Ewidencja transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Jak ująć w Rejestrze VAT import towarów z kraju niebędącego w UE?

Zgodnie z ustawą o VAT przywóz towarów z terytorium państwa, które nie należy do obszaru UE, stanowi import. W takim przypadku najbardziej istotne dla ewidencji są kwestie VAT i cła. Podstawą ujęcia jest zatem dokument odprawy celnej SAD zawierający informacje dotyczące cła, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także faktura informująca o wysokości zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego. W systemie jest to realizowane poprzez wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty (FZKG) w module Faktury.

W przypadku pracy w programie jedynie z wykorzystaniem modułu księgowego i ewidencjonowania faktur w Rejestrze zakupu VAT, należy wprowadzić dwa osobne dokumenty:
1. Fakturę w walucie z wartością netto i stawką 0% lub NP na Kontrahenta zagranicznego (w preliminarzu pojawi się zobowiązanie wobec kontrahenta wg kursu z dokumentu SAD).
2. Dokument w PLN na Kontrahenta zagranicznego (pod JPK) składający się z dwóch pozycji: – pierwsza tylko z kwotą VAT (naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu) – druga tylko z kwotą netto (w wysokości cła naliczonego na dokumencie SAD), płatnik Urząd Celny (w preliminarzu powstanie płatność na Urząd Celny).

Przykład

Firma zakupiła od kontrahenta z USA towary handlowe:
– wartość faktury wynosi 7000 USD
– kurs waluty z dokumentu SAD wynosi 3,50 zł
– naliczone cło wynosi 9 proc. od wartości faktury po przeliczeniu czyli 2 205,00 zł
– podatek VAT 23 proc. 6142,15 zł – kurs sprzedaży USD w banku z dnia zapłaty zobowiązania 3,60 zł
– opłaty manipulacyjne 1 000,00 zł.

Operacje gospodarcze (dokument, kwota i przykładowa dekretacja) do zdarzenia przedstawiają się następująco:
1) Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego wynikające z dokumentu SAD 7 000 USD x 3,50 zł wynosi 24 500,00 zł (FZ VAT, Kwota: wartość FZ VAT w walucie obcej x kurs waluty z dnia odprawy celnej [z dokumentu SAD], Wn Rozliczenie zakupu Ma Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi)
2) Naliczone cło z dokumentu SAD 24 500 x 9 proc. wynosi 2 205,00 zł (SAD, Kwota: wartość FZ VAT z punktu 1. x stawka procentowa cła, Wn Rozliczenie zakupu Ma Rozrachunki z Urzędem Celnym)
3) Naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu 26 705,00 zł (24 500,00 + 2 205,00) x 23 proc. wynosi 6142,15 zł (FZ VAT i SAD, Kwota: [wartość FZ VAT z punktu 1. + naliczone cło z punktu 2.] x stawka podatku VAT, Wn VAT naliczony Ma Rozrachunki z Urzędem Celnym)
4) Opłaty manipulacyjne za dokonane czynności celne 1 000,00 zł (SAD, Kwota: wysokość opłat manipulacyjnych, Wn Rozliczenie zakupu Ma Rozrachunki z Urzędem Celnym)
5) Obciążenie kosztów opłatami manipulacyjnymi 1 000,00 zł (PK, Kwota: wysokość opłat manipulacyjnych, Wn Podatki i opłaty [zespół 4] Ma Rozliczenie zakupu)
6) Przyjęcie do magazynu towarów handlowych według ceny zakupu 26 705,00 zł (PZ, Kwota: wartość FZ VAT z punktu 1. + naliczone cło z punktu 2., Wn Towary Ma Rozliczenie zakupu)
7) Zapłata zobowiązania 7 000 USD x 3,60 zł. 25 200,00 zł (WB – wypłata/KW, Kwota: wartość FZ VAT w walucie obcej x kurs sprzedaży waluty w banku z dnia zapłaty zobowiązania, Wn Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi Ma Rachunek bankowy)
8) Powstanie ujemnej różnicy kursowej w wysokości 700,00 zł (PK, Kwota: punkt 1. – punkt 7., Wn Koszty finansowe Ma Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi)
9) Uregulowanie zobowiązań wobec urzędu celnego w kwocie (6142,15+ 2 205,00 + 1 000,00) 9347,15 zł (WB – wypłata/KW, Kwota: Naliczony podatek VAT z punktu 3. + Naliczone cło z punktu 2. + wysokość opłat manipulacyjnych, Wn Rozrachunki z Urzędem Celnym Ma Rachunek bankowy)
Jak program wylicza Współczynnik Struktury Sprzedaży?

Rozliczenie deklaracji VAT według struktury sprzedaży ma miejsce wtedy, gdy podatnik prowadzi sprzedaż w stawce opodatkowanej oraz zwolnionej i nie przysługuje mu prawo odliczenia całości podatku z faktur zakupu (art. 90 Ustawy o podatku od towarów i usług).
Na podstawie wartości ilorazu rocznej sumy sprzedaży opodatkowanej do sumy sprzedaży całkowitej (opodatkowanej i zwolnionej) ustalana jest procentowa wartość współczynnika struktury sprzedaży, który to stanowi podstawę do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów.

