Komunikat ID 24124 „Czy skorygować czas pracy pracownika ?”

Pytanie pojawia się po odnotowaniu u pracownika informacji o wykonaniu akordu. Odpowiedź „Tak” spowoduje modyfikację w kalendarzu nie/obecności pracownika – zostanie naniesiona informacja o pracy w strefie „akord” (za którą jest liczone zerowe wynagrodzenie zasadnicze) na tyle pierwszych godzin przepracowanych w miesiącu, ile godzin wpisano łącznie we wszystkich akordach zdefiniowanych jako pomniejszające wynagrodzenie wg stawki zasadniczej. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z automatycznego naniesienia na kalendarz strefy „akord” – wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie będzie pomniejszone o czas pracy w akordzie.
Komunikat 24042 „Okres deklaracji PIT-11 musi być zawarty w tym samym roku kalendarzowym”

Daty od-do deklaracji obejmują dłuższy okres niż rok.
Komunikat ID 24160 „Nie można usunąć zapisu historycznego powiązanego z wypłatami”

Podczas naliczenia wypłaty są uwzględniane wszystkie zapisy historyczne pracownika aktualne za okres listy płac. Aby usunąć dany zapis należy wcześniej usunąć wypłaty, które są z nim powiązane.
Ostrzeżenie ID 24017 „Wystąpiła próba zapisania daty wyrejestrowania bez kodu”.

Komunikat występuje przy próbie zapisania formularza danych kadrowych pracownika po uzupełnieniu dat wyrejestrowania z ubezpieczeń pracownika, bez wskazania kodu przyczyny wyrejestrowania.
Pytanie ID 24021 „Na liście są naliczone wypłaty – data wypłaty i miesiąc deklaracji dla nich nie będą zmienione. Czy zmienić datę dla nowych wypłat naliczanych do tej listy?”

Komunikat pojawia się przy próbie zapisania listy płac na której były wcześniej naliczone wynagrodzenia i została zmieniona data wypłaty (bez usunięcia wcześniejszych wypłat). Zatwierdzenie spowoduje zmianę daty tylko dla nowych wypłat naliczanych na tej liście.
Ostrzeżenie ID 24119 „Brak zaznaczonego pola „Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności” w schemacie płatności pracownika”.

Informacja o konieczności zaznaczenia na formularzu płatności parametru ‚Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’.
Informacja ID 24026 „Naliczono wiele wypłat jednocześnie”

Pojawia się w sytuacji, gdy naliczono kilka wypłat jednocześnie, np. zostały naliczone dwie wypłaty z tytułu dwóch umów cywilnoprawnych lub dla zleceniobiorcy została naliczona umowa oraz zasiłek chorobowy/wypadkowy.