Atrybuty towaru

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość zdefiniowania atrybutów dla towaru, umożliwiających pamiętanie większej ilości parametrów związanych z towarem. Parametry takie to np. kolor towaru, numer seryjny, położenie w magazynie, waga, termin ważności, kod (numer katalogowy) u dostawcy itp. Wykorzystanie atrybutów na poszczególnych kartach zależy od potrzeb danego towaru. Dodatkowe atrybuty karty rozszerzają także możliwości analityczne programu.

Istnieje możliwość wydruku atrybutu na fakturze. Można więc na zdefiniowanym wydruku faktury drukować np. datę ważności towaru, wagę lub położenie w magazynie.

Dodatkowo atrybut może mieć opcję związany z kontrahentem. Oznacza to, że dla atrybutu jego wartość będzie inna dla każdego kontrahenta. Taka funkcjonalność może być wykorzystana np. W przypadku deklarowania list kodów towarów u różnych dostawców lub odbiorców.

Atrybuty mogą być przenoszone na transakcje na dwa sposoby:

  • do pola tekstowego Opis
  • na odrębną zakładkę [Atrybuty] na formularzu pozycji, co znacznie ułatwia analizę oraz filtrowanie dokumentów wg wykorzystanych atrybutów.

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. Należy przy tym pamiętać, że usunięcie definicji atrybutu jest możliwe tylko do czasu jego wykorzystania na karcie towaru.

Formularz Atrybutu towaru

Definiując atrybuty, niezależnie od typu, należy określić:

Kod i nazwę atrybutu – należy przy tym pamiętać, że kod atrybutu będzie drukowany na dokumentach, powinien więc być czytelny.

Format – dla każdego atrybutu (podczas tworzenia jego definicji) można określić format pola zawierającego wartość:

  • tekst – pole tekstowe,
  • liczba – pole sformatowane jako liczba z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
  • lista – możliwość wcześniejszego zdefiniowania dostępnych wartości na odrębnej liście, podczas kojarzenia atrybutu z towarem wartość można wybrać z dostępnej listy rozwijanej,
  • data – pole w formacie daty.

W przypadku atrybutu typu lista podczas definiowania atrybutu (Ogólne/ Atrybuty) na formularzu pojawia się druga zakładka [Pozycje listy]. Na zakładce można wpisać wszystkie wartości, jakie dany atrybut może przyjąć.

Pozostałe parametry są zależne od typu atrybutu i zostały opisane w poniższych rozdziałach.

Uwaga
Lista atrybutów może być importowana pomiędzy bazami (Narzędzia/ Importy/   innej bazy danych). W przypadku importu atrybutów towaru typu lista – przenoszona jest również lista dostępnych wartości.

W oknie każdego z atrybutów znajduje się parametr przenoś do Analiz BI,  jeśli nie jest zaznaczony atrybuty nie są przenoszone do Analiz Business Intelligence (aplikacji umożliwiającej raportowanie danych z Comarch ERP Optima).

Dodając nową definicję atrybutu towaru należy określić kilka parametrów ogólnych, definiujących atrybut:

Zależny od kontrahenta – parametr określa, czy wartość atrybutu jest niezmienna dla towaru, czy też różni się dla poszczególnych kontrahentów. Parametr powinien być zaznaczony np. W przypadku kodów towaru u dostawców – wtedy dla każdego towaru będzie można zdefiniować wiele kodów w zależności od kontrahenta dostarczającego towar.

Udostępniaj w Comarch e-Sklep – parametr związany ze współpracą programu ze sklepem internetowym (Comarch e-Sklep). Atrybuty z zaznaczonym parametrem będą wraz z towarem eksportowane do e-Sklep, umożliwiając tym samym jego bardziej szczegółowe opisanie. Funkcja jest dostępna dla modułów Handel, Handel Plus. Zasady współpracy zostały opisane w artykule Współpraca z Comarch e-Sklep.

Język – opcja wyboru języka (dostępna w module Handel Plus) związana jest z funkcjonalnością wielojęzyczności opisaną w artykule Formularz pozycji cennika – zakładka Języki. 

Pozostałe atrybuty definiowane na formularzu są związane ze sposobem ich późniejszego przenoszenia na transakcję:

Dokleić do opisu elementu – parametr odpowiada za umieszczanie atrybutu na wystawianych dokumentach. Jeśli jest aktywny w chwili wpisywania towaru na dokument wartość takiego atrybutu jest automatycznie kopiowana jako opis towaru na dokumencie (w pole tekstowe). Zawartość tego pola jest drukowana na standardowych wydrukach dokumentów w programie.

Przenosić na transakcję – jeśli parametr jest zaznaczony to atrybut wraz z wartością jest przenoszony na odrębną zakładkę [Atrybuty] na element dokumentu.

Drukować na dokumencie – parametr związany z poprzednim. Jeśli jest zaznaczony to atrybut (po przeniesieniu na zakładkę Atrybuty na transakcji) wraz z wartością są drukowane na dokumentach.

W przypadku atrybutu towaru można  określić dodatkowy format atrybutu: binaria. Atrybut binarny pozwala na skojarzenie towaru z dowolnym plikiem (na przykład grafiką, obrazkiem itp.). Atrybuty binarne nie są kopiowane na transakcje.

Przy włączonym module Handel Plus na karcie atrybutu pojawia się sekcja Pozycje, zasoby z parametrami Przenosić na dostawyObowiązkowy. Funkcjonalność została dokładniej opisana w artykule Moduł Handel Plus.

Przypisanie atrybutu do towaru

Jeśli lista atrybutów jest zdefiniowana można przystąpić do ich uzupełniania na kartach poszczególnych towarów. Jest to możliwe z poziomu formularza towaru: zakładka [Atrybuty].

Lista atrybutów skojarzonych z danym towarem jest obsługiwana przez standardowe przyciski: Dodaj, Usuń, Zmień.

Dodając nowy atrybut należy określić:

Atrybut – utworzona wcześniej definicja atrybutu (należy wybrać z listy zdefiniowanych wcześniej atrybutów. Po wybraniu atrybutu część parametrów zostaje ustawiona zgodnie z definicją atrybutu.

Wartość – wartość atrybutu. Pole jest dostępne tylko w przypadku, gdy atrybut nie jest zależny od kontrahenta. W takim przypadku wartość parametru dla tego towaru jest dla wszystkich kontrahentów taka sama.

W przypadku atrybutów typu lista, użytkownik może wybrać potrzebną wartość z rozwijanej listy. Uzupełnienie listy o nowe wartości jest możliwe tylko z poziomu definicji (formularza) atrybutu.

Zależny od kontrahenta – parametr decyduje o tym czy wartość atrybutu dla towaru jest zawsze taka sama (parametr odznaczony ), czy dla każdego kontrahenta jest inna (parametr zaznaczony ).

W przypadku, gdy parametr zależy od kontrahenta w tabeli poniżej istnieje możliwość ustalenia jego wartości dla poszczególnych kontrahentów. Przycisk Dodaj umożliwia dodawanie kolejnych kontrahentów oraz określonych dla nich wartości atrybutu (np. kod kontrahenta – dostawcy oraz kod towaru u tego dostawcy). Listę kontrahentów w kolumnie Podmiot można wywołać wciskając prawy przycisk myszy lub klawisz <TAB> w pustym polu.

Oprócz kontrahentów istnieje możliwość zdefiniowania atrybutu dla innych podmiotów (pracownik, wspólnik, urząd, bank…). Zmiana typu podmiotu jest możliwa po wybraniu potrzebnej opcji z menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki (obok Dodaj).

W przypadku atrybutu typu binaria użytkownik nie ma możliwości określenia parametrów związanych z przenoszeniem atrybutu na transakcje, natomiast pojawia się opcja związana z powiązaniem z daną binarną. Daną binarną może być na przykład plik zawierający zdjęcie produktu, dodatkową grafikę itp. Po wskazaniu danej poniżej widoczny jest podgląd pliku.

Po dodaniu atrybutu binarnego, wskazany plik jest dodawany do karty towaru jako załącznik.

Lista danych binarnych jest wspólna dla całego cennika. Po wciśnięciu przycisku  wyświetlana jest lista wszystkich danych binarnych, jakie zostały wprowadzone do programu. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Podgląd. Na podglądzie widoczny jest plik, który został zapamiętany z programie jako dana binarna.

Podczas dodawania nowej danej użytkownik musi podać nazwę, pod jaką dana binarna będzie widoczna w programie oraz wskazać plik zewnętrzny, który zostanie zaczytany do programu jako dana. Po wciśnięciu przycisku  użytkownik może wskazać plik zapisany wcześniej na dysku komputera (dla ułatwienia podczas przeglądania katalogów lista wyświetlanych plików może być zawężona do określonego typu: JPG, bmp, gif itp.).

Parametry dotyczące sposobu przenoszenia na dokumenty oraz udostępniania w e-Sklep są dziedziczone z definicji atrybutu, jednak użytkownik może je zmieniać indywidualnie dla każdego towaru.

Uwaga
Konfiguracja Comarch e-Sklep jest dostępna w modułach Handel, Handel Plus.

Kopiowanie atrybutów towaru w pole Opis

Za kopiowania atrybutu w pole Opis odpowiadają parametry:

Dokleić do opisu elementu:

  • jeśli parametr jest zaznaczony – podczas wpisywania towaru na dokument w pole Opis na formularzu pozycji automatycznie kopiowana jest ustalona dla tego towaru wartość parametru.
  • jeśli parametr jest odznaczony – atrybut jest widoczny jedynie na karcie towaru, natomiast nie jest kopiowany w pole Opis podczas wpisywania towaru na dokument.

Kod atrybutu przed wartością – parametr jest dostępny tylko w przypadku, gdy zaznaczono wcześniej parametr Dokleić do opisu elementu. Odpowiada za oznaczenie parametru podczas kopiowania go w pole Opis:

  • jeśli parametr jest zaznaczony – podczas kopiowania atrybutu na dokument równocześnie kopiowany jest jego kod (np. KOD DOSTAWCY RO333/2008)
  • jeśli parametr jest odznaczony – na dokument kopiowana jest jedynie wartość parametru bez jego dokładniejszego oznaczenia (w powyższym przykładzie jedynie RO333/2008)

Oprócz atrybutów towar może posiadać jeszcze opis wpisany bezpośrednio na formularzu towaru (zakładka [Dodatkowe]). Jeśli równocześnie zaznaczony jest parametr Kopiuj opis na fakturę – na pozycję dokumentu przepisywany jest w pierwszej kolejności opis (w całości), a dopiero potem poszczególne atrybuty (tylko te z zaznaczonym parametrem Dokleić opis na element).

Podczas kopiowania atrybuty są sortowane wg kodów atrybutów – oznacza to, że w przypadku, gdy do jednego towaru był kilka razy przypisany ten sam atrybut z różnymi wartościami, to podczas przepisywania atrybutów towaru na dokumencie będą one ustawione obok siebie.

Ponadto na dokumencie istnieje możliwość dodatkowego wyboru atrybutów spośród tych kopiowanych na dokument. Jeśli na karcie towaru zaznaczono parametr Pozwól na edycję opisu na fakturze obok pola zawierającego opis pojawia się przycisk  . Po jego wciśnięciu użytkownik na liście atrybutów przypisanych do danego towaru może wybrać  te, które zostaną przepisane na dokument.

Kopiowanie atrybutów towaru na element

Atrybuty, które będą miały zaznaczony parametr Przenosić na transakcję zostaną przepisane na dodatkową zakładkę [Atrybuty], która jest widoczna po podejrzeniu formularza pozycji na dokumencie.

Uwaga
Na transakcje dla każdego towaru może być przeniesione maksymalnie 5 atrybutów. Jeśli dla danego towaru przypisane jest więcej atrybutów, które mają zaznaczony parametr Przenosić na transakcję – wtedy na dokument zostanie przeniesionych pierwsze pięć atrybutów.

Lista atrybutów może być modyfikowana przez użytkownika – może on nie tylko zmieniać wartość atrybutu, ale również dodawać nowe atrybuty. Lista wszystkich zdefiniowanych atrybutów jest dostępna po wciśnięciu przycisku określającego atrybut.

W trakcie kopiowania dokumentów, przekształcania (wszelkiego rodzaju konwersje) oraz ich korygowania – wraz z towarem na nowe dokumenty przenoszone są wszystkie przypisane dla poszczególnych pozycji atrybuty wraz z wartościami.

Z kopiowaniem atrybutów na pozycję związany jest również parametr Drukować na dokumencie. Jeśli parametr jest zaznaczony to dany atrybut wraz z wartością są drukowane na dokumentach.  Na potrzeby wydruku Faktury Sprzedaży z atrybutami zdefiniowany jest odrębny wydruk Faktura VAT/ Atrybuty. Warto również pamiętać, że decydujące jest ustawienie tego parametru na karcie danego towaru, nie zaś na definicji atrybutu.

Import z innej bazy danych

Import cennika z innej bazy danych (menu Narzędzia/ Importy) umożliwia przeniesienie załączników przypisanych do towarów. Przy imporcie samego cennika przesyłane są tylko te dane, które są powiązane z towarami.

Na oknie importu danych z innej bazy znajduje się opcja Dane binarne (cennik, grupy towarów). Import danych binarnych umożliwia przeniesienia listy danych binarnych niepowiązanych bezpośrednio z kartą towaru czy grupą towarową.

Przy imporcie sprawdzana jest duplikacja, czy danych nie ma już w bazie.

Wyświetlanie załączników i atrybutów binarnych

Z poziomu listy cennikowej dostępnej w menu Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby (dla modułów Handel, Handel Plus) istnieje możliwość podglądu wszystkich atrybutów binarnych oraz załączników przypisanych do poszczególnych pozycji cennikowych.

Kolumna Załączniki

Klikając prawym przyciskiem myszy w nagłówek jakiejkolwiek kolumny na liście pozycji cennikowych, po wskazaniu opcji Wybór kolumn, można wybrać dodatkową kolumnę o nazwie Załączniki.

W kolumnie wyświetlona zostanie nazwa załącznika (lub atrybutu binarnego). Po ustawieniu kursora na nazwie wyświetli się okno podglądu obrazów i plików z wszystkimi załącznikami przypisanymi do tego towaru.

Okno podglądu obrazów i plików

W oknie podglądu, pliki graficzne widoczne są jako miniatury, natomiast pozostałe pliki zobrazowane są przez symbol prezentujący typ pliku.

Okno podglądu obrazów i plików

Pod poszczególnymi pozycjami widoczne są nazwy plików. Po kliknięciu na konkretny plik zostanie on otworzony w domyślnym programie.

Okno podglądu obrazów i plików można dowolnie powiększać/ zmniejszać poprzez chwycenie rogu okna lewym klawiszem myszy. Można również sterować wielkością miniatur poprzez suwak umieszczony pod listą plików.

Podgląd załączników, które są linkami do plików

Wyświetlanie plików podpiętych, jako linki działa analogicznie jak dla plików umieszczonych w bazie danych, przy czym wyświetlany plik musi znajdować się na dysku. Jeśli program nie odnajdzie pliku we wskazanej lokalizacji, wówczas wyświetli informację Nie znaleziono pliku.