Lista deklaracji AKC-WW – Wyliczanie deklaracji AKC-WW

Lista deklaracji AKC-WW jest dostępna w menu Handel/Inne po zaznaczeniu parametru Akcyza na wyroby węgloweKonfiguracji firmy/Magazyn/Akcyza-wyroby węglowe. Lista składa się z kolumn Miesiąc (za jaki została wyliczona deklaracja), Rok (wyliczenia deklaracji), Korekta (jeśli deklaracja jest korektą w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1), Data wyliczenia (data wyliczenia deklaracji), Kwota (kwota podatku akcyzowego do zapłaty, Status (obliczona lub zamknięta jeśli zaznaczono Zablokuj deklarację przed zmianami ‑ odblokowanie deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy), e-Deklaracje (informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu PUESC), Data wysłania, Typ (miesięczna/kwartalna).

Pod przyciskiem plusa znajduje się aktualnie obowiązujący formularz deklaracji. Umożliwia on utworzenie deklaracji miesięcznej lub kwartalnej. Po rozwinięciu menu obok plusa  Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza.

W przypadku prowadzenia księgowości kontowej z poziomu listy deklaracji jest dostępny przycisk księgowania:

 – Księgowanie deklaracji 

Zaksięgować można jedynie deklarację zablokowaną przed zmianami (zamkniętą). Dla schematów księgowych o typie Deklaracje dostępne jest makro dotyczące księgowania kwoty do zapłaty z deklaracji akcyzowej lub korekty tej deklaracji. Usunięcie zapisu księgowego jest dostępne na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy.

Podatek akcyzowy na wyroby węglowe – wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu PUESC

Z poziomu programu możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji AKC-WW, korekt deklaracji AKC-WW bezpośrednio do systemu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) oraz pobieranie z PUESC UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). W programie rejestrowane są informacje związane z przesyłaniem deklaracji AKC-WW (m.in. kto i kiedy wysłał, jaki jest stan e-deklaracji w danym momencie).

Konfiguracja

W Konfiguracji programu/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK znajduje się pole, w którym widoczny jest adres usługi Web Service PUESC. Poniżej adresu znajduje się miejsce na wpisanie loginu do platformy PUESC.

W Konfiguracji stanowiska / Ogólne/ e-Deklaracje należy wskazać katalog do przechowywania plików wymiany.

Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu PUESC, pobieranie UPO

Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Handel/ Inne(Handel)/ Deklaracja AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona  Wyślij deklarację do systemu PUESC umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu PUESC.

Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej.

Jeśli deklaracja zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima.

Wysłaną deklarację o statusie Wysłano/ Odebrano UPO może przywrócić do edycji operator, który w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Ogólne] ma zaznaczony parametr Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji.

Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

Dla deklaracji AKC-WW poprawnie przesłanej do PUESC, przycisk  Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji AKC-WW umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Na czwartej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji AKC-WW zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji.

Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu PUESC,
Numer referencyjny – numer REF otrzymany z PUESC,
Kod urzędu – kod urzędu celnego, do którego została wysłana deklaracja,
Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,
Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,
Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu PUESC,
Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.

Na liście deklaracji AKC-WW znajdują się kolumny:

e-Deklaracje, która przyjmuje wartości:

Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych),

Wysłano/nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru),

Wysłano/odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO).

Data wysłania – zawiera datę wysłania e-deklaracji.

Nie można odblokować deklaracji o statusie Wysłano/ Nie odebrano UPO.

Korekta deklaracji

Dla korekty deklaracji AKC-WW na zakładce Korekta należy uzupełnić uzasadnienie przyczyny złożenia korekty – informacja ta jest wysyłana do systemu PUESC. Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna.