Nabycie wewnątrzwspólnotowe

Cel ćwiczenia: wprowadzenie Faktury Zakupu w walucie obcej wraz z kosztami dodatkowymi

 • Kupujemy 10 szt. towaru w cenie 100 EURO. Kurs ręczny zadeklarowany na FZ wynosi
  1 EUR = 3.90 PLN.
 • Wprowadzamy Fakturę Zakupu od dostawcy zagranicznego:
  • numer obcy: 4444/2013
  • kontrahent: UNIA1 (kontrahent został zarejestrowany w poprzednim ćwiczeniu)
  • kategoria: zmieniamy na MAT.PODSTAWOWE (typ KOSZTY)
  • faktura liczona od: netto
  • waluta: EURO, kurs: ręczny 1 EUR = 3.90 PLN (na zakładce [Płatności])
  • towary: ROZDRABNIACZ 10 szt. w cenie zakupu 85 EURO
  • stawka VAT dla towaru automatycznie zmieniana jest na 0%
  • wartość faktury: 850 EURO
  • wartość w PLN: 3315 zł
 • W wyniku zatwierdzenia FZ (na trwałe, z zaznaczonym parametrem PZ):
  • w Preliminarzu płatności (rejestr BPH) powstaje płatność dla kontrahenta UNIA1 o wartości 850 EURO
  • na magazyn wprowadzany jest nowy zasób towaru ROZDRABNIACZ o wartości 3315 PLN
  • w chwili zatwierdzenia pojawia się tabela z aktualizowanymi cenami sprzedaży. Należy ją zaakceptować

Rejestrujemy koszty dodatkowe

Aby w wartość zakupionego towaru były wliczone dodatkowe koszty należy je uwzględnić wystawiając dokument Korekta graniczna/ Cło. Załóżmy, że w wartość towaru chcemy wliczyć koszt transportu.

 • Na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wprowadzonym wcześniej dokumencie zakupu (nabycie wewnątrzunijne).
 • Wciskamy przycisk strzałki widoczny obok przycisku Korekta faktury. Z menu wybieramy opcję Korekta graniczna/ Cło.
 • Uzupełniamy dane:
  • numer obcy: 123/2013/DOD
  • kontrahent: UNIA1
  • forma płatności: przelew
 • Wybieramy przycisk Cło i dla pozycji Koszt transportu uzupełniamy wartość 500 PLN i zmieniamy Wpływ na płatność na TAK. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego na Korekcie granicznej nie jest naliczany podatek VAT (stawka VAT 0%/ nie podlega jest pobierana z dokumentu źródłowego).
 • Zatwierdzamy dokument na trwałe.
 • W wyniku zatwierdzenia dokumentu:
  • w Preliminarzu powstaje odrębna płatność związana z dokumentem (po stronie rozchodu)
  • zwiększa się wartość towaru w magazynie. Można to sprawdzić podglądając na liście zasobów kartę towaru Rozdrabniacz, a następnie wybierając zakładkę [Zasoby]: widoczna jest jedna dostawa towaru 10 szt., o wartości 3815 PLN (wartość towaru w PLN 3315,00 powiększona o wartość korekty granicznej 500,00 PLN).

Tworzymy Fakturę Wewnętrzną Sprzedaży

 • Na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wprowadzonym właśnie dokumencie zakupu.
 • Wciskamy przycisk FSW– tworzona jest Faktura Wewnętrzna Sprzedaży.
 • Wartość na dokumencie FWS jest podana w PLN. Faktura Wewnętrzna Sprzedaży uwzględnia również koszty dodatkowe wprowadzone na Korekcie granicznej:
  • przeliczana jest cena jednostkowa towaru (381.50)
  • stawka VAT dla towaru pobierana jest z karty cennikowej (23%)

Uwaga
Wartość FWS jest w pełni edytowalna – można zmienić wyliczoną cenę netto towaru oraz jego wartość, jak również kwoty wyliczone w tabeli VAT (netto/ brutto/ VAT).

 • Zatwierdzamy dokument FWS na trwałe (odznaczony parametr Bufor, odznaczony parametr FWZ). Dokument jest dostępny na liście w menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne sprzedaży.
 • Faktura Wewnętrzna Sprzedaży:
  • nie ma wpływu na zasoby w magazynie
  • nie ma wpływu na płatności w module Kasa/Bank (nie tworzy płatności)
  • może zostać przeniesiona do Rejestru VAT sprzedaży

Tworzymy Fakturę Wewnętrzną Zakupu

W przypadku, gdy wszystkie warunki konieczne do odliczenia naliczonego wcześniej podatku VAT zostały spełnione – z listy dokumentów FWS można utworzyć Fakturę Wewnętrzną Zakupu (FWZ).

 • Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne sprzedaży.
 • Na liście Faktur Wewnętrznych Sprzedaży ustawiamy kursor na utworzonym dokumencie FWS.
 • Wciskamy przycisk FZW. Zostaje utworzona Faktura Wewnętrzna Zakupu.
 • Utworzony dokument FWZ jest identyczny jak Faktura Wewnętrzna Sprzedaży, na podstawie której powstał. Wartości na FWZ nie są edytowalne.
 • Zatwierdzamy Fakturę Wewnętrzną Zakupu (na trwałe). Dokument jest widoczny na odrębnej liście w menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne zakupu:
  • nie ma wpływu na zasoby w magazynie
  • nie ma wpływu na płatności w module Kasa/Bank (nie tworzy płatności)
  • może zostać przeniesiona do Rejestru VAT zakupu.