Aby program sam mógł obliczać wartość współczynnika struktury sprzedaży ważne jest określanie następujących parametrów:

  • dla faktur sprzedaży „Uwzględniaj w proporcji”

Uwzględniaj – stawka opodatkowana
Tylko w mianowniku – stawka zwolniona
Nie uwzględniaj – stawka nie podlega

  • dla faktur zakupu „Odliczenia”

Tak – odliczamy VAT w całości
Nie – nie odliczamy VAT-u w ogóle
Warunkowo – odliczamy VAT w takiej wysokości jaka wynika z współczynnika struktury sprzedaży

Przy obliczaniu deklaracji VAT-7 Użytkownicy, którzy stosują strukturę sprzedaży, a nie ewidencjonowali dokumentów sprzedaży w programie Comarch ERP Optima za rok poprzedni, powinni wskazać wartość współczynnika struktury sprzedaży ręcznie, poprzez zaznaczenie na deklaracji parametru: Współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży i wprowadzenie odpowiedniej wartości procentowej.

Jeśli faktury sprzedaży były wprowadzane do rejestrów VAT w ciągu roku poprzedzającego obliczenie korekty VAT współczynnik zostanie wyliczony automatycznie, podczas obliczania deklaracji za styczeń (nie zaznaczamy wówczas parametru: Współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży).

Na podstawie współczynnika z poprzedniego roku jest obliczany podatek naliczony do odliczenia od zakupów dokonanych w tym roku. Nazwijmy go współczynnikiem szacunkowym na ten rok.

Po zakończeniu roku jest obliczany rzeczywisty współczynnik (jest to jednocześnie współczynnik szacunkowy na kolejny rok). Po jego obliczeniu wiemy czy za dużo, czy za mało odliczyliśmy w poprzednim roku i czy należy obliczyć korektę.
Jeśli rzeczywisty współczynnik różni się od szacunkowego więcej niż 2 punkty procentowe, to należy obliczyć korektę podatku naliczonego (art. 91 ust 1).
Program oblicza korekty automatycznie na deklaracji za pierwszy miesiąc/kwartał roku (art. 91 ust. 3).

Uwaga

Od kwietnia 2011 roku nastąpiła zmiana w liczeniu podatku naliczonego do odliczenia. W przypadku, gdy proporcja (współczynnik struktury sprzedaży) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł — podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%. Dodatkowo w przypadku, gdy proporcja ta nie przekroczyła 2% — podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Jeżeli proporcja wyliczona za rok poprzedni wynosiła 1% lub 2% to obecnie na deklaracji podatek naliczony związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną jest liczony na podstawie współczynnika 1% lub 2%. Poprzednie przepisy dla współczynnika 1% lub 2% nie pozwalały na odliczenie VAT naliczonego od takich zakupów. Jeżeli dla współczynnika mniejszego od 2% Użytkownik nie chce odliczać VAT naliczonego to musi ręcznie przestawić współczynnik na 0%.

W przypadku, gdy proporcja za poprzedni rok wynosiła 99% to na podstawie poprzednich przepisów Użytkownik odliczał 100% podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Dla deklaracji liczonych od kwietnia 2011 r. współczynnik 99% odlicza 99% kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Użytkownik ma jednak prawo nadal odliczyć 100%, jeśli kwota podatku naliczonego nie podlegającego odliczeniu jest mniejsza niż 500 zł. W takiej sytuacji należy ręcznie ustawić na deklaracji współczynnik na 100%.
Dlaczego po wejściu do Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ zakładka: Do deklaracji VAT-7, nie widzę żadnych faktur na liście?

Po wybraniu odpowiednich opcji należy wybrać ikonę filtra  lub zaznaczyć ikonę filtrowania na bieżąco .
Dlaczego na wydruku rejestrów VAT nie ma kolumny ze stawką na przykład 0% lub NP?

Stawki podatku VAT, które mają znaleźć się na wydruku są ustawiane w Konfiguracji (System/ Konfiguracja) w gałęzi: Firma/ Księgowość/ Wydruki rejestrów VAT.
Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach na Deklaracji VAT-7 ?

Poniższa tabela zawiera informacje w jaki sposób faktury sprzedaży są kwalifikowane na deklaracje dla podatku od towarów i usług, wg wzoru 18.

Poz. na VAT 7Stawka VATRodzaj fakturyRodzaj sprzedażyRodzaj transakcjiUwagi

10

ZW

FA zwykłe
Dokument wewnętrzny


wszystkie


Krajowa
Uwzględnia NP, jeśli jest ustawiony parametr „Uwzględniać sprzedaż
nie podlegającą VAT
na VAT-7” i transakcja krajowa.

FA zwykłe

wszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkiePoza terytorium kraju (stawka NP)11
WszystkieFA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieDostawa poza terytorium kraju


Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru
Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT 7)

NP
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkiePoza terytorium kraju (stawka NP)


FA zwykłe


Usługi
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca


12

Wszystkie
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny

Usługi
Dostawa poza terytorium kraju i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT 7)

NP
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny

Usługi
Poza terytorium kraju (stawka NP) i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”

NP

FA zwykłe

Usługi
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
i dla każdej wymienionej transakcji zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”130%
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)
FA zwykłewszystkiePodatnikiem jest nabywca
Eksport – zwrot VAT
140%FA zwykłewszystkieEksport – zwrot VAT15,163%
5%
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)

FA zwykłe

wszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca17,187%
8%
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)

FA zwykłe

wszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca19.2022%
23%
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)

FA zwykłe

wszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca

21

0%

FA zwykłe
Towary
Śr. Transportu
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
220%FA zwykłeTowary
Śr. Transportu
Eksport
23,24wszystkieDokument wewnętrznyTowary
Śr. Transportu
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
25,26wszystkieDokument wewnętrznyTowary
Śr. Transportu
Eksport, Eksport – zwrot
27,28wszystkieDokument wewnętrznyUsługiEksport, Eksport – zwrot
29,30wszystkieDokument wewnętrznyUsługiWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
31NPFA zwykłewszystkieKrajowa – podatnikiem jest nabywcaTylko podatnicy VAT czynni
32,33wszystkieDokument wewnętrznyTowary, Śr. transportuWewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca,
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
34,35wszystkieDokument wewnętrznyWszystkieKrajowa – podatnikiem jest nabywcaTylko podatnicy VAT czynni
38wszystkieDokument wewnętrznyŚr. TransportuWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
W jaki sposób wprowadzić do rejestru VAT fakturę zakupu od której przysługuje 50% odliczenie podatku VAT?

Użytkownik ma możliwość automatycznego podziału odliczeń TAK/NIE na pozycji dokumentu w Rejestrze zakupów VAT zgodnie ze wskazanym przez siebie wskaźnikiem np. 50 %.

Parametr Podziel odliczenia na formularzu kategorii
Na formularzu kategorii o typie kosztowym jest dostępny parametr Podziel odliczenia. Po jego zaznaczeniu następuje wyszarzenie pola Odliczenia i aktywne staje się pole przeznaczone na wprowadzenie procentu odliczenia.
Mechanizm automatycznego podziału odliczeń działa w oparciu o parametr Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu dostępny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry. Decyduje on o tym, w jaki sposób będzie następowało rozbicie pozycji faktury. Domyślnie zaznaczona jest opcja Netto i VAT oznaczająca, iż podział wybranej pozycji w Rejestrze VAT zakupu będzie dotyczył zarówno kwoty netto i VAT. Wybór drugiego wariantu – VAT – spowoduje powstanie dwóch pozycji, gdzie w jednej z nich zostanie ujęta kwota netto w całości oraz VAT zgodnie z procentem odliczenia (Tak lub Warunkowo) oraz w drugiej pozycji zostanie ujęta pozostała wartość podatku VAT z odliczeniem na Nie.

Funkcja Podziel odliczenia Tak/Nie
Na pozycji faktury w Rejestrze VAT zakupu Użytkownik ma możliwość ręcznego podziału odliczeń. Funkcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy z poziomu menu kontekstowego lub poprzez wciśnięcie klawiszy: <ALT>+<P>.
Po wybraniu opcji Podziel odliczenia Tak/Nie podpowiada się okno, w którym należy wskazać procent odliczenia oraz jeden z wariantów podziału: Netto, VAT lub sam VAT. Domyślnie ustawienie opcji podziału związane jest z ustawieniem parametru w Konfiguracji – Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu.

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.
W deklaracji VAT-UE nie zostały ujęte wszystkie dokonane transakcje wewnątrzunijne, gdzie należy szukać niezgodności?

W pierwszej kolejności należy w menu Rejestry VAT na zakładce Do deklaracji VAT-UE sprawdzić, jakie transakcje zostały zakwalifikowane do deklaracji VAT-UE za wybrany miesiąc lub kwartał. Jeśli nie zostały ujęte wszystkie transakcje należy sprawdzić czy na fakturach, które nie zostały uwzględnione został zaznaczony parametr: Rozliczać w VAT-UE. Jeśli widnieją wszystkie faktury, a mimo to nie zostały wykazane na deklaracji wówczas należy sprawdzić czy transakcje, które nie znalazły się na deklaracji nie mają zaznaczonego Rodzaju jako Usługi. W tym celu wystarczy na Zakładce Do deklaracji VAT-UE wybrać rodzaj Usługi i przefiltrować listę.

Uwaga
Na deklaracji VAT-UE wykazywane są jedynie wewnątrzwspólnotowe dostawy oraz nabycia towarów, a także wewnątrzwspólnotowe świadczenia usług.