Article Category: Dokumenty nierozliczone - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Dokumenty nierozliczone - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Lista nierozliczonych dokumentów – zakładka Na dzień

Lista służy do wyszukiwania dokumentów, które nie zostały rozliczone całkowicie do wybranego dnia. Jest ona dostępna w menu Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone/ zakładka [Na dzień]. Dane są wyświetlane w układzie drzewka, gdzie gałęzie główne stanowią podmioty, a podgałęziami są ich dokumenty nierozliczone. Aby wyświetlić dokumenty, należy ustawić odpowiednie parametry filtrowania i kliknąć na przycisk lub nacisnąć klawisz <F8>.

Kolumny na liście:

Podmiot/Nr Dokumentu – akronim oraz pierwsza linia nazwy podmiotu, Numer obcy dokumentu, a jeśli jest pusty, to Numer.

Termin – termin płatności dokumentu, pole Termin płatności (na zdarzeniu), Data (na zapisie k/b).

Po terminie – różnica w dniach pomiędzy terminem płatności a dniem, który ustawiono w parametrze Dokumenty na dzień.

Data dok. – pole Data dokumentu (na zdarzeniu), Data (na zapisie k/b).

Kwota dok. – wyświetlana jest kwota dokumentu w walucie systemowej.

Kwota dok. w walucie – wyświetlana jest kwota w walucie obcej.

Należność/Należność w walucie – tylko dla zdarzeń typu przychód i zapisów k/b typu wypłata.

Zobowiązanie/Zobowiązanie w walucie – tylko dla zdarzeń typu rozchód i zapisów k/b typu wpłata.

Waluta  rozliczenia – symbol waluty.

Opis – opis dokumentu. Pole Opis księgowy (na zdarzeniu), Opis (na zapisie k/b).

Lista nierozliczonych dokumentów Na dzień

Parametry dostępne pod listą:

 • Uwzględniaj dokumenty w buforze – jeżeli zaznaczony, na liście pojawią się również zdarzenia w buforze.
 • Dokumenty na dzień – wyświetlone zostaną dokumenty nierozliczone do tego dnia i na ten dzień biorąc pod uwagę datę dokumentu.
 • Rejestr – wyświetlone zostaną dokumenty z konkretnego rejestru.
 • Termin płatności – filtrowanie dokumentów o zadanym terminie płatności.
 • Data dokumentu – filtrowanie dokumentów o zadanej dacie dokumentu.
 • Dla:
  • Jednego podmiotu – z możliwością wybrania konkretnego podmiotu,
  • Wszystkich podmiotów o typie: Kontrahent, Bank, Pracownik i Wspólnik lub Urząd
  • Wszystkich podmiotów.
 • Waluta do wyboru: wszystkie oraz waluty z konfiguracji.
 • Zapisy:
  • Preliminarz – wyświetlone zostaną zdarzenia z Preliminarza.
  • Zapisy kasowe/bankowe – wyświetlone zostaną zapisy kasowe/bankowe.
 • Rodzaj:
  • Należności – wyświetlone zostaną należności.
  • Zobowiązania – wyświetlone zostaną zobowiązania.
 • Dokumenty źródłowe:
  • Przychodowe – zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokumentów takich jak: Faktury sprzedaży oraz korekty do nich (zarówno z modułu Faktury jak również z Rejestru VAT), Wydania Kaucji, Tax Free, Ewidencja dodatkowa przychodów, Noty odsetkowe, Dekrety na Poleceniu księgowania bądź na dokumencie Bilansu otwarcia, na którym konto rozrachunkowe jest po stronie Wn niezależnie od tego, czy kwota takiego dokumentu jest ujemna czy dodatnia, a także zdarzenia „ręcznie” wprowadzone do Preliminarza o typie przychód i zapisy kasowe/bankowe przychodowe.
  • Rozchodowe – zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokumentów takich jak: Faktury zakupu oraz korekty do nich, Przyjęcia kaucji, Ewidencja dodatkowa kosztów, Wypłaty pracowników, płatności do deklaracji, zdarzenia „ręcznie” wprowadzone do Preliminarza o typie rozchód, Dekrety na Poleceniu księgowania bądź na dokumencie Bilansu otwarcia, na którym konto rozrachunkowe jest po stronie Ma oraz zapisy kasowe/bankowe rozchodowe.
 • Korekta:
  • Do VAT – wyświetlane są dokumenty zakwalifikowane do korekty VAT. Dokumenty pojawiają się, jeżeli minęło 150 dni od upływu terminu płatności i nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona już w 2013.
   Przykład
   Termin płatności przypada na 4.08.2012. Uwzględniając 150 dni od daty upływu terminu płatności dokument zostanie zakwalifikowany do korekty już z dniem 1.01.2013 r.
  • Do dochodowego – na liście pojawią się dokumenty w 30 dniu od upływu terminu płatności oraz jeśli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, dla których mija 90 dni od daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. W Konfiguracji programu /Ogólne /Parametry dostępny jest parametr Korekta kosztów do podatku dochodowego wyliczana na dzień z możliwością zaznaczenia 30/90 lub 31/91. Wyświetlając na wskazany dzień listę dokumentów nierozliczonych do korekty podatku dochodowego uwzględniane jest zaznaczenie parametru w konfiguracji. Dane z konfiguracji nie są uwzględniane w oknie informacji bieżących na liście dokumentów rozchodowych przeterminowanych do dochodowego.
   Przykład
   Przykład: Faktura kosztowa wystawiona i zaksięgowana z datą 30-01-2013. Termin płatności to 10.10.2013 (dłuższy niż 60 dni). Dokument będzie zakwalifikowany do korekty podatku dochodowego w dniu 30.04.2013 tj. 90 dni od daty zaliczenia kwoty dokumentu do kosztów uzyskania przychodów).

Na liście znajdują się następujące przyciski:

 – Odśwież listę do wyszukiwania zapisów – zmienia wygląd, jeżeli lista nie została jeszcze odświeżona po zmianie parametrów filtrowania,

  – przyciski służące do zwijania/rozwijania gałęzi,

 – Szukaj tekstu – służy do wyszukiwania tekstu, po wciśnięciu pojawia się dodatkowy panel wyszukiwania,

 – Podgląd dokumentu (tylko do odczytu).

Listę obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

 – lista zapisów kasowych/ bankowych podmiotu,

– lista płatności podmiotu z Preliminarza płatności,

– lista rozliczeń kasowych/ bankowych podmiotu.

 
Lista nierozliczonych dokumentów – zakładka Ogólne

W menu Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone znajduje się lista wszystkich dokumentów nierozliczonych w programie. Lista zawiera dwie zakładki: [Ogólne][Na dzień].

Zakładka Ogólne

Lista nierozliczonych dokumentów

Lista ta jest posortowana wg terminu płatności, a w obrębie tego samego terminu płatności wg daty dokumentu. Pod listą dokumentów dostępne są następujące parametry, które ułatwiają obsługę listy:

Filtr – wyszukujący po kolumnach: Numer dokumentuOpis.

Podmiot – umożliwia zawężenie listy do dokumentów konkretnego podmiotu. Umożliwi to alternatywny sposób rozliczania poszczególnych podmiotów (w stosunku do listy Rozliczenia podmiotu) oraz dodatkowy wydruk dokumentów nierozliczonych danego podmiotu.

Zakres dat – zawężający dokumenty do tych z zadanym terminem płatności.

Waluta – zawężający listę do dokumentów w konkretnej walucie.

Należności – zaznaczenie parametru spowoduje zawężenie listy tylko do należności.

Zobowiązania – zaznaczenie parametru spowoduje zawężenie listy tylko do zobowiązań.

Ikona zbiorczego rozliczania  – zawierająca dodatkowe podmenu:

Listę obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

 – lista zapisów kasowych/ bankowych podmiotu,

– lista płatności podmiotu z Preliminarza płatności,

 – lista rozliczeń kasowych/ bankowych podmiotu.

Seryjne/Zbiorcze rozliczanie

Ikona rozliczania (klawisz <F8>) jest aktywna, jeżeli są zaznaczone co najmniej dwa dokumenty oraz wybrana jest waluta inna niż –wszystkie-. W programie są możliwe dwa typy seryjnych rozliczeń: 

 • Typ domyślny to Rozliczanie dokumentów dla jednego podmiotu – po wyborze tego typu rozliczenia pojawi się komunikat: Czy na pewno chcesz dokonać seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokumentów? Rozliczane będą dokumenty dla tego samego podmiotu. Mechanizm rozliczania wygląda tak samo jak w przypadku listy Rozliczenia podmiotu. Gdy brak pary do rozliczenia, mechanizm przechodzi do rozliczenia dokumentów kolejnego podmiotu, pozostawiając jako nierozliczone dokumenty poprzedniego podmiotu. Jeżeli Użytkownik zaznaczy dwa dokumenty o przeciwnych kierunkach, ale dla różnych podmiotów – w logu z przebiegu rozliczenia będzie informacja o braku pary do rozliczenia. Aby rozliczyć takie dokumenty należy wybrać drugą funkcję.
 • Rozliczanie dokumentów wielu podmiotów – po wyborze tego typu rozliczenia pojawi się komunikat: Czy na pewno chcesz dokonać seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokumentów? Rozliczane będą również dokumenty różnych podmiotów. Mechanizm rozliczania jest następujący – funkcja kojarzy najpierw dokumenty tego samego podmiotu. Gdy zostaną już tylko dokumenty, dla których nie ma pary dla tego samego podmiotu – funkcja będzie rozliczać dokumenty najpierw próbując dopasować je po takiej samej kwocie, a następnie po terminie płatności.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

Uwaga
W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. Po jego zaznaczeniu rozliczenie w module Kasa/Bank skutkować będzie rozrachunkiem w module Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus i analogicznie rozrachunek w module Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus skutkować będzie rozliczeniem w module Kasa/Bank.

Dokładniejszy opis funkcjonalności dostępny jest w podręczniku do modułu Księga Handlowa.