Ostrzeżenie ID 24159 „Ostrzeżenie ID 24159 Błąd naliczenia wypłaty: błąd w przeliczaniu płatności”

Pracownik posiada Zajęcie wynagrodzenia (Funkcjonalność dostępna w Płace i Kadry Plus). Komornik przypisany do zajęcia wynagrodzenia ma wybrany schemat płatności: przelew, ale nie został wybrany bank w zajęciu wynagrodzenia. W takim przypadku należy zweryfikować z poziomu Płace i Kadry / Kadry lub Wypłaty pracowników / Dodatkowe elementy wynagrodzenia / Zajęcia wynagrodzenia czy wypełnione jest pole ‘Bank’. Komunikat również występuje w przypadku gdy rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne’, edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna).
Pytanie ID 24165 „Czy chcesz przeliczyć składkę wypadkową w naliczonych wypłatach wg aktualnego procentu? Czytaj szczegóły.”

Zaakceptowanie tego komunikatu powoduje przeliczenie składki wypadkowej za wskazany miesiąc deklaracji wg % podanego w Konfiguracji / Firma / Płace / Składki ZUS. Korekta składki zostanie wykonana na wszystkich niezaksięgowanych listach płac (za wyjątkiem listy dla Właściciela). Listy mogą być zamknięte.
Komunikat ID 24038 „Została zmieniona data zawarcia umowy. Należy również skorygować daty ubezpieczenia”

Zmiana daty zawarcia umowy cywilnoprawnej wymaga korekty daty ubezpieczenia na formularzu umowy na zakładce 2.Ubezpieczenia. 
Ostrzeżenie ID 24159 „Błąd naliczenia wypłaty”

Rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne’, edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna). Taki błąd może się również pojawić jeżeli w Konfiguracji / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności po edycji formy płatności (np. przelew,gotówka) został zaznaczony na dole okna check ‚Forma płatności zablokowana’ lub wybrano dla tej formy niewłaściwy rejestr.
Przekroczono limit dla zasiłku opiekuńczego na ten rok. Czy podzielić nieobecność? Wybierz ‚Tak’, żeby do limitu zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego, a powyżej limitu – jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz ‚Nie’, żeby w całości zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania nieobecności ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’, która powodowałaby przekroczenie limitu 60 dni opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia lub 14 dni opieki nad innym członkiem rodziny.
Użytkownik ma do wybory trzy przyciski:

  • Tak – nieobecność dzieli się następująco:
    • okres mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’.
      o okres, nie mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
    • Jeśli cały okres edytowanej nieobecności jest poza limitem (bo wcześniej wykorzystano pełny limit), to zapisuje się jedna nieobecność, za cały okres jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151)’.
  •  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
  • Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.Komunikat ID 24056 „Próba usunięcia rozliczonej nieobecności”

Jeżeli wprowadzona nieobecność została rozliczona w wypłacie, nie można jej usunąć z listy nieobecności. Aby wykasować nieobecność należy wcześniej usunąć wypłatę, w której nieobecność została rozliczona. Chcąc zmienić rodzaj / okres nieobecności można również skorzystać z funkcji korygowania wypłat – w pierwszej kolejności anulujemy wypłatę, następnie anulujemy nieobecność i wprowadzamy nieobecność korygującą.
Komunikat ID -2147220987 „Interpretacja kalendarza różna od ‚Według zestawienia'”

Występuje podczas próby dodania zestawienia pracownikowi, który na formularzu danych kadrowych ma zaznaczony inny sposób rozliczania czasu pracy niż ‘Według zestawienia’ np. ‚Według kalendarza’. Wówczas należy przejść na zakładkę Etat i w pozycji ‘Rozlicz. czasu pracy’ wybrać ‘Według zestawienia’.