym Wydaniu Zewnętrznym nie są dostępne dane do dokumentu dostawy

Korekta ilości do WZ/RW – dokument dostawy

Na korekcie ilości do WZ/RW wystawionych dla kontrahenta zwolnionego z akcyzy znajduje się zakładka [Dostawa]. Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych, Adres miejsca odbioru wyrobów węglowychdomyślnie przenoszone są z korygowanego dokumentu WZ/RW.

Data rozpoczęcia przemieszczania wyrobów węglowych, Data odbioru wyrobów węglowychdla WZ domyślnie ustawiane są zgodnie z wartością pola Data korektyzakładki [Ogólne] dokumentu korekty, dla RW zgodnie z Datą wystawienia.

Dla dokumentu w buforze powyższe dane podlegają edycji. W przypadku dokumentu zapisanego na stałe, aby można było edytować dane należy w Konfiguracji firmy/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Parametry] zaznaczyć Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok.

Z poziomu formularza korekty ilości WZ/RW dostępny jest wydruk Akcyza – Dokument dostawy, Akcyza (GenRap) – Dokument dostawy, Dokument dostawy w pionie, Dokument dostawy obow. od 20.09.2013r., Dokument dostawy – duplikat. Wydruk duplikatu oparty jest o wzór dokumentu dostawy obowiązujący od 20.09.2013 r. Na wydruku w polu Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia drukowana jest informacja: Zwrot wyrobów węglowych.

Ewidencja wyrobów węglowych

W programie Ewidencja wyrobów węglowych jest dostępna z poziomu menu Handel/Inne/Ewidencja wyrobów węglowych.

Ewidencja wyrobów węglowych

Na zakładce [Wyroby wydane] ewidencja zawiera informacje o sprzedanych/zużytych wyrobach węglowych na podstawie dokumentów FA/WZ i RW dla których wystawiono dokumenty dostaw.

Na zakładce [Wyroby przyjęte] ewidencja zawiera informacje o wyrobach węglowych na podstawie dokumentów PZ i PW.

Na formularzu Ewidencji wyrobów węglowych znajdują się parametry:

  • RW, FA, WZ – pozwalają na wyświetlenie typów dokumentów wskazanych przez Operatora.
  • Zwolnione, Opodatkowane – pozwalają na wyświetlenie dokumentów zwolnionych lub nie. Niezależnie od zaznaczenia na wydruk ewidencji przeniesione zostaną tylko dokumenty zwolnione.
  • Pomijaj dokumenty dostawy dla ilości zwolnionej nieprzekraczającej 200 kg – pozwala na pominięcie w zestawieniu dokumentów, na których suma wyrobów węglowych jest nie większa niż 200 kg.
  • Dokumenty tylko dla finalnych nabywców węglowych. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony i pozwala na wyświetlenie wyłącznie dokumentów dla finalnych nabywców węglowych. Po wyłączeniu parametru na liście zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty zwolnione z akcyzy, które spełniają pozostałe ustawienia filtra.

Dla ewidencji wyrobów węglowych dostępny jest wydruk Zestawienie dokumentów dostaw (GenRap)/ Wzór standard:

Tytuł wydruku – Zestawienie dokumentów dostawy wyrobów węglowych.

Za okres – okres jest przenoszony na wydruk z pól Data dokumentu od.. do ustawionych w ewidencji, należy pamiętać, aby ustawić odpowiedni zakres dat.

Wydruk zawiera listę dokumentów dostaw wyfiltrowanych w ewidencji (kolumny: Lp., Nr dokumentu, Data wystawienia, Nazwa kontrahenta).

Podczas wykonywania wydruku można zaznaczyć parametr Pozycje dokumentów dostaw. Wówczas na wydruku pod każdym dokumentem drukowana jest lista wyrobów węglowych wykazanych na dokumencie dostawy. Dla każdej pozycji drukowana jest Nazwa towaru, Kod CN, Ilość w kg, Wartość opałowa.

Dodatkowo na wydruku znajduje się tabela, w której drukowana jest sumaryczna sprzedaż towarów węglowych wg kodów CN.

Dla wyrobów wydanych i przyjętych dostępny jest wydruk ewidencji zawierający:

  • dla wyrobów wydanych: Nr dokumentu dostawy (numer WZ/RW), Datę wystawienia WZ/RW, Datę wysłania wyrobu węglowego, Dane odbiorcy, Nr faktury/paragonu (skojarzonego z WZ), Nazwę wyrobu, Kod CN, Ilość w kg, Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, Miejsce odbioru wyrobu węglowego, Datę odbioru.
  • dla wyrobów przyjętych: Datę otrzymania (data odbioru wyrobu węglowego pobierana z zakładki Dostawa dokumentu PZ/PW), Nazwę wyrobu, Kod CN wyrobu, Numer dokumentu dostawy (numer PZ/PW), Datę dokumentu (PZ/PW), Dane wystawcy dokumentu, Adres miejsca odbioru (pobierany z zakładki Dostawa dokumentu PZ/PW), JM (jednostka miary wyrobu z dokumentu PZ/PW), Ilość w kg.

Dostępny jest też wydruk: Wzór z sumą ilości, na którym dodatkowo drukowane jest podsumowanie ilości sprzedanej zwolnionej oraz opodatkowanej.