Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w Comarch ERP Optima

Wskazówka

Bezpłatne szkolenie e-learningowe dotyczące obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Uruchom szkolenie >>

 

 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zestaw informacji o operacjach gospodarczych za dany okres. Czyli elektroniczna wersja ewidencji prowadzonych w firmie. Pliki przesyłane są wyłącznie w formie elektronicznej do MF.

Kiedy i kto ma obowiązek złożenia JPK

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwa Średnie Małe Mikro
Liczba pracowników Mniej niż 250 Mniej niż 50 Mniej niż 10
Obroty netto Nie przekracza
50 mln EUR
Nie przekracza
10 mln EUR
Nie przekracza
2 mln EUR

 

TERMINY
Rodzaj\ Firma Małe i średnie przedsiębiorstwa Mikro przedsiębiorstwa
JPK_VAT- plik obowiązkowy 1 styczeń 2017 1 styczeń 2018
JPK_FA – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_MAG – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_KR – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_WB – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_EWP – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_PKPIR – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018

 

Ważne ! Z wymienionych, tylko plik JPK_VAT jest obowiązkowo przesyłany co miesiąc – do 25 dnia następnego miesiąca za który wysyłamy plik. Jeżeli podmiot rozlicza VAT kwartalnie to plik JPK_VAT i tak zobowiązany jest wysłać co miesiąc.

Duże przedsiębiorstwa składają obowiązkowe JPK_VAT już od 01.07.2016. Również pozostałe pliki duże przedsiębiorstwa udostępniają na żądanie organu podatkowego od 01.07.2016.

Natomiast małe, średnie oraz mikro firmy będą udostępniać pliki JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB, JPK_EWP, JPK_PKPIR na każde żądanie organu podatkowego od 01.07.2018. Proces udostępnienia pliku rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu postanowienia o wszczęciu postępowania od organu podatkowego.
Weryfikacja statusu VAT kontrahenta

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry znajduje się parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT na dokumentach handlowych. Jego zaznaczenie powoduje, że po wyborze kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na Fakturach Zakupu, Fakturach Sprzedaży,

Dotyczy wersji: 2018.1.1
 Przyjęciach Zewnętrznych, Fakturach Pro Forma, Wydaniach Zewnętrznych  
oraz na korektach do tych dokumentów nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT. Z prawej strony okna wyświetlana jest informacja o weryfikacji: . Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Funkcja działa tylko w momencie dodawania dokumentu handlowego z datą bieżącą, na którym parametr Podatnik VAT czynny jest aktywny.

W przypadku wystawianiu dokumentu z datą wstecz, weryfikację statusu VAT należy wykonać ręcznie poprzez przycisk  Weryfikacja statusu VAT kontrahenta znadujący się na formularzu Faktury Zakupu, Faktury Sprzedaży oraz na korektach do tych dokumentów. Jeśli raport weryfikujący status VAT pobrany na datę bieżącą (karta kontrahenta, zakładka [Historia weryfikacji statusu VAT]) nie zgadza się z ustawieniem statusu na dokumencie, generowany jest komunikat: Nie mamy informacji o statusie na dzień 2017-10-25. Na dziś nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy ustawić status zgodnie z weryfikacją?

Poprzez przycisk  Weryfikacja statusu VAT kontrahenta można ręcznie zweryfikować czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP). Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru Podatnik VAT czynny, parametr na dokumencie Podatnik VAT czynny jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się chmurka z komunikatem: Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów. W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika. Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl

Uwaga
Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.
Lista wymiarów analitycznych

Istnieje możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa kosztów i przychodów oraz dokumenty polecenia księgowania). Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Opis analityczny (w Menadżerze Kluczy numer 1700 – Optima – Opis analityczny) oraz w wersji DEMO programu. Funkcja opisu analitycznego nie jest dostępna jeżeli użytkownik zaloguje się do programu w trybie tylko do odczytu.

Lista wymiarów analitycznych

W menu Ogólne po naciśnięciu przycisku  użytkownik ma możliwość dodania wymiarów służących do opisania słowników oraz dokumentów. W programie dostępne są predefiniowane wymiary:

Lista predefiniowanych wymiarów analitycznych

Lista wymiarów może składać się z dowolnej liczby poziomów, gdzie pierwszy poziom to wymiar, kolejne to podwymiary, a ostatni poziom w przypadku wymiarów opisowych to elementy. Każdy wymiar może posiadać dowolną ilość podwymiarów, a w ramach podwymiarów opisowych dowolną ilość elementów. Istnieje możliwość zwijania listy  oraz rozwijania listy .

Kod wymiaru analitycznego/ podwymiaru/ elementu wymiaru powinien być unikalny w obrębie jednego poziomu. Kod wymiaru analitycznego nie może zaczynać się od cyfry, wyrażeń typu AND, OR, ALL itp. Po wpisaniu w kodzie znaków: , ,, -, ‘,’’,<>, [], (), ^, ~, !, ?, @, #, %, &, $, *, |, /\, +, = lub spacji, są one zamieniane na znak podkreślenia dolnego. Kod wymiaru będzie nieaktywny jeżeli jego element zostanie wybrany na dokumencie/słowniku. Jeżeli wymiar będzie miał podwymiar i dopiero ten podwymiar będzie miał element to zablokowany będzie kod podwymiaru a wymiar będzie ciągle aktywny do zmiany.

Po rozwinięciu strzałki obok przycisku plusa oraz w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy widoczne są opcje: 

 • Dodaj wymiar – pozwala na dodanie formularza wymiaru analitycznego,
 • Dodaj podwymiar – opcja aktywna jeżeli na liście wskazano wymiar lub podwymiar,
 • Dodaj element – opcja aktywna jeżeli na liście wskazano wymiar lub podwymiar opisowy. 

 
Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2016 r. wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  Uwaga
  Jeżeli istnieje potrzeba dodania załącznika CIT/TP to deklarację CIT-8(25) należy przesłać poprzez stronę systemu e‑Deklaracje.
 2. Opis analityczny. Dodano możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa kosztów i przychodów oraz dokumenty polecenia księgowania). Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano opcję Opis analityczny (w Menadżerze Kluczy numer 1700 – Optima – Opis analityczny) oraz w wersji DEMO programu. Funkcja opisu analitycznego nie jest dostępna jeżeli użytkownik zaloguje się do programu w trybie tylko do odczytu.
  Szczegóły funkcjonalności zostały opisane w artykułach: Lista wymiarów analitycznychWymiar, podwymiar oraz element wymiaru oraz Generowanie opisu analitycznego.
 3. Księgowość. Wiele działalności wspólnika. Umożliwiono wprowadzenie na formularzu Kwot indywidualnych dowolnej liczby działalności. W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑36(17) oraz PIT-36L(5) wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  Z poziomu Kwot indywidulanych dla konkretnego wspólnika na zakładkach [Dz. gospodarcza], [Strefa] oraz [Najem] użytkownik ma możliwość wprowadzania listy działalności.

  Kwoty indywidualne, zakładka Dz. gospodarcza

  Kwoty indywidualne, zakładka 5. Strefa

  Kwoty indywidualne, zakładka 6. Najem

  Na każdej zakładce widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych, która wskazuje wartość Tak lub Nie i oznacza odpowiednio – Tak – podpięta inna baza danych, a Nie – działalność wprowadzona ręcznie.

  Dodano również kolumnę Nazwa bazy, która w przypadku podpięcia innej bazy danych wyświetla jej nazwę. Kolumna domyślnie jest ukryta.

  Działalności dodane we wcześniejszych wersjach programu widnieją jako kolejne pozycje na liście na odpowiedniej zakładce. Dla kwot z pól Dodatkowa działalność/ Dodatkowy najem po konwersji dodawane są nowe działalności o nazwie DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/NAJEM. Na formularzu zaliczki na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4) kwoty te widnieją po konwersji w poz. Inna.

  Usunięcie po konwersji dodatkowych przychodów i kosztów usuwa je bezpowrotnie. Użytkownik nie będzie już mógł uwzględnić kwot dodatkowych na starych formularzach zaliczek.

  Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będzie jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2018.0.1 będą już tylko dostępne nowe wzory zaliczek na PIT-36(17) oraz PIT-36L(5), które będą posiadały zakładki z listą działalności.

   

  Zaliczka na PIT-36(17), zakładka Dz. Gospodarcza

  Uwaga
  Jeżeli użytkownik doda nową działalność w okresie, za który naliczono zaliczkę na PIT-36/PIT-36L w starszej wersji formularza to zostanie ona uwzględniona na korekcie zaliczki jeżeli będzie to maksymalnie 4 działalność gospodarcza, 2 strefa lub 2 najem.

  Lista działalności jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Jeżeli w Kwotach indywidulanych użytkownik będzie miał wprowadzoną działalność np. gospodarczą tylko przez część roku to i tak będzie ona wykazana na zaliczkach na PIT-36/PIT-36L wyliczanych do końca roku.

  Działalność podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawień z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność z domyślnym udziałem 100,000/100 i na liście widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju działalności w Konfiguracji powoduje, że dotychczasowa działalność główna usuwana jest z listy działalności poprzedniego typu i widnieje na liście działalności nowego typu.

  Uwaga
  Po zmianie typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność należy przejść na wprowadzoną wcześniej w Kwotach indywidulanych działalność i zapisać jej formularz ikoną dyskietki.

  Nową działalność można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.

  Działalność gospodarcza

  Działalność w strefie

  Najem

  Podczas dodawania kolejnej działalności w polu Udział domyślnie podpowiada się wartość 100,000/100. Istnieje możliwość podania licznika w polu Udział z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Nie ma możliwości zapisania formularza, jeżeli w polu Udział uzupełniono licznik, a nie podano mianownika.

  Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy użytkownik musi wskazać bazę, z której dane mają być pobierane.

  Pole Dodatkowe indywidulane Przychody i Koszty należy uzupełnić, jeżeli podatnik w danym miesiącu/kwartale osiąga dodatkowe przychody/ ponosi dodatkowe koszty z danej działalności nie dotyczące całej firmy, a tylko konkretnego wspólnika.

  Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy zaznaczonych działalności. Usunięcie działalności w danym miesiącu usuwa ją z kolejnych miesięcy. Nie ma możliwości usunięcia działalności głównej.

  Uwaga
  Aby wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36L należy uzupełnić Kwoty indywidulane za marzec lub po kolei za ostatni miesiąca każdego kwartału lub po kolei każdy miesiąc.
 4. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-9M. Dodano możliwość wysyłki deklaracji VAT-9M(6 i 7) do systemu e‑Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.
 5. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. W związku z umożliwieniem weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług, na formularzu dokumentu w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej dodano przycisk , po naciśnięciu którego następuje sprawdzenie kontrahenta w bazie VIES na podstawie numeru NIP. Jeżeli numer VAT jest aktywny to użytkownik ma możliwość przeniesienia danych kontrahenta na formularz pod warunkiem, że dokument nie jest zaksięgowany, nie dodano na nim predekretacji, nie wygenerowano do niego dokumentów wewnętrznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
  Jeżeli użytkownik zalogował się do programu w trybie demo/ tylko do odczytu to podczas próby weryfikacji statusu VAT w bazie VIES pojawia się komunikat: Program pracuje w trybie demo lub tylko do odczytu. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe.
 6. Środki trwałe. KŚT2016. Wprowadzono możliwość konwersji listy KŚT2010 do KŚT2016. Lista KŚT2016 przygotowana została w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Konwersja zmienia listę KŚT oraz podmienia pozycje KŚT na kartach środków trwałych.
  Uwaga
  Do końca 2017 r. obowiązuje lista KŚT2010. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie konwersji KŚT2010 do KŚT2016 dopiero pod koniec 2017 r. lub na początku 2018 r.

  Import nowej listy KŚT2016 z serwerów Comarch możliwy będzie od 1 stycznia 2018 r. Do końca 2017 r. dostępna jest lista KŚT2010. Jeżeli użytkownik zdecyduje się przeprowadzić konwersję KŚT2010 do KŚT2016 jeszcze w 2017 r. to podczas próby dokonania importu listy KŚT z serwera Comarch przed 1 stycznia 2018 r. pojawi się komunikat: Wykonana została już konwersja kodów KŚT2016. Import spowoduje dopisanie kodów KŚT2010. Czy chcesz wykonać import? Wybór opcji Tak powoduje dopisanie pozycji z listy KŚT2010.Na formularzu numeru KŚT dodano parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu numer KŚT widnieje na liście w kolorze czerwonym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj też nieaktywne. Aby wybrać na karcie środka trwałego nieaktywny numer KŚT należy nacisnąć przycisk KŚT i na otwartym oknie zaznaczyć parametr Pokazuj też nieaktywne.Z poziomu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych oraz Księgowość/ Ewidencja środków trwałych (po wyborze w filtrze pod listą opcji Środki trwałe) dodano przycisk  służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.
  Uwaga
  Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli użytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.
  Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na kartach środków trwałych znajdujących się W użyciu ustawiane są nowe numery obowiązujące zgodnie z KŚT2016. Aktualizacji na karcie środka nie ulega pole Stawka amortyzacji. Informacja o starym numerze KŚT pojawia się na zakładce [Atrybuty] w postaci atrybutu o symbolu KŚT_2010 z wartością będącą symbolem pozycji z KŚT2010, widniejącym na środku trwałym przed konwersją. Na kartach ze stanem Zlikwidowany lub Zbyty numery nie są zmieniane.Jeżeli na jakimkolwiek formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny to podczas konwersji KŚT w logu z przebiegu procesu pojawia się informacja: Przenoszenie parametru „Nieaktywny” podczas konwersji KŚT.

  Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer KŚT został zmieniony i podzielony na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny został zmieniony i podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT].

  Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer nie został zmieniony, ale podzielono go na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny nie został zmieniony, ale został podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT].

  Jeżeli na liście KŚT istnieje kilka pozycji o tym samym symbolu i na jednym z nich zaznaczono parametr Nieaktywny to po konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr Nieaktywny zostanie zaznaczony na wszystkich pozycjach o tym symbolu.

  Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na liście KŚT w tytule okna wyświetlana jest informacja: Lista KŚT aktualna na dzień 01.01.2018.

  Na formularzu numeru KŚT dodano również parametr Standardowy. W przypadku baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji programu wcześniejszej niż 2018.0.1, po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr ten zaznaczony zostanie na wszystkich pozycjach KŚT (za wyjątkiem pozycji wprowadzonych przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010). W przypadku baz konfiguracyjnych dodanych w wersji programu 2018.0.1 wszystkie numery KŚT importowane z serwera Comarch oznaczane są jako standardowe. Na numerach KŚT dodawanych przez użytkownika nie ma możliwości zaznaczenia parametru Standardowy.

  W związku z nowym parametrem na liście KŚT dodano kolumnę Standardowa. Dla numerów z zaznaczonym parametrem pojawi się wartość TAK, dla numerów bez zaznaczonego parametru – NIE.

  Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy KŚT zaznaczonych pozycji. Nie ma możliwości usunięcia standardowego numeru KŚT.

 7. Biuro Rachunkowe. Deklaracje CIT. Udostępniono możliwość naliczenia, wydruku oraz eksportu do Pulpitu Menadżera deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017: CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3).
 8. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-36/36L. Udostępniono możliwość naliczania zaliczek na nowych wzorach PIT-36 (17) oraz PIT-36L(5) uwzględniających wiele działalności wspólnika.

 

Zmiany

 1. Rejestry VAT. Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. W związku z wprowadzeniem historii weryfikacji statusu VAT, na dokumencie wystawionym z datą inną niż bieżąca, w sytuacji, gdy na dzień wystawienia nie sprawdzono, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, weryfikacja statusu VAT kontrahenta z poziomu formularza dokumentu działa w następujący sposób:
  Status na dokumencieInformacja na stronach Ministerstwa FinansówPodjęte działania
  Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyPodatnik VAT czynnyPo zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza się z informacją ze strony Ministerstwa Finansów. Czy chcesz przestawić status kontrahenta? Uwaga! Zweryfikuj odliczenia na dokumencie . następuje zaznaczenie parametru Podatnik VAT czynny . W przypadku rejestru VAT zakupu użytkownik powinien zweryfikować poprawność odliczeń na dokumencie.
  Podatnik VAT czynnyOsoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyPo zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza się z informacją ze strony Ministerstwa Finansów. Czy chcesz przestawić status kontrahenta? Uwaga! Zmiana statusu na podatnika VAT nieczynnego lub osobę fizyczną spowoduje ustawienie odliczeń na NIE . następuje odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny oraz w przypadku rejestru VAT zakupu zmiana odliczeń na Nie .
  Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyOsoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynnyKomunikat: NIP nie jest zarejestrowany w VAT.
  Podatnik VAT czynnyPodatnik VAT czynnyKomunikat: NIP jest aktywny w VAT .

  W przypadku sprawdzania statusu VAT kontrahenta na dokumentach wystawionych z datą inną niż bieżąca za pomocą operacji seryjnej Zweryfikuj status VAT, po zaznaczaniu parametru Aktualizuj parametr podatnik VAT czynny na dokumentach, gdy na dzień wystawienia nie sprawdzono, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, status VAT na dokumentach oraz kartotekach kontrahentów ustawiany jest zgodnie ze stanem na dzień bieżący. Jeżeli weryfikacji podlega dokument z datą różną od bieżącej, a na dzień wystawienia dokumentu kontrahent został zweryfikowany to status VAT pobierany jest z karty kontrahenta (nie jest sprawdzany w serwisie Ministerstwa Finansów) i zgodnie z tym ustawiany jest na dokumencie. Może pojawić się komunikat o ewentualnej zmianie odliczeń jeżeli następuje zmiana statusu z podatnika VAT czynnego na np. osobę fizyczną lub podatnika VAT nieczynnego.
 2. Księgowość. Na wydruku UPO dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-9M, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8 oraz dla ich korekt dodano informację, za jaki okres składana jest deklaracja/korekta.
 3. Księgowość. Na wydruku UPO dla JPK_VAT oraz dla jego korekt dodano informację, za jaki okres składany jest JPK_VAT/ korekta JPK_VAT.
 4. Księgowość. Na formularzu Kwot indywidualnych widoczność zakładek PIT-36 oraz PIT-36L zależna jest od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje. Jeżeli zaznaczono tylko PIT-36 to nie jest widoczna zakładka [PIT-36L]. Jeżeli zaznaczono tylko PIT-36L to nie są widoczne zakładki [PIT-36], [Strefa] oraz [Najem]. Jeżeli odznaczono obydwa parametry to nie można otworzyć formularza Kwot indywidualnych. Jeżeli zaznaczono obydwa parametry, a podatnik rozlicza się wg skali liniowej to formularz Kwot indywidulanych otwierany jest na zakładce [PIT-36L].
 5. Księgowość. Umożliwiono zmianę wielkości okna formularza Kwoty indywidualne.
 6. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.: 
  • Limit – pełna księgowości: 8 627 400,
  • Limit – ryczałt: 1 078 425. 
 7. Księgowość. Zaliczka na PIT-36L. Aby wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36L należy uzupełnić Kwoty indywidulane za marzec lub po kolei za ostatni miesiąca każdego kwartału lub po kolei każdy miesiąc.
 8. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT‑36(16) oraz PIT-36L(4). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 9. Księgowość kontowa. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji CIT-8(21 i 22). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 10. Księgowość kontowa. Deklaracji CIT-8. W przypadku sekcji wymagających zarówno kwot, jak i opisów, dane do pliku xml są przenoszone i następuje ich walidacja w sytuacji, gdy w danej sekcji uzupełniono tylko opis, bez podania kwoty.
 11. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydrukach: PK/ Wzór standard, Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK oraz Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK (wg identyfikatora) w polu Sporządził drukowane jest imię i nazwisko operatora widniejącego na dokumencie w polu Zmodyfikował.
 12. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT oraz pod ikoną Kwot dodatkowych dostępnych w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, zapisach kasowych/bankowych i delegacjach dodano kolumnę
 13. Rejestry VAT. Jeżeli operator ma zaznaczoną blokadę zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7, a próbuje na takich dokumentach zmienić Rodzaj, Odliczenia lub w proporcji to pojawia się komunikat: Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.
 14. Rejestr VAT sprzedaży. Generując rozliczenie marży umożliwiono wprowadzenie ujemnej kwoty marży.
 15. Rejestr VAT zakupu. Z poziomu listy dokumentów dla konkretnego podmiotu umożliwiono wygenerowanie wydruku zbiorczej noty korygującej.
 16. Rejestr VAT zakupu. Do deklaracji VAT-7. Dodano wydruk Rejestr VAT/ Wydruk wg rodzaju odliczeń.
 17. Ewidencja dodatkowa. Przed wykonaniem wydruku noty księgowej w PLN pojawia się okno z parametrem pozwalającym na określenie, czy dokonać wydruku na podstawie kwot dodatkowych.
 18. Ewidencja dodatkowa. Dla nowych baz firmowych parametr Numeracja ewidencji dodatkowej ciągła w roku jest domyślnie zaznaczony.
 19. Środki trwałe. Z poziomu listy środków trwałych dodano wydruk Dokumenty zaznaczone/ Karta środka historyczna.
 20. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie na jego karcie zaznaczono parametr W budowie to podczas próby zapisania karty pojawia się komunikat: Środek trwały został wybrany na dokumencie inwentaryzacji. Ustawienie stanu w budowie na karcie może spowodować niezgodność ujętych pozycji na wystawionym dokumencie inwentaryzacji, na którym ten środek został uwzględniony. Czy chcesz zapisać zmiany?
 21. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały/ wyposażenie został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie zmieniono stan tego środka/ wyposażenia na Zlikwidowany lub Zbyty i wskazano datę likwidacji wcześniejszą niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego to podczas próby zapisania karty ŚT/ wyposażenia pojawia się komunikat: Nie można ustalić daty likwidacji/zbycia środka trwałego/ wyposażenia wcześniejszej niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego, na którym jest on/ ono ujęty.
 22. Środki trwałe. W przypadku pracy na serwerze zdalnym podczas eksportu środków trwałych/ wyposażenia domyślnie podpowiada się ścieżka c:\ListaST.txt lub c:\ListaWyposażenia.txt.
 23. Praca rozproszona. W konfiguracji firmy (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona) dodano parametr Status importowanych płatności wg ustawień w pliku. Jeśli w konfiguracji firmy (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ KasaBank/ Parametry) jest odznaczony parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „nie podlega”, to przy imporcie dokumentów status płatności ustawiany jest zgodnie
  z informacją w pliku (przy zaznaczonym parametrze) lub jest pobierany z ustawień podmiotu (przy odznaczonym parametrze). W przypadku importu ręcznych płatności i płatności dla dokumentów Ewidencji dodatkowej nastąpiła zmiana działania w stosunku do wersji poprzedniej.
 24. Praca rozproszona. Jeżeli w konfiguracji firmy (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ KasaBank/ Parametry) parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „nie podlega” jest zaznaczony, wszystkie płatności ręczne
  i automatyczne importowane są ze statusem „nie podlega”.
 25. Praca rozproszona. W procedurach SQL dotyczących pracy rozproszonej zmieniono funkcję @@IDENTITY na SCOPE_IDENTITY().
 26. Praca rozproszona. Przy eksporcie urzędu o typie ZUS przenoszone są tylko podstawowe rachunki: Ubezpieczenie zdrowotne, Ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP oraz FEP.
 27. Praca rozproszona. Umożliwiono eksport wcześniej zaimportowanych rozliczeń.

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. W przypadku korzystania z funkcji agregacji danych w specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania wydruku deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono.
 2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-27. W specyficznych sytuacjach podczas próby przeliczenia deklaracji VAT‑27(2) pojawiał się komunikat: Konwersja wartości „1.96” obiektu nvarchar na typ danych int nie powiodła się. Działanie poprawiono.
 3. Praca rozproszona. Poprawiono import pól tekstowych zawierających znak Enter.Handel z magazynem

 

Handel

Nowości

Przesyłki kurierskie – DPD, Sendit.Wprowadzono bezpośrednią integrację z kurierem DPD oraz rozwinięto mechanizm wysłania paczek za pomocą Sendit. Użytkownik może m.in. zdefiniować domyślne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zleceń rejestrować przesyłki/zamawiać kuriera czy drukować potwierdzenia odbioru.W programie Comarch ERP Optima możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.

Uwaga
Integracja Comarch ERP Optima z DPD, Sendit jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program, bez względu na posiadane moduły.
Uwaga
W wersji 2018.0.1 Comarch ERP Optima przewidziano obsługę przesyłek DPD dla Klientów z podpisaną umową na stały odbiór paczek. W kolejnych wersjach planowane jest udostępnienie funkcji zamawiania kuriera DPD bezpośrednio z programu, co pozwoli na pełną realizację wysyłek także tym Klientom, którzy nie mają umowy na stały odbiór.

Adresy nadawcze

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy dodano gałąź Adresy nadawcze. Znajduje się tu lista adresów firmowych, kontaktowych oraz adresów nadawczych, z których mogą być realizowane przesyłki. Jest to wspólna lista adresów nadawczych dla DPD, Sendit oraz dla SENT.

Do listy adresów automatycznie dodawany jest adres firmowy. Adres ten ma zaznaczone opcje Domyślny i Korespondencyjny. Pozycji tej nie można usuwać ani edytować. Możliwe jest natomiast dodanie kolejnych adresów nadawczych. Użytkownik jako adres domyślny lub korespondencyjny może wskazać inny adres niż firmowy. Zaznaczenie parametru Domyślny lub Korespondencyjny na jednym adresie, spowoduje wyłączenie go na innym.

Adres domyślny jest automatycznie przenoszony na nowo utworzone Zlecenie nadania przesyłki jako adres Nadawcy.

Na liście przewozowym drukowana jest nazwa wprowadzona na formularzu adresu nadawczego, o ile nie została zmieniona bezpośrednio na Zleceniu nadania przesyłki.

Lista adresów nadawczych

Adres korespondencyjny jest adresem kontaktowym.

Konfiguracja przesyłek

W menu System/ Konfiguracja/ Firma dodano gałąź Przesyłki, gdzie przeniesiono konfigurację Sendit oraz dodano konfigurację DPD. Użytkownik może z poziomu konfiguracji zdefiniować domyślne parametry przesyłek oraz określić usługi dodatkowe automatycznie przenoszone na tworzone Zlecenia nadania przesyłek.

Konfiguracja DPD

Uwaga

Do poprawnej konfiguracji konta DPD w programie Comarch ERP Optima konieczne jest: 

 • wcześniejsze podpisanie umowy z DPD (w wersji 2018.0.1 zapewniono obsługę procesu dla Klientów z umową na stały odbiór przesyłek),
 • uzyskanie dostępu do DPD Services u opiekuna klienta DPD. 

Nadawanie przesyłek DPD z poziomu Comarch ERP Optima jest funkcją niezależną od aplikacji Webklient DPD Online (dane dostępowe do DPD Online nie zadziałają w programie Comarch ERP Optima). Przesyłki nadane za pomocą Comarch ERP Optima nie będą widoczne w panelu klienta DPD Online.

Aby skonfigurować współpracę z DPD, w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD na zakładce [Ogólne] należy zaznaczyć parametr DPD, następnie należy podać login do usługi DPD Services, hasło oraz numer klienta (FID).
Jeśli zostanie zaznaczony parametr Spedytor domyślny, Zlecenia nadania przesyłki domyślnie będą tworzone dla tego spedytora (wymagane w przypadku korzystania z więcej niż jednego spedytora).

Konfiguracja firmy/Przesyłki / DPD – parametry ogólne

Zakładka [Szablon spedycji]:

Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DPD – Szablon spedycji

Ogólne: 

 • Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek.
 • Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki.

