1

Rozliczenie roczne CIT-8

Wzory deklaracji rocznej CIT-8(25) i załączników: CIT-8/O wzór 12, CIT-ST wzór 7, CIT-ST/A wzór 5, CIT-D wzór 5, CIT/BR wzór 3 są dostępne na liście zaliczek na CIT-8. Aby przygotować powyższą deklarację należy z poziomu Zaliczek na CIT-8, z rozwijalnego menu , znajdującego się obok ikony , wybrać opcję Deklaracja roczna CIT-8 wersja 25. Następnie za pomocą ikony  istnieje możliwość przeliczenia deklaracji. Obliczenia są na podstawie zestawienia systemowego CIT-8, skąd pobierane są przychody i koszty okresu obrachunkowego oraz zaliczek miesięcznych/kwartalnych, skąd pobierane są dokonane w ciągu roku odliczenia od dochodu i podatku.

Formularz składa się z  pięciu lub siedmiu zakładek, których nazwy są odzwierciedleniem poszczególnych sekcji na oryginale deklaracji CIT-8.

Zakładka 1 – [Sekcja A-C]

W części Ogólne zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Uwaga
Przy obliczaniu należy sprawdzać, czy wyświetlony okres jest zgodny z Konfiguracją firmy/Księgowość/Okresy obrachunkowe

Dotyczy wersji: 2018.1.1

Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze księgi handlowej.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza deklarację przed skasowaniem i zmianami.

Cel złożenia formularza – zaznaczenie odpowiedniego pola będzie miało swoje odzwierciedlenie na wydruku deklaracji.

Podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 ustawy w roku podatkowym – parametr ten jest potrzebny dla prawidłowego wykazania sekcji G, H i I, J na CIT-8 (domyślnie niezaznaczony).

Uwaga
Jeśli na pierwszej zakładce zaznaczono opcję TAK w parametrze Podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 ustawy w roku podatkowym, to sekcje G,H i I, J są nieaktywne.

Podatnik był obowiązany do sporządzenie dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – domyślnie parametr nie jest zaznaczony, w razie potrzeby należy wybrać odpowiednią opcję.

Informacje o załącznikach – należy w odpowiednich polach ustalić właściwą liczbę składanych załączników. Pola z ilością załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR są automatycznie uzupełniane.

Wprowadził, Zmodyfikował – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia deklaracji oraz daty tych operacji.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji za wybrany rok, deklaracja może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Zakładka 2 – [Sekcja D]

Po przeliczeniu deklaracji na tej zakładce wyświetlane jest zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu i straty.

Zakładka 3 – [Sekcja E-F]

Zawiera kwoty odliczeń podatnika od dochodu oraz wartość podatku należnego. Na formularzu nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzenia odliczeń – kwoty odliczeń są pobierane z CIT-8/O.

Zakładka 4 – [Sekcja G-I]

Zawiera informacje o wysokości należnych zaliczek miesięcznych i kwartalnych oraz informacje o wysokości zobowiązania podatkowego, podatku po odliczeniach, kwocie do zapłaty lub kwocie nadpłaty.

Zakładka 5 – [Sekcja J-L]

Zawiera informacje o innych zobowiązaniach podatkowych, a także dane osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku i datę wypełnienia zeznania.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystających z ulg i odliczeń podatkowych, wypełniając swoje zeznanie roczne, muszą dodatkowo wypełnić załącznik CIT-8/O. Formularz ten należy wypełnić razem z zeznaniem rocznym. Wszelkie odliczenia wskazane w załączniku CIT-8/O przenoszone się do zeznania rocznego podatnika.

Zakładka [Załączniki]

Zakładka ta jest widoczna na deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 liczonej za rok 2014 i wersjach późniejszych. Zakładka ta jest ukrywana jeśli deklaracja liczona jest za okresy wcześniejsze np. gdy okres obrachunkowy kończy się w roku 2013 lub wcześniejszym. 

