Nabycie wewnątrzwspólnotowe

Cel ćwiczenia: wprowadzenie Faktury Zakupu w walucie obcej wraz z kosztami dodatkowymi

 • Kupujemy 10 szt. towaru w cenie 100 EURO. Kurs ręczny zadeklarowany na FZ wynosi
  1 EUR = 3.90 PLN.
 • Wprowadzamy Fakturę Zakupu od dostawcy zagranicznego:
  • numer obcy: 4444/2013
  • kontrahent: UNIA1 (kontrahent został zarejestrowany w poprzednim ćwiczeniu)
  • kategoria: zmieniamy na MAT.PODSTAWOWE (typ KOSZTY)
  • faktura liczona od: netto
  • waluta: EURO, kurs: ręczny 1 EUR = 3.90 PLN (na zakładce [Płatności])
  • towary: ROZDRABNIACZ 10 szt. w cenie zakupu 85 EURO
  • stawka VAT dla towaru automatycznie zmieniana jest na 0%
  • wartość faktury: 850 EURO
  • wartość w PLN: 3315 zł
 • W wyniku zatwierdzenia FZ (na trwałe, z zaznaczonym parametrem PZ):
  • w Preliminarzu płatności (rejestr BPH) powstaje płatność dla kontrahenta UNIA1 o wartości 850 EURO
  • na magazyn wprowadzany jest nowy zasób towaru ROZDRABNIACZ o wartości 3315 PLN
  • w chwili zatwierdzenia pojawia się tabela z aktualizowanymi cenami sprzedaży. Należy ją zaakceptować

Rejestrujemy koszty dodatkowe

Aby w wartość zakupionego towaru były wliczone dodatkowe koszty należy je uwzględnić wystawiając dokument Korekta graniczna/ Cło. Załóżmy, że w wartość towaru chcemy wliczyć koszt transportu.

 • Na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wprowadzonym wcześniej dokumencie zakupu (nabycie wewnątrzunijne).
 • Wciskamy przycisk strzałki widoczny obok przycisku Korekta faktury. Z menu wybieramy opcję Korekta graniczna/ Cło.
 • Uzupełniamy dane:
  • numer obcy: 123/2013/DOD
  • kontrahent: UNIA1
  • forma płatności: przelew
 • Wybieramy przycisk Cło i dla pozycji Koszt transportu uzupełniamy wartość 500 PLN i zmieniamy Wpływ na płatność na TAK. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego na Korekcie granicznej nie jest naliczany podatek VAT (stawka VAT 0%/ nie podlega jest pobierana z dokumentu źródłowego).
 • Zatwierdzamy dokument na trwałe.
 • W wyniku zatwierdzenia dokumentu:
  • w Preliminarzu powstaje odrębna płatność związana z dokumentem (po stronie rozchodu)
  • zwiększa się wartość towaru w magazynie. Można to sprawdzić podglądając na liście zasobów kartę towaru Rozdrabniacz, a następnie wybierając zakładkę [Zasoby]: widoczna jest jedna dostawa towaru 10 szt., o wartości 3815 PLN (wartość towaru w PLN 3315,00 powiększona o wartość korekty granicznej 500,00 PLN).

Tworzymy Fakturę Wewnętrzną Sprzedaży

 • Na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wprowadzonym właśnie dokumencie zakupu.
 • Wciskamy przycisk FSW– tworzona jest Faktura Wewnętrzna Sprzedaży.
 • Wartość na dokumencie FWS jest podana w PLN. Faktura Wewnętrzna Sprzedaży uwzględnia również koszty dodatkowe wprowadzone na Korekcie granicznej:
  • przeliczana jest cena jednostkowa towaru (381.50)
  • stawka VAT dla towaru pobierana jest z karty cennikowej (23%)

Uwaga
Wartość FWS jest w pełni edytowalna – można zmienić wyliczoną cenę netto towaru oraz jego wartość, jak również kwoty wyliczone w tabeli VAT (netto/ brutto/ VAT).

