Jak dodać pracownika do Listy pracowników?

Niewątpliwie jedną z podstawowych operacji wykonywanych w programie jest wprowadzanie pracowników do Kadr.

Aby dodać nowego pracownika wystarczy, że wykonasz następujące kroki:

 1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Kadry.
 2. Posługując się ikoną  otworzysz nowy Formularz danych kadrowych.
 3. Wypełnij wymagane pola na zakładce Ogólne tj.: Akronim, Nazwisko i Imię. Te dane pozwolą Ci
  na zapisanie formularza. Jeżeli posiadasz więcej danych pracownika uzupełnij także pozostałe pola.
 4. Zapisz formularz danych pracownika za pomocą ikony .
 5. Tak wprowadzona osoba pojawi się na Liście pracowników z ustawionym filtrem Wszyscy lub Bez zatrudnienia.

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak dodać pracownika do Listy pracowników:

 
Jak dodać listę płac za konkretny miesiąc?

Definiowanie list płac pozwala między innymi na wcześniejsze ustalenie zależności pomiędzy okresem, za jaki naliczane będą wypłaty, datą ich wypłaty oraz miesiącem deklaracji PIT i ZUS.

 1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Listy płac.
 2. Za pomocą ikony  dodaj nowy Formularz listy płac.
 3. Wybierz odpowiedni Dokument – czyli symbol Listy płac, np. E w polu Rodzaj pojawi się domyślny rodzaj listy płac np. Etat.
 4. Określ okres, za jaki będą naliczane wypłaty oraz datę wypłaty. Na podstawie daty wypłaty automatycznie podpowiada się zgodny z nią miesiąc deklaracji.
 5. Zapisz formularz listy płac .
 6. Na podstawie wcześniej zdefiniowanej listy płac można utworzyć listę na kolejny miesiąc. W tym celu wyświetl Listę Listy płac, ustaw kursor na liście, którą chcesz skopiować na kolejny miesiąc i naciśnij <Ctrl> + <Ins> lub <Ctrl>+ . Zapisz skopiowaną listę .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak dodać listę płac za konkretny miesiąc:
Jak przygotować deklarację PIT-11?

PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Zobacz jak naliczyć taką deklarację w programie

 1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Kadry.
 2. Ustaw się na wybranym pracowniku a następnie wybierz ikonę Deklaracje pracownika .
 3. W polu Okres od /do – podaj okres, za jaki będzie obliczana deklaracja. Program proponuje domyślnie cały bieżący rok, zgodny z datą systemową.
 4. W polu Lista deklaracji wybierz PIT-11.
 5. Następnie dodaj formularz nowej deklaracji za pomocą ikony , pojawi się formularz deklaracji PIT-11. W sekcji Cel złożenia formularza domyślnie zaznaczone jest Złożenie deklaracji. W przypadku, gdy jest to korekta deklaracji należy samodzielnie zmienić na Korekta deklaracji.
 6. Nalicz deklarację za pomocą ikony Przelicz deklarację . Formularz zostanie wypełniony zgodnie z naliczonymi w danym okresie składnikami.
 7. Po przejściu na drugą zakładkę formularza, oznaczoną E, F, w  polu Wykaż na deklaracji adres: zamieszkania/zameldowania podpowiada się zaznaczenie zgodne z ustawieniem parametru Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT (dostępnego na formularzu danych kadrowych pracownika, zakładka 2. Nr ident./Podatki). Jeżeli zmienisz zaznaczenie parametru, ponownie przelicz deklarację.
 8. Zapisz przeliczoną deklarację za pomocą ikony   .
 9. Deklarację możesz wydrukować z kilku poziomów:
  Płace i Kadry > Kadry > Wydruk danych > Wydruki seryjne PIT-ów wg nazwisk, wg akronimu
  Płace i Kadry > Kadry > Deklaracje pracownika > Deklaracje PIT > Formularz deklaracji > Wydruk danych
  Płace i Kadry > Deklaracje PIT pracowników > Wydruk danych
 10. Wysyłka deklaracji PIT-11 odbywa się analogicznie jak wysyłka deklaracji PIT-4R.

Zapoznaj się z filmem instruktażowym przedstawiającym naliczenie deklaracji PIT-11:

Zapoznaj się z filmem instruktażowym przedstawiającym wysyłanie deklaracji PIT-11:
Jak naliczyć zwolnionemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Sprawdźmy jak naliczyć zwolnionemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 1. Aby poprawnie naliczyć pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy uzupełnić datę zwolnienia na formularzu danych kadrowych oraz przeliczyć limit urlopu wypoczynkowego.
 2. Z menu Płace i Kadry wybierz Wypłaty pracowników.
 3. W polu Lista płac wybierz listę płac etatową za ostatni miesiąc zatrudnienia pracownika i nalicz wypłatę za pomocą ikony .
 4. Przejdź na zakładkę Elementy wypłaty i  dodaj element Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Kwota ekwiwalentu naliczy się automatycznie.  Dodatek zapisz . Po zapisaniu nowy element pojawi się na Elementach wypłaty .
 5. Zapisz Formularz wypłaty .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak naliczyć zwolnionemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
Jak utworzyć zestawienie zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R?

