Ostrzeżenie ID 24159 „Błąd księgowania listy płac. Nie można zaksięgować listy płac posiadającej otwarte wypłaty”

Komunikat pojawia się przy próbie zaksięgowania listy płac, jeżeli lista płac jest w buforze lub jest zamknięta ale posiada otwarte wypłaty. Należy zamknąć wszystkie wypłaty – najszybszym sposobem jest seryjne zamknięcie wypłat lub zamknięcie listy płac, wybierając przycisk na dole okna:  ‚Zmiana statusu listy płac’, w oknie w wypłatami ‚Seryjne zamykanie/otwieranie wypłaty’ lub odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy.
Komunikat ID 24159 „Błąd księgowania listy płac. Istnieją otwarte wypłaty na zamkniętych listach płac. Nie można zaksięgować zaznaczonych list płac.”

Próba zaksięgowania listy płac, na której nie naliczono żadnej wypłaty. Aby naliczyć wypłaty należy wejść w Płace i Kadry / Wypłaty pracowników – po wybraniu listy płac zaznaczyć pracowników i wcisnąć ikonę ‚Plusa’/INSERT lub wybrać z menu kontekstowego  pod prawym przyciskiem myszy opcję ‚Policz wypłatę’ . Następnie należy zamknąć listę płac (tzn. zaznaczyć i wcisnąć przycisk ‚Zmiana statusu listy płac’ lub pod prawym przyciskiem myszy ‚Zamknij/otwórz seryjnie listy płac’).
Ostrzeżenie ID 24159 „Nie można naliczyć wypłaty. Nie wykryto elementów, które można naliczyć. Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika.”

Waluta wybrana na formularzu listy płac dla pracowników oddelegowanych jest różna od waluty rozliczenia pracownika, ustawionej na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce ‚Etat’.
Ostrzeżenie ID 24160 „Proszę usunąć spłatę, zapisać wypłatę i dodać spłatę ponownie.”

Komunikat pojawia się w przypadku próby dodania/zmiany spłaty korekty netto/zaliczki/pożyczki w kwocie przekraczającej wysokość spłaty generowanej automatycznie.
Komunikat ID 24167 „Czy anulować wypłatę? Operacji nie można odwrócić! Wypłaty anulowane nie podlegają księgowaniu.”

Anulowanie wypłaty powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z wartościami, z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Wypłata o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Wypłata anulowana jest na listach wyświetlana na czerwono z zerowymi kwotami. Operację anulowania można zastosować, jeśli po zamknięciu i zaksięgowaniu wypłaty i rozliczeniu związanych z nią płatności, zaistnieje konieczność skorygowania wypłaty – gdy np. naliczono składki ZUS od zawyżonej podstawy (bo pracownik mający dodatkowe źródło dochodu nie zgłosił w porę przekroczenia 30-krotności), czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy). Anulowanie wypłaty – w przeciwieństwie do kasowania wypłaty – jest operacją nieodwracalną, nie można też ponownie naliczyć pracownikowi wypłaty na tej samej liście płac. Po anulowaniu wypłaty, można naliczyć jedynie wypłatę korygującą na liście płac typu „Korygująca” powiązanej z listą płac, na której wcześniej anulowano wypłatę.
Ostrzeżenie ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli ‚CDN.ListyPlac’ według klucza ‚LPLNumerPelny’. „

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania drugiej listy płac o tym samym symbolu (np. E) za ten sam okres. Należy podać inne oznaczenie listy. Istnieje możliwość zdefiniowania nowego dokumentu z innym symbolem listy (np. E1) lub stworzenia w definicji dokumentu schematu numeracji z wykorzystaniem w jednym z członów serii/wydziału. Umożliwia to wybranie tego samego Dokumentu dla kolejnych list płac za ten sam okres – dla tych list unikatowe będzie oznaczenie serii. Serie dokumentów można dodawać z poziomu Konfiguracja / Firma / Definicje dokumentów / Płace / Serie dokumentów.

Szczegółowy opis dostępny w obszarze FAQ w pytaniu: Jak dodać kolejną listę płac tego samego rodzaju za ten sam okres?
Komunikat ID -2147217900 „Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem (DeklNag)”

Błąd pojawia się podczas próby wykasowania zablokowanej deklaracji DRA/PIT/IFT. Aby usunąć deklarację należy ją najpierw odblokować ( opcja ‚Odblokuj deklarację’ jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście deklaracji). Po odblokowaniu deklaracji można ją usunąć lub przeliczyć.