Article Category: Ćwiczenia i scenariusze - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Ćwiczenie: schematy księg. – wzorzec księgowania sprzedaży

Cel ćwiczenia: stworzenie automatycznych wzorców księgowań prostych z zastosowaniem warunków oraz przeksięgowanie wprowadzonych faktur.

Załóżmy, że w naszej bazie NOVA księgowanie wszystkich transakcji sprzedaży odbywa się w następujący sposób:

 • kwota brutto jest księgowana na stronę Debet konta 201-2-1 służącego do prowadzenia rozrachunków z określonym odbiorcą
 • kwota netto jest księgowana na stronę Kredyt konta 731-2 Przychody ze sprzedaży towarów
 • kwota należnego podatku VAT jest księgowana po stronie Kredyt konta 221-2 VAT należny

Aby utworzyć schemat księgowania należy:

 • z poziomu menu głównego otworzyć Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań
 • wybrać typy schematów: Rejestr sprzedaży VAT.

Definiujemy nagłówek schematu księgowego.

1. Dodajemy nowy schemat za pomocą przycisku .

2. Wprowadzamy w polach:

 • Symbol – SPRZEDAŻ TOWARÓW
 • Nazwa – Sprzedaż towarów handlowych
 • Dziennik – SPRZEDAŻ
 • Pozostawiamy zaznaczony parametr: Księgowanie przez bufor
 • Data księgowania – domyślnie zaznaczony parametr Pobierz datę księgowania z konfiguracji
 • Opis – wybieramy za pomocą przycisku Opis  Nr dokumentu. Wybranie tej pozycji spowodowało pojawienie się w polu obok symbolu (makra) @Dokument.

Definiujemy elementy schematu księgowego

Aby dodać element wybieramy przycisk  Nowa pozycja schematu. Pojawia się formularz Element schematu księgowego.

Dodajemy pierwszą pozycję schematu:

 • klikamy na przycisku konta księgowego Konto Wn, z listy wybieramy konto syntetyczne rozrachunkowe 201-2-1 (Rozrachunki z odbiorcami), w polu Podział na słowniki wybieramy Podmioty.
 • przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Brutto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Brutto.
 • klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
 • zaznaczamy parametr Rozrachunek, ponieważ po zaksięgowaniu tym schematem chcemy jeszcze sparować ze sobą dekrety na kontach rozrachunkowych.
 • nie będziemy uzależniać księgowania na konto 201-2-1 od żadnego warunku.
 • przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.

2. Dodajemy drugą pozycję

 • w oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Ma, z listy wybieramy konto analityczne 731‑2 (Sprzedaż towarów), Podział na słowniki: Brak
 • przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Netto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Netto.
 • klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
 • nie będziemy uzależniać księgowania na konto 731-2 od żadnego warunku.
 • przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.

3. Dodajemy trzecią pozycję schematu:

 • w oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Ma, z listy wybieramy konto analityczne 221‑2 (VAT należny), Podział na słowniki: Brak
 • przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Vat/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Vat.
 • klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
 • nie będziemy uzależniać księgowania na konto 221-2 od żadnego warunku.
 • przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.

4. Po zdefiniowaniu wszystkich pozycji schematu, przyciskiem  zapisujemy cały schemat.

 

Księgowanie wzorcem faktur z rejestru sprzedaży VAT:

1. Aby zaksięgować fakturę wprowadzoną w rejestrze VAT należy wybrać:

 • menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT
 • zakładkę Sprzedaż, podrejestr SPRZEDAŻ
 • miesiąc 01

2. Zaznaczamy fakturę FA/9/20XX na liście zapisów.

3. Uruchamiamy księgowanie .

 • pojawia się okno Księgowanie dokumentów schematem księgowym
 • wybieramy schemat SPRZEDAŻ TOWARÓW
 • akceptujemy wybór przyciskiem ptaszka.
 • po zakończeniu procesu księgowania program poda informację o jego przebiegu, z okienka wycofujemy się np. klawiszem <Esc>.

4. Zaksięgowany dokument można zobaczyć:

 • z poziomu faktury – zakładka Dokumenty
 • z poziomu Księgowość/ Dzienniki po zaznaczeniu bufora, dziennika SPRZEDAŻ i miesiąca stycznia 20XX.Ćwiczenie: schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płac

Cel ćwiczenia: stworzenie automatycznych wzorców księgowań listy płac wygenerowanej w module Kadry i Płace. Załóżmy że schemat księgowania listy płac w firmie NOVA wygląda następująco

Lp.Konto WnKonto MaKwotaWarunek
1431231Bruttobez kwoty zasiłków, pracownicy etatowi
2431233Bruttopracownicy na umowę-zlecenie
3231227-51Składki na ub. społeczne płacone przez pracownika
4231227-52Składki na ub. zdrowotne
5445227-51Składki na ub. społeczne płacone przez firmę
6445227-53FP i FGŚP
7231220Podatek

1. Z menu Księgowość wybieramy Inne/ Schematy księgowe, a następnie typ schematu: Lista płac.

2. Dodajemy schemat ikoną , definiujemy nagłówek:

 • Symbol: LP
 • Nazwa: Lista płac
 • Dziennik: INNE
 • Księgowanie przez bufor
 • Data księgowania – domyślnie zaznaczony parametr Pobierz datę księgowania z konfiguracji
 • Opis: Nr listy płac (@Dokument)

3. Dodajemy pierwszą pozycję schematu przyciskiem , która będzie księgowała kwotę brutto dla pracowników etatowych:

 • Konto Wn: 431, Konto Ma: 231, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Kwota/ Suma elemetrów wypłat (@WynagrodzenieBrutto),
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr)
 • Warunek:
  • uruchamiamy Kreator pozycji schematu ,
  • wybieramy: Funkcja/ Nr listy płac
  • Operator: zaczyna
  • w polu Wartość wpisujemy: E (symbol numeru listy płac dla pracowników etatowych to E np. E/20xx/01/0001)
  • zatwierdzamy wyrażenie oraz warunek, który powinien wyglądać następująco: @Dokument LIKE 'E%’
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem dyskietki .

4. Dodajemy drugą pozycję schematu, która będzie księgowała kwotę brutto dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie:

 • Konto Wn: 431, Konto Ma: 233, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Kwota/ Suma elemetrów wypłat (@WynagrodzenieBrutto),
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr)
 • Warunek:
  • uruchamiamy Kreator pozycji schematu ,
  • wybieramy: Funkcja/ Nr listy płac
  • Operator: zaczyna
  • w polu Wartość wpisujemy: U (symbol numeru listy płac dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie to U np. U/20xx/01/0001)
  • zatwierdzamy wyrażenie oraz cały warunek, który powinien wyglądać następująco:
   @Dokument LIKE 'U%’
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

5. Dodajemy trzecią pozycję schematu:

 • Konto Wn: 231, Konto Ma: 227-51, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Składki ubezpieczonego/ Emerytalna, Rentowa, Chorobowa (@ZUSEmerPrac + @ZUSRentPrac + @ZUSChorPrac)
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr),
 • Warunek pozostawiamy pusty,
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

6. Dodajemy czwartą pozycję schematu:

 • Konto Wn: 231, Konto Ma: 227-52, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Składki ubezpieczonego/ Zdrowotna razem (@UbZdrowPrac)
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr),
 • Warunek pozostawiamy pusty.
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

7. Dodajemy piątą pozycję schematu:

 • Konto Wn: 445, Konto Ma: 227-51, podział na słowniki: brak,
 • Kwota /Składki płatnika / Emerytalna, Rentowa, Wypadkowa (@ZUSEmerFirma + @ZUSRentFirma + @ZUSWypadFirma)
 • Opis: Nr listy płac (@Dokument),
 • Warunek pozostawiamy pusty.
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

8. Dodajemy szóstą pozycję schematu:

 • Konto Wn: 445, Konto Ma: 227-53, podział na słowniki: brak,
  • uruchamiamy kreator definicji kwoty za pomocą ikony ,
  • w polu współczynnik wpisujemy 0,0245,
  • Kwota/ Podstawa /FP,
  • za pomocą ikony plusa zatwierdzamy definicję kwoty (@PodstawaFP*0.0245),
  • wybieramy łącznik „+”, współczynnik 0,001, Kwota: Podstawa/ FGŚP i zatwierdzamy (@PodstawaFP*0.0245 + @PodstawaFGSP*0.001),
  • następnie zatwierdzamy całą definicję kwoty ikoną Zapisz ,
 • Opis: Nr listy płac (@Dokument),
 • Warunek pozostawiamy pusty.
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem .

9. Dodajemy siódmą pozycję schematu:

 • Konto Wn: 231, Konto Ma: 220, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Kwota/ Podatek (@Zaliczka)
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr),
 • Warunek pozostawiamy pusty.
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

Schemat jest gotowy – można nim zaksięgować listy płac (etatową i umów zleceń) wygenerowane w module Kadry i Płace w ćwiczeniach dla tego modułu.
Ćwiczenie: Zaliczka na PIT-36/PIT-36L

Cel ćwiczenia: wyliczenie zaliczek na deklarację PIT-36/PIT-36L na podstawie wprowadzonych wcześniej danych.

W celu przeliczenia zaliczek na PIT-36/PIT-36L konieczne jest uzupełnienie danych w konfiguracji, wprowadzenie danych o wspólnikach oraz podpięcie odpowiednich kont księgowych do gałęzi zestawienia systemowego PIT-36.

Dane o nazwie firmy uzupełniliśmy w ćwiczeniu 4.2, PODLINKOWAĆ informacje na temat formy płatności deklaracji oraz stawek pozostawiamy ustawione domyślnie w konfiguracji. 

Wprowadzamy wspólnika

1. W celu wprowadzenia danych o wspólnikach z menu Ogólne/ Inne wybieramy Właściciele, a następnie dodajemy wspólnika:

 • Akronim: KN
 • Nazwisko: Nowiński
 • Imię: Ksawery
 • Data urodzenia: 1972-04-28
 • NIP: 944-107-67-35
 • Województwo: Małopolskie, Powiat/Gmina: Kraków
 • Adres: 30-776 Kraków, ul. Akacjowa 5/7
 • Na zakładce Szczegółowe, w polu Urząd Skarbowy, wybieramy z listy Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto

2. Klikamy na przycisk Kwoty deklaracji , otrzymujemy formatkę kwot deklaracji PIT-36 (dawniej PIT-5) dla danego wspólnika za poszczególne miesiące. Dodajemy kwoty deklaracji

 • miesiąc: 01
 • na zakładce PIT-36 w pozycji Odliczenia od dochodu: Składki na ubezpieczenie społeczne wpisujemy: 502,56
 • na zakładce PIT-36 w pozycji Odliczenia od podatku: Składka na ubezpieczenie zdrowotne wpisujemy 141,21.
 • Zakładka PIT-36L – jeżeli podatnik rozlicza się wg podatku liniowego należy zaznaczyć parametr
 • na zakładce Działalność gospodarcza automatycznie uzupełniły się pola dot. działalności (Konfiguracja/Firma/Dane firmy/PIT-36,PIT-36L), należy wpisać jedynie udziały, wpiszmy 100/100 czyli 100%.
 • uzupełniamy dane dla drugiej działalności gospodarczej: Nazwa:H.U. ŚWIATOPEŁEK, NIP: 333-333-33-33, REGON: 35002585, Adres: ul. Zielona 20, 34-400 Wrocław, Przychody: 10 000,00, Koszty: 1 000,00, Udziały: 1/2.
 • na zakładce Najem wpisujemy przychody z najmu kamienicy przy ulicy Krakowskiej: Najem: Kamienica ul. Krakowska 123, Adres: ul. Krakowska 123, 31-322 Kraków, Przychody: 750,00, Koszty: 150,00, Udział: 1/3.

3. Zatwierdzamy formularz kwot deklaracji miesiąca bieżącego, a następnie zamykamy formularz Lista kwot deklaracji właściciela.

4. Na koniec zatwierdzamy cały formularz danych wspólnika: wspólnik Ksawery Nowiński pojawił się na liście właścicieli.

 

Definiujemy gałęzie zestawienia PIT-36/PIT-36L

1. Z menu Księgowość wybieramy Zestawienia księgowe zakładka Systemowe. Mamy tam zdefiniowane gałęzie zestawienia PIT-36, pod które należy podpiąć odpowiednie konta księgowe. Korzystając z Konfiguratora bazy danych i generując wzorcowy plan kont dla typu podmiotu: osoba fizyczna, zestawienie systemowe PIT-36 posiada już podpięte odpowiednie konta księgowe. Użytkownik powinien jednak sprawdzić czy konta są podpięte prawidłowo zwłaszcza wtedy, gdy nastąpiła modyfikacja wzorcowego planu kont.

Wyliczenie zaliczki na deklarację PIT-36/PIT-36L

1. Z menu Księgowość wybieramy Zaliczki na PIT-36

 • dodajemy deklarację
 • wybieramy: miesiąc 01
 • wybieramy wspólnika Ksawery Nowiński (klikając na przycisk Właściciel i wybierając go z listy)
 • zaznaczamy parametr Uwzględniać zapisy w buforze,
 • ikoną Pioruna przeliczamy deklarację.
 • zatwierdzamy deklarację

2. W module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność związana z wyliczoną deklaracją. Powstała w rejestrze PKO, ponieważ w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje jako Płatność dla deklaracji zdefiniowaną mamy formę przelew (powiązaną z rejestrem PKO).
Ćwiczenie: Bilans otwarcia

Cel ćwiczenia: przedstawienie bezpośredniego sposobu wprowadzania zapisów bilansu otwarcia.

1. Uruchamiamy funkcję Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO.

2. Dodajemy nowy dokument bilansu otwarcia:

 • data księgowania: 20XX-01-01
 • pozostawiamy zaznaczony bufor

3. Przystępujemy do wprowadzania kolejnych pozycji bilansu otwarcia:

 • Bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych, które posiadają nierozliczone zdarzenia z poprzedniego okresu (np. wystawiliśmy fakturę w poprzednim roku, która ma termin płatności przypadający na rok bieżący). W systemie Comarch ERP Optima rozrachunki mogą być prowadzone na kontach lub na dokumentach źródłowych. W tym drugim przypadku aby móc rozliczyć zdarzenie z okresu gdy jeszcze nie pracowaliśmy na systemie Comarch ERP Optima, należy je wprowadzić także jako zapis w Preliminarzu płatności.

W tym celu, na formatce Bilans otwarcia:

4. klikamy na przycisk  obok ikony  i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”. Wprowadzamy:

 • Konto: 201-2-1-GALERIA,
 • Data: 20XX-12-29,
 • Dokument: Fa/15645/20XX,
 • Waluta: PLN
 • Kwota Wn: 28 116,00,
 • Rozrachunek: Tak,
 • Termin: 20XX-01-07,
 • Generowanie płatności: Tak,
 • Forma płatności: przelew_BPH,
 • Termin płatności: 20XX‑01-12,
  • po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu płatności zdarzenie, które będzie widoczne w menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności w rejestrze BPH,
  • po zapisaniu dokumentu BO powstanie również rozrachunek na koncie 201-2-1-GALERIA, który będzie widoczny w menu Księgowość/ Rozrachunki.

W ten sam sposób wprowadzimy fakturę dokumentującą nasze nierozliczone zobowiązanie wobec dostawcy:

5. klikamy na przycisk  obok ikony  i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”. Wprowadzamy:

 • Konto: 202-2-1-BIUROWIEC,
 • Data: 20XX-12-29,
 • Dokument: Fz/256/20XX,
 • Waluta: PLN
 • Kwota Ma: 28 116,00,
 • Rozrachunek: Tak,
 • Termin: 20XX-01-07,
 • Generowanie płatności: Tak,
 • Forma płatności: przelew_BPH,
 • Termin płatności: 20XX-01-12,
  • po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu płatności zdarzenie, które będzie widoczne w menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności w rejestrze BPH,
  • po zapisaniu dokumentu BO powstanie również rozrachunek na koncie 202-2-1-BIUROWIEC, który będzie widoczny w menu Księgowość/ Rozrachunki.

Załóżmy, że 29 grudnia 20XX kontrahent ALOZA wpłacił na nasze konto w banku BPH zaliczkę za usługę w kwocie 300 zł, w związku z czym mamy nierozliczone zobowiązanie wobec kontrahenta ALOZA na dzień 20XX-01-01.

6. klikamy na przycisk  obok ikony  i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”. Wprowadzamy:

 • Konto: 201-2-1-ALOZA,
 • Data: 20XX-12-31,
 • Dokument: KP 48/12/20XX,
 • Waluta: PLN
 • Kwota Ma: 300,00,
 • Rozrachunek: Tak,
 • Termin: 20XX-12-31,
 • Generowanie płatności: Tak,
 • Forma płatności: przelew_BPH
 • Termin płatności: 20XX-12-31,
  • po zapisaniu dokumentu BO automatycznie zostanie utworzone w preliminarzu płatności zdarzenie, które będzie widoczne w menu Kasa/Bank / Preliminarz płatności w rejestrze BPH,
  • po zapisaniu dokumentu BO powstanie również rozrachunek na koncie 201-2-1-ALOZA, który będzie widoczny w menu Księgowość/ Rozrachunki.

W Ćwiczeniu 8.6 PODLINKOWAĆ dodaliśmy zdarzenie do Preliminarza Płatności z datą 20XX-12-30, dokumentujące naszą należność od kontrahenta SOFTLAND. Zdarzenie to zostało rozliczone w bieżącym roku, a więc powinno być uwzględnione w bilansie otwarcia. Zdarzenie znajduje się na liście rozliczonych zdarzeń, w rejestrze PKO (FS 10/20XX). W związku z tym, że w preliminarzu jest już informacja o należności, z poziomu dokumentu BO dodamy zapis na konto, ale bez generowania płatności, by nie zdublować rozrachunków:

7. klikamy na przycisk  obok ikony  i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”. Wprowadzamy:

 • Konto: 201-2-1-SOFTLAND,
 • Data: 20XX-12-30,
 • Waluta: PLN
 • Kwota Wn: 1 000,00,
 • Rozrachunek: Tak,
 • Generowanie płatności: Nie.

 

Bilans otwarcia dla kont zwykłych.

 1. Dodajemy kolejne pozycje BO na poszczególnych kontach za pomocą ikony   lub klawisza <Ins>, zgodnie z tabelą umieszczoną poniżej. Konto można wpisać bezpośrednio w polu lub wybrać z listy dostępnej po wciśnięciu prawego przycisku myszy. Wprowadzone wartości zatwierdzamy klawisz
  Numer kontaNazwa kontaStrona WnStrona Ma
  011-0Grunty własne52300
  011-1Budynki i lokale570000
  011-2Urządzenia techniczne i maszyny156000
  011-3Środki transportu32560
  011-4Inne środki trwałe.90 810,70
  020-3Inne wartości niemat. i prawne10500
  131 – BPH-PLNRachunek bankowy w BPH24400
  131 – BPH-EURRachunek dewizowy w BPHKurs nieokreślony 5000,00 EUR = 20 617,00 PLN
  131 – PKORachunek bankowy w PKO28000
  132-2-1Długoterminowe kredyty202547.7
  643-2Remonty rozliczane w czasie (długoterminowe)10000
  803Kapitał właścicieli765440
  852ZFŚS27900
  RAZEM995187.7995887.7
 2. Po wprowadzeniu wszystkich zapisów BO, suma po stronie Wn i Ma powinna się równać: 1 024 303,70.
 3. Zapisujemy dokument.Ćwiczenie: Bezpośrednie zapisy księgowe

Cel ćwiczenia: przedstawienie bezpośredniego sposobu wprowadzania oraz usuwania zapisów księgowych do Dzienników.

Amortyzacja:

1. Wprowadzamy amortyzację maszyn i urządzeń za miesiąc styczeń.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki

 • Zaznaczamy miesiąc: 01
 • Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
 • Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony INNE.
 • Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31

3. Dodajemy nowy zapis księgowy  

 • wprowadzamy numer dokumentu: PK 01/20XX
 • wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
 • pole Kontrahent zostawiamy puste
 • kategoria: wybieramy kategorię szczegółową KUP (amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodu)

4. Wprowadzamy pozycje na formularzu: 

 • dekret w wysokości 2000,00 na konto 401-1-1 po stronie Wn i 071-2 po stronie Ma.

5. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.

 

Sprzedaż:

1. Wprowadzamy sprzedaż towaru dla kontrahenta ALOZA.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki

 • Zaznaczamy miesiąc: 01
 • Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
 • Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony SPRZEDAŻ.
 • Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31

3. Dodajemy nowy zapis księgowy

 • wprowadzamy numer dokumentu: PK 02/20XX
 • wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
 • pole Kontrahent: ALOZA
 • klikamy na przycisk rozwiń obok ikony plusa i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”:
 • Wprowadzamy dekret w wysokości 615,00 na konto 201-2-1-ALOZA po stronie Wn
 • Po podaniu konta rozrachunkowego parametr Rozrachunek zaznacza się automatycznie, ponieważ w Konfiguracji został zaznaczony parametr Automatycznie zaznaczaj rozrachunek dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych.
 • Termin rozrachunku: 20XX-01-31
 • Zaznaczamy parametr: Generowanie płatności
 • Forma płatności: przelew
 • Termin: 20XX-01-31
 • Wprowadzamy kolejne pozycje dekretu:
 • dekret w wysokości 115,00 na konto 221-2 po stronie Ma
 • dekret w wysokości 500,00 na konto 731-2 po stronie Ma 

4. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.

Po zapisaniu formularza w preliminarzu płatności powstaje zapis dla kontrahenta ALOZA, natomiast w menu Księgowość/ Rozrachunki powstaje rozrachunek dla konta 201-2-1-ALOZA.

 

Kompensata:

1. Wprowadzamy kompensatę rozliczeń dla kontrahenta Biurowiec Sp. z o.o.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki.

 • Zaznaczamy miesiąc: 01
 • Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
 • Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony INNE.
 • Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31

3. Dodajemy nowy zapis księgowy

 • wprowadzamy numer dokumentu: PK 03/20XX
 • wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
 • pole Kontrahent : BIUROWIEC
 • klikamy na przycisk rozwiń obok ikony plusa i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”:
 • Wprowadzamy dekret w wysokości 28 116,00 na konto 202-2-1-BIUROWIEC po stronie Wn201-2-1-BIUROWIEC po stronie Ma. Aby zaznaczyć parametr Rozrachunek wprowadzamy dekret za pomocą dwóch pozycji. W sytuacji, kiedy oba konta rozrachunkowe wpisane są w jednej pozycji parametr Rozrachunek jest nieaktywny.
 • Zaznaczamy parametr: Generowanie płatności
 • Forma płatności: przelew
 • Termin: 20XX-01-31 

4. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.

Po zapisaniu formularza w preliminarzu płatności powstały dwa zapisy dla kontrahenta BIUROWIEC KP i KW, które należy ze sobą skompensować (tak jak w ćwiczeniu 8.7) PODLINKOWAĆ.
Ćwiczenie: Ewidencja VAT

Cel ćwiczenia: wprowadzenie zapisów bezpośrednio do rejestrów VAT

Faktura sprzedaży

1. Dodajemy fakturę sprzedaży towarów dla firmy F.H. ALOZA sp. z o.o. na wartość netto 9 000.00 zł do rejestru SPRZEDAŻ.
2.Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Sprzedaż (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr SPRZEDAŻ
 • wskazujemy miesiąc 01

3. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: ALOZA
 • Kategoria: PRZYCHODY (pole wypełnia się automatycznie)
 • Numer dokumentu: FA 9/20XX
 • Data sprzedaży i wystawienia: 20XX-01-14
 • Forma płatności: przelew
 • Termin płatności: 20XX-01-21

4. Fakturę należy rozbić na stawki:

 • netto 23%=6 000zł, VAT 23%=1 380zł, brutto 23%=7 380zł, Towary, Uwzględniać w proporcji
 • netto 8%=2 000zł, VAT 8%= 160zł, brutto 8%=2 160zł, Towary, Uwzględniać w proporcji
 • netto ZW = 1000 zł, Towary, Tylko w mianowniku

5.Zatwierdzamy formularz
6.W module Kasa/Bank, w Preliminarzu płatności pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną fakturą sprzedaży. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie przychodu (kwota: 10 540,00).

 

Faktura kosztowa

1. Dodajemy fakturę gdzie mamy dwa rodzaje kosztów: od firmy BIUROWIEC sp. z o.o. na wartość netto 250,00 zł, zakup całkowicie związany ze sprzedażą opodatkowaną do rejestru KOSZT.
2. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr KOSZT
 • wskazujemy miesiąc 01

3. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: BIUROWIEC
 • Numer dokumentu: FZ 2/20XX
 • Data wystawienia, wpływu i zakupu: 20XX-01-03
 • Forma płatności: gotówka

4. Fakturę należy rozbić na kategorie:

 • Koszty energii
  • Kategoria: ENERGIA
  • VAT: 23%
  • wartość netto 150 zł
  • Rodzaj: INNE
  • Odliczenia VAT: TAK
 • Koszty wynajmu
  • Kategoria: INNE (USŁUGI OBCE)
  • VAT: 23%
  • wartość netto 100 zł
  • Rodzaj: Inne
  • Odliczenia VAT: TAK

5. Zatwierdzamy formularz
6. W module Kasa/Bank w Preliminarzu płatności pojawia się płatność powiązana z wprowadzoną fakturą kosztową:

 • zdarzenie powstaje w rejestrze KASA (powiązanym z formą płatności gotówka) po stronie rozchodu i znajduje się na liście rozliczonych dokumentów.
 • ponieważ w menu Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry jest zaznaczony parametr Automatyczna generacja kasy dla Rejestrów VAT – automatycznie po zapisaniu faktury gotówkowej, w Zapisach kasowych/bankowych raportu RKB/1/20XX/KASA powstał zapis KW na kwotę brutto faktury 307,50 zł.
 • zapis ma status R, czyli jest rozliczony.

 

Faktura kosztowa: Paliwo

1. Dodajemy fakturę na zakup paliwa, od którego możemy odliczyć 50% podatku VAT.
2. Edytujemy formularz kategorii kosztowej (Ogólne/Kategorie) PALIWO-SAM.OSOBOW.

 • Zaznaczamy parametr: Podziel odliczenia 50%
 • Odliczenia VAT: TAK

3. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr KOSZT
 • wskazujemy miesiąc 01

4. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: CPN
 • Numer dokumentu: FZ 22/20XX
 • Data wpływu, zakupu, wystawienia: 20XX-01-27
 • Forma płatności: gotówka
 • Rozliczyć w deklaracji VAT: 20XX.01

5. Wprowadzamy wartości netto z faktury

 • Kategoria: PALIWO-SAM.OSOBOW.
 • Wartość netto 120 zł
 • Rodzaj: Paliwo
 • Odliczenia VAT: TAK

6. Faktura została podzielona zgodnie z prawem do odliczenia: 50%.

 

Faktura na zakup samochodu

1. Dodajemy fakturę na zakup samochodu osobowego Ford na wartość netto 52,000.00 zł do rejestru TRWAŁE.
2. Do listy kategorii (Ogólne/ Kategorie) dopisujemy nową kategorię ogólną:

 • Typ: Koszty
 • Kod/Opis: Samochody
 • stawka 23%
 • Odliczenia: Tak
 • Rodzaj: Środki transportu
 • zatwierdzamy formularz

3. Otwieramy menu Rejestry VAT/Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr TRWAŁE
 • wskazujemy miesiąc 01

4. Dodajemy zapis:

 • Kontrahent: KOLASA
 • Kategoria: Samochody
 • Numer dokumentu: FZ 4/20XX
 • Data wpływu: 20XX-01-22
 • Data zakupu: 20XX-01-17
 • Data wystawienia: 20XX-01-17
 • Forma płatności: przelew
 • Termin płatności: 20XX-01-31

5. Wprowadzamy wartości z faktury:

 • Kategoria: Samochody
 • VAT: 23%
 • Wartość netto: 52 000.00 zł
 • Rodzaj: Środki transportu
 • Odliczenia VAT: TAK

6. Zatwierdzamy formularz
7. W module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną fakturą zakupu. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie rozchodu (kwota: 63 960,00).

 

Faktura kosztowa: telefon

1. Dodajemy fakturę zakupu: opłata za usługi telekomunikacyjne na wartość netto 500.00 zł, gdzie termin płatności to następny miesiąc (Rozliczenie na deklaracji zgodne z datą płatności miesiąc następny). Koszt ten związany jest ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (odliczenia VAT – Warunkowo).
2. Otwieramy menu Rejestry VAT/Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr KOSZT
 • wskazujemy miesiąc 01

3. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: TPSA
 • Numer dokumentu: FZ 10/20XX
 • Data wpływu, zakupu, wystawienia: 20XX-01-27
 • Forma płatności: przelew
 • Termin płatności: 20XX-02-03
 • Rozliczyć w deklaracji VAT: 20XX.02

4. Wprowadzamy wartości netto z faktury

 • Kategoria: TEL. STACJONARNE
 • Wartość netto 500 zł
 • Rodzaj: Inne
 • Odliczenia VAT: WARUNKOWO

5. Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy formularz
6. Faktura zostanie wykazana na deklaracji VAT-7 za miesiąc luty, a kwota netto zostanie przemnożona przez współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży (określony na formularzu deklaracji VAT-7).
7. Podobnie jak we wcześniejszych przykładach w module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną faktura zakupu. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie rozchodu (kwota: 615,00).

 

Faktura zakupu: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

1. Aby prawidłowo wykazać WNT na deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE, a także aby w Preliminarzu znalazła się prawidłowa kwota zobowiązania wobec kontrahenta, należy wprowadzić 3 dokumenty: fakturę główną (dokumentującą nasze zobowiązanie wobec kontrahenta),dokument wewnętrzny sprzedaży DWS (za pomocą której naliczamy VAT należny na VAT-7) oraz dokument wewnętrzny zakupu DWZ (za pomocą której dokumentujemy VAT naliczony na VAT-7, jeżeli mamy prawo do odliczenia).

