Formularz magazynu

Definiując nowy magazyn musimy wypełnić następujące pola:

Symbol – jest to 20 znakowe pole jednoznacznie określające dany magazyn. Symbol magazynu jest wielokrotnie wykorzystywane w programie. Każdy dokument dotyczy wybranego magazynu, dlatego zalecane jest przemyślane nadawanie symboli dla magazynów.

Nazwa – pełna nazwa magazynu

Symbol w numeracji – 5 znakowy symbol, który może zostać użyty do oznaczania dokumentów handlowych i magazynowych, wystawianych w tym magazynie. Do tego celu (oprócz ustalenia w tym miejscu symbolu numeracji) należy zastosować w schematach numeracji dokumentów magazynowych i handlowych człon MAGAZYN.

Opis – dodatkowe pole opisujące dany magazyn

Typ – typ magazynu określa, czy dotyczy ona bieżącej bazy danych. Magazyn odległy może być założony np. w przypadku firm wielooddziałowych. 

  • magazyn lokalny – oznacza, że magazyn funkcjonuje w tej samej bazie danych co magazyn główny,
  • magazyn odległy – oznacza, że magazyn funkcjonuje w innej bazie danych niż bieżąca,
  • magazyn serwisowy – oznacza, że magazyn będzie obsługiwał zlecenia wpisywane w module Comarch ERP Optima Serwis. Możliwość wystawiania dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczona, praktycznie jedyne dokumenty, które można wystawiać na magazynie serwisowym z poziomu listy dokumentów to dokumenty MM (pozostałe powstają automatycznie tylko w wyniku realizacji zleceń serwisowych).
  • magazyn mobilny – oznacza, że magazyn będzie wykorzystywany do współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż (należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk Mobilnej Sprzedaży).

Możliwość zmiany typu magazynu jest blokowana, jeśli w danym magazynie zostanie wprowadzony dokument.

Uwaga
Magazyny typu odległy będą wykorzystywane jedynie podczas tworzenia dokumentów MM, ich eksportu i importu. Natomiast nie będą widoczne na żadnych listach dostępnych podczas wystawiania dokumentów oraz na liście zasobów w bieżącej bazie danych.

Również wprowadzanie dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczone. Tworzone tam dokumenty powstają automatycznie, podczas obsługi zleceń serwisowych, natomiast wprowadzanie dokumentów bezpośrednio z listy jest zablokowane.

W przypadku magazynów typu mobilny można wystawiać dokumenty MM gdzie magazyn mobilny może być zarówno magazynem źródłowym jak i docelowym. Magazyny te nie będą widoczne na żadnych listach dostępnych podczas wystawiania dokumentów.

Nieaktywny – parametr, który decyduje o sposobie filtrowania listy magazynów, domyślnie pole to nie jest zaznaczone. Puste pole oznacza magazyn aktywny, czyli magazyn który bierze udział w obrocie towarowym. Po zaznaczeniu tego pola magazyn staje się nieaktywny, co oznacza, że nie możemy wystawiać dokumentów z nim związanych. Wszystkie dokumenty związane z magazynem nieaktywnym zostają w programie.

Cena domyślna – każdy magazyn lokalny i serwisowy może mieć ustaloną własną cenę sprzedaży, która będzie podpowiadała się na dokumentach wystawianych na ten magazyn. Można ją wybrać spośród aktywnych cen zdefiniowanych w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług. Cena ta jest nadrzędna w stosunku do cen domyślnych dla towaru i kontrahenta. Wyjątek stanowi rabat typu Stała Cena, który ma najwyższy priorytet. Pozostałe rabaty definiowane na Karcie Kontrahenta, w Ogólne/Rabaty oraz bezpośrednio na formularzu dokumentu będą wyliczane od ceny domyślnej dla magazynu.

Uwaga
Ceny, która została ustawiona jako domyślna dla magazynu, nie można ustawić jako nieaktywnej w System/ Konfiguracja Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług.

Jeżeli w System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczony jest rodzaj: Księgowość kontowa, na formularzu magazynu dostępne jest pole: Konto księgowe – pole umożliwiające wskazanie konta księgowego dla określonego magazynu.

Przykład
Mamy dwa magazyny: Sklep i Hurtownię. Na obu magazynach mamy towary. Likwidujemy magazyn Sklep.

Jeśli zaznaczymy, że Sklep jest nieaktywny, wszystkie towary jakie znajdowały się na tym magazynie zostaną zablokowane, nie będziemy mogli wystawić żadnego dokumentu w celu przesunięcia ich do drugiego magazynu.

Jak powinniśmy w takim przypadku postąpić ?

Najpierw musimy dokonać przesunięcia towaru na inny magazyn i dopiero wtedy zaznaczyć, że magazyn jest nieaktywny i nie bierze udziału w obrocie towarowym. Zawsze możliwa jest zmiana statusu danego magazynu.

Wprowadził/ zmodyfikował – pola te informują o dacie i osobie, która założyła dany magazyn i jako ostatnia modyfikowała formularz magazynu.

Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów (podobnie jak w przypadku kas w module Kasa/Bank). Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy operator może pracować na kilku magazynach, na pozostałych natomiast ma zakaz wystawiania dokumentów.

Założenie zakazu dla operatora jest możliwe z poziomu formularza magazynu z zakładki [Zakazy]. Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora na karcie (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy).

Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny. Operator, dla którego założono zakaz nie ma możliwości wskazania danego magazynu w polu Magazyn na liście dokumentów oraz na liście zasobów.

Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzymagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.