Deklarację PIT-4R składa się do urzędu skarbowego w celu dostarczenia informacji o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz urzędu przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobacz jak w programie naliczyć zaliczkę na PIT-4 oraz deklarację roczną PIT-4R

 1. Z menu Płace i Kadry wybierz Zaliczki na PIT-4R.
 2. Za pomocą ikony  dodaj nowy Formularz zaliczki na PIT-4R w odpowiedniej wersji.
 3. Określ miesiąc i rok, za który ma być obliczona zaliczka.
 4. Używając ikony  przelicz deklarację.
 5. Możesz zaznaczyć pole Zablokuj deklarację przed zmianami i za pomocą ikony  zapisz formularz.
 6. Na liście pojawi się zamknięte zestawienie, które stanowi część składową dla deklaracji rocznej PIT-4R.
 7. Przeliczenie deklaracji spowoduje automatyczne wygenerowanie płatności do Urzedu Skarobowego. Płatność pojawi się w module Kasa/Bank Preliminarz płatności.

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak utworzyć zestawienie zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R:
Jak naliczyć deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA?

Jeśli odnotowałeś już informację o zatrudnieniu i zgłoszeniu do ubezpieczeń możesz teraz naliczyć deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA i wyeksportować ją do programu Płatnik.

 1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Kadry.
 2. Ustaw się na konkretnym pracowniku i przy ikonie Deklaracje pracownika   rozwiń menu dostępnych opcji i wybierz Deklaracje zgłoszeniowe ZUS.
 3. W polu Lista wybierz deklarację, którą będziesz generować. W Twoim przypadku będzie to ZUA.
 4. Aby dodać deklarację naciśnij ikonę . Otworzy się formularz deklaracji ZUS ZUA  gdzie w polu KEDU powinieneś wskazać  nazwę pliku *.xml, do którego zastanie zapisana deklaracja ZUA. Jeśli chcesz dodać nowy plik KEDU naciśnij   , wpisz nazwę i zapisz . Następnie wybierz ją przyciskiem .
 5. W polu Dane aktualne w dniu wskaż datę zgodną z datą zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń (zakładka Ubezpieczenie (etat) na formularzu danych kadrowych pracownika).
 6. Za pomocą ikony  nalicz deklarację i zapisz ikoną .
 7. Po naliczleniu deklaracji możesz ją wyeksportować do programu Płatnik. W tym celu wchodzisz do deklaracji ponownie za pomocą ikony  i wybierasz ikonę Eksport do programu Płatnik   .
 8. Wpisz teraz ścieżkę docelową gdzie chcesz zapisać plik z deklaracją. W polu Nazwa pliku musi widnieć nazwa pliku wraz z rozszerzeniem, w przeciwnym wypadku Program Płatnik nie rozpozna pliku (np. C:\ZUA.xml).
 9. Po wpisaniu ścieżki naciśnij . Jeżeli zaznaczyłeś parametr Otwórz program Płatnik
  po wyeksportowaniu
  uruchomiony zostanie Program Płatnik i z poziomu tego programu należy zapisany plik zaimportować.
 10. Pamiętaj, że w deklaracjach ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA, ZSWA, RCA, RSA, RZA jako podstawowy identyfikator wykorzystywany jest numer PESEL, a w przypadku jego braku numer i seria paszportu lub dowodu osobistego.

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak naliczyć deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA:
Jak wypełnić Historię zatrudnienia pracownika?

Przejdźmy teraz do uzupełnienia informacji o poprzednich miejsach pracy pracownika

 1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Kadry.
 2. Następnie ustaw się na pracowniku i za pomocą ikony  otworzysz do edycji  Formularz danych kadrowych.
 3. Przy ikonie Dodatkowe dane kadrowe  rozwiń menu dostępnych opcji i wybierz Historia zatrudnienia.
 4. Poprzez ikonę  dodasz nową pozycję określając staż pracy w latach lub wypełniając pole Okres od…do oraz nazwę zakładu pracy.
  Możesz także szybko wprowadzić informację o stażu pracy u poprzednich pracodawców w wysokości 10 lat bez konieczności ręcznego edytowania formularza historii zatrudnienia, za pomocą ikony Dodaj zbiorczy 10-letni staż z poprzednich zakładów pracy  .
 5. Zatwierdź Formularz historii zatrudnienia , a następnie Formularz danych kadrowych pracownika .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak uzupełnić historię zatrudnienia pracownika: