Wyliczenie zaliczki na CIT-8

Uwaga
Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Konta księgowe, z których podczas wyliczania zaliczki na CIT-8  pobrane zostaną kwoty, należy uzupełnić z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe, zakładka [Systemowe]Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. niekompletnie przeniesione zapisy z rejestru VAT do księgi itp.) wyniki obliczeń będą różne od oczekiwanych. Na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne.

Aby obliczyć nową deklarację, należy na liście zaliczek na CIT-8 wcisnąć przycisk Dodaj  . Na formularzu zaliczki na CIT-8 znajdują się trzy zakładki, których nazwy są odwzorowaniem poszczególnych sekcji na deklaracji rocznej CIT-8(27). Również numeracja pól odpowiada tej, która znajduje się na wzorze.

Uwaga
Artykuł omawia formularz zaliczki na CIT-8 na podstawie wersji formularza 21. W przypadku wprowadzenia nowej wersji formularza, pewne dane (np. numery rubryk) mogą ulec zmianie.
 

Na zaliczce na CIT-8(21) podzielono przychody, koszty oraz odliczenia na Kapitałowe i Pozostałe.

Zakładka [CIT (D)] 

Przed wykonaniem obliczenia zaliczki należy na zakładce 1 uzupełnić informacje, takie jak rok i miesiąc zaliczki, sposób uwzględniania zapisów w buforze.

Zakładka 1  zawiera następujące informacje:

Rok i miesiąc, za który zaliczka ma być obliczona.

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze księgi.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza zaliczkę przed skasowaniem i zmianami.

Za okres (od… do…) – daty pobierane są zgodnie z okresem obrachunkowym ustawionym w konfiguracji

  • Data do – inicjalizuje się na ostatni dzień miesiąca/kwartału zaliczki,
  • Data od – inicjalizuje się na początek okresu obrachunkowego,

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie zaliczki na CIT-8 za wybrany miesiąc/kwartał, zaliczka może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu zaliczki, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Odliczenia wykazane na zaliczkach na CIT-8 w wersji 20, po przeliczeniu zaliczki na CIT-8 w wersji 21 przenoszone są do kolumny Pozostałe.

Zaliczka na CIT-8, zakładka 1 CIT (D)

Na zakładce [1 CIT (D)]  wyświetlane są następujące informacje: zestawienie przychodów i kosztów uzyskania przychodu z podziałem na przychody i koszty kapitałowe oraz przychody i koszty pozostałe. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Wartości uzupełnione w poz. poz. 43-46, 53-62 oraz 69-70 przenoszone są na zaliczkę na CIT-8(21) dodaną w następnym miesiącu. Kwoty podlegają edycji.

Uwaga
Jeżeli podatnik osiąga dochody z zysków kapitałowych oraz z pozostałych działalności (przychody przewyższają koszty) to przedmiotem opodatkowania będzie łączyny dochód. Jeżeli jednak – w następstwie prowadzonej działalności – podatnik uzyska dochód tylko z jednego ze źródeł, a w drugim poniesie stratę to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany z jednego źródła, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle. Tę stratę podatnik będzie mógł odliczyć w kolejnych latach w ramach tego samego źródła.

Uwaga
Jeżeli w okresie obrachunkowym rozpoczynającym się po 31.12.2017 r. dodano zaliczki na CIT-8(19) to podczas liczenia w kolejnych miesiącach zaliczek na CIT-8(21) przychody i koszty z zaliczek w wersji 19 trafiają do przychodów i kosztów zgodnie z definicjami zawartymi w zestawieniu CIT-8_2018.

Zaliczka na CIT-8, zakładka 2 CIT(E)

Na zakładce [2 CIT (E)]   widoczne są kwoty odliczeń od dochodu, wykazywane na deklaracji CIT-8/O. Użytkownik nie ma możliwości wprowadzenia ich bezpośredniego na formularzu .

Jeżeli kwota w poz. 71 > 0 oraz kwota w poz. 72 > 0 to kwota w poz. 93 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 71 i 72, pomniejszona o kwoty z poz. 91 oraz 92.