Na zakładce [Parametry przesyłki] można określić podstawowe parametry paczki dodawanej domyślnie na tworzone Zlecenie nadania przesyłki. W tym celu należy zaznaczyć parametr Domyślna przesyłka. Następnie możliwe jest określenie takich opcji jak:

 • Standardowa – typowa przesyłka krajowa,
 • Przesyłka kopertowa – DOX, np. do przesyłania dokumentów,
 • Przesyłka paletowa – przesyłany towar jest spakowany na paletach.

Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanym powyżej typie.

Dla poszczególnych typów można określić:

 • wagę w kg (maks. 999,00 kg),
 • wysokość, szerokość, długość paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy całkowite).

Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm.

W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wagi granicznej.

Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki wskazanej na zleceniu jeżeli:

 • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.

Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić domyślne parametry:

 • Informacja o zawartości:
 • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP.
 • Nazwa pierwszej pozycji – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie nadania przesyłki,
 • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
 • Referencje:
 • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.

Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:

Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:

 • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane będzie pobranie w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako główną formę płatności taką samą jak ta wskazana w konfiguracji.

Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:

 • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
 • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FA, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
 • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:

 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie.

Przesyłka zwrotna – usługa polegająca na przyjęciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu przesyłki, innej przesyłki adresowanej do nadawcy przesyłki pierwotnej.

Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Zakładka [Parametry wydruku]:

DPD udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta).

W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:

 • PDF dla formatu A4,
 • PDF lub ZPL dla formatu A6 (etykieta).

Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym do drukowania listów przewozowych w formacie A6 wymagana jest drukarka ze sterownikiem wspierającym EasyPrint.

Konfiguracja DPD – Parametry wydruku

Integracja z serwisem Sendit

Konfiguracja współpracy z Sendit została przeniesiona do menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Sendit. Aby nadawać paczki z programu za pośrednictwem Sendit należy zaznaczyć parametr Sendit i przeprowadzić konfigurację konta. Szczegóły konfiguracji nie uległy zmianie i są opisane tutaj.

Jeśli zostanie zaznaczony parametr Spedytor domyślny, Zlecenia nadania przesyłki domyślnie będą tworzone dla tego spedytora (wymagane w przypadku korzystania z więcej niż jednego spedytora).

Konfiguracja Sendit

Zakładka [Lista adresów] dostępna w poprzednich wersjach programu bezpośrednio w konfiguracji Sendit została przeniesiona do menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze.
W wersji 2018.0.1 Comarch ERP Optima dodano zakładkę [Szablon spedycji]:

Konfiguracja Sendit – Szablon spedycji

Na nową zakładkę został przeniesiony wybór Domyślnej numeracji i domyślnej serii. 

Ponadto na zakładce [Szablon spedycji] można określić domyślne parametry paczki (kartonu o kształcie prostopadłościanu lub koperty) dodawanej na tworzone Zlecenie nadania przesyłki. W tym celu należy zaznaczyć parametr Domyślna przesyłka. Następnie możliwe jest określenie za pomocą liczb całkowitych: 

 • wagi w kg (maks. 999 kg),
 • wysokości, szerokości i długości paczki w cm.

Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanych parametrach.

Uwaga
Konfiguracja domyślnej wagi i wymiarów kartonu o kształcie prostopadłościanu lub koperty jest dostępna dla aktywnego, podłączonego do programu konta Sendit.

W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wagi granicznej.

Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:

 • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
 • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.

W sekcji [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:

Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki. Dla opcji Pobranie wymagane jest uzupełnienie rachunku bankowego na pierwszej zakładce [Ogólne].

 • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których dotyczy pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane będzie pobranie w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako główną formę płatności taką samą jak w konfiguracji.

Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:

 • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
 • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FA, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
 • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:

 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Parametr Przed wysyłką zlecenia zawsze wyświetl cenę został przeniesiony z zakładki [Ogólne] na zakładkę [Szablon spedycji].

Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Generowanie przesyłek kurierskich

Lista przesyłek

Opcja generowania Zleceń nadawania przesyłek znajduje się jak dotychczas w menu Ogólne/ Nadanie przesyłki.

W wersji 2018.0.1 Comarch ERP Optima umożliwiono generowanie ZNP z poziomu listy i formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy oraz umożliwiono generowanie ZNP z poziomu  formularzy dokumentów FA, PA, WZ (opcja generowania ZNP jest dostępna na górnej wstążce  ).

Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.

Jeśli skonfigurowano DPD i Sendit, przycisk Nadanie przesyłki dostępny na górnej wstążce z poziomu listy/ formularza FA, PA, WZ, RO generuje zlecenie dla domyślnego spedytora, rozwijana lista przy przycisku umożliwia natomiast wybór między DPD a Sendit.

Lista przesyłek kurierskich

Przycisk  Dodaj umożliwia zarejestrowanie zlecenia dla domyślnego spedytora, w menu rozwijanym obok przycisku można wybrać między DPD a Sendit.

Na liście przesyłek kurierskich umożliwiono dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia:

 – pobieranie szczegółów zleceń. Opcja aktualizuje informacje widoczne na trzeciej zakładce formularza zlecenia na podstawie informacji pobranych z Sendit.pl.

 – zamówienie kuriera. Przycisk pozwala na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń (dot. integracji z Sendit).

Uwaga
W przypadku integracji z DPD zaznaczone przesyłki zostaną zarejestrowane w systemie spedytora wraz z nadaniem im numeru przewozowego. Nie zostanie zlecony ich odbiór. W związku z tym do obsługi procesu w wersji 2018.0.1 istotne jest posiadanie umowy na stały odbiór paczek. W kolejnych wersjach programu planowane jest poszerzenie zakresu funkcjonalnego integracji o zamawianie kuriera bezpośrednio z programu.

Jeżeli zlecenie nie może zostać wysłane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych.

Błędy zwrócone przez serwisy kuriera DPD będą wyświetlane w kolumnie Błąd walidacji oraz w dedykowanym polu na formularzu ZNP.

Uwaga
W przypadku Sendit, jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Sendit na zakładce [Szablon spedycji] zaznaczono Przed wysyłką zlecenia zawsze wyświetl wycenę, nie jest możliwe seryjne zamówienie kuriera. Dla takich zleceń należy zamawiać kuriera z poziomu formularza.

wydrukowanie protokołu odbioru

 • dla DPD – opcja powoduje nadanie nr protokołu odbioru na poszczególnych zleceniach. W przypadku kilku adresów nadawczych, drukowane jest tyle PO, ile adresów nadawczych na zleceniach.
  Uwaga
  Każdorazowe wygenerowanie protokołu odbioru skutkuje nadaniem dla zlecenia nowego numeru protokołu odbioru. Kurierowi należy przekazać najnowszy protokół.

  Wskazówka
  Aby zweryfikować zgodność wydruku protokołu odbioru o danym numerze z listą zleceń, które mają przypisany taki numer, można pogrupować listę zleceń po kolumnie Numer protokołu odbioru.
 • dla Sendit przed wydrukowaniem protokołu odbioru należy pobrać szczegóły zlecenia. Dla każdego zlecenia drukowany jest oddzielny PO.

Na liście przesyłek dodano kolumny:

 • Nr Listu Przewozowego – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
 • Błąd walidacji – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia (dotyczy bezpośredniej współpracy programu z DPD),
 • Spedytor – spedytor, u którego realizowane jest ZNP,
 • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu.
Formularz nadania przesyłki DPD

Formularz Zlecenia nadania przesyłki DPD – zakładka [Ogólne]
Dla DPD na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zarejestrowanie przesyłek w systemie kuriera oraz nadanie im numerów przewozowych .
Uwaga
Wersja 2018.0.1 przewiduje obsługę przesyłek DPD dla Klientów z podpisaną umową na stały odbiór paczek. Przycisk  wyłącznie rejestruje przesyłki w systemach kuriera, nie powoduje zlecenia ich odbioru.W kolejnych wersjach planowane jest udostępnienie funkcji zamawiania kuriera DPD bezpośrednio z programu
W programie nie ma możliwości anulowania zlecenia DPD.

Zakładka [Ogólne]: 

 • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
 • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
 • Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
 • Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument Zlecenia nadania przesyłki.
 • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
 • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze,
 • Uwagi – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia. 

Zakładka [Paczki i usługi]:

Tabela Paczki

 • Domyślnie podpowiada się rodzaj paczki wraz z jej parametrami (waga, wysokość, szerokość, długość), wybrany w konfiguracji DPD. Użytkownik może z poziomu zlecenia wybrać inny rodzaj paczki – standardowa/ przesyłka kopertowa/ przesyłka paletowa. Wszystkie paczki dodawane na zlecenie muszą mieć ten sam rodzaj . Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją.
  Dla przesyłek kopertowych nie jest wymagane podawanie wymiarów.
  Uwaga
  Podczas zmiany typu paczki na formularzu DPD dane domyślne paczek są pobierane od nowa z konfiguracji.
 • Waga – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
  • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
  • parametr w konfiguracji DPD: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.
 • Zawartość – można podać informacje o zawartości przesyłki. Domyślnie podpowiada się wartość zgodnie z ustawieniem w konfiguracji DPD

Na zleceniu można ponadto podać:

 • dane referencyjne przesyłki – w konfiguracji DPD można ustawić, aby domyślnie był to Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP bądź Nr powiązanego zamówienia (RO),
 • kwotę pobrania – w konfiguracji DPD można określić automatyczne ustawianie pobrania,
 • wartość ubezpieczenia przesyłki – w konfiguracji można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie.

Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). W konfiguracji DPD można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie bądź można wpisać identyfikator dokumentu ręcznie na zleceniu.

Przesyłka zwrotna – usługa polegająca na przyjęciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu paczki, innej przesyłki adresowanej do nadawcy przesyłki pierwotnej.

Zakładka [DPD]:

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [DPD]
Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane serwisu DPD.
Data nadania – data zarejestrowania przesyłki w systemie kuriera.
Nr protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
W tabeli znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.
 – podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru.
 – podgląd/wydruk Listu Przewozowego. Drukowane są listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu.
Status – status przesyłki.
Zwrócone błędy – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.Zakładka [Dokumenty]:W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie.Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

Formularz nadania przesyłki Sendit – nowości i zmiany

Zakładka [Ogólne]: 

 • Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Od wersji 2018.0.1 przenoszone są wszystkie dane łącznie z Nazwą ustawioną dla adresu w konfiguracji. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.
 • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
 • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze.

Zakładka [Paczki i usługi]:
Tabela Paczki:

 • jeśli w konfiguracji Sendit zaznaczono parametr Domyślna przesyłka, na zleceniu automatycznie podpowiada się karton o kształcie prostopadłościanu lub koperta o parametrach podanych w konfiguracji,
 • Waga – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
  • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
  • parametr w konfiguracji Sendit: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.

Waga na zleceniu jest zaokrąglana do liczby całkowitej.

 • Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie – w konfiguracji można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość można wpisać ręcznie na zleceniu.

Na zleceniu można ponadto podać kwotę pobrania – w konfiguracji Sendit można określić automatyczne ustawianie pobrania.

Uwagi – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia.

 1. Ustawianie granicy ceny dla towarów.W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby pod przyciskiem operacji seryjnych dodano opcję Zmiana granicy ceny:
  Funkcja umożliwia seryjne ustawienie minimalnej marży i maksymalnego rabatu dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla towaru podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji:
  Aby wykonać operację należy nacisnąć  Wykonaj zmianę granicy ceny.Funkcja nie działa dla operatora, który w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe – na karcie, na zakładce [Parametry] ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika.Eksport/ Import w formacie MS ExcelPodczas eksportu cennika do pliku MS Excel (opcja dostępna w menu Ogólne/ Cennik pod przyciskiem  Eksportuj cennik) przenoszone są informacje o granicy ceny. Wartości w kolumnie Granica ceny przyjmują odpowiednio wartości: 

  • 0 – brak granicy ceny,
  • 1 – minimalna marża,
  • 2 – maksymalny rabat. 
 2. W kolumnie Minimalna cena/ marża znajduję się wartość ustalonej granicy ceny.

  Podczas importu cennika (opcja dostępna w menu Ogólne/ Cennik pod przyciskiem  Importuj cennik) na nowo zakładanych kartotekach towarowych uzupełniana jest informacja o granicy ceny. Podczas aktualizacji istniejących pozycji cennikowych, w oknie importu należy zaznaczyć parametr aktualizacja granicy ceny.

 3. Seryjne dodawanie kategorii zakupu i sprzedażyZmiana kategorii na towarachW menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby pod przyciskiem operacji seryjnych dodano opcję Zmiana kategorii sprzedaży/ zakupu:

  Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla towaru podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji:Aby zmienić kategorię sprzedaży/ zakupu należy zaznaczyć odpowiedni parametr, wybrać kategorię i nacisnać przycisk  Zatwierdź. Niewybranie kategorii skutkuje usunięciem kategorii z zaznaczonych towarów.Funkcja jest niedostępna dla operatora, który w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe – na karcie, na zakładce [Parametry] ma zaznaczony parametr Blokada edycji pozycji cennika.Zmiana kategorii na dokumentachNa listach dokumentów handlowo magazynowych dodano opcję seryjnej zmiany kategorii w nagłówku dokumentu:
  Funkcja działa dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla dokumentu podświetlonego na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji:
  Wykonanie funkcji  Zatwierdź bez wyboru kategorii skutkuje usunięciem kategorii z nagłówka dokumentu.
 4. Weryfikacja podatnika VAT.
  W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry dodano parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT na dokumentach handlowych. Jego zaznaczenie powoduje, że po wyborze kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na Fakturach Zakupu, Fakturach Sprzedaży oraz na korektach do tych dokumentów nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT. Z prawej strony okna wyświetlana jest informacja o weryfikacji: . Parametr jest domyślnie zaznaczony.Funkcja działa tylko w momencie dodawania dokumentu handlowego z datą bieżącą, na którym parametr Podatnik VAT czynny jest aktywny.W przypadku wystawianiu dokumentu z datą wstecz, weryfikację statusu VAT należy wykonać ręcznie poprzez przycisk . Jeśli raport weryfikujący status VAT pobrany na datę bieżącą (karta kontrahenta, zakładka [Historia weryfikacji statusu VAT]) nie zgadza się z ustawieniem statusu na dokumencie, generowany jest komunikat: Nie mamy informacji o statusie na dzień 2017-10-25. Na dziś nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy ustawić status zgodnie z weryfikacją?
 5. Poczta na dokumentach handlowo magazynowych i na wydrukach.
  Na formularzach dokumentów handlowo magazynowych i korektach do tych dokumentów, na zakładce [Kontrahent] dla Nabywcy/ Dostawcy, Odbiorcy/ Nadawcy dodano pole Poczta. Wartość jest przenoszona z karty kontrahenta z możliwością zmiany na dokumencie (z wyjątkiem korekt i Faktury Zaliczkowej).
  Na wydruki przenoszona jest poczta wpisana na formularzu dokumentu: 

  • jeżeli nie podano poczty na dokumencie, po kodzie pocztowym drukowana jest miejscowość z dokumentu,
  • jeżeli podano pocztę, po kodzie pocztowym drukowana jest poczta, natomiast miejscowość drukowana jest w oddzielnym wierszu. 
 6. Logo na Fakturze Sprzedaży. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy dodano sekcję Logo, w której można wskazać plik graficzny drukowany na Fakturze Sprzedaży.

  Przyciski dostępne w tej sekcji: – Wybór pliku, – Usuń logo z bazy,  – Podgląd wydruku z wybranym logo.Wydruki z logo są dostępne z poziomu formularza Faktury Sprzedaży pod przyciskiem Wydruk danych dostępnym na górnej wstążce programu: Eko – Faktura

  • Faktura VAT,
  • Faktura VAT Duplikat,
  • Faktura VAT UE
 7. Usuwanie rozliczeń z listy.
  Po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – na karcie operatora, na zakładce [Parametry] w sekcji dla modułu handlowego – Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy, na liście: 

  • Faktur Sprzedaży (dotyczy również Faktur Zaliczkowych),
  • Faktur Zakupu,
  • Paragonów,
  • Wydań Kaucji,
  • Przyjęć Kaucji,
  • oraz na korektach do tych dokumentów
 8. pod prawym przyciskiem myszy aktywna jest opcja Usuń rozliczenia. Umożliwia ona seryjne usunięcie rozliczeń z podświetlonego lub zaznaczonych dokumentów. Sam zapis kasowy nie jest automatycznie usuwany z listy w menu Kasa/ Bank/ Zapisy kasowo/ bankowe. Po wykonaniu tej operacji zapis kasowy, jak i dokument handlowy zyskują status nierozliczonych. Aby usunąć zapis kasowo/ bankowy z programu, należy to zrobić w menu Kasa/ Bank.

 9. Intrastat. Dla wysyłanej do PUESC deklaracji Intrastat dodano nowe statusy: 
  • Nie wysłano – Deklaracja w buforze lub zatwierdzona, nie przesłana do PUESC.
  • Wysłano/nie odebrano ISTA – Deklaracja została wysłana do PUESC, pobierz potwierdzenie poprawności deklaracji ISTA.
  • Przyjęto/nie odebrano ISTA – Deklaracja została przyjęta przez system PUESC, nie otrzymano potwierdzenia poprawności deklaracji ISTA. Pobierz ponownie za chwilę.
  • Błąd przetwarzania – Wystąpił problem podczas przetwarzania deklaracji przez system PUESC: (komunikat błędu) – taką deklarację można odblokować do edycji z poziomu programu w celu poprawy.
  • Potencjalny błąd, sprawdź szczegóły – Urząd zgłosił potencjalne błędy lub wstrzymał zgłoszenie. Sprawdź czy dane na deklaracji są poprawne i skontaktuj się z urzędem. Jeśli dane są niepoprawne utwórz i wyślij korektę deklaracji.
  • Odrzucono, wygeneruj nową deklarację – Deklaracja została odrzucona przez system Intrastat. Wyślij korektę deklaracji.
  • Wysłano/odebrano ISTA – Deklaracja została przyjęta przez system Intrastat. Odebrano UPO oraz ISTA. 
 10. SENT. Na liście zgłoszeń SENT dodano wydruki: Lista zgłoszeń przewozu towaru/ Podmiot wysyłający i Lista zgłoszeń przewozu towaru/ Podmiot odbierający.
 11. SENT. Na liście dokumentów, do których utworzono zgłoszenie SENT w kolumnie Status wyświetlany jest symbol SN.
 12. PESEL. W module Faktury na formularzu Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz na formularzach korekt do tych dokumentów, na zakładce [Kontrahent] dla Nabywcy dodano pole PESEL.
 13. Wydruk tekstowy Faktury Sprzedaży. Dodano nowy wydruk tekstowy dla Faktury Sprzedaży – Pełna Nazwa + Opis, na którym w kolumnie Nazwa towaru/ usługi drukowana jest nazwa pozycji wraz z jej pełnym opisem wpisanym na FA.
 14. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. W konfiguracji stanowiska (menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna) dodano parametr Logowanie komunikacji. Po jego zaznaczeniu, podczas pracy drukarki fiskalnej utworzy się plik %AppData%\Comarch OnlineFP\OnlineFpCommunication.log W przypadku sterowników terminalowych w  pliku tym (na serwerze terminali) zapisuje się komunikacja przez kanały wirtualne (zapisują się wysyłane i odbierane informacje w formacie XML), natomiast komunikacja przez port COM zapisuje się w takim samym folderze na komputerze klienta.
 15. Współpraca z drukarkami fiskalnymi Elzab na systemach 64 bitowych. Umożliwiono współpracę z drukarkami fiskalnymi Elzab w środowisku terminalowym oraz ASP w przypadku pracy na systemie Windows 64 bity.

 

Zmiany

 1. Miasto, Nr domu na dokumentach. Na formularzach dokumentów handlowo magazynowych i korektach do tych dokumentów, na zakładce [Kontrahent] dla Nabywcy/ Dostawcy, Odbiorcy/ Nadawcy zmieniono nazwę pól z Miasto, Nr domu na Miejscowość, Nr domu/ Nr lokalu.
 2. Tax Free. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym na wydruku dokumentu Tax Free wyrażenie „Podpis funkcjonariusza celnego” zastąpiono wyrażeniem „Podpis funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej„.
 3. Zapis kasowo/ bankowy do WKA. Zapis kasowo/ bankowy rozliczanego przy zapisie Paragonu dokumentu Wydania Kaucji jako Numer obcy ma numer tego WKA.
 4. AKC-WW. Wysyłanie deklaracji AKC-WW do PUESC jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanym certyfikatem.
 5. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. W konfiguracji stanowiska (menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna usunięto niepotrzebne parametry Nie wysyłaj informacji na wyświetlacz drukarki oraz Wydruk paragonów na drukarce niezafiskalizowanej. Parametry te nie miały wpływu na pracę z drukarką fiskalną.

Poprawiono

 1. Terminal VeriFone VX 520. Przywrócono komunikację Comarch ERP Optima z terminalem VeriFone VX 520 eService.
 2. Fiskalizacja PA, terminal płatniczy. Poprawiono wyświetlanie Paragonów na liście, dla których płatność na terminalu płatniczym została odrzucona i wybrano opcję nie fiskalizowania takiego dokumentu.
 3. Przekształcenie FPF do WZ. Poprawiono generowanie Wydania Zewnętrznego z Faktury Pro Forma przy zaznaczonych parametrach (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry): 
  • Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie) – pobieraj ilość dostępną,
  • Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje,
   • Pozwalaj na przekształcenie RO do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie)
 4. w sytuacji kiedy towar znajduje się na magazynie i nie jest zarezerwowany, poprawnie tworzy się dokument WZ.

 1. Zapis kasowy do FZ. Poprawiono generowanie automatycznych zapisów kasowych do Faktur Zakupu w sytuacji kiedy data wystawienia dokumentu i data wpływu są na przełomie roku.
 2. Zmiana ceny na Fakturze Sprzedaży. Po zmianie na FS kontrahenta bez aktualizacji warunków handlowych lub po zaznaczeniu parametru Stawka NP w sekcji Odwrotne obciążenie – limit nie jest zmieniana cena wpisana na FS ręcznie.
 3. Korekta wartości FA. Poprawiono zapis korekty wartości do Faktury Sprzedaży powstałej z kilku WZ, w sytuacji kiedy jedno z WZ zostało całkowicie skorygowane.
 4. Termin płatności na FA. W sytuacji kiedy Wydanie Zewnętrzne jest przekształcane do Faktury Sprzedaży, na FA termin płatności jest liczony od daty podanej na FA zgodnie z ustawieniem w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Daty dokumentów: FA, PA -Termin płatności liczony od.
 5. Sprzedaż tylko wg kodów EAN. Przy dodawaniu pozycji na dokument przez podniesienie formularza, po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu umożliwiono rezygnację z tej operacji poprzez przycisk Anuluj bądź klawisz Esc.
 6. Zapis dokumentu MM. Po odznaczeniu parametru Bufor na dokumencie Przesunięcia Międzymagazynowego i wykonaniu eksportu MM do pliku XML poprzez Funkcje dodatkowe, przy zamykaniu MM w kolejnym kroku, nie wyświetla się pytanie: Zapisać zmiany?.
 7. Blokada zmiany pozycji cennika. Podczas aktualizacji pozycji cennikowych przy pomocy importu cennika z pliku MS Excel, operator, który ma założoną blokadę: Formularz pozycji cennika – Zmiana (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – karta operatora, zakładka [Blokady dostępu]), otrzyma komunikat: Zalogowany operator nie posiada uprawnień do modyfikacji karty towaru!
 8. Ceny z czterema miejscami po przecinku. Zoptymalizowano odznaczanie parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel) dla baz z dużą ilością towarów.
 9. Raport Sprzedaży. Dla operatora, który ma zaznaczony parametr Brak dostępu do cen zakupu (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – karta operatora, zakładka [Parametry]), na wyeksportowanym z poziomu listy kontrahentów do pliku MS Excel Raporcie sprzedaży, informacje o koszcie i marży są wykreskowane.
 10. Lista FZ. Poprawiono wydajność pracy na liście Faktur Zakupu w przypadku korzystania z filtra Z FRR: Tak/ Nie.
 11. Serwis magazynowy. Umożliwiono użycie serwisu magazynowego do usuwania dokumentów anulowanych na liście Faktur Zakupu od Rolnika Ryczałtowego.
 12. Wydruk Faktury Sprzedaży w GenRap. Poprawiono drukowanie płatności na wydruku Faktury Sprzedaży powstałej z Paragonu w sytuacji kiedy w bazie danych istnieje Faktura Zakupu o numerze obcym takim jak numer Faktury Sprzedaży.
 13. Wydruk korekty kursu waluty W Crystal Reports. Na wydruku Korekta kursu waluty FA/ Wzór standard wykonanej do Faktury Sprzedaży wystawionej dla kontrahenta krajowego z VAT płatnym w PLN, rozliczona kwota drukowana jest w polu Zapłacono.
 14. Wydruki Faktury Sprzedaży. Na wydrukach FS nie jest drukowany identyfikator dokumentu (ID).
 15. Import sprzedaży z kasy fiskalnej. Poprawiono działanie programu w przypadku importu sprzedaży z wielu kas fiskalnych jednocześnie.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Poprawiono

 1. Wysyłanie danych binarnych po nieudanej synchronizacji. W przypadku gdy poprzednia synchronizacja była zakończona błędem lub nie została zakończona, kolejne wywołanie synchronizacji z zaznaczonym parametrem jedynie: Pobierz zamówienia z e-Sklepu, powoduje różnicowe wysłanie danych binarnych. Poprawiono działanie programu w tym zakresie.

 

Comarch ERP Optima Detal

Nowości

 1. Automatyczna synchronizacja. W harmonogramie automatycznej synchronizacji, dostępnym z poziomu Comarch ERP Optima, dodano możliwość ustawienia synchronizacji co 20 i 40 minut.
  Uwaga
  Dotyczy Comarch ERP Optima w modelu usługowym.

Poprawiono

 1. Wartość korekty do Paragonu. Poprawiono działanie programu w zakresie wyliczania wartości korekty wystawionej do Paragonu w sytuacji, gdy wartość ta ulega zaokrągleniu.
 2. Sprzedaż w jednostkach pomocniczych. Poprawiono działanie programu podczas wyliczania wartości towarów sprzedawanych w jednostkach pomocniczych.

 

Współpraca z Comarch Mobile

Nowości

Uwaga
Opisane funkcjonalności będą dostępne we współpracy z wersją 2018.0.1 Comarch Mobile

 1. Podatnik VAT czynny. Na urządzenie mobilne wysyłany jest status kontrahenta Podatnik VAT Czynny.
 2. Na urządzenie mobilne wysyłane są ankiety utworzone w module CRM Plus w Comarch ERP Optima. Ankieta może trafić na urządzenie jako niepowiązana z żadnym zdarzeniem CRM lub jako powiązana z konkretnym Kontaktem lub Zadaniem. W pierwszym przypadku będzie można jej użyć (powiązać) tworząc zdarzenia CRM w Terminarzu na urządzeniu mobilnym. Wypełnione ankiety synchronizowane są wraz z powiązanym Zadaniem lub Kontaktem do modułu CRM Plus w Comarch ERP Optima. Przed skorzystaniem z nowej funkcjonalności zalecamy zapoznanie się z instrukcją Współpraca z Comarch Mobile.
 3. Import dokumentów z urządzenia mobilnego – cena początkowa. Dokumenty zaimportowane do Comarch ERP Optima zawierają informację o cenie początkowej na pozycjach dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym.
 4. Automatyczna synchronizacja. W harmonogramie automatycznej synchronizacji, dostępnym z poziomu Comarch ERP Optima, dodano możliwość ustawienia synchronizacji co 20 i 40 minut.
  Uwaga
  Dotyczy Comarch ERP Optima w modelu usługowym.Wprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnego

Scenariusz 1

Otrzymujemy fakturę od dostawcy pozaunijnego na zakup 10 szt. towaru w cenie 100 USD.

 • kurs na dany dzień wynosi 1 USD = 3,30 PLN.,
 • stawka VAT obowiązująca na Fakturze Zakupu to 0% (na karcie towaru stawka VAT zakupu wynosi 23%),
 • forma płatności to przelew.

Zapisujemy Fakturę zakupu równocześnie wprowadzając towar na magazyn (dokumentem PZ). Po zatwierdzeniu dokumentów:

 • na magazyn zostaje wprowadzone 10 szt. towaru o wartości 3300 PLN,
 • w Preliminarzu płatności powstaje płatność dla dostawcy na kwotę 1000 USD.

Po pewnym czasie otrzymujemy dokument SAD. Wyliczona wartość cła dla towaru wynosi 170 PLN.

 • tworzymy dokument Korekty granicznej do Faktury Zakupu,
 • dokument wystawiany jest w PLN,
 • na dokumencie korekty widoczna jest cena towaru z faktury  330 PLN,
 • w oknie Kwoty celne wpisujemy wartość naliczonego cła 170 PLN, dla której opcję Naliczaj VAT zostawiamy ustawioną na Tak,
 • w tabeli VAT dla stawki 23% w kolumnie netto zostanie naliczona wartość cła 170 PLN, wyliczony VAT w kwocie 39,10 PLN (23% x 170 PLN), brutto wynosi więc 209,10 PLN.

Zgodnie z otrzymanym dokumentem SAD naliczamy podatek VAT od towarów z FZ:

 • zaznaczamy na zakładce [Płatności] parametr Naliczaj VAT od towarów,
 • wartość VAT w tabeli VAT została zwiększona o: 23% x 3300 = 759 PLN, łącznie z kwotą podatku VAT naliczoną od cła wynosi 798,10 PLN,
  • wartość brutto wynosi: 968,10 PLN.

Zatwierdzenie korekty granicznej spowoduje:

 • zwiększenie wartości zasobu o wartość cła (3470 PLN),
 • powstanie w Preliminarzu płatności należności wobec urzędu na kwotę 968,1 PLN (cło 170 PLN i podatek VAT 798,10 PLN).

Scenariusz 2

Kupujemy 10 szt. towaru w cenie 100 EURO. Kurs zadeklarowany na FZ wynosi 1 EURO = 4,00 PLN. W wyniku zatwierdzenia FZ (wraz z powiązanym PZ):

 • powstaje płatność dla kontrahenta o wartości 1000 EURO,
 • na magazyn wprowadzany jest zasób o wartości 4000 PLN.

Wprowadzamy fakturę od spedytora za transport na 500 PLN (VAT 0%).

Otrzymujemy SAD: kurs na dokumencie SAD wynosi 4,00 PLN, wartość cła to 5% wartości towaru oraz wartości transportu.

Opłata celna5% x (4000+500) – opłata celna liczona od wartości towarów i kosztów transportu 225 PLN
Podatek VAT0.23 x ( 4000 + 225 + 500)1086,75 PLN
Wartość  dokumentu (należność wobec urzędu)1311,75 (1086,75+225)

Na dokumencie korekty granicznej wprowadzamy dwie kwoty:

 • transport
  • w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu uzupełniamy wartość 500 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak, natomiast Wpływ na płatność ustawiony na Nie.
 • cło
  • w oknie Kwoty celne dla pozycji Wartość Cła uzupełniamy wartość 225 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak.
  • Na zakładce [Płatności] zaznaczamy Naliczaj VAT od towarów, wyliczona przez program kwota VAT wynosi 0,23 X (4000 + 225 + 500) = 1086,75 PLN

StawkaNettoVATBrutto
0.232251086.751 311,75

Po zatwierdzeniu korekty granicznej:

 • wartość zasobu zwiększana jest o wartość cła i transportu i wynosi teraz 4000+225+500 = 4725 PLN,
 • w Preliminarzu płatności powstaje zdarzenie planujące zapłatę do urzędu na kwotę 1311,75 PLN.
Zasoby

Co należy wiedzieć o zasobach

Każdy towar zarejestrowany w programie reprezentowany jest przez odpowiednią kartotekę towarową. Na kartotekach towarowych rejestrowane są przyjęte zasoby. Zasobem nazywamy towar wprowadzony do konkretnego magazynu za pośrednictwem określonego dokumentu magazynowego (BO, PW, PZ, MM, korekta WZ, korekta RW) w określonej ilości i cenie. Zasoby nie są łączone – jeżeli dany towar znajduje się na jednym dokumencie w kilku pozycjach, to każda z tych pozycji traktowana jest jako oddzielny zasób na kartotece towarowej.

Podczas wystawiania magazynowych dokumentów rozchodowych z magazynu wydawany jest określony zasób (dostawa) zgodnie z metodą rozliczania magazynu wskazaną w konfiguracji – FIFO, LIFO, AVCO.

Koszt własny towarów naliczany jest na podstawie dokumentów magazynowych, dlatego też każdy dokument handlowy (FA, PA, FZ) powinien mieć wygenerowany dokument magazynowy.

Standardowo program jest skonfigurowany w ten sposób, ze do czasu wystawienia dokumentu magazynowego – Faktury Zakupu są widoczne jako zamówienie towaru, natomiast Faktury Sprzedaży powodują jego zarezerwowanie.

Dlatego na liście zasobów znajduje się kilka kolumn dotyczących ilości, m.in.:

Ilość – ilość towaru w magazynie. Jest wyliczana na bieżąco w chwili wydania/ przyjęcia towaru z/do magazynu (a więc standardowo w chwili wystawienia dokumentu magazynowego).

Ilość dostępna – ilość towaru pomniejszona o rezerwacje.

Zamówienia – ilość zamówiona towaru, która wynika z:

 • zarejestrowanych w systemie zamówień,
 • Faktur Zakupu zapisanych do bufora,
 • Faktur Zakupu nieskojarzonych z dokumentem magazynowym,
 • dokumentów magazynowych związanych z przychodem towaru (PZ, PW) zapisanych do bufora,
 • dokumentów korygujących do dokumentów rozchodowych (które w efekcie wprowadzają towar do magazynu) w buforze.

Rezerwacje – ilość zarezerwowana, która wynika z:

 • zarejestrowanych w systemie rezerwacji,
 • Faktur Sprzedaży zapisanych do bufora,
 • Faktur Sprzedaży nieskojarzonych z dokumentem magazynowym.

Warto również wiedzieć, że w standardowym działaniu programu Faktury Sprzedaży i Paragony rezerwują towar w magazynie. Istnieje jednak taka możliwość skonfigurowania, by te dokumenty od razu zdejmowały towar z magazynu. Zdjęcie może nastąpić albo w chwili zapisu faktury (na stałe lub do bufora) lub też w chwili wprowadzenia pozycji na dokument. To ostatnie rozwiązanie może jednak wydłużyć proces wystawiania dokumentu.

Należy jednak pamiętać, że dla potrzeb prawidłowego rozliczenia magazynu, każdy dokument handlowy należy przekształcić do dokumentu magazynowego.

Lista zasobów

Lista zasobów jest dostępna w menu Handel/ Zasoby.

Lista zasobów

Jest to lista wszystkich wprowadzonych w programie towarów i usług. Lista ta dostarcza informacji o dostępności danej pozycji poprzez podanie miedzy innymi informacji o ilości, ilości zarezerwowanej, brakach i zamówieniach na dany dzień. Listę można zawęzić do konkretnego magazynu, grupy towarowej lub można posłużyć się samodzielnie skonstruowanym filtrem. Lista zbudowana jest z kolumn (kolejność kolumn może być dowolna):

Koddowolny, 26-cio znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający pozycję. Pobierany z karty towaru.

Nazwanazwa towaru/ usługi. Pobierana z karty towaru.

Typ – w programie mamy do czynienia z 4 typami zasobów:

 • Usługa prosta (UP),
 • Towar prosty (TP),
 • Usługa złożona (UZ),
 • Towar złożony (TZ).

Określenie złożony przeznaczone jest dla takich zasobów, które można skompletować na podstawie podanej w programie receptury. Produktami złożonymi mogą być na równi towary i usługi.

Numer katalogowynumer katalogowy towaru, indywidualny dla każdego zasobu. Pobierany z karty towaru.

EAN – główny kod kreskowy EAN pobierany z karty towaru, z zakładki Ogólne.

Kod u dostawcy – kod towaru u dostawcy. Pobierany z karty towaru.

Dostawca – domyślny dostawca towaru. Pobierany z karty towaru.

W zależności od ustawień parametrów dotyczących ilości w oknie mogą być wyświetlane kolumny:

Ilośćwyświetlana jest tutaj ilość towaru jaka znajduje się w magazynie. Zasady wyliczania ilości zostały opisane w rozdziale Co należy wiedzieć o zasobach.

Rezerwacjailość towaru jaka została zarezerwowana. Zasady tworzenia rezerwacji zostały opisane w rozdziale Co należy wiedzieć o rezerwacjach.

Braki  ilość towaru jaką należy zamówić u dostawcy aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje (braki pojawiają się jeśli ilość w magazynie jest mniejsza od ilości zarezerwowanej (wykazują różnicę pomiędzy stanem towaru a rezerwacjami).

Zamówienia – ilość towaru jaka została zamówiona. Zamówienia zostały opisane w rozdziale Co należy wiedzieć o Zamówieniach u Dostawcy.

Braki pozostałe – braki towaru po uwzględnieniu dotychczas dokonanych, aktualnych zamówień na ten towar. Wyliczane są jako różnica pomiędzy brakami a zamówieniami.

Ilość dostępna – ilość towaru jaką możemy w danym momencie wydać jeszcze z magazynu. Zasady wyliczania zostały opisane w rozdziale Co należy wiedzieć o zasobach.

W zależności od ustawień parametrów dotyczących cen i wartości w oknie mogą być wyświetlane kolumny (związane m.in. Z wielowalutowością):

Cena – cena towaru (zakupu lub sprzedaży) wybrana przez użytkownika w dolnej części okna.

Waluta – waluta, w jakiej została określona wskazana przez użytkownika cena.

Cena PLN – zdefiniowana w oknie cena przeliczona z waluty obcej na PLN wg aktualnego kursu domyślnego. Jeśli kurs na dany dzień nie jest wprowadzony – w kolumnie wyświetlana jest informacja – kurs -.

Wartość – wartość wyliczona w walucie, w jakiej została zdefiniowana cena (Ilość x Cena w walucie)

Wartość PLN – wartość pozycji w PLN wyliczona jako Ilość x Cena PLN. Jeśli nie został określony kurs waluty na dany dzień – w kolumnie wyświetlana jest informacja –kurs-.

Wartość zakupu PLN – wartość zakupu zawsze wyliczana jest w PLN na podstawie posiadanych zasobów.

Dokładniej zasady obsługi walut obcych w systemie znajduje się w rozdziale poświęconym wielowalutowości.

Cena zakupu PLN – ostatnia cena zakupu towaru wyliczona w PLN.

VAT – stawka VAT sprzedaży pobierana z karty towaru.

Ilość minimalna – najmniejsza ilość towaru jaka powinna znajdować się w magazynie. Pobierana z karty towaru. Dotyczy automatycznego tworzenia zamówienia na brakujące towary. Funkcja została opisana w odrębnym rozdziale.

Ilość maksymalna – największa ilość towaru, która powinna znajdować się na magazynie. Pobierana z karty towaru. Dotyczy automatycznego tworzenie zamówienia na brakujące towary. Funkcja została opisana w odrębnym rozdziale.

Zamawiać po – ilość zamawianego towaru będzie wielokrotnością podanej liczby. Wartość pobierana z karty towaru. Dotyczy automatycznego tworzenie zamówienia na brakujące towary. Funkcja została opisana w odrębnym rozdziale.

Jm – jednostka miary pobierana z karty towaru.

Jmp – pierwsza pomocnicza jednostka miary pobierana z karty towaru.

e-Sklep/wszystko.pl – kolumna przyjmuje wartość Tak, jeśli towar jest udostępniony w e-Sklep/wszystko.pl.

Kategoria wszystko.pl – kolumna widoczna, jeśli program współpracuje z galerią internetową wszystko.pl. Zawiera kategorię, pod którą towar jest dostępny we  wszystko.pl.

Kategoria sprzedaży – kategoria sprzedaży towaru pobierana z karty towaru.

Kategoria zakupu – kategoria zakupu towaru pobierana z karty towaru.

KGO – koszt gospodarowania odpadami pobierany z karty towaru.

Opis – dodatkowy opis towaru pobierany z karty towaru.

Dla opcji Wybór kolumn (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy) znajdują się kolumny odpowiadające atrybutom towarów. Po dodaniu na listę kolumny z nazwą atrybutu, dla poszczególnych pozycji wyświetlane są wartości tego atrybutu:

 • jeśli towar posiada kilka wartości dla jednego atrybutu, w kolumnie wyświetlana jest jedna wartość. Pozostałe są widoczne w opisie pojawiającym się w momencie, gdy kursor myszy zostanie ustawiony na wartości znajdującej się w  kolumnie dla atrybutu,
 • jeśli nie zdefiniowano wartości atrybutu, w kolumnie widoczny jest tekst {pusty}.

W Cenniku i na Liście Zasobów w kolumnie z atrybutem binarnym (kolumna do wyboru) wyświetlają się nazwy plików danych binarnych. Dla plików graficznych, po ustawieniu kursora na tej nazwie, rozwinie się miniatura zdjęcia. Dla pozostałych plików pojawi się przycisk lupy, który pozwala na ich otwarcie bezpośrednio w  programie domyślnym dla danego typu pliku.

Dodatkowo na liście możliwe jest filtrowanie towarów za pomocą:

Typu – typ towaru lub usługi. W programie zdefiniowano cztery typy zasobów. Zaznaczenie dowolnego z parametrów skutkuje zawężeniem listy towarów do określonego typu.