 • Zatwierdzamy dokument FWS na trwałe (odznaczony parametr Bufor, odznaczony parametr FWZ). Dokument jest dostępny na liście w menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne sprzedaży.
 • Faktura Wewnętrzna Sprzedaży:
  • nie ma wpływu na zasoby w magazynie
  • nie ma wpływu na płatności w module Kasa/Bank (nie tworzy płatności)
  • może zostać przeniesiona do Rejestru VAT sprzedaży

Tworzymy Fakturę Wewnętrzną Zakupu

W przypadku, gdy wszystkie warunki konieczne do odliczenia naliczonego wcześniej podatku VAT zostały spełnione – z listy dokumentów FWS można utworzyć Fakturę Wewnętrzną Zakupu (FWZ).

 • Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne sprzedaży.
 • Na liście Faktur Wewnętrznych Sprzedaży ustawiamy kursor na utworzonym dokumencie FWS.
 • Wciskamy przycisk FZW. Zostaje utworzona Faktura Wewnętrzna Zakupu.
 • Utworzony dokument FWZ jest identyczny jak Faktura Wewnętrzna Sprzedaży, na podstawie której powstał. Wartości na FWZ nie są edytowalne.
 • Zatwierdzamy Fakturę Wewnętrzną Zakupu (na trwałe). Dokument jest widoczny na odrębnej liście w menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne zakupu:
  • nie ma wpływu na zasoby w magazynie
  • nie ma wpływu na płatności w module Kasa/Bank (nie tworzy płatności)
  • może zostać przeniesiona do Rejestru VAT zakupu.
Wprowadzenie listy kategorii

Cel ćwiczenia: zdefiniowanie wykorzystywanych w firmie kategorii

 • Otwieramy menu Ogólne/ Kategorie.
 • Wprowadzamy kategorię ogólną kosztów (w oknie typ: Koszty).
  • Przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
   • Kod/Opis: KOSZTY INNE
   • Stawka VAT: 23%
   • Odliczenia: TAK
   • Rodzaj: Inne
  • Zatwierdzamy formularz.
 • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii KOSZTY INNE:
  • Ustawiamy kursor na kategorii ogólnej KOSZTY INNE i przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
   • Kod/Opis: ENERGIA
   • Stawka VAT: 23%
   • Odliczenia: TAK
   • Rodzaj: Inne
  • zatwierdzamy formularz
 • Wprowadzamy kategorię ogólną przychodów (w oknie na dole wybieramy typ: Przychody)
  • przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
   • Kod/Opis: PRZYCHODY
   • Stawka VAT: 23%
  • zatwierdzamy formularz
 • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii PRZYCHODY:
  • ustawiamy kursor na kategorii ogólnej Przychody
  • przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
   • Kod: SPRZED.TOWARÓW
   • Opis: Przychody ze sprzedaży towarów
   • Stawka VAT: 23%

Import danych o kategoriach z bazy DEMO:

 • Otwieramy menu Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych.
 • Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
  • nazwa firmy: DEMO
  • importowana lista: zaznaczamy KATEGORIE
 • Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie kategorii do bazy NOVA

Po zakończeniu importu jeżeli pojawi się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych, należy je zamknąć.
Dokumenty korygujące

Cel ćwiczenia: zwrot części towaru.

