Article Category: Sprzedaż - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Sprzedaż - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Kontrola stanów

Podczas sprzedaży w  programie Comarch ERP Optima Detal możliwa jest kontrola dostępności towarów i kaucji  w magazynie przypisanym do stanowiska.

W zależności od ustawień w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne sprzedaż ilości większej niż dostępna może być blokowana (parametr Kontrola stanów magazynowych) lub dopuszczalna, ale poprzedzona stosownym ostrzeżeniem (parametr  Informacja o brakach).

Stan towaru/ kaucji w magazynie wyliczany jest zgodnie z następującym algorytmem:

Ilość dostępna = N- X- Y gdzie:

N – ilość dostępna na bieżący dzień w magazynie w Comarch ERP Optima,

X – ilości na dokumentach wystawionych w Detalu na poszczególnych stanowiskach i nie wczytanych jeszcze do Comarch ERP Optima oraz

Y– ilości na Paragonach będących w edycji na wszystkich stanowiskach w Detalu.

Uwaga
W przypadku Paragonów będących w edycji na innym stanowisku ostatnia pozycja nie jest uwzględniana podczas obliczania ilości dostępnej.

Kontrola dostępności towarów w magazynie dotyczy zarówno pozycji sprzedawanych w jednostce podstawowej, jak i pozycji, na których wybrano inną (pomocniczą) jednostkę miary. Algorytm stosowany do wyliczenia ilości dostępnych jest analogiczny jak opisano powyżej, ale dla pozycji występujących na dokumentach w jednostkach pomocniczych najpierw następuje odpowiednie przeliczenie ilości na jednostkę podstawową.

Uwaga
Braki w komunikatach zawsze wyrażone są w jednostce podstawowej towaru.

Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono parametr Kontrola stanów magazynowych i towaru nie ma w magazynie lub ilość dostępna jest niewystarczająca, podczas wystawiania Paragonu program wygeneruje komunikat: Nie można dodać pozycji na paragon. Brak x,xxxx j.m. w magazynie. W efekcie towar nie zostanie dodany na Paragon.

W przypadku, gdy towar jest dostępny w magazynie, ale w ilości mniejszej od 1 podczas próby dodania towaru na dokument pojawi się komunikat: Nie można dodać pozycji o ilości 1,0000. Pozostało 0,xxxx j.m. w magazynie. Proszę wpisać ilość spełniającą kryterium. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawi się okno umożliwiające wpisanie mniejszej ilości.

Jeżeli podczas zmiany ilości na pozycji wprowadzona zostanie liczba większa niż dostępna program wygeneruje komunikat: Nie można zmodyfikować pozycji. Brak x,xxxx j.m. w magazynie po czym zostanie wyświetlone okno zmień ilość w celu zmodyfikowania ilości lub wycofania się z tej akcji.

Uwaga
Kontrola dostępności działa zarówno dla towarów jak i kaucji, dlatego jeżeli brakuje kaucji powiązanej z towarem przez schemat opakowań, wówczas zarówno towar, jak i kaucja nie zostaną dodane na Paragon lub nie zostanie zmieniona ilość (w zależności od wykonywanej akcji).

Uwaga
Stany nie będą ponownie sprawdzane przy zatwierdzaniu dokumentu, dlatego jeśli w międzyczasie sprzedano towar na innym stanowisku lub został on wydany w Comarch ERP Optima, mogą pojawić się braki podczas synchronizacji.

Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono parametr Informacja o brakach i w magazynie brak towaru/kaucji lub ilość dostępna jest niewystarczająca użytkownik podczas sprzedaży otrzyma informację: Brak x,xxxx j.m. W magazynie. Mimo to możliwe będzie dodanie towaru.

Sprawdzanie stanów na żądanie

Oprócz bieżącej kontroli stanów podczas dodawania towaru na dokument lub podczas zmiany ilości/wartości pozycji, możliwe jest również sprawdzanie stanów na żądanie w  magazynie własnym oraz w innych magazynach. Stany dowolnego towaru/ kaucji można sprawdzić za pomocą przycisku funkcyjnego Sprawdź stan, który należy dodać w sekcji Przyciski na oknie sprzedaży. Przycisk ten jest ponadto dostępny z poziomu okna Lista towarów/ Lista kaucji. 

Przycisk funkcyjny  wywołuje okno, w którym po wyszukaniu towaru/ kaucji wyświetlany jest aktualny stan na magazynie przypisanym do danego stanowiska oraz na innych magazynach, o ile operator w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników  ma włączony parametr Podgląd stanu na wszystkich magazynach.

Jeżeli funkcja sprawdzania stanu zostanie wywołana z poziomu Paragonu, w oknie Stan magazynowy domyślnie podpowie się stan pozycji, na której aktualnie znajduje się kursor (z możliwością wyszukania i sprawdzenia innego kodu).

Okno Stan magazynowy wywołane przyciskiem funkcyjnym Sprawdź stan

Funkcja Sprawdź stan wywołana z poziomu Listy towarów lub Listy kaucji umożliwia sprawdzenie stanu dla pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor. Po wybraniu przycisku pojawi się okno ze stanami wybranego towaru.

Uwaga
Wyliczony stan jest aktualny tylko na dany moment, przy ponownym wyświetleniu zostanie wyliczony na nowo..
KASA

W module Comarch ERP Optima Detal dostępne są opcje przyjmowania wpłat i rejestrowania wypłat.

Wpłata

 wystawianie dokumentów KP – po wciśnięciu przycisku wyświetlane jest okno, gdzie można wprowadzić kwotę zapisu oraz jego opis. Możliwe jest również wystawienie dokumentu KP na kontrahenta wybranego z listy. W dolnej części okna widoczne są przyciski odpowiadające poszczególnym formom płatności. Wciśnięcie przycisku (po wprowadzeniu kwoty) spowoduje uaktywnienie przycisku Zakończ powodującego zatwierdzenie zapisu kasowego:

 • zapis jest tworzony w bieżącym raporcie kasowym, w rejestrze skojarzonym z wybraną formą płatności,
 • zapis jest tworzony zawsze z datą bieżącą,
 • zapis jest tworzony na kontrahenta !Nieokreślonego! lub kontrahenta wybranego z listy,
 • numer zapisu jest zgodny ze schematem określonym w konfiguracji Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, na karcie stanowiska pole Definicja KP).

Drukuj – podczas wprowadzania dokumentu KP/ KW istnieje możliwość wydruku kwitu (wydruk kierowany jest na drukarkę ustawioną w systemie operacyjnym jako domyślna).

Okno wpłaty

Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania wpłaty do kasy.

Wypłata

 wstawianie dokumentów KW – zasady wystawiania dokumentów KW są identyczne jak w przypadku dokumentów KP.

Okno wypłaty

Opcja jest aktywna jeśli w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników operator otrzymał prawo do wykonywania wypłaty z kasy.

Stan kasy

Operator, który w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) ma włączony parametr Podgląd stanu kasy poprzez przycisk  ma dostęp do informacji dotyczących stanu kasy dla Operatora/ Stanowiska w rozbiciu na poszczególne formy płatności zdefiniowane w Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, formy płatności dla detalu).

Uprawnienia pracownika zdefiniowane w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) zezwalają na dostęp do:

 • Podgląd dokumentów własnych – płatności związanych wyłącznie z aktualnie zalogowanym operatorem,
 • Podgląd dokumentów wszystkich – stanu kasy w odniesieniu do stanowiska lub operatora.

Okno stanu kasy

Raport fiskalny

– funkcja umożliwia wydrukowanie raportu dobowego/ okresowego na drukarce fiskalnej. W zależności od otrzymanego prawa do wykonywania Raportu fiskalnego/ Raportu okresowego (Konfiguracja programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników)  użytkownik może wykonać:

Raport fiskalny

Raport okresowy – wykonywany jest w przedziale czasowym zdefiniowanym przez użytkownika:

Raport okresowy

Funkcja jest dostępna jest tylko w przypadku, gdy w konfiguracji Comarch ERP Optima Detal została zdefiniowana drukarka fiskalna.
Kontrahenci

Dostęp do listy kontrahentów definiuje przycisk funkcyjny Kontrahent . Z tego poziomu operator ma możliwość wskazania kontrahenta, dla którego zostanie wystawiony dokument. Dla listy dostępne są opcje:

 • Szukaj – w pole można wpisać dowolny ciąg znaków. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj program zawęża listę kontrahentów zgodnie z wprowadzonym ciągiem. Pole wyszukiwania na liście kontrahentów umożliwia filtrowanie listy według numeru NIP. Po wpisaniu numeru, jeżeli kontrahenta nie ma na liście i użytkownik kliknie w przycisk Dodaj, numer NIP z pola wyszukiwania zostanie przeniesiony na dodawaną kartę.
 • Dodaj – umożliwia dodanie do bazy Comarch ERP Optima Detal nowego kontrahenta. Aby zatwierdzić formularz należy podać Kod i Nazwę kontrahenta – pola te są wymagane:
  • Kod – można wprowadzić 20 znakowy kod identyfikacyjny kontrahenta zawierający dowolny ciąg znaków. Kod musi posiadać unikalną wartość (w ewidencji nie mogą znajdować się dwaj kontrahenci o identycznym kodzie).

Uwaga
Po zatwierdzeniu formularza nie można zmienić wprowadzonego Kodu kontrahenta.
 

 • NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej można wprowadzić w postaci ciągu przy pomocy separatorów (kresek) lub bez – należy pamiętać, że musi on spełniać określony algorytm.
 • przycisk GUS – gdy numer NIP jest uzupełniony na formularzu, Użytkownik może pobrać nazwę oraz dane adresowe tego kontrahenta korzystając z przycisku GUS. Po wciśnięciu przycisku dane zostaną uzupełnione automatycznie. Do zapisu karty niezbędne jest uzupełnienie również kodu kontrahenta.Jeżeli z danym numerem NIP powiązana jest więcej niż jedna działalność, w programie zostanie wyświetlone okno, na którym należy wskazać podmiot, którego dane zostaną przeniesione na kartę.Dodatkowo jeśli wyszukiwany podmiot jest w stanie upadłości, likwidacji lub wykreślony, w dolnej części okna wyświetlana jest informacja o jego statusie.

Uwaga
Funkcjonalność jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.
 

 • PESEL – pole przeznaczone na wprowadzenie numeru PESEL.
 • Nazwa – program pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta składającej się z trzech linii po 50 znaków każda.
 • Dane adresowe:
  • Kod pocztowy, Nr domu, Nr lokalu – system nie posiada kontroli formatu dla tych danych (można wpisać dowolny ciąg znaków), dopuszczalne jest wprowadzenie maksymalnie 10 znaków w każdym z pól.
  • Poczta, Miasto, Ulica, Nr telefonu – program dopuszcza wprowadzenie 40 znaków w każdym z pól, w polu Nr telefonu dopuszczalne jest wpisanie 20 znaków.
  • Osoba odbierająca – imię i nazwisko przedstawiciela kontrahenta.

Formularz kontrahenta

 • Edytuj – funkcja umożliwia zmianę informacji dotyczących kontrahentów już istniejących w bazie, z wyjątkiem Kodu kontrahenta, którego dla istniejących już klientów nie można zmienić.
 • Wybierz i zamknij – powoduje przypisanie zaznaczonego kontrahenta do dokumentu i automatyczne zamknięcie okna. W przypadku Paragonu informacja o wybranym kontrahencie jest widoczna w sekcji Podsumowanie Paragonu.
 • Zamknij – zamknięcie okna bez wykonania akcji.

Lista kontrahentów

Standardowo lista składa się z kolumn Kod, Nazwa, Pesel, NIP, EAN, Miasto, Ulica, Miasto, Kraj, Telefon, Uwagi. W zależności od uprawnień, operator może zmienić wygląd listy (szczegółowe informacje tutaj).

Rabaty Kontrahenta

Jeżeli w Konfiguracji Comarch ERP Optima Detal, w sekcji Ustawienia ogólne  zaznaczono parametr Pobieraj rabaty kontrahenta to podczas sprzedaży na stanowisku detalicznym, po wybraniu kontrahenta na Paragon pobierane są rabaty lub ceny kontrahenta, zdefiniowane w programie Comarch ERP Optima. Rabaty liczone są w oparciu o cenę towaru przesłaną podczas synchronizacji do stanowiska. Przy każdorazowej zmianie Kontrahenta na Paragonie, upusty będą aktualizowane zgodnie z jego warunkami handlowymi ustalonymi w Comarch ERP Optima.

Uwaga
Jeżeli dla rabatu (typu stała cena) w Comarch ERP Optima ustawiona jest inna waluta niż "PLN", wówczas rabat taki nie będzie uwzględniany w Detalu.

Uwaga
Wprowadzenie rabatu poprzez funkcję Rabat pozycji lub Rabat paragonu spowoduje wykasowanie upustu Kontrahenta. Aby go przywrócić należy ponownie wybrać Kontrahenta na dokument.

Uwaga
W przypadku rabatów pobieranych z Comarch ERP Optima nie jest kontrolowany maksymalny rabat operatora.

W przypadku pracy z drukarką fiskalną w trybie On- Line, ze względu na pobieranie rabatów, wybór Kontrahenta na Paragon możliwy będzie tylko do momentu dodania pierwszej pozycji. Jeżeli wprowadzono już pozycje, a użytkownik chce skorzystać z warunków handlowych Kontrahenta należy wykonać storno lub anulować dokument i rozpocząć Paragon na nowo.

 
Towary

W oknie sprzedaży można umieścić sekcję Lista towarów (będzie ona widoczna przez cały czas) lub sam przycisk funkcyjny Lista towarów, który umożliwi wywołanie listy w dodatkowym oknie. Lista jest przydatna jeżeli sprzedaż odbywa się bez wykorzystania czytnika kodów kreskowych czy też w przypadku, gdy nastąpi problem z identyfikacją danego towaru po kodzie zwykłym lub EAN. Z poziomu listy nie ma możliwości dopisywania nowych towarów czy zmiany informacji na istniejących kartotek. W oknie towarów dostępne są kolumny Kod, Nazwa, Nr katalogowy, Kod EAN, Cena, VAT, Dostawca, Opis, JM (jednostka miary) – użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość wyboru wyświetlanych kolumn (więcej informacji na ten temat w rozdziale 4.4 „Kolumny na listach”).

Lista towarów jest przenoszona do Comarch ERP Optima Detal podczas synchronizacji zgodnie z informacjami zdefiniowanymi po stronie Comarch ERP Optima (patrz tutaj).

Sekcja Lista towarów

W oknie dostępne są przyciski:

 • Szukaj – w pole można wpisać dowolny ciąg znaków. Po zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj program zawęża listę towarów do takich, które zawierają podany ciąg.

Uwaga
Filtrowanie listy towarów odbywa się tylko po zawartości wyświetlonych kolumn. Jeżeli w Comarch ERP Optima do towaru przypisano wiele kodów EAN, to z poziomu okna możliwe jest wyszukiwanie tylko po kodzie EAN ustawionym dla towaru jako domyślny

 • Wybierz – zaznaczony towar dodawany jest na Paragon, okno pozostaje aktywne.
 • Wybierz i zamknij – zaznaczony towar dodawany jest na Paragon, okno zostaje zamknięte.
 • Zamknij – okno jest zamykane bez wykonania żadnej akcji.
 • Sprawdź stan umożliwia sprawdzenie stanu dla pozycji, na której aktualnie ustawiony jest kursor. Po wybraniu przycisku pojawi się okno ze stanami wybranego towaru.Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży

Comarch ERP Optima Detal umożliwia utworzenie Faktury Sprzedaży do wystawionego wcześniej Paragonu. Operację tą może przeprowadzić wyłącznie operator, który w Konfiguracji programu Comarch ERP Optima/ Detal/ Funkcje Pracowników otrzymał takie prawo. Proces przekształcenia można wykonać na dwa sposoby:

 • I sposób:

W oknie płatności Paragonu dostępna jest funkcja  – jej wywołanie generuje okno Wystawianie faktury opisane poniżej. Faktura jest automatycznie tworzona dla kontrahenta określonego przy tworzeniu Paragonu (nie ma możliwości zmiany kontrahenta). Jeżeli podczas wystawiania Paragonu nie określono kontrahenta, należy to zrobić wystawiając FA.

 • II sposób:

Po zatwierdzeniu Paragonu można się posłużyć przyciskiem funkcyjnym  Wystaw fakturę. Jego wywołanie generuje okno z listą Paragonów, które można przekształcić do Faktury Sprzedaży. Standardowo lista składa się z kolumn: Nr paragonu, Data wystawienia, Kod kontrahenta, NIP, Wartość brutto, Operator. W zależności od uprawnień, operator może zmienić wygląd listy (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj). W celu łatwego znalezienia odpowiedniego Paragonu okno zawiera opcję Szukaj – lista zawężana jest to pozycji zawierających określony ciąg znaków.

Okno funkcji Wystaw fakturę – liesta paragonów

 – po wybraniu Paragonu, funkcja Wystaw fakturę wywołuje okno umożliwiające wystawienie Faktury Sprzedaży. W oknie widoczne są pola:

Nr faktury – nadawany automatycznie (bez możliwości zmiany) zgodnie z ustawieniami w Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, definicja FS na formularzu stanowiska),

Kontrahent – jeżeli Paragon został wystawiony dla kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO, operator musi wybrać kontrahenta z listy – , dla którego zostanie wystawiona Faktura Sprzedaży. W przeciwnym wypadku nie będzie można zatwierdzić FA. Jeżeli PA został wystawiony dla kontrahenta określonego, pole wyboru jest nieaktywne – nie można dokonać zmiany kontrahenta. Jest on zgodny z wybranym wcześniej na Paragonie.

Osoba odbierająca – dane osoby upoważnionej do odbioru Faktury Sprzedaży pobierane automatycznie z karty Kontrahenta. W razie potrzeby użytkownik ma możliwość edycji pola.

Opis – pole to umożliwia wprowadzenie opisu do Faktury Sprzedaży. Jeżeli został on uzupełniony wcześniej na Paragonie (poprzez przycisk Kontrahent i opis), to w oknie Wystawienie faktury pojawi się opis przeniesiony z Paragonu. Przeniesioną treść opisu można edytować.

Data wystawienia – operator ma możliwość zdefiniowania daty wystawienia FA. W tym celu może posłużyć się dostępnym Kalendarzem.

Anuluj – rezygnacja z wystawienia dokumentu.

Zatwierdź – zapisanie Faktury na stałe.

Drukuj – funkcja generuje wydruk Faktury Sprzedaży z jej automatycznym zatwierdzeniem.

Wystawianie Faktury Sprzedaży

Wystawienie Faktury do Paragonu w systemie Comarch ERP Optima Detal jest niemożliwe jeżeli:

 1. Istnieje już Faktura sprzedaży do danego Paragonu wystawiona na stanowisku detalicznym lub w programie Comarch ERP Optima.
 2. Na stanowisku detalicznym lub w programie Comarch ERP Optima przyjęto Zwrot do danego Paragonu.
 3. Paragon został anulowany w programie Comarch ERP Optima.

 
Współpraca z terminalem płatniczym

Aby ułatwić obsługę transakcji bezgotówkowych, w Comarch ERP Detal możliwa jest współpraca z terminalem płatniczym VeriFone VX520 dystrybuowanym przez eSerwis oraz VeriFone VX520 i Ingenico ICT220 ETH dystrybuowanym przez Polcard. Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są dwie operacje kartą płatniczą: obciążenie karty płatniczej oraz zwrot środków płatniczych na kartę dla paragonów, korekt do paragonów oraz korekt do faktur.

Współpraca z terminalem jest możliwa po jego prawidłowym skonfigurowaniu. Informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Przyjęcie płatności za pomocą terminala płatniczego

Jeżeli podczas wystawiania paragonu, korekty do paragonu lub korekty do faktury zostanie wybrana płatność o typie Karta, która jest powiązana z terminalem płatniczym, wówczas obsługa płatności zostanie przekierowana na terminal. Gdy transakcja zostanie zaakceptowana na urządzeniu, dokument będzie rozliczony.

W przypadku niepowodzenia w Detalu zostanie wyświetlony komunikat: Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję? Po zaakceptowaniu komunikatu nastąpi ponowna próba obciążenia karty płatniczej. W przypadku wybrania przycisku Nie, program przekieruje użytkownika ponownie do edycji paragonu.

Płatność do paragonu może zostać podzielona. Jeżeli dokument ma być rozliczony na przykład gotówką i kartą, wówczas na oknie płatności należy wprowadzić kwotę płatną gotówką, wybrać przycisk z płatnością gotówkową, a następnie przycisk z płatnością kartą. Kwota dla karty płatniczej zostanie przesłana do terminala płatniczego.

Wydawanie reszty w przypadku płatności kartą płatniczą nie jest możliwe – użytkownik nie może wpisać wyższej kwoty niż kwota wynikająca z transakcji.

Wydruk dokumentu na drukarce fiskalnej jest wykonywany dopiero po obciążeniu karty płatniczej. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zafiskalizowanie dokumentu nie będzie możliwe, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat: Płatność kartą została pobrana, ale paragon nie może być zapisany. Czy dokonać zwrotu pobranej płatności? Wybranie przycisku Tak pozwoli na zwrócenie środków na kartę. Po wybraniu opcji Nie, ponieważ karta została obciążona, należy wystawić dokument KW i zwrócić klientowi gotówkę.
Zmiany kasowe

Aby ułatwić Użytkownikom Comarch ERP Optima Detal rozliczanie kasjerów pracujących na stanowisku w programie dostępna jest funkcjonalność rejestrowania i rozliczania zmian.

Otwarcie zmiany

Jeśli w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczono parametr Otwarcie/ zamknięcie zmian, operator logujący się do programu ma prawo do otwarcia zmiany (w Comarch ERP Optima Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje pracowników) oraz nie została jeszcze otwarta zmiana, podczas logowania pojawi się okno Otwarcie zmiany.

Otwarcie zmiany

W oknie wyświetlana jest aktualna kwota na stanowisku (jest to kwota przeniesienia z poprzednio zamkniętej zmiany). Operator otwierający zmianę może dokonać dodatkowej wpłaty gotówki wprowadzając odpowiednią wartość w polu Wpłata początkowa. Na oknie otwarcia zmiany dostępne są przyciski:

Zatwierdź – zmiana jest otwierana zgodnie z wprowadzonymi kwotami (Aktualna kwota na stanowisku + Wpłata początkowa), a operator zostaje zalogowany do okna sprzedaży.

Anuluj – wycofanie się z otwarcia zmiany. Po wybraniu opcji anuluj kasjer zostanie zalogowany do programu, ale nie będzie miał możliwości wystawiania dokumentów.

Utwórz KP – możliwe utworzenie dokumentu KP na kwotę wprowadzoną w polu Wpłata początkowa. Na dokumencie KP utworzonym podczas otwarcia zmiany pojawi się opis Wpłata przy rozpoczęciu zmiany.

Jeżeli dodatkowa wpłata, jaką otrzymał kasjer, została wprowadzona wcześniej w Comarch ERP Optima, wówczas po wpisaniu tej kwoty w pole Wpłata początkowa należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. W przeciwnym wypadku KP zostanie przesłane do systemu Comarch ERP Optima, więc wpłata do kasy będzie zdublowana.

Uwaga
Jeżeli zmiana nie została otwarta operatorzy nie posiadający prawa do jej otwarcia nie będą mogli zalogować się do programu. Podczas próby logowania pojawi się komunikat Operator nie ma prawa do otwarcia zmiany.

Uwaga
W przypadku, gdy data bieżąca jest późniejsza niż data ostatnio otwartej (nie zamkniętej) zmiany, podczas logowania pojawi się informacja: Aktualnie otwarta jest zmiana nr ……… z dnia RRRR-MM-DD.

Po otwarciu zmiany można realizować sprzedaż na stanowisku. Wszyscy operatorzy logujący się do programu pracują na tej samej zmianie do momentu jej zamknięcia.

Zamknięcie zmiany

Aby rozliczyć zmianę należy wybrać przycisk , który wywołuje okno podsumowujące aktualną zmianę. Prawo do zamknięcia zmiany mają wyłącznie operatorzy, którym w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników zaznaczono parametr Zamknięcie zmiany.

Zamknięcie zmiany

Okno zamknięcia zmiany zawiera podsumowanie transakcji wykonanych od momentu otwarcia zmiany.

W nagłówku okna widnieje nr kolejny zmiany wraz z datą oraz godziną otwarcia. Okno podzielono na dwie części – Sprzedaż oraz Wpłaty i wypłaty, gdzie:

 • Sprzedaż – wartość sprzedaży towarów i usług na Paragonach,
 • Kaucje – kwoty przyjęte – wartość kaucji z Paragonów,
 • Kaucje – kwoty wydane – wartość kaucji z dokumentów przyjęcia kaucji PKA,
 • Kwota z przeniesienia – kwota zamknięcia poprzedniej zmiany,
 • Wpłata początkowa – wpłata dokonana podczas otwarcia zmiany,
 • Płatności dokumentów – zestawienie płatności wynikające z transakcji PA (paragonów) i  PKA (przyjęcia kaucji) w rozbiciu na formy płatności,
 • Wpłaty KP – podsumowanie wartości z dokumentów KP,
 • Wypłaty KW – podsumowanie wartości z dokumentów KW,
 • Gotówka w kasie – suma gotówki w kasie z uwzględnieniem stanu na otwarcie zmiany, płatności nieodroczonych o typie gotówka, oraz dokumentów KP, KW.

Przykład

Zmiana nr 3/2009 z dnia 21-10-2009 została otwarta ze stanem kasy = 350,00 zł (300,00 zł kwota z przeniesienia + 50,00 zł wpłata początkowa).

W trakcie trwania zmiany zrealizowano sprzedaż towarów, usług i kaucji na łączną kwotę 509,50 zł (sprzedaż 459,50 zł + sprzedaż kaucji 50,00 zł) oraz przyjęto kaucji za kwotę 30,00 zł.

Ostateczny utarg wyniósł zatem = 479,50 zł (509,50 zł – 30,00 zł) – co będzie równe wartości podsumowującej tabelkę płatności  .

Na stanowisku wykorzystywane są 4 różne formy płatności: Gotówka, Przelew, Karta oraz Bon. Z czego: Gotówka, Karta oraz Bon to formy płatności, które (w Comarch ERP Optima Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności) mają ustalony nieodroczony termin płatności (0 dni) oraz typ – gotówka. Formy płatności z terminem nieodroczonym o typie gotówka będą liczone jako gotówka przyjęta/wydana do/z kasy.

W trakcie zmiany 3/2009 przyjęto:
Gotówką 20,00 zł
Przelewem  300,00 zł
Kartą 59,50 zł
Bonem 100,00 zł

Suma płatności to 479,50 zł, ale przelew 300,00 zł jako płatność odroczona nie będzie wliczony w stan gotówki w kasie- stąd otrzymujemy 179,50 zł (479,50 zł – 300,00 zł).

Dodatkowo w trakcie zmiany 3/2009 przyjęto wpłaty na łączną kwotę 50,00 zł, oraz zrealizowano wypłaty z kasy na łączną kwotę 150,00 zł, co w ostatecznym rozrachunku daje wypłatę = 100,00 zł (50,00 zł KP – 150,00 zł KW).

Gotówka w kasie = stan otwarcia zmiany + suma płatności nieodroczonych o typie gotówka +/‑ wpłaty/wypłaty.

Zatem w przykładzie otrzymamy:

Gotówka w kasie = 350,00 zł + 179,50 zł – 100,00 zł (wypłaty)

 • Wypłata końcowa – z poziomu okna przed zamknięciem zmiany można wypłacić część lub całość kwoty (Gotówka w kasie) wybierając przycisk Wypłata. Otwierane jest wówczas okno analogiczne jak przy otwarciu zmiany, w którym należy podać wypłacaną kwotę i zatwierdzić wypłatę.

Wypłata końcowa

Z poziomu okna możliwe jest również wygenerowanie dokumentu KW na kwotę wprowadzoną w polu Wypłata końcowa z opisem Wypłata przy zakończeniu zmiany.

Po wypłaceniu gotówki okno wypłaty zostanie zamknięte, a na raporcie zmianowym w polu Wypłata końcowa pojawi się odpowiednia wartość.

 • Pozostaje – w polu pozostaje pojawia się ostateczny stan kasy, a zatem wartość Gotówki w kasie pomniejszona o wartość Wypłaty końcowej. 

Raport zmianowy można wydrukować wybierając przycisk  na drukarce zwykłej lub fiskalnej (jeżeli w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczono parametr Drukowanie raportów zmianowych na drukarce fiskalnej).

– po wybraniu przycisku dostępnego w oknie zmiana jest zamykana, po czym następuje wylogowanie operatora z programu. Kwota zamknięcia zostanie wyświetlona jako Aktualny stan kasy podczas otwarcia kolejnej zmiany.

Lista zamkniętych zmian oraz szczegółowe raporty operatorów dostępne są po wybraniu opcji Zestawienia/ Zmiany (co zostało szerzej opisane w rozdziale 6.2.3.  „Zestawienie zmian kasowych”).

 – wybranie opcji Anuluj zamyka okno rozliczenia zmiany. Wszelkie akcje wykonane w celu zamknięcia zmiany (Wypłata końcowa, dokument KW) zostaną anulowane.