Parametru Tylko opakowania – parametr służy do zawężania pozycji do takich, które są opakowaniami kaucjonowanymi. Na liście zasobów wyświetlanej podczas wprowadzania niektórych dokumentów (WKA, PKA) oraz podczas definiowania schematów opakowań parametr ten jest automatycznie zaznaczany. Opakowania mają widoczne w kolumnie Status oznaczenie TPO, TZO.

Magazynu – jedną z najważniejszych cech modułu Handel jest możliwość tworzenia w ramach jednej firmy wielu magazynów lokalnych (Ogólne/ Inne/ Magazyny). Dostępna w programie lista zasobów może dotyczyć wszystkich magazynów lub może zostać ograniczona do jednego, wybranego magazynu. Wyboru dokonujemy z rozwijalnej listy zadeklarowanych magazynów lub poprzez wybór z listy klikając w przycisk Magazyn.

Grupylista towarów i usług może zostać podzielona na grupy asortymentowe. Listę grup tworzymy i modyfikujemy na liście w menu  Ogólne/ Grupy towarowe. Listę zasobów możemy wyświetlić dla wybranych lub wszystkich grup. Jeżeli dana grupa jest zaznaczona na drzewie, to towary należące do tej grupy pojawią się na liście. Dotyczy to zarówno grupy domyślnej wybranej na zakładce Ogólne na karcie towaru, jak i pozostałych grup, do których należy dany zasób (zakładka [Grupy] na karcie towaru).

Panel drzewa grup rozwijany jest za pomocą pionowego przycisku Wybrana grupa: …, a ustawienie widoczności panelu filtrowania wg drzewa grup na stałe włącza się przez wciśnięcie przycisku pinezki:

 

Ceny – w programie istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby cen sprzedaży i jednej ceny zakupu (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Ceny towarów i usług). Na karcie towaru/usługi można również określić, która z tych cen będzie domyślna, czyli proponowana w trakcie wystawiania dokumentów. W programie istnieje możliwość wybrania ceny, która ma pojawić się na liście zasobów.

EAN – umożliwia wyszukiwanie kart towarowych według dowolnych kodów kreskowych (domyślnych i dodatkowych).

Datakolejną istotną cechą modułu Handel jest możliwość wyświetlenia stanu towaru na dany dzień. Jest to bardzo istotne w przypadku wystawiania dokumentów wstecz oraz pozwala na prognozowanie braków w przyszłości.

Zerowe – parametr pozwala na wyświetlenie lub pominięcie na liście towarów o stanach zerowych. Działanie parametru jest uzależnione od zaznaczenia w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry parametru Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje – jeśli jest wyłączony, parametr Zerowe dotyczy ogólnej ilości towaru znajdującej się na magazynie. Jeżeli parametr w konfiguracji jest zaznaczony, wówczas parametr Zerowe dotyczy ilości dostępnej (ilości ogólnej pomniejszonej o rezerwacje).

Tylko braki – po zaznaczeniu tego parametru na liście zasobów zostaną wyświetlone tylko te pozycje, dla których rezerwacje przekraczają ilość na magazynie.

Nieaktywne – parametr pozwala na ukrycie nieaktywnych zasobów, czyli takich, które na swojej karcie, na zakładce [Dodatkowe] mają zaznaczony parametr Karta nieaktywna. Pozycją nieaktywną może być np. towar, który został wycofany z naszej oferty:

 • parametr zaznaczony – wyświetlane są wszystkie zasoby. Pozycje nieaktywne są widoczne na liście w kolorze czerwonym.
 • parametr niezaznaczony – na liście znajdą się tylko towar/usługi aktywne.

Z poziomu listy cennikowej dostępnej w menu Handel/Zasoby istnieje możliwość podglądu wszystkich atrybutów binarnych oraz załączników przypisanych do poszczególnych pozycji cennikowych.

Przystosowanie wyglądu listy zasobów do indywidualnych potrzeb użytkownika jest możliwe dzięki funkcji dodawania kolumn na listach. Aby to zrobić, należy ustawić kursor w nagłówku dowolnej kolumny i wcisnąć prawy przycisk myszy, a następnie wybrać opcję Wybór kolumn. Po kliknięciu w tą opcję pojawi się okno z kolumnami, które możemy dodać na listę poprzez ich przeciągniecie i upuszczenie w wybranym miejscu.

Zasady dotyczące grupowania, sortowania, wyszukiwania dokumentów (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu listy do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane TUTAJ.

 – import cennika z pliku. Zasady zostały opisane w rozdziale Import cennika.

 – automatyczne tworzenie zamówienia na brakujące towary. Funkcja została opisana w odrębnym rozdziale.

 – operacje seryjne na kartach towarowych

Po rozwinięciu przycisku strzałki  obok przycisku, widoczne są opcje:

Menu operacji seryjnych dostępnych na liście zasobów

Wszystkie funkcje działają dla towarów zaznaczonych na liście. Jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji, operacje seryjne wykonywane są dla aktualnie podświetlonej pozycji.

Pierwsza operacja seryjna dotyczy grup na kartach towarów. Należy zaznaczyć operację, którą chcemy wykonać, a następnie wskazać grupę towarową.

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem pioruna, w przypadku:

  1. dodawania towarów do grupy – dla wybranych towarów, na zakładce [Grupy] zostanie dopisana wybrana grupa,
  2. usuwania towarów z grupy – wskazana grupa zostanie usunięta z kart towarów (pod warunkiem, że nie jest to grupa domyślna),
  3. zmiany grupy domyślnej – grupa domyślna zostanie podmieniona na wskazaną – jest to operacja nieodwracalna i przed jej wykonaniem użytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy.

Operacja Dodawanie/ usuwanie atrybutu pozwala na seryjne dodawanie lub usuwanie atrybutów dla kart towarowych. W oknie operacji należy wybrać atrybut, który chcemy dodać/usunąć, można opcjonalnie wskazać jego wartość.

Seryjne dodawanie/usuwanie atrybutów

Uwaga
Jeśli operator ma założoną blokadę na procedurę Zmiana atrybutu dla towaru, wówczas program nie pozwoli na wykonanie funkcji seryjnego dodawania/usuwania atrybutów i poinformuje o tym komunikatem: Operacja niemożliwa. Nie masz uprawnień do modyfikacji atrybutów dla towaru!

Operacja Dodawanie/usuwanie załącznika umożliwia seryjne dopisanie lub usunięcie załącznika dla zaznaczonych towarów.

Dla opcji Dodaj na oknie tym można dodać załącznik alogicznie jak ma to miejsce w przypadku dodawania bezpośrednio na towarze:

Seryjne dodawanie usuwanie załączników

Po wybraniu pliku w oknie edycyjnym wyświetli się jego nazwa.

Dla opcji Usuń dostępne są dwa warianty:

 • Wskaż plik na dysku i usuń link – należy wskazać taki sam link do pliku, jaki był zapisany na towarach.
 • Wybierz z listy danych binarnych – należy wybrać jedną z danych binarnych – każdy wcześniej dodawany plik jest na liście danych binarnych.

Usunięcie załączników w postaci plików spowoduje usunięcie powiązania z daną binarną, ale nie będzie usuwać jej z bazy danych binarnych, natomiast usuniecie linka usunie powiązanie towaru z linkiem.

Funkcja Ustawianie KGO dla wybranych towarów powoduje seryjne dodanie wartości KGO dla zaznaczonych na liście towarów. W oknie Wartość KGO należy wpisać żądaną wartość, a następnie kliknąć ikonę pioruna. Wartość KGO zostanie dodana do wybranych kart towarowych na zakładce [Dodatkowe] w polu Wartość KGO. Funkcja dostępna jest tylko wtedy gdy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ KGO zaznaczony jest parametr Obsługa KGO.

Zmiana PLU/nazwy dla urządzeń fiskalnych – po wywołaniu funkcji generowane jest okno, w którym znajdują się trzy parametry:

Zmiana PLU/nazwy dla urządzeń fiskalnych

 • Usuń kod/nazwę – pozwala na seryjne wykasowanie wartości pól PLU/nazwa z zaznaczonych kartotek z zakładki [Dodatkowe].
 • Kopiuj kod – po zaznaczeniu parametru w pole PLU skopiowany zostanie kod towaru z kartoteki towarowej z zakładki [Ogólne]. Jeżeli kod ogólny towaru nie jest numeryczny, program nie pozwoli na jego skopiowanie i poinformuje o tym odpowiednią informacją w logu.
 • Kopiuj nazwę – po zaznaczeniu parametru skopiowana zostanie nazwa towaru z jego karty z zakładki [Ogólne] w pole nazwa przeznaczone dla urządzeń fiskalnych znajdujące się na zakładce [Dodatkowe].

Uwaga
Podczas kopiowania nie jest sprawdzana unikalność nazw. Jeśli użytkownik chce mieć unikalne nazwy fiskalne (zaznaczony parametr w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Parametry Kontrola unikalności nazwy fiskalnej), wówczas po wykonaniu kopiowania powinien sprawdzić unikalność za pomocą opisanej poniżej funkcji seryjnej Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych i wprowadzić zmiany w nazwach, jeśli będą konieczne.

 • Skróć nazwę do – parametr aktywny po zaznaczeniu opcji Kopiuj nazwę. Pozwala określić długość kopiowanej nazwy. Bez względu na zaznaczenie parametru nazwa fiskalna nie może przekroczyć 40 znaków.

Przykład
Nazwa ogólna towaru: „Zeszyt 24 kart. W linię” (23 znaki).

Zaznaczone parametry:

Kopiuj nazwę,

Skróć nazwę do 10 znaków.

Po wykonaniu funkcji nazwa fiskalna zostanie ustalona jako: „Zeszyt 24”. 

Uwaga
Funkcja działa tylko dla pozycji, dla których nie wypełniono pól PLU lub nazwa w sekcji „Urządzenia fiskalne” na zakładce Dodatkowe. W przypadku, gdy pole na karcie towaru jest wypełnione, w logu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych – po wywołaniu funkcji generowane jest okno, w którym znajdują się trzy parametry:

Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych

 • Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej – po zaznaczeniu opcji wygenerowana zostanie lista towarów (w oparciu o zaznaczone pozycje), dla których nazwa fiskalna nie jest unikalna:

Seryjne sprawdzanie unikalności nazwy fiskalnej

 • Dodaj do nazwy kolejną cyfrę – opcja aktywna po zaznaczeniu parametru Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej. Pozwala zmodyfikować nazwy fiskalne dla towarów, które posiadają identyczne nazwy fiskalne.
 • Maksymalna długość nazwy – opcja aktywna po zaznaczeniu parametru Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej. Pozwala zdefiniować maksymalną długość znaków, w zakresie której sprawdzana będzie unikalność nazwy fiskalnej. Jeżeli użytkownik zaznaczy wszystkie parametry (Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej, Dodaj do nazwy kolejną cyfrę, Maksymalna długość nazwy) wówczas sprawdzona zostanie unikalność nazw fiskalnych dla wskazanej długości znaków, następnie wykonana zostanie modyfikacja tych nazw z uwzględnieniem wskazanej maksymalnej długości znaków dla nazwy fiskalnej. Jeżeli pole dotyczące ilości znaków nie zostanie uzupełnione wówczas zarówno kontrola unikalności nazw fiskalnych, jak i modyfikacja tych nazw będzie odbywać się w zakresie pełnych 40 znaków.

Przykład
Towary o kodach ogólnych odpowiednio T1, T2, T3 posiadają zdefiniowaną identyczną nazwę dla urządzeń fiskalnych: „Nazwa fiskalna”.

W oknie Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych zaznaczono:

 • Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej,
 • Dodaj do nazwy kolejną cyfrę.

Po wykonaniu operacji na kartotekach towarowych zostaną ustawione nazwy fiskalne, kolejno:

 • dla towaru T1 – „Nazwa fiskalna”,
 • dla towaru T2 – „Nazwa fiskalna1”,
 • dla towaru T3 – „Nazwa fiskalna2” 

Przykład
Towary o kodach ogólnych odpowiednio T1, T2, T3 posiadają zdefiniowaną identyczną nazwę dla urządzeń fiskalnych: „Nazwa fiskalna towaru”.

W oknie Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych zaznaczono:

 • Sprawdź unikalność nazwy fiskalnej,
 • Dodaj do nazwy kolejną cyfrę,
 • Maksymalna długość nazwy: 12 znaków.

Po wykonaniu operacji na kartotekach towarowych zostaną ustawione nazwy fiskalne, kolejno:

 • dla towaru T1 – „Nazwa fiskalna towaru”,
 • dla towaru T2 – „Nazwa fiska1”,
 • dla towaru T3 – „Nazwa fiska2”. 

Nadanie/ usuwanie kodów EAN – funkcja umożliwia automatyczne nadawanie lub usuwanie kodów kreskowych dla zaznaczonych na liście towarów. Użytkownik może skorzystać z następujących opcji:

 • Nadawanie kodu domyślnego.
 • Usuwanie kodu domyślnego.
 • Nadawanie kodu dodatkowego – po wybraniu tej opcji w dolnej części okna pojawia się pole z możliwością wybrania jednostki pomocniczej oraz uzupełnieniem dla niej licznika i mianownika. Jednostka ta zostanie dodana na zakładkę Jednostki i kody w sekcji Pomocnicze jednostki miary i przypisana do wygenerowanego seryjnie kodu EAN. Jeśli jednostka pomocnicza występuje już na zaznaczonych towarach z innym przelicznikiem niż zdefiniowany na oknie operacji seryjnej, przelicznik ten nie zostanie zmieniony.
 • Usuwanie kodów dodatkowych – operacja spowoduje skasowanie wszystkich kodów dodatkowych ustawionych dla zaznaczonych towarów.
 • EAN z zakresu – do wyboru EAN-8/ EAN-13/ EAN-14. Po wskazaniu jednej z opcji generowane będą odpowiednio kody 8/ 13/ 14-cyforwe. Domyślnie podpowiadany jest EAN – 13.
 • Od/ Do – należy wpisać zakres kodów, w obrębie których będą automatycznie nadawane kody EAN:
  • dla EAN – 8 można max. wpisać zakres od/ do 7 cyfrowy,
  • dla EAN – 13 można max. wpisać zakres od/ do 12 cyfrowy,
  • dla EAN – 14 można max. wpisać zakres od/ do 13 cyfrowy.

Zakres początkowy nie może być większy od końcowego. Jeśli nie zostanie ustawiony zakres końcowy (pozostawiona wartość zerowa w polu Do), wówczas kody zostaną nadane bez uwzględnienia zakresu.

Uwaga
Funkcja nadania kodu domyślnego ma zastosowanie tylko dla pozycji, które nie mają jeszcze zdefiniowanych kodów EAN.

Nadanie usuwanie kodów EAN

Przykład
Towary zaznaczone na liście: T1, T2, T3.
Wskazane parametry:

 • EAN z zakresu: EAN – 13,
 • Od: 20, Do: 30.

Kody EAN nadane po wykonaniu funkcji:

 • T1: 2000000000008,
 • T2: 2000000000015,
 • T3: 2000000000022

Uzasadnienie: (program ustali pierwszy wolny (nieprzypisany jeszcze do żadnego towaru) kod EAN zgodny z algorytmem kodu EAN 13, który zaczyna się od cyfr 20, czyli 2000000000008 i przypisze go do jednego z zaznaczonych na liście towarów, następny kod EAN możliwy do nadania, czyli 2000000000015 przypisywany jest do kolejnego towaru zaznaczonego na liście, itd..).

Jeżeli, zgodnie ze wskazanym zakresem – możliwa do przypisania ilość kodów EAN jest niewystarczająca dla ilości zaznaczonych pozycji – dla tych towarów, do których nie wygenerowano EAN w logu operacji pojawi się informacja: Koniec zakresu. 

Zmiana ceny – funkcja pozwala w prosty sposób modyfikować ceny o w oparciu o wskazane wartości kwotowe dla zaznaczonych na liście pozycji.

Zmiana ceny

Cena bazowa – w oparciu o wybraną cenę bazową zmieniona zostanie wartość ceny wskazanej w polu Cena wyliczana.

Cena wyliczana – cena, która zostanie zmieniona o wskazany % lub kwotę.

Jeżeli w polach Cena bazowa, Cena wyliczana zostanie wskazana ta sama cena – w oparciu o aktualną wartość tej ceny zostanie ona zmieniona o wskazany % lub kwotę.

Użytkownik może wybrać jedną z dwóch poniższych opcji:

Zmiana ceny o % – wskazany % (na plus lub na minus).

Zmiana ceny o kwotę – wskazaną kwotę dodatnią lub ujemną, we wskazanej walucie.

Jeżeli na podstawie ustawień wyliczona cena będzie ujemna – program ustawi cenę zerową.

Zmiana stawki VAT – funkcja wykonuje seryjną zmianę stawek VAT dla pozycji zaznaczonych na liście. Przed przystąpieniem do wykonania funkcji, przydatne może okazać się wyfiltrowanie towarów względem stawki VAT. Użytkownik ma możliwość filtrowania listy cennikowej w oparciu o stawkę VAT sprzedaży\ zakupu. Jeśli na liście towarów kolumna VAT nie jest widoczna, należy ustawić się na nazwie dowolnej kolumny i pod prawym klawiszem myszy wskazać opcję Wybór kolumn:

Następnie z okna Dostosowywanie chwycić VAT (dla sprzedaży) lub VAT od zakupu, przeciągnąć na górę do nagłówka kolumn i puścić – kolumna zostanie wyświetlona.

Aby na liście towarów i usług widoczne były tylko karty cennikowe ze stawką VAT sprzedaży 23% należy w filtrze tuż pod nazwą kolumny wybrać z listy stawkę 23%.

Parametry funkcji „Zmiana stawki VAT”:

Zmieniaj stawki VAT (Zakupu\ Sprzedaży\ Obydwie) – należy określić, która stawka VAT zdefiniowana na karcie towaru ma zostać zmieniona.

Nowa stawka VAT – wskazanie nowej stawki VAT. Do wyboru dostępne są stawki zdefiniowane w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT.

Ceny

Dla wszystkich aktywnych cen zdefiniowanych w programie należy określić jak zostaną przeliczone ceny po wykonaniu aktualizacji stawek VAT:

 • Zachowaj cenę: netto – VAT zostanie doliczony do ceny netto, zostanie zwiększona cena brutto.
 • Zachowaj cenę: brutto – cena brutto nie zmieni się, przeliczona zostanie cena netto.

Zmieniaj nazwy:

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Finansów wszystkie drukarki fiskalne zapamiętują historię zmian podatku dla każdego towaru sprzedanego za pomocą drukarki. W szczególności wymaga się od drukarek, aby próba sprzedaży towaru, dla którego obniżono stawkę VAT, a następnie ją podwyższono, powodowała zablokowanie sprzedaży tego towaru. Z powyższego wynika, że zmiana nazwy/ nazwy fiskalnej towaru nie będzie konieczna, natomiast mogą pojawić się sytuacje, w których będzie potrzebna. Wystarczy, że towar został w przeszłości zafiskalizowany z błędnie zdefiniowaną stawką, którą później zmieniono. Najprostszym rozwiązaniem jest w takim przypadku zmiana nazwy towaru np. poprzez dodanie znaku. Wówczas towar będzie traktowany przez drukarkę jako nowy. Dlatego też udostępniono mechanizm seryjnej zmiany nazwy/ nazwy fiskalnej towaru/usługi:

 • Zmień nazwę cennikową – zmiana nazwy towaru zdefiniowanej na kartotece towaru, na zakładce [Ogólne],
 • Zmień nazwę fiskalną – zmiana nazwy fiskalnej towaru zdefiniowanej na kartotece towaru, na zakładce [Dodatkowe],
 • Dodawaj do nazwy znak, Na pozycji – należy wpisać znak i określić na której pozycji nazwy towaru ma zostać dodany.

Zmiana stawki VAT na kartach towarowych

Jeżeli użytkownik chce wykonać zmianę cen według własnego uznania, należy skorzystać z funkcji Zmiana ceny (dostępnej w operacjach seryjnych w z poziomu listy cennikowej).

Zmiana marki/producenta – zmiana marki/ producenta dla pozycji zaznaczonych na liście.

Zmiana precyzji ceny – szczegółowy opis w artykule Cztery miejsca po przecinku w cenie

Zmiana parametrów e-Sklep lub Zmiana parametrów wszystko.pl – operacja widoczna w zależności od tego czy Comarch ERP Optima współpracuje bezpośrednio z  wszystko.pl czy e-Sklep)

 – Zamienniki do towaru. Zamienniki do poszczególnych towarów definiuje się na kartach z poziomu zakładki [Zamienniki]. Wyświetlona lista zamienników ma charakter drzewa. Najwyższa gałąź to zamienniki wpisane bezpośrednio na karcie towaru. Każdy kolejny poziom to zamienniki do zamienników wykazanych na wyższym poziomie. Na liście zamienników każdy towar może pojawić się tylko raz. Oznacza to, że w przypadku, gdy na jednym z niższych poziomów wskazany jest zamiennik, który pojawił się już wcześniej – na liście nie będzie on wyświetlany.

Na liście zamienników do towaru widoczna jest ilość dostępna tego zamiennika we wskazanym magazynie (zgodnym z magazynem wybranym na liście zasobów) oraz wybrana cena.

Zamienniki przede wszystkim służą do wyszukiwania towarów podczas sprzedaży. W trakcie wystawiania dokumentów z poziomu listy zasobów Użytkownik może wywołać listę zamienników dla towaru. Na liście zamienników wywołanej z poziomu transakcji dodatkowo dostępny jest przycisk . Po wybraniu zamiennika z listy jest on automatycznie dopisywany do transakcji.

W pasku zadań widocznym w górnej części okna dostępne są m.in.:

 – wydruki. Z poziomu menu dostępne są m.in. wydruki:

 • lista zasobów – lista zasobów w kolejności wg kodów w poszczególnych grupach,
 • spis z natury – wzór standard drukuje ilość i wartość w walucie systemowej, natomiast wzór wg cennika – dodatkowo uwzględnia informacje o walutach obcych,
 • bilans handlowy towarów – obejmuje stan początkowy wyliczony na wskazany przez użytkownika dzień, przychody, rozchody oraz stan na dzień bieżący. W raporcie nie są uwzględniane pozycje ze statusem usługi.

 – wywołanie funkcji analizy (wykresów). Analiza danych jest dostępna tylko, jeśli użytkownik posiada moduł Analizy.

 – Historia towaru. Historia obrotu wskazanym towarem została opisana w odrębnym rozdziale.

Dotyczy wersji: 2018.1.1

Na liście zasobów w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) dostępne są opcje: Utwórz fakturę, Utwórz paragon. Dokument tworzony jest:

 • dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście bądź dla pozycji podświetlonej na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji,
 • na dokumencie domyślnie podpowiada się kontrahent !NIEOKREŚLONY!,
 • cena na dokument jest pobierana zgodnie z ustawioną na liście towarów,
 • magazyn na dokumencie tworzonym z listy zasobów podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
  • magazyn wybrany na liście zasobów.
  • magazyn domyślny operatora,
  • magazyn domyślny stanowiska,
  • magazyn główny.

 
Lista deklaracji AKC-WW – Wyliczanie deklaracji AKC-WW

Lista deklaracji AKC-WW jest dostępna w menu Handel/Inne po zaznaczeniu parametru Akcyza na wyroby węgloweKonfiguracji firmy/Magazyn/Akcyza-wyroby węglowe. Lista składa się z kolumn Miesiąc (za jaki została wyliczona deklaracja), Rok (wyliczenia deklaracji), Korekta (jeśli deklaracja jest korektą w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1), Data wyliczenia (data wyliczenia deklaracji), Kwota (kwota podatku akcyzowego do zapłaty, Status (obliczona lub zamknięta jeśli zaznaczono Zablokuj deklarację przed zmianami ‑ odblokowanie deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy), e-Deklaracje (informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu PUESC), Data wysłania, Typ (miesięczna/kwartalna).

Pod przyciskiem plusa znajduje się aktualnie obowiązujący formularz deklaracji. Umożliwia on utworzenie deklaracji miesięcznej lub kwartalnej. Po rozwinięciu menu obok plusa  Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza.

W przypadku prowadzenia księgowości kontowej z poziomu listy deklaracji jest dostępny przycisk księgowania:

 – Księgowanie deklaracji 

Zaksięgować można jedynie deklarację zablokowaną przed zmianami (zamkniętą). Dla schematów księgowych o typie Deklaracje dostępne jest makro dotyczące księgowania kwoty do zapłaty z deklaracji akcyzowej lub korekty tej deklaracji. Usunięcie zapisu księgowego jest dostępne na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy.

Podatek akcyzowy na wyroby węglowe – wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu PUESC

Z poziomu programu możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji AKC-WW, korekt deklaracji AKC-WW bezpośrednio do systemu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) oraz pobieranie z PUESC UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). W programie rejestrowane są informacje związane z przesyłaniem deklaracji AKC-WW (m.in. kto i kiedy wysłał, jaki jest stan e-deklaracji w danym momencie).

Konfiguracja

W Konfiguracji programu/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK znajduje się pole, w którym widoczny jest adres usługi Web Service PUESC. Poniżej adresu znajduje się miejsce na wpisanie loginu do platformy PUESC.

Adres usługi Web Service PUESC

W Konfiguracji stanowiska / Ogólne/ e-Deklaracje należy wskazać katalog do przechowywania plików wymiany.

Katalog przechowywania plików wymiany

Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu PUESC, pobieranie UPO

Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Handel/ Inne(Handel)/ Deklaracja AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona  Wyślij deklarację do systemu PUESC umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu PUESC.

Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej.

Jeśli deklaracja zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima.

Wysłaną deklarację o statusie Wysłano/ Odebrano UPO może przywrócić do edycji operator, który w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Ogólne] ma zaznaczony parametr Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji.

Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

Dla deklaracji AKC-WW poprawnie przesłanej do PUESC, przycisk  Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji AKC-WW umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Na czwartej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji AKC-WW zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji.

Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu PUESC,
Numer referencyjny – numer REF otrzymany z PUESC,
Kod urzędu – kod urzędu celnego, do którego została wysłana deklaracja,
Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,
Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,
Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu PUESC,
Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.

Na liście deklaracji AKC-WW znajdują się kolumny:

e-Deklaracje, która przyjmuje wartości:

Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych),

Wysłano/nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru),

Wysłano/odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO).

Data wysłania – zawiera datę wysłania e-deklaracji.

Nie można odblokować deklaracji o statusie Wysłano/ Nie odebrano UPO.

Korekta deklaracji

Dla korekty deklaracji AKC-WW na zakładce Korekta należy uzupełnić uzasadnienie przyczyny złożenia korekty – informacja ta jest wysyłana do systemu PUESC. Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna.
Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej

Faktura importowa (od dostawcy) jest rejestrowana z poziomu listy faktur zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami. Powinna być wystawiona w walucie obcej. Dodatkowo, po to by dokument był potem prawidłowo rozpoznawany w systemie, kontrahent, którego dotyczy, powinien mieć podany status pozaunijny.

Wszystkie koszty dodatkowe oraz podatek VAT jest naliczany na podstawie dokumentu Korekta Graniczna (FZKG). Dokument FZKG powinien być wprowadzony na podstawie otrzymanego dokumentu SAD.

Korekta Graniczna do FZ (FZKG)

Aby zaewidencjonować dodatkowe kwoty związane z zakupem towaru, takie jak: cło, podatek akcyzowy, podatek VAT czy koszt transportu czy inne koszty związane z zakupem towaru, do Faktury Zakupu należy wystawić Korektę Graniczną.

Zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj.

Aby wystawić Korektę Graniczną należy na liście zaznaczyć kursorem Fakturę Zakupu, której będzie dotyczyć, a następnie z menu wyświetlonego po wciśnięciu strzałki przy ikonie  wybrać opcję korekta graniczna/cło:

Na wyświetlonym formularzu Korekty Granicznej należy uzupełnić wszystkie informacje zgodnie z otrzymanym dokumentem SAD.

Na dokumencie FZKG edytowalne jest (w przeciwieństwie do innych korekt) pole Kontrahent. Pole to na nowym dokumencie FZKG jest puste, program nie pozwoli jednak zatwierdzić dokumentu przed jego uzupełnieniem.

Algorytm wyliczania (netto/ brutto) jest zawsze zgodny z algorytmem zastosowanym na Fakturze Zakupu i nie podlega edycji.

Waluta na FZKG to zawsze PLN i nie ma możliwości zmiany (cło i podatek zawsze jest płacony w złotówkach).

Naliczanie kwot celnych na korekcie granicznej

Na FZKG pojawią się wszystkie pozycje z Faktury Zakupu od dostawcy. Na formularzu widoczna jest cena towaru po przeliczeniu na PLN po kursie obowiązującym na Fakturze Zakupu, a w polu Korekta jest wartość 0. Użytkownik może sam wyliczyć kwoty dla poszczególnych pozycji w oknie Pozycja dokumentu uzupełniając je ręcznie w polu Wartość lub korzystając z opcji:

 – dystrybucja kwoty na pozycje,

 – dystrybucja kwot dodatkowych/ celnych na pozycje.

Funkcje działają dla wszystkich pozycji FZKG lub dla pozycji zaznaczonych (jeśli zaznaczymy pozycje przed uruchomieniem funkcji).

Uwaga
Istnieje możliwość wyświetlenia kolumny Kod CN (domyślnie jest niewidoczna, należy ją wybrać z kolumn dodatkowych opcją pod prawym przyciskiem myszy). Kolumna jest przydatna przy naliczaniu kwot celnych dla wybranych towarów zgodnie z dokumentem SAD, na którym pozycje pogrupowane są po kodach CN.

Dystrybucja kwoty na pozycje

Jeśli wartość korekty wyliczana jest proporcjonalnie dla wszystkich pozycji jedną kwotą – użytkownik ma do dyspozycji:

– przycisk  – dystrybucja kwoty na pozycje umożliwiający rozdzielenie podanej kwoty proporcjonalnie (w stosunku do wartości pozycji) na wszystkie pozycje z dokumentu.

Należy pamiętać, że wartość korekty dotyczy całej pozycji, a nie pojedynczej jednostki towaru.

Dystrybucja kwot celnych na pozycje

Jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem towaru w sposób bardziej szczegółowy – w rozbiciu na rodzaj kosztów, należy skorzystać z opcji  – dystrybucja kwot dodatkowych/ celnych na pozycje, gdzie można oddzielnie wprowadzić koszt transportu, kwotę cła czy podatku akcyzowego.

Konfiguracja

Rodzaje kosztów zostały określone w Konfiguracji firmy/ Handel/ Kwoty dodatkowe/ celne.

Lista domyślnie zawiera trzy pozycje: Wartość cła, Wartość akcyzy, Koszt transportu. Użytkownik może dodawać nowe pozycje w zależności od potrzeb i specyfiki pracy oraz usuwać/zmieniać domyślne pozycje.

Dla poszczególnych pozycji listy określamy:

 • czy dotyczy zakupu wewnątrzunijnego/krajowego (kolumna UE/ kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny),
 • czy od wartości tej pozycji ma być naliczony podatek VAT,
 • oraz czy ma wpływać na płatność dokumentu.

Zgodnie z ustawieniem pozycje listy są przenoszone na dokument Korekty Granicznej, gdzie użytkownik podaje ich kwotową wartość.

Konfiguracja firmy/Handel – Kwoty dodatkowe/celne

Naliczanie kwot dodatkowych/ celnych

Po naciśnięciu ikony  na formularzu FZKG pojawia się okno Kwoty celne, gdzie można uzupełnić Wartość poszczególnych pozycji.

Po uzupełnieniu wartości, pozycja jest automatycznie zaznaczana:

Łączna wartość kwot celnych jest proporcjonalnie rozdzielana na pozycje FZKG.  Jeśli pozycja w oknie Kwoty celne zostanie odznaczona, wartość tej pozycji nie zostanie doliczona do wartości towarów.

Kwoty celne dla towarów można naliczać etapami, każdorazowo uzupełniając wartość wybranych pozycji w oknie Kwoty celne. Jeśli ponownie zaznaczymy pozycję, która już była wprowadzana, kwoty zostaną przeliczone na nowo.

Należy pamiętać, że zaznaczenie pozycji i nieuzupełnienie wartości, będzie skutkowało wyzerowaniem wartości na pozycjach Korekty Granicznej.

Przeliczenie kwot celnych następuje po naciśnięciu przycisku  – Akceptuj.

Dystrybucja kwot celnych jest wykonywana domyślnie dla wszystkich towarów z Korekty Granicznej. Aby wykonać dystrybucję kwot celnych na wybrane towary, należy je uprzednio zaznaczyć na liście.

W oknie Kwoty celne dla danej pozycji należy wpisać kwotę w kolumnie Wartość, zostanie ona proporcjonalnie podzielona między towary znajdujące się na Korekcie Granicznej. Jeśli chcemy zmienić bądź wyzerować tą kwotę, należy ponownie otworzyć okno Kwoty celne, zaznaczyć daną pozycję i wpisać dla niej wartość.

Naliczenie kwot celnych ikoną  dystrybucja kwoty na pozycje będzie skutkowało wyzerowaniem naliczonych wcześniej kwot celnych poprzez ikonę  dystrybucja kwot dodatkowych/ celnych na pozycje.

Jeśli chcemy wyzerować wartość wszystkich kwot celnych, najszybciej można zrobić to korzystając z opcji  dystrybucja kwoty na pozycje – wykonując opcję naliczenia dla kwoty 0,00 PLN.

Pozycja dokumentu Korekty Granicznej

W oknie Pozycja dokumentu Korekty Granicznej jest dostępna zakładka [Kwoty celne], gdzie widoczne są naliczone dla towaru wartości kwot celnych, użytkownik ma możliwość edycji kolumn – Wartość, Naliczaj VAT, Wpływ na płatność.

Pozycja dokumentu FZKG – Kwoty celne

Wpływ kwot celnych na płatność

Kwotę netto Korekty Granicznej stanowi suma kwot celnych, które mają zaznaczony parametr Wpływ na płatność – Tak z wszystkich pozycji towarowych na dokumencie, będą to koszty dodatkowe wynikające z dokumentu SAD takie jak cło czy akcyza, stanowiące zobowiązanie wobec Urzędu Celnego.

Jeśli dodatkowe kwoty wprowadzone na Korekcie Granicznej nie generują płatności, wówczas nie są naliczane do wartości netto, a tym samym nie zwiększają zobowiązania wobec Urzędu Celnego.

Naliczanie podatku VAT

W przypadku kontrahentów pozaunijnych, na Korekcie Granicznej stawka VAT poszczególnych pozycji jest pobierana z kartotek towarowych, VAT od kwot celnych jest naliczany zgodnie z ustawieniem w kolumnie Naliczaj VAT (w oknie, gdzie wprowadzamy kwoty celne). Dodatkowo, na zakładce Płatności znajduje się parametr Naliczaj VAT od towarów, jego zaznaczenie skutkuje naliczeniem podatku VAT od wartości towarów widniejącej na FZ w oparciu o stawki VAT zakupu z kartotek towarowych. Wówczas w tabeli VAT, kwota VAT w danej stawce będzie sumą podatku VAT wyliczonego od wartości towarów z FZ oraz podatku VAT wyliczonego od kwot dodatkowych. W przypadku kilku Korekt Granicznych do jednej FZ naliczenie VAT od towarów jest możliwe tylko na jednej z nich (po zaznaczeniu Naliczaj VAT od towarów, parametr ten nie jest widoczny na kolejnych FZKG). Jeśli zachodzi potrzeba ręcznego skorygowania podatku VAT, tabela VAT (dostępna na zakładce [Płatności]) jest dostępna do edycji.

Wartość zasobów

Wprowadzone kwoty celne zawsze podwyższają koszt zakupu towarów – suma kwot celnych pozycji przenoszona jest do pola wartość a tym samym wpływa na koszt zakupu towarów.

W chwili zatwierdzenia FZKG (na trwałe) tworzone są odpowiednie dokumenty magazynowe zwiększające wartość zasobów:

 • jeśli do Faktury Zakupu, której dotyczy FZKG, był wcześniej utworzony dokument PZ – w chwili zatwierdzenia FZKG tworzony jest dokument PZ korygujący
 • jeśli do Faktury Zakupu, której dotyczy FZKG nie był jeszcze tworzony dokument PZ – w chwili konwersji FZ do PZ utworzony zostanie drugi PZ korygujący skojarzony z korektą graniczną.

Jak wprowadzić fakturę importową?

Program zapewnia podstawowe wsparcie dla rejestracji dokumentów importowych. Rejestracja takiego dokumentu może odbywać wg następującego schematu:

 1. Klient otrzymuje Fakturę Zakupu importową

Faktura importowa jest rejestrowana w systemie jako Faktura Zakupu w walucie, po kursie z dnia wystawienia faktury (sposób postępowania jest opisany w artykule Wystawiamy dokument w walucie obcej). Powoduje ona:

 • powstanie zobowiązania w walucie wg kursu z dnia wpływu
 • wprowadzenie towaru na magazyn wg ustalonego kursu
 1. Klient otrzymuje dokument SAD

Fakt otrzymania dokumentu SAD powinien pozwolić użytkownikowi na: 

 • zmianę ceny zakupu towarów (wartości na magazynie) – w zależności od sposobu rozliczania magazynu zmiana może dotyczyć zmiany kursu waluty, doliczenia cła, doliczenia transportu itp.,
 • zarejestrowanie powstania zobowiązania wobec urzędu na kwoty wynikające z cła, VAT-u, opłaty manipulacyjnej, transportu,
 • zarejestrowanie dokumentu do potrzeb rozliczenia VAT.

W systemie jest to realizowane poprzez wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty (FZKG). Funkcja ta pozwoli użytkownikowi na poprawne zarejestrowanie na tym dokumencie odpowiednio:

 • na pozycjach faktury – fakt zmiany wartości towaru
 • na preliminarzu płatności – fakt powstania zobowiązania wobec urzędu
 • naliczenie podatku VAT – przyjęcie dokumentu podlegającego rozliczeniu na deklaracji VAT-7

Uwaga
Żadna operacja związana z otrzymaniem SAD nie jest wykonywana przez program automatycznie – poprawne policzenie i zarejestrowanie wszystkich kwot spoczywa na użytkowniku.

 

Faktury Sprzedaży eksportowe

W systemie istnieje kilka rodzajów wydruków dla faktur eksportowych. Dostępne są w menu wydruków:

Faktura eksportowa: wzór standard PLN – od wydruku standardowego faktury różni się jedynie nagłówkiem (Faktura eksportowa). Poza tym drukowane informacje są podobne – wszystkie wartości są drukowane w PLN.

Faktura eksportowa w walucie: wzór standard 1 – jedyną różnicą w stosunku do faktury złotówkowej jest wydruk ceny jednostkowej w walucie obcej. Poza tym wszystkie inne wartości (w tym należność) są drukowane w PLN.

Faktura eksportowa w walucie: wzór standard 2 – wszystkie wartości na fakturze drukowane są w walucie obcej. Informacyjnie drukowana jest cena jednostkowa w PLN. Ponadto na fakturze nie jest drukowana tabelka VAT.

Faktura eksportowa w walucie: wzór standard 3 – wszystkie wartości są drukowane w walucie obcej. [/su_list]
Wysyłanie deklaracji Intrastat do systemu PUESC

Na formularzu deklaracji Intrastat zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona  Wyślij deklarację do systemu PUESC umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu PUESC. Wysyłaną deklarację można podpisać certyfikatem bądź wysłać bez podpisu.

Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej.

Na trzeciej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji Intrastat zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji.

Jeśli deklaracja zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima.

Wysłaną deklarację o statusie Wysłano/ Odebrano UPO może przywrócić do edycji operator, który w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Ogólne] ma zaznaczony parametr Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji.

Uwaga
Nie można odblokować deklaracji Inrastat o statusie Wysłano/ Nie odebrano UPO.

Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

Dla deklaracji Intrastat poprawnie przesłanej do PUESC, przycisk  Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji Intrastat umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Na liście deklaracji Intrastat dostępne są kolumny związane z wysyłką deklaracji: 

 • e-Deklaracje, która przyjmuje wartości:
  • Nie wysłano – Deklaracja w buforze lub zatwierdzona, nie przesłana do PUESC.
  • Wysłano/nie odebrano ISTA – Deklaracja została wysłana do PUESC, pobierz potwierdzenie poprawności deklaracji ISTA.
  • Przyjęto/nie odebrano ISTA – Deklaracja została przyjęta przez system PUESC, nie otrzymano potwierdzenia poprawności deklaracji ISTA. Pobierz ponownie za chwilę.
  • Błąd przetwarzania – Wystąpił problem podczas przetwarzania deklaracji przez system PUESC: (komunikat błędu) – taką deklarację można odblokować do edycji z poziomu programu w celu poprawy.
  • Potencjalny błąd, sprawdź szczegóły – Urząd zgłosił potencjalne błędy lub wstrzymał zgłoszenie. Sprawdź czy dane na deklaracji są poprawne i skontaktuj się z urzędem. Jeśli dane są niepoprawne utwórz i wyślij korektę deklaracji.
  • Odrzucono, wygeneruj nową deklarację – Deklaracja została odrzucona przez system Intrastat. Wyślij korektę deklaracji.
  • Wysłano/odebrano ISTA – Deklaracja została przyjęta przez system Intrastat. Odebrano UPO oraz ISTA.
 • Data wysłania – zawiera datę wysłania e-deklaracji.