Z poziomu zakładki [Załączniki] można naliczyć załączniki:

 • CIT-8/O wzór 12 – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
 • CIT-ST wzór 7 – Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
 • CIT-ST/A wzór 5 – Informacja o zakładach (oddziałach).
 • CIT-D wzór 5 – Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.
 • CIT/BR wzór 3 – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Załączniki CIT-ST oraz CIT-ST/A

Przeliczając deklarację CIT-8 automatycznie naliczą się załączniki CIT-ST i CIT-ST/A jeżeli użytkownik uzupełni listę zakładów dostępną pod ikoną . Formularz zakładu zawiera dane adresowe, informacje o ilości zatrudnionych, datę rozpoczęcia działalności oraz możliwość wskazania czy ma być uwzględniony na załączniku CIT‑ST oraz CIT-ST/A. Na formularzu istnieje również możliwość skorzystania z wyszukiwarki kodów gmin dostępnej na stronach GUS.

Dodawanie zakładu (oddziału)

Załączniki CIT-ST i CIT-ST/A można również dodać ręcznie bezpośrednio z zakładki [Załączniki]. Warunkiem dodania załącznika CIT-ST/A jest istnienie co najmniej jednego załącznika CIT-ST na zakładce [Załączniki]. Nie ma możliwości zapisania niewypełnionego załącznika CIT-ST lub CIT-ST/A

Załącznik CIT-ST – wzór 7

Uwaga
Na załączniku CIT-ST oraz CIT-ST/A numer REGON musi zawierać 9 lub 14 cyfr, natomiast Kod gminy – 7 cyfr, nie jest natomiast sprawdzana poprawność wprowadzonych danych.

Załącznik CIT-D

Załącznik CIT-D można dodać tylko ręcznie z poziomu zakładki [Załączniki]. Należy uzupełnić na nim informacje o otrzymanych i przekazanych darowiznach.

Załącznik CIT-D – wzór 5, zakładka 1

Załącznik CIT-D – wzór 5, zakładka 2

Uwaga
Na załączniku CIT-D w poz. 23. Kwota ogółem otrzymanych darowizn, Użytkownik powinien ręcznie wpisać właściwą kwotę (nie mniejszą niż suma kwot z poz. 24, 25 i 26 z wszystkich załączników CIT-D).

Załącznik CIT-D – wzór 5, zakładka 3

Załącznik CIT-8/O

Załącznik CIT-8/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku można dodać z poziomu zakładki [Załączniki].

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 1

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 2

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 3

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 4

Załącznik CIT-BR

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT-BR do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/BR, zakładka 1 A-B

Załącznik CIT/BR, zakładka 3 CIT/BR D.2-D.3

Wybór w poz. 26 Badania naukowe opcji nie lub odznaczenie w poz. Rodzaj badań naukowych opcji badania podstawowe powoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji D ze wszystkich dodanych załączników CIT/BR. Zakładki: 2 CIT/BR C-D.1 oraz 3 CIT/BR D.2-D.3 są wtedy niewidoczne. Na liście załączników pozostaje jeden załącznik CIT/BR. Pozostałe są usuwane.

Do poz. 58 Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów poniesionych na B+R na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 23 załącznika CIT/BR Kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu. Wartość w poz. 23  oraz w związku z tym wartość w poz.: 19 i 21 na załączniku CIT/BR ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 55 Podstawa opodatkowania na deklaracji CIT-8.

Po obliczeniu i wypełnieniu niezbędnych pól, istnieje możliwość wydruku pełnej deklaracji CIT-8 oraz załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A oraz CIT/BR. Wydruk załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2014 lub późniejszym.  Wydruk załącznika CIT/BR jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2016 lub późniejszym.

Użytkownik ma możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. Dla korekty deklaracji istnieje możliwość wypełnienia załącznika ORD-ZU (zakładka na formularzu deklaracji rocznej CIT-8).

Istnieje także możliwość eksportu deklaracji rocznej CIT-8 wraz z  załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, i CIT‑ST/A i CIT/BR do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji CIT-8 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.
Przygotowanie danych do zaliczki na CIT-8 – Schemat postępowania

Wprowadzenie informacji na temat firmy będącej pierwszym źródłem dochodu podatnika oraz parametrów dla poprawnego wyliczenia zaliczki na CIT-8:

Nazwa działalności – Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT-8

Generowanie płatności – Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa.

