Article Category: Biuro Rachunkowe - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Czas pracy

Informacje znajdujące się w tej części związane są z funkcją Rejestrator czasu pracy, z której można skorzystać użytkując moduł Biuro Rachunkowe

W tym miejscu zapisywane są kolejne sesje użytkownika, podczas pracy z programem Comarch ERP Optima, ewidencjonowane przez Rejestrator czasu pracy. W oknie widoczne są informację o pracy poszczególnych operatorów w zadanym przedziale czasowym

Lista sesji składa się z następujących kolumn:

 • Firma – informacja o firmie, która jest obsługiwana przez użytkownika,
 • Rozpoczęcie, zakończenie – informacja o dacie i godzinie pracy użytkownika,
 • Typ – określa sposób w jaki był rejestrowany czasu pracy w danej sesji:
 • A – oznacza, automatyczne rejestrowanie czasu pracy,
 • R – oznacza, że czas pracy został zarejestrowany ręcznie

Na liście dostępne są następujące przyciski:

 – umożliwia dodanie nowej sesji,

 – służy do podglądu i edycji czasu pracy,

 – pozwala na usunięcie wcześniej zarejestrowanego czasu pracy.

Lista zarejestrowanych sesji czasu pracy

Dodawanie, modyfikacja czasu pracy odbywa się poprzez uzupełnienie formularza zatytułowanego Czas pracy. Formularz ten zawiera następujące pola:

Operator – pole nie podlegające edycji,

Firma – można wpisać firmę z ręki lub klikając w przycisk Firma wybrać z listy,

Kategoria – jest to pole wymagane, ale nie uzupełniane z automatu, by użytkownik świadomie przy uzupełnianiu ręcznym sesji wybrał z listy odpowiednią kategorię,

Rozpoczęcie – dwie kontrolki: data i godzina,

Zakończenie – dwie kontrolki: data i godzina, przy czym data i godzina zakończenia musi być starsza niż Rozpoczęcia,

Ręczna – check zaznaczony – sesja ręczna, brak checka – sesja automatyczna.

Dostępne są również przyciski: Zachowaj zmiany – , Anuluj zmiany.

Formularz sesji czasu pracy
Parametry

Baza firmowa Biura Rachunkowego – w tym miejscu należy wskazać, która baza danych jest firmową bazą Biura Rachunkowego. Po wybraniu bazy danych, w tej bazie danych, będzie można przypisać do karty kontrahenta (Klienta Biura Rachunkowego) odpowiadającą mu bazę danych.

Katalog dla kopii bezpieczeństwa baz danych – w tym miejscu należy wskazać katalog, w którym automatycznie będą zapisywane kopie bezpieczeństwa podczas procesu archiwizacji i konwersji baz danych w module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

Katalog IBARD do przechowywania kopii elektronicznych wydruków udostępnianych do BI Point – w tym polu istnieje możliwość wskazania folderu w Comarch IBARD służącego do przechowywania kopii elektronicznych wydruków udostępnianych w BI Point. Plik z wydrukiem udostępniany do BI Point jest zapisywany w archiwum wydruków na Comarch IBARD i udostępniany Klientowi Biura Rachunkowego.
Atrybuty

Atrybuty to lista klas informacji charakteryzujących bazę danych znajdującą się w programie Comarch ERP Optima i które będą widoczne w module Biuro Rachunkowe. Każda z tych klas informacji jest przypisana do określonej kategorii (grupy) informacji.

Formularz atrybutu składa się z zakładki [Ogólne], na której znajdują się następujące pola:

 • Nazwę – nazwa atrybutu,
 • Opis – opis atrybutu,
 • Grupa– grupa, do której przypisany jest dany atrybut,
 • Typ – określa w jaki sposób będzie wyrażona informacja. Może być to: Tekst, Lista, Lista SQL, SQL-BazaBR, SQL-Konfiguracja, SQL-Firma,
 • Format – może przyjmować wartości: Tekst; Notatka; Data; 1234;1234.56;1234.5678, Telefon, E-mail, Strona WWW,
 • Wartość domyślna – umożliwia, przypisanie dla danego atrybutu wartości domyślnej.

Dodatkowo istnieje możliwość zaznaczenia parametru:

 • Wartości miesięczne – decyduje, czy dana informacja jest istotna w ujęciu miesięcznym,
 • Pamiętaj historie zmian – zaznaczenie spowoduje, ze wszystkie zmiany dokonywane przez użytkownika będę zapamiętywane i widoczne dla użytkownika,
 • Nieaktywny– oznacza, ze atrybut przestanie być wyświetlany w module Biuro Rachunkowe.

Jeśli na zakładce [Ogólne] zostanie wybrany TYP atrybutu: Lista, Lista SQL, Wartość SQL wówczas na formularzu atrybutu dostępna jest druga zakładka. Dla określonych TYPOW pojawia się następujące zakładki:

 • [Lista]Pozycje listy, na której można zdefiniować możliwe wartości atrybutu.
 • [Lista SQL], [SQL] – BazaBR, SQL-Konfiguracja, SQL-Firma – SQL, na której można wpisać zapytanie SQL.
Kategorie czasu pracy

Użytkownik określa rodzaje zadań, jakie będą wykonywane w biurze rachunkowym. Definiowanie kategorii polega na wskazaniu Kodu, Nazwy kategorii oraz przypisaniu stawki godzinowej za określony rodzaj czynności.
Grupy Atrybutów

Jest to lista wyświetlająca zdefiniowane grupy atrybutów. Grupy porządkują pewne informacje znajdujące się w bazie danych lub opisujące bazę danych.

Lista grup atrybutów w konfiguracji pozwala na dodawanie nowych lub usuwanie istniejących grup (pod warunkiem, że do grupy nie są przypisane żadne atrybuty).