Jeżeli kwota w poz. 73 > 0 oraz kwota w poz. 74 > 0 to kwota w poz. 94 wyliczana jest jako suma kwot z poz.: 73, 74, 91 oraz 92.

Jeżeli kwota w poz. 71 > 0 oraz kwota w poz. 74 > 0 to kwota w poz. 93 wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą z poz. 71 i 91; kwota w poz. 94 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 74 oraz 92.

Jeżeli kwota w poz. 72 > 0 oraz kwota w poz.  73 > 0 to kwota w poz. 93 wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą z poz. 72 i 92; kwota w poz. 94 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 73 oraz 91.

Kwoty w poz. 77-84 oraz 93-94 na formularzu zaliczki na CIT-8(21) podlegają edycji przez użytkownika.

W przypadku okresu obrachunkowego rozpoczynającego się po 31.12.2017 r., jeżeli kwota w poz. 93. Podstawa opodatkowania = 0 to kwota w poz. 105. Strata wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą z poz. 94 Strata a kwotą z poz. 103 Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę.

Zaliczka na CIT-8, zakładka 3 CIT(F-L)

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Użytkownik ma możliwość uzupełnienia  kwoty w poz.107 Podatek należny obliczony od kwoty z poz. 104, w przypadku, gdy kwota wyliczona przez program będzie inna niż wynika z wyliczeń użytkownika.

Na podstawie informacji w programie i odliczeń od dochodu na zakładce [3 CIT (F-L)]   widoczne jest ustalenie wyliczenia należnego podatku zgodnie z obowiązującą stawką podatkową oraz ustalenie zobowiązania podatkowego. Użytkownik może również wprowadzić Inne zobowiązania podatkowe (sekcja K), jeżeli firma je posiada.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia ilości dołączonych załączników CIT-8/O. Po zaznaczeniu w poz. Informacje dla CIT-8/O wartości różnej od zera pojawiają się cztery dodatkowe zakładki [CIT-8/O(B)], [CIT-8/O(B.1-B.2)], [CIT-8/O(B.3-D)] i [CIT‑8/O(E)], gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia odliczeń od dochodu i od podatku oraz danych o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
Rozliczenie roczne CIT-8

Uwaga
Deklaracja roczna CIT-8 w wersji 26 dostępna jest od wersji 2019.1.1 programu Comarch ERP Optima

Wzory deklaracji rocznej CIT-8(27) i załączników: CIT-8/O wzór 14, CIT-ST wzór 7, CIT-ST/A wzór 5, CIT-D wzór 6, CIT/BR wzór 5 są dostępne na liście zaliczek na CIT-8. Aby przygotować powyższą deklarację należy z poziomu Zaliczek na CIT-8, z rozwijalnego menu , znajdującego się obok ikony , wybrać opcję Deklaracja roczna CIT-8 wersja 27. Następnie za pomocą ikony  istnieje możliwość przeliczenia deklaracji. Obliczenia są na podstawie zestawienia systemowego CIT-8, skąd pobierane są przychody i koszty okresu obrachunkowego oraz zaliczek miesięcznych/kwartalnych, skąd pobierane są dokonane w ciągu roku odliczenia od dochodu i podatku.

Formularz składa się z  pięciu lub siedmiu zakładek, których nazwy są odzwierciedleniem poszczególnych sekcji na oryginale deklaracji CIT-8. Na formularzu deklaracji CIT-8(27) podzielono przychody, koszty oraz odliczenia na Kapitałowe i Pozostałe.

Zakładka 1 – [Sekcja A-B]

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Uwaga
Przy obliczaniu należy sprawdzać, czy wyświetlony okres jest zgodny z Konfiguracją firmy/Księgowość/Okresy obrachunkowe

Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze księgi handlowej.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza deklarację przed skasowaniem i zmianami.

Wprowadził, Zmodyfikował – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia deklaracji oraz daty tych operacji.

Cel złożenia formularza – zaznaczenie odpowiedniego pola będzie miało swoje odzwierciedlenie na wydruku deklaracji.

Podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 ustawy w roku podatkowym – parametr ten jest potrzebny dla prawidłowego wykazania sekcji G, H i I, J na CIT-8 (domyślnie niezaznaczony).