Stawki podatkowe – Konfiguracja Firmy  Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe:

Utworzenie zmiennych systemowych pozwalających na przypisanie kont księgowych, z których czerpana jest informacja o przychodach, kosztach uzyskania przychodu oraz limitowanych kosztach reprezentacji i reklamy.

Tworzenie zmiennych systemowych odbywa się na poziomie Księgowość/ Zestawienia księgowe/ zakładka [Systemowe]. W bazach skonwertowanych z  wersji programu wcześniejszych niż 2018.2.1 dostępne są dwa zestawienia: Zestawienie do obliczenia zaliczki na CIT-8 (na podstawie którego liczone są korekty zaliczek na CIT-8 dodanych na wersjach formularzy wcześniejszych niż 20 oraz korekty deklaracji rocznych CIT-8) oraz  Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. W bazach firmowych dodanych w wersji 2018.2.1, dla których w oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy jako rodzaj prowadzonej działalności wybrano księgowość kontową generowane jest Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. Zestawienie o symbolu CIT-8 nie jest tworzone. Po ustawieniu kursora na Zestawieniu do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20 należy nacisnąć przycisk  Pozycje zestawienia, gdzie mamy możliwość wyboru opcji: Przychody, Przychody uzyskane poza terytorium RP, Koszty firmy (na terytorium RP), Koszty firmy (poza terytorium RP), Koszty reprezentacji i reklamy (limitowane), Przychody kapitałowe, Przychody kapitałowe uzyskane poza terytorium RP, Koszty kapitałowe (na terytorium RP), Koszty kapitałowe (poza terytorium RP).

Kolejny krok to przypisanie kont księgowych wraz z definicją kwoty. W tym celu należy ustawić się np. na pozycji Przychody i nacisnąć przycisk  Formularz pozycji lub kombinację klawiszy <CTRL>+<ENTER>, co otworzy formularz Pozycji zestawienia. Aby wybrać kwoty oraz konta musimy skorzystać z kreatora definicji, w tym celu naciskamy przycisk . Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się formularz zatytułowany Definicja kwoty. Udostępnia on narzędzia pozwalające na definiowanie wyrażeń.

Wizard Kwoty na pozycji zestawienia

Formularz Definicja kwoty wyposażono w nieedytowalne pole Kwota wyświetlające zdefiniowane przez użytkownika wyrażenie arytmetyczne oraz sekcje zatytułowaną Działanie arytmetyczne kolejnych definicji pozwalającą na budowanie wyrażenia. Sekcja zawiera:

 • Łącznik – sposób łączenia definicji w obrębie wyrażenia,
 • Współczynnik – przeliczenie wartości argumentu wg współczynnika,
 • Kwota – na przycisku widoczne są pozycje: Wartość, Funkcje kont, Zestawienie, Funkcje systemowe oraz Zapytanie SQL i Maska.

W przypadku definiowania dla CIT-8 wybieramy opcje Funkcje kont i, jeżeli definiujemy przychody – wybieramy obroty Ma, jeżeli koszty – obroty Wn, a następnie odpowiednie konto księgowe.

Uwaga
Aby nastąpiło zapamiętanie wyrażenia, po wypełnieniu pól: Łącznik, Współczynnik, Kwota, Argument należy wybrać przycisk .

Kolejny i ostatni krok to przeliczenie samej zaliczki na CIT-8.
Wyliczenie zaliczki na CIT-8

Uwaga
Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Konta księgowe, z których podczas wyliczania zaliczki na CIT-8  pobrane zostaną kwoty, należy uzupełnić z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe, zakładka [Systemowe]Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. niekompletnie przeniesione zapisy z rejestru VAT do księgi itp.) wyniki obliczeń będą różne od oczekiwanych. Na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne.

Aby obliczyć nową deklarację, należy na liście zaliczek na CIT-8 wcisnąć przycisk Dodaj  . Na formularzu zaliczki na CIT-8 znajdują się dwie zakładki, których nazwy są odwzorowaniem poszczególnych sekcji na oryginale formularza. Również numeracja pól odpowiada tej, która znajduje się na wzorze.

Uwaga
Podręcznik omawia formularz zaliczki na CIT-8 na podstawie wersji formularza 20. W przypadku wprowadzenia nowej wersji formularza, pewne dane (np. numery rubryk) mogą ulec zmianie.
 