2. Otwieramy menu Rejestry VAT/Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr TOWAR
 • wskazujemy miesiąc 01

3. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: AURELIA
 • Numer dokumentu: FZ 155/20XX
 • Data wpływu: 20XX-01-27
 • zakupu, wystawienia: 20XX-01-05
 • Forma płatności: przelew_BPH
 • Termin płatności: 20XX-02-03
 • Rozliczyć w deklaracji VAT: 20XX.01

4. Na zakładce Waluta, program ustawia domyślną walutę kontrahenta: EUR. Wpisujmy kurs ręczny: 1 EURO = 4,1234 PLN
5. Na zakładce Ogólne, wprowadzamy wartość netto z faktury w stawce NP:

 • Wartość netto 500 EUR
 • Rodzaj: Towary
 • Odliczenia VAT: NIE

6. Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy formularz
7. Podobnie jak we wcześniejszych przykładach w module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną fakturą zakupu. Zdarzenie powstaje w rejestrze BPHEUR (powiązanym z formą płatności przelew_BPH i walutą EUR) po stronie rozchodu (kwota: 500,00 EUR).
8. Po zapisaniu formularza pojawi się okno generowania dokumentu wewnętrznego. Istnieje możliwość wygenerowania od razu dwóch dokumentów wewnętrznych i zakupu i sprzedaży, ale można również generować dokumenty wewnętrzne oddzielnie, najpierw sprzedaży, później zakupu.
9. Podajemy rejestry w jakich mają się znaleźć te faktury, czyli dla sprzedaży FWS, a dla zakupów FWZ. Pojawia się formatka dokumentu wew. sprzedaży, sprawdzamy dane:

 • Kontrahent: AURELIA
 • Numer dokumentu: 1/20XX/DWS oraz 1/20XX/DWZ
 • wystawienia, sprzedaży: 20XX-01-05
 • Faktura wewnętrzna: zaznaczony
 • Rozliczyć w deklaracji VAT: 20XX.01
 • Stawka VAT: 23%
 • Wartość netto: 2 061,70 PLN
 • Uwzględniać w proporcji: nie uwzględniaj
 • Zatwierdzamy formularz

10. Zaznaczenie parametru: Dokument wewnętrzny, powoduje że płatność w Preliminarzu nie jest generowana po zapisaniu dokumentu. Zaznaczenie tego parametru powoduje również automatyczne odznaczenie parametru Rozliczać w VAT-UE, w ten sposób w deklaracji VAT-7 zostają uwzględnione dokumenty wewnętrzne, natomiast w deklaracji VAT-UE zostanie uwzględniona faktura pierwotna zakupu (w stawce NP).
11. W Rejestrze zakupów VAT, w podrejestrze DWZ, pojawi się dokument wewnętrzny zakupu o takich samych parametrach jak DWS. W kolumnie Odliczenia deklarujemy: TAK.

 

Wyliczenie deklaracji VAT –7 za miesiąc bieżący i miesiąc następny.

1. Otwieramy Konfigurację i wybieramy Firma/ Dane firmy/ Deklaracje:

 • Wybieramy z listy urząd skarbowy: 03 – Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
 • Zapisujemy zmiany
 • Zamykamy konfigurację

2. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7.

3. Na Liście deklaracji VAT-7 dodajemy deklarację:

 • wprowadzamy miesiąc bieżący
 • zaznaczamy parametr: Współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży i wpisujemy 80%
 • przeliczamy deklarację ikoną pioruna

4. Po wprowadzeniu faktur zgodnie z niniejszym ćwiczeniem w deklaracji powinna wyjść nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.
5. Aby zablokować deklarację przed zmianami należy zaznaczyć parametr na pierwszej zakładce Dane ogólne: Zablokuj deklarację przed zmianami. Odblokowanie deklaracji jest możliwe z poziomu listy deklaracji po kliknięciu prawym klawiszem myszy na daną deklarację i wybraniu opcji Odblokuj deklarację.
6. Aby wydrukować deklarację należy edytować formatkę deklaracji, kliknąć przycisk strzałki obok ikony z drukarką i wybrać wydruk pełny lub nadruk na oryginalny formularz.
7. Należy zwrócić uwagę, że na deklaracji VAT-7 wyliczona została nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, w związku z czym w Preliminarzu nie powstanie żadne zdarzenie planujące zapłatę.

W innym przypadku w module Kasa/Bank powstaje zdarzenie związane z wyliczoną deklaracją. Rejestr, do którego ma trafić płatność związana z deklaracją określany jest w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje: Forma płatności dla deklaracji (forma powiązana jest z rejestrem). Dane Urzędu Skarbowego zostaną pobrane dla US wybranego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w polu U.S. (VAT).

8. W taki sam sposób przeliczamy deklarację za miesiąc luty. Proszę zwrócić uwagę iż w miesiącu lutym pojawia się zakup związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (FZ 10/20XX na kwotę netto 500 zł). Kwota netto została przemnożona przez współczynnik 80% i na deklaracji pojawiła się kwota netto 400 zł i VAT 92 zł. Z poziomu otwartej deklaracji VAT-7 można wywołać wydruk Rozliczenie VAT naliczonego, na którym m.in. znajduje się kwota zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną w 100% oraz po przemnożeniu przez współczynnik.
Ćwiczenie: Plan kont

Cel ćwiczenia: w ćwiczeniu określamy konta syntetyczne i analityczne, na które wprowadzane będą zapisy księgowe.

Z menu Księgowość otwieramy Plan kont. W nowej bazie danych, w której użytkownik nie skorzystał z generowania planu kont za pomocą Konfiguratora bazy danych, istnieje możliwość zbudowania własnego planu kont lub wygenerowania wzorcowego planu kont, który można później dowolnie zmodyfikować. Na formatce Plan kont jest wtedy dostępna ikona , za pomocą której można wygenerować wzorcowy plan kont.