Uwaga
Jeśli na pierwszej zakładce zaznaczono opcję TAK w parametrze Podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 ustawy w roku podatkowym, to sekcje G,H i I, J są nieaktywne.

Informacje o załącznikach – należy w odpowiednich polach ustalić właściwą liczbę składanych załączników. Pola z ilością załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR są automatycznie uzupełniane.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji za wybrany rok, deklaracja może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Zakładka 2 – [Sekcja C-D]

Informacje o załącznikach – należy w odpowiednich polach ustalić właściwą liczbę składanych załączników. Pola z ilością załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR są automatycznie uzupełniane.

Po przeliczeniu deklaracji na tej zakładce wyświetlane jest zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu i straty.

Przychody i koszty wykazane na zaliczkach na CIT-8 w wersji wcześniejszej niż 20 przenoszone są na formularz deklaracji CIT-8(27) do kolumny Pozostałe. Przychody i koszty wykazane na zaliczkach na CIT‑8(20) przenoszone są odpowiednio do kolumny Kapitałowe oraz Pozostałe.

Do poz. 43-46, 53-62 oraz 69-70 na formularzu deklaracji CIT-8(26) przenoszona jest wartość z analogicznych pozycji z formularza ostatniej zaliczki na CIT-8(21) w danym okresie obrachunkowym. Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot.

Zakładka 3 – [Sekcja E-F]

Zawiera kwoty odliczeń podatnika od dochodu oraz wartość podatku należnego. Na formularzu nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzenia odliczeń – kwoty odliczeń są pobierane z CIT-8/O.

Jeżeli kwota w poz. 71 > 0 oraz kwota w poz. 72 > 0 to kwota w poz. 93 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 71 i 72, pomniejszona o kwoty z poz. 91 oraz 92.

Jeżeli kwota w poz. 73 > 0 oraz kwota w poz. 74 > 0 to kwota w poz. 94 wyliczana jest jako suma kwot z poz.: 73, 74, 91 oraz 92.

Jeżeli kwota w poz. 71 > 0 oraz kwota w poz. 74 > 0 to kwota w poz. 93 wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą z poz. 71 i 91; kwota w poz. 94 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 74 oraz 92.

Jeżeli kwota w poz. 72 > 0 oraz kwota w poz.  73 > 0 to kwota w poz. 93 wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą z poz. 72 i 92; kwota w poz. 94 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 73 oraz 91.

Kwoty w poz. 77-84 oraz 93-94 na formularzu zaliczki na CIT-8(21) podlegają edycji przez użytkownika.

Istnieje możliwość odliczenia kwoty strat z lat ubiegłych w przypadku wystąpienia dochodów z jednego źródła (tylko kapitałowych bądź tylko pozostałych) i dochodów wolnych z innego źródła niż wykazane dochody w wartości przewyższającej wartość tych dochodów.

Zakładka 4 – [Sekcja G-H]

Zawiera informacje o wysokości należnych zaliczek miesięcznych i kwartalnych oraz informacje o wysokości zobowiązania podatkowego, podatku po odliczeniach.

Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek (w tym kwoty wykazane na podstawie zaliczek uproszczonych na CIT-8) przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Jeżeli w pozycji Należnej zaliczki jest 0 i użytkownik ręcznie uzupełni tą kwotę to automatycznie zaktualizuje się wartość Zapłaconej zaliczki, pod warunkiem, że jej wartość była również równa 0. Zmiana kwoty w pozycji Zapłaconej zaliczki nie aktualizuje kwoty Należnej zaliczki

Zakładka 5 – [Sekcja I-M]

Zawiera informacje o kwocie do zapłaty lub kwocie nadpłaty, innych zobowiązaniach podatkowych, a także dane osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku i datę wypełnienia zeznania.

Do poz. 211 Suma wpłat dokonanych przez podatnika na formularzu deklaracji CIT-8(27) przenoszona jest wartość z poz. 207 Zaliczka zapłacona Razem. Użytkownik ma możliwość edycji tej kwoty.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystających z ulg i odliczeń podatkowych, wypełniając swoje zeznanie roczne, muszą dodatkowo wypełnić załącznik CIT-8/O. Formularz ten należy wypełnić razem z zeznaniem rocznym. Wszelkie odliczenia wskazane w załączniku CIT-8/O przenoszone się do zeznania rocznego podatnika.

