Article Category: Formularz zasobu - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Formularz zasobu - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Formularz pozycji cennika – zakładka Dodatkowe

URL – można tu wpisać adres do strony internetowej np. dostawcy.

Opis – dodatkowy opis towaru. Na opis przeznaczono 1024 znaki. Może on stanowić kontynuację nazwy i pojawiać się na wydruku Faktury Sprzedaży (parametr Kopiuj opis na fakturę).

Kopiuj opis na fakturę – po wpisaniu towaru na fakturę do okna Element Faktury Sprzedaży automatycznie przepisywana jest zawartość pola Opis.

Pozwól na edycję nazwy na fakturze – zaznaczenie parametru pozwoli na modyfikację (poprawę, uzupełnienie) nazwy pozycji na fakturze. Jeśli nie zaznaczymy tego parametru, nie mamy możliwości zmiany nazwy towaru z poziomu wystawianego dokumentu.

Pozwól na edycję opisu na fakturze – zaznaczenie parametru pozwoli na modyfikację opisu pozycji dokumentu. Aby edytować nazwę, opis po zaznaczeniu powyższych parametrów, należy na formularzu dokumentu podświetlić towar poprzez przycisk .

Udostępniaj w cenniku zewnętrznym – informacja, czy dana pozycja ma być umieszczana w ofercie handlowej lub na stronie internetowej.

Karta nieaktywna – po oznaczeniu karty towaru jako nieaktywnej, nie będzie ona wyświetlana na Liście Zasobów i Cenniku lub wyświetli się w kolorze czerwonym (w zależności od ustawienia parametru Nieaktywne na liście).

Waga w kg – pole przenoszone jest do Comarch e-Sklep (dostępne jest także w przyjaznym schemacie Generatora Raportów, dzięki czemu może zostać wykorzystane w raportach tworzonych przez użytkownika).

Producent, Marka – dla towaru można przypisać producenta i markę, informacje te przenoszone są do Comarch e-Sklep (funkcja dostępna w modułach Handel, Handel Plus).

Typ kosztu usługi – pole dostępne tylko dla usług. Zadeklarowany koszt usługi zapisywany jest na dokumentach rozchodu i może być: 

 • Procentowy – koszt wyliczany jest jako podany procent wartości sprzedanego towaru. Jeśli usługa wchodzi w skład produktu złożonego, ten rodzaj kosztu nie wpływa na koszt własny produktu.
 • Kwotowy – koszt wyliczany jest jako iloczyn podanej kwoty oraz sprzedanej ilości. Informacja potrzebna w przypadku gdy dana usługa jest składnikiem produktu złożonego. Tylko ten rodzaj kosztu ma wpływ na koszt produktu. W przypadku wyprodukowania usługi złożonej (PWP) pole to jest automatycznie aktualizowane.

W przypadku wartości kwotowej – można ją ustalić również w walucie obcej – należy wpisać kwotę oraz walutę. W polu poniżej pojawi się wartość przeliczona na PLN wg kursu aktualnego w danym dniu.

Uwaga
Wartość w PLN jest wyliczana zgodnie z kursem na dany dzień i w chwili zmiany kursu nie jest aktualizowana. Aby zaktualizować wartość zakupu wyliczoną w PLN na karcie usługi należy wykonać jej przyjęcie na podstawie dokumentu (np. Faktury Zakupu), gdzie podany jest aktualny kurs.

Uwaga
Podczas wprowadzania usługi na dokumenty rozchodowe istnieje możliwość modyfikacji wyliczonego przez program kosztu zakupu. Pole z wyliczonym kosztem jest dostępne podczas dopisywania pozycji na zakładce [Szczegóły].

Wartość KGO – w polu tym można wprowadzić jednostkowy Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) netto dla towaru (funkcja dostępna w modułach Handel, Handel Plus). Wartość KGO zapisywana jest zawsze w walucie systemowej (pole uaktywnia się po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn parametru KGO.). Pole wartość KGO nie jest dostępne dla usług oraz dla opakowań (kaucji). Koszt Gospodarowanie Odpadami dokładnie zostały opisany w artykule Koszt gospodarowania Odpadami – KGO.

Intrastat – grupa parametrów związana z wyliczaniem deklaracji Intrastat, pojawia się tylko na karcie towarów (nie dotyczy usług), jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat zaznaczono parametr Intrastat. Deklaracje Intrastat i zasady jej wyliczania zostały dokładnie opisane w artykule Deklaracje Intrastat.

SENT – sekcja ta pojawia się na kartach towarów (nie dotyczy usług) po zaznaczeniu parametru w System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT. Szczegóły zostały opisane w artykule System rejestracji i monitorowania przewozu towarów – SENT.

Akcyza na wyroby węglowe – sekcja ta pojawia się na kartach towarów (nie dotyczy usług) po zaznaczeniu parametru w System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/Akcyza – wyroby węglowe.

 • Kod CN – należy podać ośmiocyfrowy kod CN, jeżeli użytkownik wypełnia deklarację Intrastat, kod CN jest identyczny jak w sekcji Intrastat.
 • Wartość opałowa GJ/1000 kg – należy określić wartość energetyczną węgla/koksu w gigadżulach dla 1000 kg.
 • Jednostka uzupełniająca: 1000 kg – należy ustalić przelicznik między jednostką podstawową towaru a 1000 kg.
 • Stawka akcyzy – zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym należy wpisać stawkę akcyzy od 1 gigadżula (GJ) energii zawartej w węglu i koksie – 1,28 zł.

Szczegóły dotyczące naliczania akcyzy na wyroby węglowe zostały opisane w artykule Podatek akcyzowy na wyroby węglowe.

Zamówienia

Sekcja dotycząca zamówień pojawia się tylko na formularzu towaru (nie można zamawiać usług). Zawiera ona informacje o:

Ilości minimalnej – najmniejsza ilość towaru jaka powinna znajdować się w magazynie.

Ilości maksymalnej – największa ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie.

Zamawiać po – ilość zamawianego towaru będzie wielokrotnością podanej liczby.

Dostawca – kod dostawcy, u którego kupujemy dany towar. Jest on wykorzystywany przy generacji zamówień.

Kod u dostawcy – wpisujemy tutaj kod towaru u naszego dostawcy. Kod ten pojawi się wyłącznie na dokumencie ZD (Zamówienie u Dostawcy).

Informacje zawarte w sekcji Zamówienia są wykorzystywane podczas tworzenia automatycznych zamówień (opisane w artykule ) oraz podczas wykonywania Raportu braków z poziomu menu Handel/ Raport braków.

Urządzenia fiskalne – obszar pozwala na zdefiniowanie dla towarów odrębnych kodów i nazw, wykorzystywanych wyłącznie podczas współpracy z urządzeniami fiskalnymi:

 • PLU – jest to numeryczny kod towaru wykorzystywany przy współpracy z kasą fiskalną (nie dotyczy modułu Faktury), o długości max. do 18 znaków. Przycisk Kopiuj kod towaru – pozwala na skopiowanie kodu towaru z zakładki [Ogólne]. W pole PLU skopiowany może zostać wyłącznie kod numeryczny. Jeżeli ogólny kod towaru jest numeryczny i dłuższy niż 18 znaków, w pole PLU skopiowanych zostanie pierwszych osiemnaście znaków kodu.
 • Nazwa – nazwa towaru wykorzystywana podczas współpracy z drukarką/ kasą fiskalną, o długości max. do 40 znaków. Przycisk Kopiuj nazwę towaru – pozwala na skopiowanie nazwy towaru z zakładki [Ogólne] (jeżeli ogólna nazwa towaru jest dłuższa niż 40 znaków, w pole Nazwa skopiowanych zostanie pierwszych 40 znaków). W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry znajduje się opcja Kontrola unikalności nazwy fiskalnej – jeżeli zostanie włączona, podczas próby zapisu karty towaru z wprowadzoną nazwą fiskalną, która już istnieje, program wygeneruje komunikat: W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: nazwa fiskalna.
Formularz towaru/usługi

W programie mamy do czynienia z towarami i usługami. W module Faktury dostępne są tylko usługi proste, w modułach Handel, Handel Plus dostępne są również towary proste, towary złożone i usługi złożone. Wygląd i zawartość formularza zależy od statusu danej pozycji: 

 

 • formularz towaru prostego zbudowany jest z zakładek: [Ogólne], [Dodatkowe], [Jednostki i kody], [Atrybuty], [Zasoby], [Rezerwacje], [Zamówienia], [Grupy], [Zamienniki], [e-Sklep/wszystko.pl] (w przypadku współpracy programu z e-Sklep/ wszystko.pl), [Języki](dla modułu Handel Plus) oraz [Zestawy].
 • formularz usługi prostej zbudowany jest z zakładek: [Ogólne], [Dodatkowe], [Jednostki i kody], [Atrybuty], [Grupy], [e-Sklep/wszystko.pl] (w przypadku współpracy programu z e-Sklep/ wszystko.pl), [Języki] (zakładka dostępna w module Handel Plus) oraz [Zestawy] (zakładka niedostępna w modułach Handel, Handel Plus).
 • formularz zasobu złożonego (zarówno towaru jak i usługi) dodatkowo posiada zakładkę [Receptury], pozwalającą na wpisanie receptur dla danego produktu.