Zakładka [CIT (C)] oraz [CIT (D-E)]

Przed wykonaniem obliczenia zaliczki należy na zakładce 1 uzupełnić informacje, takie jak rok i miesiąc zaliczki, sposób uwzględniania zapisów w buforze.

Zakładka 1 w części Ogólne zawiera następujące informacje:
Przed wykonaniem obliczenia zaliczki należy na zakładce 1 uzupełnić informacje, takie jak rok i miesiąc zaliczki, sposób uwzględniania zapisów w buforze.

Rok i miesiąc, za który zaliczka ma być obliczona.

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze księgi.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza zaliczkę przed skasowaniem i zmianami.

Obliczona przez, zatwierdzona przez – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia (zablokowania) zaliczki oraz daty tych operacji.

Za okres (od… do…) – pola numer 4 i 5, które pozwalają na określenie okresu, który ma być drukowany na formularzu. Do tej pory daty drukowały się zgodnie z okresem obrachunkowym ustawionym w konfiguracji, praktyka wykazała, że są przypadki, kiedy te daty powinny być różne. Zasady, jakie mają wpływ na ustalenie dat:

 • Data do – inicjalizuje się na ostatni dzień miesiąca/kwartału zaliczki,
 • Data od – inicjalizuje się na początek okresu obrachunkowego,
 • Użytkownik może zmienić datę, przy czym:
  • Data do – nie może być większa od ostatniego dnia miesiąca/kwartału deklaracji i mniejsza od pierwszego dnia miesiąca/kwartału zaliczki,
  • Data od – nie może być mniejsza od początku okresu obrachunkowego i większa od Daty do.

Uwaga
Zakres dat ma znaczenie tylko dla wydruku zaliczki na CIT-8, ponieważ dane pobierane są jak dotychczas miesięcznie lub kwartalnie.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie zaliczki na CIT-8 za wybrany miesiąc/kwartał, zaliczka może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu zaliczki, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia ilości dołączonych załączników CIT-8/O. Po zaznaczeniu CIT‑8/O (ustawieniu wartości różnej od zera) pojawiają się cztery dodatkowe zakładki [CIT-8/O(B)], [CIT-8/O(B)], [CIT-8/O(C-E)] i [CIT‑8/O(F-G)], gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia odliczeń od dochodu i od podatku oraz danych o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

Po przeliczeniu zaliczki na zakładce [CIT (C)] wyświetlane są następujące informacje – zestawienie przychodów, przychodów uzyskanych poza terytorium RP i kosztów uzyskania przychodu z podziałem na przychody i koszty z zysków kapitałowych oraz przychody i koszty z pozostałych działalności. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Uwaga
Jeżeli podatnik osiąga dochody z zysków kapitałowych oraz z pozostałych działalności (przychody przewyższają koszty) to przedmiotem opodatkowania będzie łączyny dochód. Jeżeli jednak – w następstwie prowadzonej działalności – podatnik uzyska dochód tylko z jednego ze źródeł, a w drugim poniesie stratę to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany z jednego źródła, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle. Tę stratę podatnik będzie mógł odliczyć w kolejnych latach w ramach tego samego źródła.

W przypadku okresu obrachunkowego rozpoczynającego się po 31.12.2017 r., jeżeli kwota w poz. 35. Podstawa opodatkowania = 0 to kwota w poz. 36. Strata wyliczana jest jako suma kwot z poz. 27 i 31, pomniejszona o kwotę z poz. 34. Jeżeli kwota w poz. 35 > 0 to kwota w poz. 36 jest równa kwocie z poz. 27. Kwoty w poz. 35 oraz 36 podlegają edycji.

Uwaga
Jeżeli w okresie obrachunkowym rozpoczynającym się po 31.12.2017 r. dodano zaliczki na CIT-8(19) to podczas liczenia w kolejnych miesiącach zaliczek na CIT-8(20) przychody i koszty z zaliczek w wersji 19 trafiają do przychodów i kosztów zgodnie z definicjami zawartymi w zestawieniu CIT-8_2018.

Na zakładce [CIT (D-E)] widoczne są kwoty odliczeń od dochodu, wykazywane na deklaracji CIT-8/O. Użytkownik nie ma możliwości wprowadzenia ich bezpośredniego na formularzu.

