Zawarcie umowy zlecenie ze zleceniobiorcą będącym pracownikiem innej firmy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Zawarcie umowy zlecenie ze zleceniobiorcą będącym pracownikiem innej firmy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Zawarcie umowy zlecenie ze zleceniobiorcą będącym pracownikiem innej firmy

  1. Jeśli zleceniobiorcy nie ma na liście wszystkich pracowników musimy go wprowadzić do bazy,
  2. należy wejść w Kadry i wyświetlić listę wszystkich pracowników (jest to najbezpieczniejsza z list, pokazuje wszystkie osoby wpisane do bazy),
  3. kliknąć przycisk Dodaj (klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem mysz), otworzy się Formularz danych kadrowych pracownika,
  4. pierwszym polem, na którym ustawi się kursor jest Akronim (kod) zleceniobiorcy. Jest to pole alfanumeryczne, 11 znakowe i wymagalne. Należy pamiętać, że jest to pole unikalne. Program nie pozwoli zapisać więcej niż jednej osoby z danym akronimem (dotyczy to również zapisów historycznych). Kolejnymi wymagalnymi polami są nazwisko i imię zleceniobiorcy (tak wypełniony formularz można już zapisać, ale osoba będzie widoczna tylko na liście osób Bez zatrudnienia). Kolejno uzupełniamy pozostałe dane identyfikacyjne zleceniobiorcy: adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL i NIP, konto, urząd skarbowy, czyli uzupełniamy dane zawarte na zakładce [Nr ident./podatki] . Dane te nie mają wpływu na wartość wypłaty, są one niezbędne w celu poprawnego wypełnienia deklaracji rozliczeniowych.
  5. nie wypełniamy danych zawartych na zakładce [Ubezpieczenia (etat).],
  6. podświetlając kursorem tą osobę (lista osób Bez zatrudnienia lub Wszyscy) naciskamy przycisk Lista umów pracownika  – lista jest pusta, ponieważ z tą osobą nie zawieraliśmy dotąd żadnej umowy.
  7. Po wywołaniu formularza umowy (przycisk Dodaj , klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem mysz) musimy określić dokument (odpowiada za symbol i numer umowy), czas trwania umowy, rodzaj umowy (wybieramy odpowiednią pozycję deklaracji PIT) i kwotę. Tutaj też decydujemy o sposobie liczenia umowy (od brutto – podajemy początkowa kwotę, program wyliczy podatek, składki i kwotę do wypłaty lub od netto – na podstawie podanej kwoty do wypłaty program wylicza wartość brutto umowy),
  8. na zakładce [Ubezpieczenia] wybieramy z listy kod tytułu ubezpieczenia. Po zaakceptowaniu tego kodu, program podpowie rodzaje ubezpieczeń oraz daty przystąpienia do ubezpieczeń. Umowy zlecenia należy zgłaszać do ubezpieczeń (zaznaczać, jakim podlega ubezpieczeniom) tylko z poziomu: Formularz umowy zakładka [Zgłoszenie].

Uwaga
Dla zleceniobiorcy podlegającego ubezpieczeniom, któremu oprócz umowy będą wypłacane zasiłki ZUS bądź dodatki/potrącenia, należy dodatkowo uzupełnić kod tytułu ubezpieczenia na formularzu pracownika, żeby  wszystkie wypłacane elementy były prawidłowo wykazane na deklaracjach ZUS.