Formularz obsługują standardowe przyciski obsługi. Ponadto na formularzu pozycji cennika działają następujące przyciski:

 – zapis wprowadzonych zmian,

 – zamknięcie okna bez zapisu wprowadzonych zmian.

W pasku zadań znajdują się przyciski:

  Rabaty – umożliwia ustalanie rabatów obowiązujących dla danego towaru. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule Udzielanie rabatów.

 Historia towaru przedstawia w formie listy wszystkie dokumenty, na których występował dany towar/usługa. Dokumenty wyświetlane na tej liście można ograniczyć, poprzez zastosowanie filtra. Szczegółowe informacje na temat raportu są dostępne w artykule Historia towaru.

Uwaga
Istnieje możliwość zablokowania dla operatora możliwości wprowadzania zmian na istniejących kartach towarów i usług (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy ‑ formularz operatora, zakładka [Parametry]).
Formularz pozycji cennika – zakładka Języki

Zakładka jest dostępna tylko dla użytkowników modułu Handel Plus.

Na zakładce znajduje się tabelka z trzema kolumnami: Język, NazwaOpis. Kolejne pozycje można dodawać ikoną , po jej naciśnięciu pojawi się okno, na którym będzie możliwość wyboru języka, wpisania nazwy i opisu towaru w wybranym języku.

Pole Nazwa jest wymagane i bez jego wypełnienia program nie pozwoli na zapis języka, opis może pozostać pusty.

Przycisk Kopiuj nazwę i opis z towaru  pozwala na przeniesienie nazwy towaru z zakładki [Ogólne] i opisu z zakładki [Dodatkowe] z formularza towaru odpowiednio do pól NazwaOpis na formularzu Języki obce.
Formularz pozycji cennika – zakładka Zamówienia

Zakładka [Zamówienia] aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako towar.

W programie istnieje możliwość zamówienia towaru u danego dostawcy. Zakładka ta przedstawia listę wszystkich zamówień wystawionych na ten towar. Poprzez wybór odpowiedniego magazynu, lista zamówień może dotyczyć tylko tego wybranego magazynu. Istnieje również możliwość wyświetlenia zamówień dokonanych przez wybranego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć pole Wybrany kontrahent, uaktywni się klawisz, którego przyciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów. Po wybraniu właściwego dostawcy lista zostanie zawężona do złożonych u niego zamówień.

Na liście zamówień mogą też znaleźć się dokumenty FZ (faktura zakupu), dla których nie został wygenerowany dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne).

Lista zawiera takie informacje jak:

Magazyn – symbol magazynu którego dotyczy rezerwacja

Typ – dokumentu powodującego zamówienie towaru

Numer dokumentu – numer dokumentu rezerwującego towar

Data – wystawienia dokumentu rezerwującego towar

Kontrahent – kod kontrahenta, u którego dokonaliśmy zamówienia

Zamówienie – ilość zamówionego towaru

Termin – termin zamówienia. Po tym terminie towar zostaje odblokowany.
Formularz pozycji cennika – zakładka Grupy

Użytkownik ma możliwość tworzenia grup wielopoziomowych, czyli hierarchicznego indeksu towaru. Lista grup, w postaci drzewa, jest dostępna w menu Ogólne/ Grupy towarowe. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski:

Dodaj – dodaje nową grupę. Nowa grupa jest zawsze dodawana jako „podgrupa” dla tej, na której ustawiony jest aktualnie kursor. Dodając nową grupę należy podać obowiązkowo jej Kod i opcjonalnie Nazwę.

Zmień – umożliwia podgląd i modyfikację szczegółów dotyczących grupy (akronim i nazwa).

Usuń – umożliwia usunięcie grupy z listy. Usunięcie jest możliwe tylko w przypadku, gdy:  

 • do grupy nie jest przypisana żadna pozycja cennikowa,
 • do grupy nie są przypisane żadne podgrupy.

Program automatycznie tworzy Grupę główną, której nie można modyfikować ani usunąć.