Zakładka [CIT (F-I)]

Na podstawie informacji w programie i odliczeń od dochodu na tej zakładce widoczne jest ustalenie wyliczenia należnego podatku zgodnie z obowiązującą stawką podatkową oraz ustalenie zobowiązania podatkowego.

Dodatkowo należy wprowadzić Inne zobowiązania podatkowe (sekcja G), jeżeli firma je posiada.
Zaliczka na CIT-8

Przygotowanie danych do zaliczki na CIT-8 – Schemat postępowania

Zaliczka na podatek dochodowy CIT jest składana miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od ustawienia parametru w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe:

Zaliczka na CIT-8 jest wyliczana na podstawie zapisów na kontach. Konta księgowe, z których pobrane zostaną kwoty, należy uzupełnić z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe, zakładka [Systemowe]Zestawienie do obliczenia zaliczki na CIT-8.

Lista zaliczek jest otwierana z menu przez wybór: Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 lub przez naciśnięcie przycisku Zaliczki na CIT-8 w menu Nawigacji Comarch ERP Optima: Księgowość.

Na liście zaliczek użytkownik ma przede wszystkim możliwość dodawania i obliczania nowych zaliczek, jak również przeglądania, ponownego przeliczania czy też całkowitego usuwania wcześniej obliczonych zaliczek. Dodatkowo, z poziomu listy użytkownik może zaksięgować za pomocą wzorca kwotę podatku Do zapłaty. Na liście znajdują się następujące informacje: Miesiąc i Rok zaliczki, Nazwisko i imię podatnika, Wersja formularza deklaracji, zgodnie, z którą została wyliczona zaliczka, Korekta – wartość w tym polu informuje o numerze kolejnym korekty, Data obliczenia zaliczki, Kwota należna z tytułu zaliczki, Status, określający stan zaliczki (obliczona lub zamknięta), e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji oraz Data wysłania deklaracji do systemu e‑Deklaracje.

Istnieje możliwość wyświetlania listy zaliczek tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Uwaga
Jeżeli zaliczka została zablokowana przed zmianami, wówczas jej zmiana ani usunięcie nie jest możliwe. W takim przypadku należy najpierw odblokować zaliczkę, korzystając z funkcji dostępnej w menu kontekstowym
Uproszczona zaliczka na CIT-8

Dotyczy wersji: 2018.1.1

Użytkownik ma możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT po zaznaczeniu na formularzu okresu obrachunkowego dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe parametru Zaliczki uproszczone na CIT.

Zaliczki uproszczone mogą być wpłacane w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w zeznaniu tym nie wykazano podatku należnego – w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli w żadnym z wymienionych lat podatnik nie wykazał podatku należnego to nie może opłacać zaliczek w uproszczonej formie. Zaliczek uproszczonych nie mogą także opłacać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w danym roku podatkowym. Zaliczki należy opłacać w okresach miesięcznych. Mali podatnicy, którzy stosują obniżoną stawkę podatku dochodowego (15%) również mogą korzystać z uproszczonej metody wpłacania zaliczek.

Na formularzu zaliczki użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie wyliczoną kwotę stanowiącą 1/12 podatku. Kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. Na podstawie wprowadzonej kwoty w Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie. Podczas zapisywania zaliczki (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu obrachunkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego okresu obrachunkowego.

Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej domyślnie podpowiada się kwota z ostatniej zaliczki.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby przeliczenia w tym okresie obrachunkowym zaliczki zwykłej pojawia się informacja: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną. Podczas próby zapisania formularza pojawia się komunikat: Nie można zapisać formularza deklaracji. Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną.

Podczas próby odznaczenia parametru Zaliczki uproszczone na CIT na formularzu okresu obrachunkowego, w którym dodano zaliczkę uproszczoną pojawia się komunikat: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie zaznaczono parametru Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby dodania w tym okresie obrachunkowym uproszczonej zaliczki pojawia się ostrzeżenie: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka uproszczona nie należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. W Konfiguracji: Firma /Księgowość /Okresy Obrachunkowe zaznacz parametr ‘Zaliczki uproszczone na CIT’ albo zmień formularz na zaliczki zwykłe.