 • Należy wystawić Fakturę Sprzedaży:
  • dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD
  • płatną przelewem
  • 100 szt. towaru TUJE_3L
  • na kwotę brutto 922.50 zł.
  • Zaznaczony parametr WZ (towar jest zdejmowany z magazynu na podstawie dokumentu WZ)
 • Załóżmy, że kontrahent zwraca 20 szt. towaru. Musimy wystawić fakturę korygującą.
  • zaznaczamy na liście fakturę kursorem, a następnie wciskamy przycisk . Pojawia się formularz faktury korygującej
  • na fakturę korygującą przepisane są wszystkie informacje z dokumentu źródłowego: kontrahent i towary
  • forma płatności: PRZELEW
  • program proponuje zwrot całości towaru. Aby uzupełnić zwracaną ilość należy wyedytować formularz pozycji (przycisk lupki) i w pole ilość należy wpisać ilość zwracaną: -20. Zatwierdzamy formularz pozycji.
  • program wylicza wartość brutto faktury korygującej -184.50 zł.
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (nie do bufora)
 • Na liście pojawia się faktura korygująca. Ma ona status WZ – program automatycznie utworzył dokument WZ, który wprowadził zwracany towar do magazynu.
 • Konsekwencje w module Kasa/Bank:
  • w Preliminarzu płatności pojawił się planowany rozchód na kwotę 183.00 zł.
 • Dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD istnieją więc następujące nierozliczone płatności:
  • płatność za Fakturę Sprzedaży: 922.50 zł (przychód)
  • płatność za fakturę korygującą: 184.50 zł (rozchód)
 • Płatności te możemy ze sobą skompensować. W wyniku kompensaty otrzymamy kwotę jaka pozostaje jeszcze do zapłaty:
  • otwieramy formularz zdarzenia, które odpowiada fakturze źródłowej
  • z poziomu zakładki [Rozliczenia] wciskamy plusa
  • wyświetlona zostaje lista nierozliczonych płatności dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD
  • wybieramy zdarzenie związane z fakturą korygującą i zatwierdzamy wybór
  • faktura korygująca pojawia się jako dokument rozliczający
  • zatwierdzamy formularz zdarzenia.
 • W efekcie otrzymujemy następującą sytuację
  • faktura źródłowa jest częściowo rozliczona: pozostaje do rozliczenia jeszcze kwota 738 zł
   (wartość brutto 922.50 – skompensowana korekta 184.50 = 738.00 zł)
  • faktura korygująca znika z listy dokumentów nierozliczonych i jest widoczna na liście Rozliczone
  • kompensata jest też widoczna na formularzu faktury: kwota zapłacona to 184.50 (wartość kompensaty 184.50), pozostaje do zapłaty 738.00 zł
  • kompensata jest widoczna na formularzu faktury korygującej: zapłacono 184.50, pozostaje 0.
Wprowadzenie kontrahentów

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie kontrahenta w systemie

Zdefiniowanie grupy kontrahentów

 • Otwieramy System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Grupy kontrahentów.
 • Dodajemy grupę: ODB_FIRMY (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą)
 • Zatwierdzamy dane
 • Zamykamy konfigurację

Zarejestrowanie kontrahenta

 • Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci.
 • Dodajemy kolejnego kontrahenta:
  • kod: GALERIA
  • grupa: ODB_FIRMY (odbiorcy- firmy)
  • rodzaj: odbiorca
  • NIP: 111-111-11-11
  • nazwa: Galeria Kwiatów
  • adres: ul. Kwiatowa 33, 31-100 Kraków, woj. Małopolskie
  • kategoria: Przychody (typ kategorii: przychody)
 • Na zakładce [Płatności] ustalamy dane dotyczące płatności kontrahenta:
  • bank: BGŻ /KRAKÓW
  • rachunek: 90-20301459-1234123412341234
  • forma płatności: PRZELEW
  • termin płatności – 10 dni (ponieważ standardowy termin płatności dla formy przelew wynosi 7 dni aby z kontrahentem powiązać inny termin należy zaznaczyć parametr widoczny obok i w aktywne pole wpisać 10 dni)
 • Na zakładce [Handlowe] ustalamy dane dotyczące statusu kontrahenta
  • status: podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
 • Zatwierdzamy kartę – kontrahent pojawia się na liście.

Import danych o kontrahentach z bazy DEMO:

 • Otwieramy menu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.
 • Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
  • nazwa firmy: DEMO
  • importowana lista: zaznaczamy GRUPY KONTRAHENTÓW oraz KONTRAHENCI
  • równocześnie z importem kontrahentów przeprowadźmy również import listy urzędów (należy zaznaczyć dodatkowo pozycję URZĘDY). Lista urzędów będzie wykorzystana w dalszych ćwiczeniach.
 • Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie kontrahentów oraz urzędów do bazy NOVA.

Po zakończeniu importu jeżeli pojawi się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych, należy je zamknąć.

 
Deklaracja Intrastat

Cel ćwiczenia: wyliczenie deklaracji Intrastat

Konfiguracja

Aby w programie pojawiły się opcje związane z wyliczaniem deklaracji Intrastat należy uzupełnić informacje w konfiguracji systemu.

 • Otwieramy konfigurację programu z menu: System/ Konfiguracja (wcześniej należy zamknąć wszystkie inne okna w programie).
 • Wybieramy gałąź Firma/ Dane firmy/ Intrastat

Zaznaczamy parametr Intrastat i uzupełniamy informacje:

 • kod identyfikacyjny organu celnego: 350000 (wybieramy z listy)
 • wypełniający: Aleksander Olsza, tel. (12) 634-56-09, Kraków
 • kurs dla Instrastatu: podstawowy
 • Zatwierdzamy ustawienia.
 • Zamykamy konfigurację.

Kody CN

Aby wyliczyć deklarację Intrastat należy najpierw uzupełnić listę kodów CN wykorzystywanych w firmie.

 • Otwieramy menu Ogólne/ Inne/ Kody CN
 • Dodajemy nowy kod CN:
  • kod: 1111 11 11
  • opis: kod testowy
  • jednostka uzupełniająca: pusta
  • masa: zaznaczamy parametr
  • przy tak skonfigurowanym kodzie dla każdego towaru, do którego zostanie przypisany, wymagane będzie podanie masy dla jednej jednostki towaru.
 • Zatwierdzamy formularz. Kod zostaje dopisany do listy.

Towary

Dla towarów, które uczestniczą w obrocie z krajami Unii Europejskiej, należy uzupełnić informacje o kodzie CN.

 • Otwieramy menu Handel/ Zasoby.
 • Wybieramy towar KORA_S80 (podglądamy kartę towaru)
 • Na zakładce [Dodatkowe] uzupełniamy informacje związane z kodem CN:
  • kod CN: wpisujemy 1111 11 11 (można wybrać z listy dostępnej po wciśnięciu przycisku Kod CN ).
  • masa jednostkowa netto: 1 szt. = 50 kg
  • kraj pochodzenia: PL (wykorzystywany na deklaracjach przywozowych).
 • Zatwierdzamy kartę towaru.

Kontrahenci

W przypadku deklaracji Intrastat dla każdego dokumentu musi być przypisany kod transakcji. Kod taki można przypisać domyślnie dla kontrahenta na jego karcie – wtedy będzie on przenoszony na wszystkie dokumenty wystawiane dla tego kontrahenta.

 • Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci.
 • Wybieramy kontrahenta UNIA1 (założonego w poprzednich ćwiczeniach).
 • Na zakładce [Handlowe] widoczne jest pole Domyślny kod transakcji. Z rozwijanej listy wybieramy kod 11.
 • Zatwierdzamy kartę kontrahenta.

Transakcje

W ćwiczeniu wyliczona zostanie deklaracja wywozowa – dlatego wystawimy dokument rozchodu towaru dla kontrahenta wewnątrzunijnego.

 • Otwieramy listę Faktur Sprzedaży (menu Handel/ Faktury).
 • Dodajemy nowy dokument:
  • waluta: EURO, kurs BPH 1 EUR=3.95 PLN.
  • kontrahent: UNIA1
  • towary: KORA_S80 400 szt. w cenie 1.50 EUR
  • wartość: 600 EUR (2370 PLN).
 • Na zakładce [Dokumenty] proponowane są dane dla Intrastatu:
  • kod transakcji: 11 ( z karty kontrahenta)
  • kod kraju wysyłki: CZ (pobierany zawsze z numeru NIP kontrahenta)
  • data wywozu: pobierana z daty sprzedaży.
 • Zatwierdzamy fakturę.

Deklaracja Intrastat

Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:

 • są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego
 • mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju
 • uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji)
 • uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji

 

 • Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje Intrastat, na zakładce [Wywóz].
 • Dodajemy nową deklarację:
  • deklaracja za miesiąc: bieżący
  • pozostałe dane (kod organu celnego, osoba wypełniająca) wypełniane są na podstawie danych z konfiguracji
  • ikoną pioruna wyliczamy deklarację
  • spośród typów dokumentów wybieramy typ FA (deklaracja będzie wyliczana na podstawie Faktur Sprzedaży)
  • zatwierdzamy okienko Generuj Intrastat.
 • Program wylicza automatycznie pozycje na deklaracji:

Na deklaracji uwzględniona jest Faktura Sprzedaży, którą wystawiliśmy w poprzednim ćwiczeniu. Z faktury program pobiera kod kraju oraz kod transakcji, natomiast z karty towaru – jego kod CN. Wartość towaru zostaje przeliczona na PLN, wg wskazanego kursu, a następnie zaokrąglona do pełnych złotówek:

(600 EUR * 3.95 PLN = 2, 370.00 PLN)

 • Podglądnijmy wydruk deklaracji (z menu wyświetlanego pod przyciskiem Wydruk danych wybieramy: Deklaracja Intrastat/ Wzór standard/ Podgląd wydruku).
 • Na wydruku oprócz informacji widocznych po przeliczeniu pojawia się informacja o masie towaru (kod CN 111 11 11 ma zadeklarowane dodatkowe wyliczanie masy towaru). Ilość z faktury program mnoży przez przelicznik zadeklarowany dla tego towaru i na tej podstawie wylicza jego masę (na deklaracji wykazywana jest po zaokrągleniu do pełnych kilogramów).
Od zamówienia towaru do Faktury Zakupu

Scenariusz 1:  Od zamówienia towaru do Faktury Zakupu

 • Zamawiamy towar u dostawcy. W programie utworzony zostaje dokument ZD/000001/2008.
 • Ilość zamawianego towaru jest widoczna na liście zasobów w kolumnie Zamówienia. Wartość jest wyliczana w oparciu o ostatnią cenę zakupu.
 • Otrzymujemy dostawę towaru. Wtedy dokument ZD konwertujemy do dokumentu Przyjęcia zewnętrznego (zaznaczamy na liście, a następnie wciskamy przycisk Przekształcenie do PZ). Dokument ZD otrzymuje status PZ, co oznacza, że zamówienie nie jest już aktywne.
 • Powstaje dokument PZ w buforze. Na PZ należy uzupełnić:
  • numer obcy, czyli numer otrzymanego dokumentu od dostawcy
  • ostatecznie ustalić przyjmowaną ilość i wartość towaru.
 • Po zatwierdzeniu dokumentu PZ towar jest wprowadzany do magazynu.
 • Podczas zatwierdzania program pyta, czy wygenerować uzupełniający dokument zamówienia (jeśli ilości na dokumencie PZ zostały zmniejszone). Jeśli tak – na liście zamówień pojawi się nowy dokument ZD na brakującą ilość.
 • W chwili otrzymania Faktury Zakupu – dokument PZ konwertujemy do Faktury Zakupu. Na dokumencie FZ ustalamy m.in. formę i termin płatności.
 • Po zatwierdzeniu Faktury Zakupu w preliminarzu płatności powstaje odpowiednie zdarzenie lub, w przypadku płatności gotówką – zapis KW w raporcie kasowym.

Scenariusz 2 Zamawiany towar otrzymujemy w dwóch dostawach

 • Zamawiamy 100 szt. towaru. W systemie rejestrujemy ten fakt tworząc dokument ZD/000002/2008.
 • Zamówiona ilość 100 szt. jest widoczna w kolumnie Zamówienia.
 • Otrzymujemy towar T1. Okazuje się, że otrzymaliśmy teraz tylko 60 szt. towaru, natomiast brakujące 40 szt. zostanie dowiezione w ciągu dwóch dni. Faktura natomiast zostanie wystawiona na całość towaru.
 • Dokument zamówienia konwertujemy do dokumentu PZ. Na powstałym dokumencie przyjmowaną ilość zmieniamy ze 100 na 60 szt.
 • W chwili zatwierdzenia dokumentu PZ program pyta, czy utworzyć uzupełniający dokument zamówienia. Ponieważ pozostałe 40 szt. towaru dostaniemy w kolejnej dostawie – tworzymy takie zamówienie.
 • Przyjęte 60 szt. towaru zostaje wprowadzone do magazynu – odpowiednio zwiększa się ilość towaru.
 • Na liście Zamówień, dokument ZD/000002/2008 otrzymuje status W realizacji. Na formularzu zamówienia w kolumnie Zrealizowano dla towaru T1 widnieje liczba 60, w kolumnie Pozostaje – 40 szt. Ilość 40 szt. widoczna jest na liście zasobów w kolumnie Zamówienia
 • Po dwóch dniach otrzymujemy kolejną dostawę. Dokument ZD konwertujemy do PZ. Uzupełniamy numer obcy dokumentu. Po zatwierdzeniu PZ kolejne 40 szt. towaru zostaje wprowadzone do magazynu. Równocześnie usuwana jest ilość zamówiona a dokument ZD otrzymuje status Zrealizowano
 • Otrzymujemy również Fakturę Zakupu 100 szt. towaru. Aby utworzyć ją na podstawie wcześniej wprowadzonych dokumentów PZ:
  • zaznaczamy je na liście
  • wciskamy przycisk Utworzenie Faktury zakupu.
 • Na liście FZ pojawia się nowy dokument Ustalamy formę i termin płatności. Po zatwierdzeniu powstaje odpowiednie zdarzenie w Preliminarzu płatności, natomiast w przypadku płatności gotówką – generowany jest odpowiedni zapis KW.
Dostawa wewnątrzwspólnotowa

Cel ćwiczenia: wystawienie dokumentu sprzedaży w walucie obcej dla kontrahenta wewnątrzwspólnotowego.