Towar można przypisać do wielu grup asortymentowych. Przypisanie do grupy może odbywać się z poziomu karty cennikowej – zakładka [Grupy]. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski DodajUsuń. Możliwe jest także seryjne przypisanie towarów do grupy (z poziomu Cennika lub Listy zasobów – funkcjonalność opisana szerzej w artykule Cennik).

Po przypisaniu towaru do grupy w oknie widoczna jest cała „ścieżka” – grupa, do której towar został przypisany wraz ze wszystkimi grupami nadrzędnymi.

Każdy towar powinien mieć przypisaną grupę domyślną. Przypisanie grupy domyślnej jest możliwe na zakładce [Ogólne] lub seryjnie (z poziomu Cennika albo Listy zasobów). Przypisanie grupy domyślnej towaru powoduje, że jest ona automatycznie widoczna na zakładce [Grupy]. Brak podpięcia towaru do jakiejkolwiek grupy oznacza podpięcie go do Grupy Głównej i ustawienie tejże grupy jako domyślnej.

Uwaga
Analizy oraz rabaty zdefiniowane w programie działają w oparciu o grupy domyślne. Wyliczając raport dla wybranej grupy towarowej – uwzględnione zostaną tylko te towary, które grupę tą mają przypisaną jako grupę domyślną.
Formularz pozycji cennika – zakładka Rezerwacje

Zakładka [Rezerwacje] jest aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako towar.

W programie istnieje możliwość rezerwowania towaru dla danego odbiorcy. Zakładka ta przedstawia listę wszystkich rezerwacji wystawionych na ten towar. Poprzez wybór odpowiedniego magazynu, lista rezerwacji może dotyczyć tylko tego wybranego magazynu. Istnieje również możliwość wyświetlenia rezerwacji dokonanych przez wybranego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć pole Wybrany kontrahent, uaktywni się klawisz , którego przyciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów. Po wybraniu właściwego odbiorcy lista zostanie zawężona do złożonych przez niego rezerwacji.

 

Lista zawiera takie informacje jak:

Magazyn – symbol magazynu którego dotyczy rezerwacja.

Typ – dokumentu rezerwującego towar. Kolumna ta może przyjąć następujące wartości:

 • PA – rezerwacja bezterminowa powstała na podstawie paragonu,
 • FA – rezerwacja bezterminowa powstała na podstawie faktury sprzedaży,
 • RO – rezerwacja terminowa na podstawie dokumentu rezerwacji odbiorcy.

Numer dokumentu – numer dokumentu rezerwującego towar.

Data – wystawienia dokumentu rezerwującego towar.

Kontrahent – kod kontrahenta, który dokonał rezerwacji.

Rezerwacja – ilość zarezerwowanego towaru. Ilości w kolumnie Rezerwacja pobierane są z:

 • Faktury Sprzedaży rezerwującej towar, która nie jest powiązana z Wydaniem Zewnętrznym,
 • Rezerwacji Odbiorcy, z kolumny Pozostaje. Tym samym wyświetlana jest ilość pozostająca do realizacji.

Wyświetlane są również przeterminowane dokumenty RO, które nie zostały jeszcze zrealizowane lub zamknięte.

Termin – termin rezerwacji. Po tym terminie towar zostaje odblokowany.
Formularz pozycji cennika – zakładka Zasoby

Zakładka [Zasoby] jest aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako towar.

W zależności od wybranej metody rozliczania magazynu zakładka Zasoby może przyjmować różną formę. Dla metody FIFO i LIFO na liście tej pojawią się zapisy przedstawiające kolejne, dostępne na magazynie dostawy towaru. W przypadku metody AVCO (średnich ważonych) będzie to tylko jeden zapis przedstawiający aktualny stan towaru na magazynie (ilość i wartość).

Dla metody FIFOLIFO zakładka ta przedstawia listę wszystkich dostępnych dostaw. Zakładka [Zasoby] dostarcza następujących informacji:

Magazyn – na który towar został przyjęty

Typ – dokumentu na podstawie którego towar wpłynął na magazyn

Dostawca– kod dostawcy towaru

Data dostarczenia – data przyjęcia towaru do magazynu.

Numer dokumentu źródłowego– numer dokumentu u dostawcy

Numer dokumentu – jest to numer nadany przez system Comarch ERP Optima

Ilość – aktualna ilość towaru na magazynie

Wartość – wartość towaru na magazynie

Cena – cena zakupu (podana informacyjnie)

W module Handel Plus wyświetlane są dodatkowo poszczególne partie dla każdej z dostawy wraz z kolumnami zawierającymi wartości cech je opisujących. Funkcjonalność opisana została dokładniej w artykule Handel Plus.