W ćwiczeniu 4.2 generowaliśmy wzorcowy plan kont za pomocą Konfiguratora bazy danych. Konfigurator utworzył wzorcowy plan kont. W niniejszym ćwiczeniu zmodyfikujemy ten plan kont.

 1. Ustawiamy kursor na dowolnym koncie syntetycznym i klawiszem <Ins> lub ikoną dodajemy konto syntetyczne:
  • Numer konta: 233
  • Nazwa: Rozrachunki ze zleceniobiorcami
  • zaznaczamy parametr: Konto rozrachunkowe
  • Korekta kosztów: pole puste
  • Typ konta: Aktywa-Pasywa
  • Kontrola salda: brak
  • Słownikowe: Pracownicy i wspólnicy
  • zapisujemy formatkę.
 2. Do wygenerowanych kont syntetycznych dodajemy konta analityczne:
 3. Dodajemy konto analityczne do konta syntetycznego 203 Rozrachunki walutowe:

  • aby dodać analitykę do konta 203, w pierwszej kolejności ustawiamy kursor na danym koncie i klikamy w przycisk rozwiń obok ikony plusa.
  • z otwartego menu opcji wybieramy Dodaj konto analityczne. Różnica pomiędzy definiowaniem konta syntetycznego a analitycznego polega na tym, iż w drugim przypadku podajemy tylko kolejną część numeru konta.
  • Wybieramy kontrahenta z listy kontrahentów AURELIA:
  • Numer konta: początek jest dziedziczony z konta syntetycznego, końcówka pojawi się po uzupełnieniu kontrahenta AURELIA (pełny numer konta to 203-AURELIA)
  • zmieniamy walutę na EUR
  • Nazwa konta: Panorama Aurelia
  • Typ konta: Aktywa-Pasywa
  • Kontrola salda: brak
  • zatwierdzamy dane.
 4. Dodajemy konto analityczne do konta syntetycznego 330 Towary handlowe:

  • aby dodać analitykę do konta 330, w pierwszej kolejności ustawiamy kursor na danym koncie i klikamy w przycisk rozwiń obok ikony plusa.
  • z otwartego menu opcji wybieramy Dodaj konto analityczne. Różnica pomiędzy definiowaniem konta syntetycznego a analitycznego polega na tym, iż w drugim przypadku podajemy tylko kolejną część numeru konta.

Uwaga
Większość danych pobierana jest z arkusza konta syntetycznego.

 • Numer konta: początek jest dziedziczony z konta syntetycznego, więc dodajemy tylko końcówkę 1 (pełny numer konta to 330-1)
 • Nazwa konta: AKCESORIA
 • Typ konta: Aktywa
 • Kontrola salda: brak
 • zatwierdzamy dane.

5. Do konta 330-1 dodajemy konto na tym samym poziomie:

 • ustawiamy kursor na koncie 330-1 a następnie przyciskiem rozwiń obok ikony plusa rozwijamy dostępne opcje wybierając Dodaj konto na tym samym poziomie
 • Numer konta: początek jest dziedziczony z konta syntetycznego, więc dodajemy tylko końcówkę 2 (pełny numer konta to 330-2).
 • Nazwa konta: ROŚLINY
 • Typ konta: Aktywa
 • Kontrola salda: Brak
 • zatwierdzamy dane.

W taki sam sposób dodajemy pozostałe konta wymienione w tabeli poniżej. Będą one potrzebne w kolejnych ćwiczeniach. Dodając konto analityczne do konta, które jest zdefiniowane jako słownikowe – należy wybrać ze słownika: kontrahenta/pracownika/towar/środek trwały itp., z którym dane konto będzie powiązane.

Symbol konta

Nazwa konta

SyntetyczneAnalityczne I poziomAnalityczne II poziomAnalityczne III poziom
ZESPÓŁ 1 – ŚRODKI PIENIĘŻNE
131Rachunek bankowy
131-BPHRachunek bankowy w BPH
131-BPH-PLNRachunek bankowy w BPH (waluta złoty)
131-BPH-EURRachunek bankowy w BPH (waluta euro)
131-PKORachunek bankowy w PKO
ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI
201Rozrachunki z odbiorcami
201-2Pozostałe jednostki
201-2-1do 12 miesięcy
201-2-1-ALOZARozrachunki z ALOZA
201-2-1-BIUROWIECRozrachunki z BIUROWIEC
201-2-1-GALERIARozrachunki z GALERIA
201-2-1-SOFTLANDRozrachunki z SOFTLAND
202Rozrachunki z dostawcami
202-2Pozostałe jednostki
202-2-1do 12 miesięcy
202-2-1-BIUROWIECRozrachunki z BIUROWIEC
227Rozrachunki z ZUS
227-51Ubezpieczenie społeczne
227-52Ubezpieczenie zdrowotne
227-53Fundusz pracy i FGŚP

Uwaga
Aby konta słownikowe były widoczne na liście należy zaznaczyć parametr Pokazuj konta słownikowe.

W tym Ćwiczeniu  podepniemy konta dodane do wzorcowego planu kont do zestawień księgowych. Modyfikując plan kont należy pamiętać o podpięciu nowych kont do zestawień księgowych (zwłaszcza zestawień systemowych, za pomocą których przeliczane są zaliczki na deklaracje PIT-36/PIT-36L i CIT-8).