Article Category: Ćwiczenia i scenariusze - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Ćwiczenia i scenariusze - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Rozliczenie zapisu z planowaną płatnością

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu rozliczania zapisów kasowych/ bankowych ze zdarzeniami w Preliminarzu płatności.

 • Rozliczamy planowaną wpłatę od kontrahenta ALOZA z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę:
  • otwieramy Preliminarz płatności dla rejestru BPH;
  • otwieramy formularz zdarzenia na zakładce [Rozliczenia];
  • przyciskiem plusa dodajemy rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/ bankowych dla kontrahenta ALOZA;
  • wybieramy zapis na kwotę 3450 zł i akceptujemy wybór klawiszem „Wybierz” .
 • Na liście pojawia się rozliczenie. Ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne – obydwa dokumenty zostają rozliczone całkowicie.
 • Zatwierdzamy zdarzenie. Zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji Rozliczone całkowicie.
 • Na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).
Planowane płatności – zdarzenie w preliminarzu płatności

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie planowanej płatności w preliminarzu płatności.

 • Otwieramy Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie po wybraniu określonego rejestru (w dole okna w polu Rejestr wybieramy BPH)
 • Dodajemy nowe zdarzenie:
  • dokument: KP
  • forma: przelew_BPH
  • kwota: 3450
  • stan: do realizacji
  • kontrahent: ALOZA (dane bankowe oraz kategoria wypełniane są automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta)
 • Zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wpłatą.
Nieokreślona wartość dostawy

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru dokumentem PZ na magazyn nie znając ostatecznej ceny sprzedaży określonej przez Dostawcę. Następnie przekształcenie do dokumentu FZ po cenie z otrzymanej Faktury Sprzedaży.

 • Wprowadzamy dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
  • kontrahent: ADM (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
  • numer obcy: WZ/777/2013
  • wprowadzamy towary:
   • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 20 zł
   • KORA_S80: 1 szt. w cenie 10 zł
  • wartość brutto dokumentu: 36,90 zł
 • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
  • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży), nie powstała płatność w Kasie/Banku
 • Po tygodniu otrzymujemy Fakturę Sprzedaży od Dostawcy. Ceny różnią się od cen wprowadzonych na dokumencie PZ.
 • Z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczamy Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ. Następnie przechodzimy na listę dokumentów PZ, zaznaczamy stworzony dokument i przekształcamy do Faktury Zakupu.
 • Na formularzu FZ zmieniamy odpowiednio ceny towarów:
  • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 5 zł
  • KORA_S80: 1 szt. w cenie 12 zł

Przy zapisie FZ na stałe na liście Przyjęć Zewnętrznych tworzona jest korekta wartości do stworzonego dokumentu PZ o wartości -15,99 zł.
Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Handel

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Handel

 • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Magazyn/ Parametry
 • Ustawiamy parametry:
  • Naliczanie kosztu własnego sprzedaży wg metody: FIFO.
  • Symulacja wartości zakupu: wg ostatniej ceny zakupu. Do czasu zdjęcia towaru z magazynu (np. utworzenia WZ do Faktury Sprzedaży) nie są znane informacje o koszcie rzeczywistym, więc program będzie go symulował na podstawie ostatniej ceny zakupu zapisanej na karcie towaru.
 • Otwieramy gałąź Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu. Ustawienia parametrów pozostawiamy bez zmian: dodawane dokumenty będą zawsze proponowane do zapisu w buforze (z możliwością późniejszej edycji lub usunięcia), a w przypadku Faktur Sprzedaży oraz Paragonów towar będzie rezerwowany (pomniejszenie ilości w magazynie nastąpi dopiero po utworzeniu dokumentu WZ)
 • Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian.
 • Zatwierdzamy ustawienia.
 • Zamykamy konfigurację.
Wprowadzenie listy banków

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o bankach do programu

 • Otwieramy menu Ogólne/ Inne/ Banki.
 • Dodajemy nowy formularz. Uzupełniamy dane (zakładka [Ogólne]):
  • akronim: BPH I O./KRAKÓW
  • Numer Rozliczeniowy Banku: 10601376
  • nazwa: BPH I O. w Krakowie
  • adres: ul. Józefińska 18, 30-955 Kraków
 • Uzupełniamy format elektronicznej wymiany danych z bankiem (zakładka [Dodatkowe]): Eliksir-0 BPH
 • Zatwierdzamy formularz. Bank pojawił się na liście.

Import danych o bankach z bazy DEMO:

 • Otwieramy menu Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych.
 • Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
  • nazwa firmy: DEMO
  • importowana lista: zaznaczamy BANKI
 • Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie listy banków do bazy NOVA

Po zakończeniu importu pojawia się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych. Należy je zamknąć. (Jeżeli okno automatycznie się zamknie tzn., że w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na karcie Operatora na zakładce [Ogólne] zaznaczone jest przy Logowaniu operacji seryjnych: Podsumowanie automatyczne (brak błędów lub ostrzeżeń podczas importu spowoduje automatyczne zamknięcie okna) żeby okno nie zamykało się należy zaznaczyć Podsumowanie zawsze).
Wprowadzanie opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o opakowaniach kaucjonowanych w programie

Uwaga
Aby w programie dostępne były opcje związane z obsługą opakowań zwrotnych należy w System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych.

 • Zakładamy kartę (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru) dla opakowania Butelka:
  • kod: butelka
  • nazwa: butelka zwrotna
  • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
  • opakowanie/kaucja: parametr zaznaczony
  • jednostka podstawowa: szt.
  • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 0.50 PLN, brutto: 0.62 PLN
  • zatwierdzamy kartę
 • Zakładamy kartę ewidencyjną dla opakowania Skrzynka
  • kod: skrzynka20
  • nazwa: skrzynka zwrotna (20 butelek)
  • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
  • opakowanie/ kaucja: parametr zaznaczony
  • jednostka podstawowa: szt.
  • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 10.00 PLN, brutto: 12.30 PLN
  • zatwierdzamy kartę
Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta

Cel ćwiczenia: ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta zarejestrowanego w systemie

 • Otwieramy Ogólne/ Kontrahenci. Na liście widoczni są wszyscy kontrahenci wprowadzeni do bazy.
 • Edytujemy kartę wprowadzonego wcześniej kontrahenta GALERIA (jeśli nie ma takiego na liście należy go dopisać zgodnie z ćwiczeniem 6.3).
 • Na zakładce [Handlowe] ustalamy warunki sprzedaży:
  • status: podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
  • domyślna: hurtowa 3 (przy każdej sprzedaży proponowana będzie dla klienta cena 3 – dla której domyślna marża wynosi 30%)
  • rabat standardowy: 3% (od ceny hurtowej 3 klient przy każdej sprzedaży otrzyma rabat 3%)
 • Zatwierdzamy kartę.