Wprowadzamy kontrahenta wewnątrzunijnego na listę

 • Dodajemy nowego kontrahenta do listy (Ogólne/ Kontrahenci), zgodnie z podanymi informacjami:
  • kod: UNIA1
  • grupa: ODB_FIRMY
  • nazwa: Firma z Unii Europejskiej
  • NIP: CZ 1234-098
  • kategoria: PRZYCHODY
  • status: podmiot gospodarczy, wewnątrzunijny
  • forma płatności: PRZELEW_BPH (termin standardowy)
  • domyślna waluta: EUR
  • grupa cenowa: HURTOWA 3

Wprowadzamy dokument sprzedaży w walucie

 • Otwieramy nowy formularz faktury. Uzupełniamy zgodnie z podanymi informacjami:
  • kontrahent: UNIA1
  • forma płatności: PRZELEW_BPH
  • faktura liczona od: netto
 • Przed przystąpieniem do uzupełniania listy towarów uzupełniamy informację, w jakiej walucie wystawiana będzie faktura. W tym przypadku domyślnie pojawi się waluta EUR (domyślnie z karty kontrahenta). W przypadku, gdyby jednak dany kontrahent miał wskazaną domyślnie walutę inną niż EUR wówczas:
  • otwieramy zakładkę [Płatności]
  • symbol waluty: EUR
  • typ kursu: BPH
  • proponowany jest kurs z dnia poprzedniego w stosunku do daty wystawienia FA (zgodnie z ustawieniem w Konfiguracji):
  • 1 EUR = 3.95 PLN
 • Uzupełniamy listę towarów (zakładka [Ogólne]):
  • towar: PIŁA_ELEKTR 1 szt.
  • cena towaru: program proponuje cenę w EURO wyliczoną na podstawie ceny w PLN przypisanej kontrahentowi i podanego kursu BPH (56,00 / 3.95 ≈ 14,18)
  • wartość faktury wynosi: 14,18 EURO
  • stawka VAT dla towaru została automatycznie zmieniona na 0% (nie naliczamy podatku VAT na tym dokumencie)
 • Zatwierdzamy dokument na trwałe z automatycznie tworzonym dokumentem WZ (towar zostaje zdjęty z magazynu).

Współpraca z modułem Kasa/Bank (różnice kursowe)

 • W Preliminarzu płatności powstało zdarzenie planujące przychód na kwotę 14,18 EURO
  • zdarzenie ma status Nie rozliczono
  • z poziomu zakładki [Rozliczenia] widać jaki kurs obowiązywał na fakturze
  • widoczna jest również wartość faktury wyliczona w PLN: 56.00 PLN
 • Aby rozliczyć fakturę z poziomu Zapisów kasowych/bankowych dla rejestru BPH wprowadzamy zapis:
  • dokument: KP
  • kontrahent: UNIA1
 • Z poziomu zakładki [Rozliczenia] na zapisie wprowadzamy informacje o kursie obowiązującym w chwili wpłaty:
  • waluta: EUR
  • kurs: ręczny
  • notowanie (w przypadku kursu ręcznego istnieje możliwość ustalenia notowania z poziomu dokumentu): 1 EUR = 4.00 PLN
  • kwota: 14.18 EURO (wartość w złotówkach to 56.72 PLN)
 • Rozliczamy zapis kasowy/ bankowy ze zdarzeniem w Preliminarzu płatności:
  • do rozliczenia proponowane są wyłącznie zdarzenia w walucie zgodnej z walutą na zapisie
  • wybieramy zdarzenie związane z wystawioną wcześniej fakturą
  • zarówno zdarzenie, jak i zapis zostają rozliczone całkowicie.
 • Ponieważ kursy obowiązujące na zdarzeniu i zapisie były różne program automatycznie wylicza Różnicę kursową (menu Kasa/Bank /Różnice kursowe)
  • wartość dokumentu to 0.72 PLN (56.72 – 56.00 = 0.72)