Zakładka 6 [Załączniki]

Zakładka ta jest widoczna na deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 liczonej za rok 2014 i wersjach późniejszych. Zakładka ta jest ukrywana jeśli deklaracja liczona jest za okresy wcześniejsze np. gdy okres obrachunkowy kończy się w roku 2013 lub wcześniejszym. 

Z poziomu zakładki [Załączniki] można naliczyć załączniki:

  • CIT-8/O wzór 14 – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
  • CIT-ST wzór 7 – Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
  • CIT-ST/A wzór 5 – Informacja o zakładach (oddziałach).
  • CIT-D wzór 6 – Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.
  • CIT/BR wzór 5 – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Załączniki CIT-ST oraz CIT-ST/A

Przeliczając deklarację CIT-8 automatycznie naliczą się załączniki CIT-ST i CIT-ST/A jeżeli użytkownik uzupełni listę zakładów dostępną pod ikoną . Formularz zakładu zawiera dane adresowe, informacje o ilości zatrudnionych, datę rozpoczęcia działalności oraz możliwość wskazania czy ma być uwzględniony na załączniku CIT‑ST oraz CIT-ST/A. Na formularzu istnieje również możliwość skorzystania z wyszukiwarki kodów gmin dostępnej na stronach GUS.

Dodawanie zakładu (oddziału)

Załączniki CIT-ST i CIT-ST/A można również dodać ręcznie bezpośrednio z zakładki [Załączniki]. Warunkiem dodania załącznika CIT-ST/A jest istnienie co najmniej jednego załącznika CIT-ST na zakładce [Załączniki]. Nie ma możliwości zapisania niewypełnionego załącznika CIT-ST lub CIT-ST/A

Załącznik CIT-ST – wzór 7

Uwaga
Na załączniku CIT-ST oraz CIT-ST/A numer REGON musi zawierać 9 lub 14 cyfr, natomiast Kod gminy – 7 cyfr, nie jest natomiast sprawdzana poprawność wprowadzonych danych.

Załącznik CIT-D

Załącznik CIT-D można dodać tylko ręcznie z poziomu zakładki [Załączniki]. Należy uzupełnić na nim informacje o otrzymanych i przekazanych darowiznach.

Załącznik CIT-D – wzór 6, zakładka 1

Załącznik CIT-D – wzór 6, zakładka 2

Uwaga
Na załączniku CIT-D w poz. 22. Kwota ogółem otrzymanych darowizn, Użytkownik powinien ręcznie wpisać właściwą kwotę (nie mniejszą niż suma kwot z poz. 23, 24 i 25 z wszystkich załączników CIT-D).

Załącznik CIT-D – wzór 6, zakładka 3

Załącznik CIT-8/O

Załącznik CIT-8/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku można dodać z poziomu zakładki [Załączniki].

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 1

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 2

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 3

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 4

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 5

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 6

Załącznik CIT-BR

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT-BR do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/BR, zakładka 1 A-B.1

Załącznik CIT/BR, zakładka 2 CIT/BR B.2-B.3

Załącznik CIT/BR, zakładka 3 CIT/BR C.1-D.1.1

Załącznik CIT/BR, zakładka 4 CIT/BR E-F.1

Załącznik CIT/BR, zakładka 5 CIT/BR F.2-F.3

Wybór w poz. 8 Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego na formularzu załącznika CIT-BR(4) opcji tak lub uzupełnienie przynajmniej jednej z poz. 52-58 umożliwia uzupełnienie kwot w sekcji B.2 DODATKOWE ODLICZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PODATNIKOWI LUB WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ STATUS CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO.

Wybór w poz. 59 Badania naukowe opcji nie powoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji F ze wszystkich dodanych załączników CIT/BR. Zakładki: 4 CIT/BR F.1 oraz 5 CIT/BR (F.2-F.3) są wtedy niewidoczne. Na liście załączników pozostaje jeden załącznik CIT/BR. Pozostałe są usuwane.

Do poz. 96 Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów poniesionych na B+R na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 42 załącznika CIT/BR Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia. Wartość w poz. 42 na załączniku CIT/BR ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 93 Podstawa opodatkowania na deklaracji CIT-8.

Po obliczeniu i wypełnieniu niezbędnych pól, istnieje możliwość wydruku pełnej deklaracji CIT-8 oraz załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A oraz CIT/BR. Wydruk załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2014 lub późniejszym.  Wydruk załącznika CIT/BR jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2016 lub późniejszym.

Użytkownik ma możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. Dla korekty deklaracji istnieje możliwość wypełnienia załącznika ORD-ZU (zakładka na formularzu deklaracji rocznej CIT-8).

Istnieje także możliwość eksportu deklaracji rocznej CIT-8 wraz z  załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, i CIT‑ST/A i CIT/BR do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji CIT-8 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.
Przygotowanie danych do zaliczki na CIT-8 – Schemat postępowania

Wprowadzenie informacji na temat firmy będącej pierwszym źródłem dochodu podatnika oraz parametrów dla poprawnego wyliczenia zaliczki na CIT-8:

Nazwa działalności – Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT-8

Generowanie płatności – Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa.

Stawki podatkowe – Konfiguracja Firmy  Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe:

Utworzenie zmiennych systemowych pozwalających na przypisanie kont księgowych, z których czerpana jest informacja o przychodach, kosztach uzyskania przychodu oraz limitowanych kosztach reprezentacji i reklamy.

Tworzenie zmiennych systemowych odbywa się na poziomie Księgowość/ Zestawienia księgowe/ zakładka [Systemowe]. W bazach skonwertowanych z  wersji programu wcześniejszych niż 2018.2.1 dostępne są dwa zestawienia: Zestawienie do obliczenia zaliczki na CIT-8 (na podstawie którego liczone są korekty zaliczek na CIT-8 dodanych na wersjach formularzy wcześniejszych niż 20 oraz korekty deklaracji rocznych CIT-8) oraz  Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. W bazach firmowych dodanych w wersji 2018.2.1, dla których w oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy jako rodzaj prowadzonej działalności wybrano księgowość kontową generowane jest Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. Zestawienie o symbolu CIT-8 nie jest tworzone. Po ustawieniu kursora na Zestawieniu do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20 należy nacisnąć przycisk  Pozycje zestawienia, gdzie mamy możliwość wyboru opcji: Przychody, Przychody uzyskane poza terytorium RP, Koszty firmy (na terytorium RP), Koszty firmy (poza terytorium RP), Koszty reprezentacji i reklamy (limitowane), Przychody kapitałowe, Przychody kapitałowe uzyskane poza terytorium RP, Koszty kapitałowe (na terytorium RP), Koszty kapitałowe (poza terytorium RP).

Kolejny krok to przypisanie kont księgowych wraz z definicją kwoty. W tym celu należy ustawić się np. na pozycji Przychody i nacisnąć przycisk  Formularz pozycji lub kombinację klawiszy <CTRL>+<ENTER>, co otworzy formularz Pozycji zestawienia. Aby wybrać kwoty oraz konta musimy skorzystać z kreatora definicji, w tym celu naciskamy przycisk . Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się formularz zatytułowany Definicja kwoty. Udostępnia on narzędzia pozwalające na definiowanie wyrażeń.

Wizard Kwoty na pozycji zestawienia

Formularz Definicja kwoty wyposażono w nieedytowalne pole Kwota wyświetlające zdefiniowane przez użytkownika wyrażenie arytmetyczne oraz sekcje zatytułowaną Działanie arytmetyczne kolejnych definicji pozwalającą na budowanie wyrażenia. Sekcja zawiera:

  • Łącznik – sposób łączenia definicji w obrębie wyrażenia,
  • Współczynnik – przeliczenie wartości argumentu wg współczynnika,
  • Kwota – na przycisku widoczne są pozycje: Wartość, Funkcje kont, Zestawienie, Funkcje systemowe oraz Zapytanie SQL i Maska.

W przypadku definiowania dla CIT-8 wybieramy opcje Funkcje kont i, jeżeli definiujemy przychody – wybieramy obroty Ma, jeżeli koszty – obroty Wn, a następnie odpowiednie konto księgowe.

Uwaga
Aby nastąpiło zapamiętanie wyrażenia, po wypełnieniu pól: Łącznik, Współczynnik, Kwota, Argument należy wybrać przycisk .

Kolejny i ostatni krok to przeliczenie samej zaliczki na CIT-8.
Zaliczka na CIT-8

Przygotowanie danych do zaliczki na CIT-8 – Schemat postępowania

Zaliczka na podatek dochodowy CIT jest składana miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od ustawienia parametru w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe:

Zaliczka na CIT-8 jest wyliczana na podstawie zapisów na kontach. Konta księgowe, z których pobrane zostaną kwoty, należy uzupełnić z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe, zakładka [Systemowe]Zestawienie do obliczenia zaliczki na CIT-8.

Lista zaliczek jest otwierana z menu przez wybór: Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 lub przez naciśnięcie przycisku Zaliczki na CIT-8 w menu Nawigacji Comarch ERP Optima: Księgowość.

Na liście zaliczek użytkownik ma przede wszystkim możliwość dodawania i obliczania nowych zaliczek, jak również przeglądania, ponownego przeliczania czy też całkowitego usuwania wcześniej obliczonych zaliczek. Dodatkowo, z poziomu listy użytkownik może zaksięgować za pomocą wzorca kwotę podatku Do zapłaty. Na liście znajdują się następujące informacje: Miesiąc i Rok zaliczki, Nazwisko i imię podatnika, Wersja formularza deklaracji, zgodnie, z którą została wyliczona zaliczka, Korekta – wartość w tym polu informuje o numerze kolejnym korekty, Data obliczenia zaliczki, Kwota należna z tytułu zaliczki, Status, określający stan zaliczki (obliczona lub zamknięta), e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji oraz Data wysłania deklaracji do systemu e‑Deklaracje.

Istnieje możliwość wyświetlania listy zaliczek tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Uwaga
Jeżeli zaliczka została zablokowana przed zmianami, wówczas jej zmiana ani usunięcie nie jest możliwe. W takim przypadku należy najpierw odblokować zaliczkę, korzystając z funkcji dostępnej w menu kontekstowym
Uproszczona zaliczka na CIT-8

Dotyczy wersji: 2018.1.1

Użytkownik ma możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT po zaznaczeniu na formularzu okresu obrachunkowego dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe parametru Zaliczki uproszczone na CIT.

Zaliczki uproszczone mogą być wpłacane w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w zeznaniu tym nie wykazano podatku należnego – w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli w żadnym z wymienionych lat podatnik nie wykazał podatku należnego to nie może opłacać zaliczek w uproszczonej formie. Zaliczek uproszczonych nie mogą także opłacać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w danym roku podatkowym. Zaliczki należy opłacać w okresach miesięcznych. Mali podatnicy, którzy stosują obniżoną stawkę podatku dochodowego (15%) również mogą korzystać z uproszczonej metody wpłacania zaliczek.

Na formularzu zaliczki użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie wyliczoną kwotę stanowiącą 1/12 podatku. Kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. Na podstawie wprowadzonej kwoty w Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie. Podczas zapisywania zaliczki (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu obrachunkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego okresu obrachunkowego.

Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej domyślnie podpowiada się kwota z ostatniej zaliczki.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby przeliczenia w tym okresie obrachunkowym zaliczki zwykłej pojawia się informacja: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną. Podczas próby zapisania formularza pojawia się komunikat: Nie można zapisać formularza deklaracji. Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną.

Podczas próby odznaczenia parametru Zaliczki uproszczone na CIT na formularzu okresu obrachunkowego, w którym dodano zaliczkę uproszczoną pojawia się komunikat: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie zaznaczono parametru Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby dodania w tym okresie obrachunkowym uproszczonej zaliczki pojawia się ostrzeżenie: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka uproszczona nie należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. W Konfiguracji: Firma /Księgowość /Okresy Obrachunkowe zaznacz parametr ‘Zaliczki uproszczone na CIT’ albo zmień formularz na zaliczki zwykłe.