Article Category: Zlecenia cykliczne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego

Uwaga
Wzorce zleceń cyklicznych mogą być tworzone tylko w walucie systemowej PLN.

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego składa się z  następujących zakładek:

 • [Ogólne] – zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące zlecenia cyklicznego .
 • [Kontrahent] – zawiera dane Kontrahenta i Odbiorcy.
 • [Czynności] – zawiera wszystkie informacje o czynnościach, które należy wykonać w ramach zlecenia cyklicznego.
 • [Części] – zawiera informacje o wykorzystywanych częściach w trakcie realizacji zlecenia cyklicznego.
 • [Atrybuty] – zawiera informacje o atrybutach zlecenia cyklicznego. Za pomocą Atrybutów można wpisać charakterystyczne cechy zlecenia cyklicznego (numer seryjny, dane techniczne samochodu itp.).
 • [Dokumenty] – wyświetla wszystkie powiązane zlecenia serwisowe, utworzone z tego wzorca w sposób ręczny lub automatyczny.
 • [Zlecenia automatyczne] – zakładka widoczna po uruchomieniu Automatu Zleceń Cyklicznych (Konfiguracja Firmy/ Serwis/ Automat zleceń cyklicznych). Zawiera informacje o tym czy i na jaki adres e-mail/numer telefonu klienta będą wysyłane automatyczne powiadomienia o utworzonym zleceniu.

Nowy formularz wzorca zlecenia cyklicznego można dodać z poziomu Listy wzorców zleceń cyklicznych lub poprzez funkcję Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego z poziomu Formularza urządzenia.

Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski, które szczegółowo zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

 – Zapisz zmiany,

 – Anuluj zmiany.

Na Formularzu wzorca znajduje się dodatkowo przycisk:

  – Generuj zlecenie, który służy do tworzenia zlecenia serwisowego na podstawie wzorca.




Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Części

Z poziomu zakładki [Części] istnieje możliwość pobierania części potrzebnych do realizacji zlecenia cyklicznego.

Na liście części znajdują się domyślnie następujące kolumny: Lp., Nazwa czynności, Fakturować (Tak/ Nie), Ilość. Dodatkowo pod prawym przyciskiem myszy (będąc ustawionym na nazwie kolumny) można wybrać opcję Wybór kolumn. Użytkownik może wyświetlić takie kolumny jak: Cena brutto, Cena netto, Wartość brutto, Wartość netto.

Dla części z opcją Cena kontrahenta w kolumnach tych wartości nie są wyświetlane.

Jeśli w Konfiguracji/ Firma/ Serwis/ Parametry jest zaznaczone zbiorcze fakturowanie czynności na wzorcu zlecenia pod tabelą z czynnościami pojawi się sekcja:

Jeśli w konfiguracji zaznaczono parametr Ustaw domyślnie to parametr Zbiorcze fakturowanie czynności zostanie automatycznie zaznaczony. Wartość w polu Cennik również pobierana jest z konfiguracji (z możliwością zmiany).

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski, szczegółowo opisane w rozdziale Standardy w programie:

 – Dodaj,

 – Otwórz,

 – Usuń.




Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Czynności

Na zakładce tej użytkownik może określić czynności do wykonania typowe dla danego zlecenia cyklicznego.

Tabela czynności

Na liście czynności znajdują się domyślnie następujące kolumny: Lp., Nazwa czynności, Fakturować (Tak/ Nie), Ilość. Dodatkowo pod prawym przyciskiem myszy (będąc ustawionym na nazwie kolumny) można wybrać opcję Wybór kolumn. Użytkownik może wyświetlić takie kolumny jak: Cena brutto, Cena netto, Wartość brutto, Wartość netto.

Wzorzec zlecenia cyklicznego – zakładka Czynności

Dla czynności wprowadzonych bezpośrednio na wzorcu, bez pobierania z cennika oraz dla czynności z opcją Cena kontrahenta w kolumnach tych wartości nie są wyświetlane.

Na formularzu Wzorca zlecenia cyklicznego za pomocą przycisków  , dostępnych na zakładkach [Czynności][Części], możliwy jest eksport oraz import pozycji z/do Zlecenia za pośrednictwem plików w formacie *.txt lub *.csv. Niezależnie od zakładki, z której zostanie uruchomiona funkcjonalność, eksportowane i importowane są jednocześnie czynności i części. Pliki z pozycjami zlecenia mogą być umieszczane na dysku lokalnym lub iBard24. Eksport można wykonać według kodów towarów lub kodów EAN (pod warunkiem, że każda pozycja ma przypisany kod EAN). Eksport i import dotyczy kodów czynności i części oraz ich ilości, jako cena pozycji ustawiana jest domyślnie cena kontrahenta.

Jeśli w Konfiguracji/ Firma/ Serwis/ Parametry jest zaznaczone zbiorcze fakturowanie czynności na wzorcu zlecenia pod tabelą z czynnościami pojawi się sekcja:

Jeśli w konfiguracji zaznaczono parametr Ustaw domyślnie to parametr Zbiorcze fakturowanie czynności zostanie zaznaczony. Wartość w polu Cennik również pobierana jest z konfiguracji (z możliwością zmiany).

Zakładka obsługiwana jest przez standardowe przyciski, szczegółowo opisane w rozdziale Standardy w programie:

 – Dodaj pozycję,

 – Zmień pozycję,

 – Usuń pozycję,

 – Podnieś Obniż – użytkownik ma możliwość pozycjonowania czynności na liście, dzięki czemu może ustalać priorytety dla poszczególnych czynności.




Okno Części dla wzorca zlecenia cyklicznego

Dopisywanie nowych części jest możliwe po wciśnięciu przycisku Dodaj (klawisz <INSERT>) lub wybraniu z menu kontekstowego pozycji Dodaj. Ponadto z poziomu Tabeli Czynności możliwe jest również ich kopiowanie za pomocą skrótu klawiszowego <CTRL+INSERT>.

Wzorzec zlecenia cyklicznego – zakładka Części

Wszystkie informacje ujęte na oknie Części będą przenoszone na zlecenie serwisowe wygenerowane na podstawie wzorca.

Dodając część można posłużyć się listą towarów z Cennika.

Po wybraniu towaru na wzorzec przyciskiem  albo klawiszem <ENTER> pojawi się kod towaru oraz jego nazwa. Podgląd pełnej karty cennikowej (bez możliwości edycji), jest możliwy po naciśnięciu przycisku  obok pola z nazwą towaru.

Kategoria domyślnie podpowiada się kategoria sprzedaży z karty cennikowej towaru. Użytkownik ma możliwość zmiany kategorii.

Magazyn – domyślny magazyn części.

Serwisant – operator lub pracownik, który jest domyślnym serwisantem dla dodawanej części.

Panel Wycena zawiera:

 • Ilość – domyślnie proponowana jest zawsze 1 jednostka towaru. Ilość można zmienić wpisując odpowiednią wartość z klawiatury lub też przy pomocy strzałek znajdujących się obok pola.
 • J.m. – program standardowo proponuje jednostkę podstawową. Ilość można podać również w jednostkach pomocniczych. Wybór jednostki pomocniczej automatycznie przeliczy cenę (opcja cena stała) zgodnie z przelicznikiem zdefiniowanym na karcie towaru.
 • Cena– użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:
  • Stała – Po wybraniu tej opcji pojawiają się dodatkowe pola Cena netto, Cena brutto, a także Wartość netto oraz Wartość brutto. Ceny te można edytować. Pola Wartość nettobrutto wyliczane są jako iloczyn ilości i ceny oraz nie podlegają edycji. W przypadku opcji Cena stała na zlecenie cykliczne powstałe na podstawie danego wzorca zostaną przeniesione dokładnie takie ceny jakie ustalono na wzorcu.
  • Kontrahenta – (domyślnie zaznaczona) – cena ta jest pobierana dopiero w chwili tworzenia zlecenia na podstawie wzorca. Jest to cena zależna od warunków handlowych kontrahenta (aktualnych w chwili tworzenia zlecenia).

W górnej części formularza znajduje się parametr Uwzględniaj na FA/ PA. Użytkownik może wskazać, które czynności mają być uwzględnione jako pozycja na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie, a które pozostają kosztem serwisowym. Domyślne ustawienia parametru można zdefiniować w Konfiguracji firmy/ Serwis/ Parametry w panelu Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu.

Na zakładkę [Atrybuty] będą przenoszone odpowiednio atrybuty z formularza towaru wybranego na zakładce [Ogólne]. Zasady dotyczące obsługi atrybutów części opisano TUTAJ.




Okno Czynności dla wzorca zlecenia cyklicznego

Dopisywanie nowych czynności jest możliwe po wciśnięciu przycisku Dodaj (klawisz <INSERT>) lub wybraniu z menu kontekstowego pozycji Dodaj. Ponadto z poziomu Tabeli Czynności możliwe jest również ich kopiowanie za pomocą skrótu klawiszowego <CTRL+INSERT>.

Wzorzec zlecenia cyklicznego – okno Czynności

Wszystkie informacje ujęte na oknie Czynności będą przenoszone na zlecenie serwisowe wygenerowane na podstawie wzorca.

Dodając czynność można posłużyć się listą usług z Cennika.

Po wybraniu usługi na zlecenie przyciskiem  albo klawiszem <ENTER> pojawi się kod usługi nazwa. Podgląd pełnej karty cennikowej (bez możliwości edycji), jest możliwy po naciśnięciu przycisku  obok pola z nazwą usługi.

W oknie Czynności można wpisać usługi, które nie mają odpowiednika w cenniku. Należy wtedy uzupełnić tylko pole Nazwa bez podawania kodu. Dla czynności wpisanych „ręcznie” nie jest aktywny przycisk do podglądu karty towaru.

 • Kategoria – domyślnie podpowiada się kategoria sprzedaży z karty cennikowej usługi. Użytkownik ma możliwość zmiany kategorii.
 • Serwisant – operator lub pracownik, który jest domyślnym serwisantem dla dodawanej czynności.
 • Wycena – widoczna jest tylko dla usługi wprowadzonej z cennika (dlatego też nie jest widoczna zaraz po podniesieniu formularza nowej czynności, lecz dopiero po pobraniu usługi z cennika).

Uwaga
Dla usług wprowadzonych „ręcznie” (uzupełnione tylko pole Nazwa bez podania kodu) wycena nie będzie dostępna.

 • Ilość – domyślnie proponowana jest zawsze 1 jednostka usługi. Ilość można zmienić wpisując odpowiednią wartość z klawiatury lub też przy pomocy strzałek znajdujących się obok pola.
 • J.m. – program standardowo proponuje jednostkę podstawową. Ilość można podać również w jednostkach pomocniczych. Wybór jednostki pomocniczej automatycznie przeliczy cenę (opcja cena stała) zgodnie z przelicznikiem zdefiniowanym na karcie usługi.
 • Cena – użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:
  • Stała – Po wybraniu tej opcji pojawiają się dodatkowe pola Cena netto , Cena brutto, a także Wartość netto oraz Wartość brutto. Ceny te można edytować. Pola Wartość nettobrutto wyliczane są jako iloczyn ilości i ceny oraz nie podlegają edycji. W przypadku opcji Cena stała na zlecenie cykliczne powstałe na podstawie danego wzorca zostaną przeniesione dokładnie takie ceny jakie ustalono na wzorcu.
  • Kontrahenta – (domyślnie zaznaczona) – cena ta jest pobierana dopiero w chwili tworzenia zlecenia na podstawie wzorca. Jest to cena zależna od warunków handlowych kontrahenta (aktualnych w chwili tworzenia zlecenia).

W górnej części formularza znajduje się parametr Uwzględniaj na FA/ PA. Użytkownik może wskazać, które czynności mają być uwzględnione jako pozycja na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie, a które pozostają kosztem serwisowym. Parametr jest dostępny jeśli jako Czynność dodana zostanie usługa z cennika (domyślnie zaznaczony). Domyślne ustawienia parametru można zdefiniować w Konfiguracji firmy/ Serwis/ Parametry w panelu Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu.

Na zakładkę [Atrybuty] (widoczną dla czynności powiązanych z cennikiem) będą przenoszone odpowiednio atrybuty z formularza usługi wybranej na zakładce [Ogólne]. Zasady dotyczące obsługi atrybutów czynności opisano TUTAJ.