Konfiguracja bazy danych

Cel ćwiczenia: skonfigurowanie bazy danych przy wykorzystaniu Kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu programu.

 • Konfigurowana będzie Sprzedaż (pozostałe opcje odznaczamy).
 • Dane firmy :
  • Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowe NOVA;
  • NIP: 677-202-14-71;
  • REGON: 350058706;
  • Adres: ul. Zaczarowane Koło 89, 31-589 Kraków;
  • Przedstawiciel: Aleksander Olsza.
 • Kasa/Bank:
  • bank: PKO I O./KRAKÓW;
  • numer rachunku: 11-10202892-3174938596430953;
  • na podstawie tych informacji program:
   • dopisuje bank PKO do listy;
   • zakłada rejestr bankowy;
   • formę płatności przelew wiąże z założonym rejestrem.
 • Sprzedaż:
  • metoda rozliczenia: FIFO;
  • Faktury walutowe: zaznaczone;
  • Intrastat: zaznaczone;
  • Opakowania: zaznaczone.

(w materiałach są przygotowane ćwiczenia obejmujące tematykę dokumentów walutowych, deklaracji Intrastat oraz opakowań zwrotnych)

 • Zatwierdzamy wprowadzone informacje.
Produkcja

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z mechanizmem produkcji (kompletacji) w systemie Comarch ERP Optima – zdefiniowanie receptury, przyjęcie produktu na magazyn, rozchodowanie składników.

Założenie karty ewidencyjnej dla produktu

 • Z poziomu menu Handel/ Zasoby dodajemy nową kartę ewidencyjną:
  • kod: ZESTAW_ROŚLIN
  • nr katalogowy: ZE/0002
  • grupa: zestawy
  • typ: towar złożony
  • nazwa: Zestaw roślin (iglaki)
  • stawka VAT: 23%
  • kategoria: SPRZED.PRODUKCJI
  • jednostka podstawowa: sztuka
  • ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Pozostawiamy zaproponowany sposób wyliczania cen sprzedaży (pobrany z konfiguracji) po to, by w chwili wyprodukowania zestawu program wyliczył ceny sprzedaży w zależności od kosztu.
  • zatwierdzamy kartę ewidencyjną

Ustalenie receptury

 • Edytujemy ponownie kartę ewidencyjną towaru – zakładka [Receptury].

Dodajemy recepturę (przycisk Dodaj):

 • kod: RECEPTURA_1
 • dla ilości : 1 szt. (podawane będą składniki potrzebne do wyprodukowania jednej sztuki produktu)
 • dodajemy składniki (lista poniżej):
  • IGLAKI_CYPRYS 1 szt.
  • IGLAKI_JAŁOWIEC 2 szt.
 • Zatwierdzamy kartę ewidencyjną towaru

Produkcja

 • Otwieramy menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Kompletacja – przyjęcia produktów
 • Dodajemy nowy dokument PWP
  • wpisujemy towar ZESTAW_ROŚLIN: 5 szt.
  • w górnej części okna widoczne są znaczniki: pobranie oraz rezerwacja, decydujące o tym, czy składniki mają być tylko zarezerwowane, czy od razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dokumentu PWP.
  • zapisujemy dokument na trwałe (odznaczony Bufor)
  • program wylicza koszt wyprodukowania składnika
 • Wyświetlana jest tabela z aktualnymi cenami sprzedaży. Ceny wyliczone są w oparciu o wyliczony koszt oraz wartość procentową marży podaną na karcie ewidencyjnej produktu. Zatwierdźmy ją.
 • Dokument PWP pojawia się na liście:
  • ma status RWS, co oznacza, że równocześnie powstał dokument rozchodu zdejmujący składniki z magazynu
 • Produkt zostaje wprowadzony do magazynu (widoczny jest w kolumnie Ilość oraz Ilość dostępna do sprzedaży)
 • Równocześnie na liście dokumentów rozchodu składników (menu Magazyn/ Kompletacja – Rozchody składników) pojawił się dokument RWS:
  • dokument nie jest edytowalny
  • na podstawie dokumentu zostały zdjęte składniki zgodnie z określoną recepturą: 5 szt. składnika IGLAKI_CYPRYS oraz 10 szt. składnika IGLAKI_JAŁOWIEC (5 x 2 szt.)
Wprowadzenie listy kategorii

Cel ćwiczenia: zdefiniowanie wykorzystywanych w firmie kategorii

 • Otwieramy menu Ogólne/ Kategorie.
 • Wprowadzamy kategorię ogólną kosztów (w oknie typ: Koszty).
  • Przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
   • Kod/Opis: KOSZTY INNE
   • Stawka VAT: 23%
   • Odliczenia: TAK
   • Rodzaj: Inne
  • Zatwierdzamy formularz.
 • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii KOSZTY INNE:
  • Ustawiamy kursor na kategorii ogólnej KOSZTY INNE i przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
   • Kod/Opis: ENERGIA
   • Stawka VAT: 23%
   • Odliczenia: TAK
   • Rodzaj: Inne
  • zatwierdzamy formularz
 • Wprowadzamy kategorię ogólną przychodów (w oknie na dole wybieramy typ: Przychody)
  • przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
   • Kod/Opis: PRZYCHODY
   • Stawka VAT: 23%
  • zatwierdzamy formularz
 • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii PRZYCHODY:
  • ustawiamy kursor na kategorii ogólnej Przychody
  • przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
   • Kod: SPRZED.TOWARÓW
   • Opis: Przychody ze sprzedaży towarów
   • Stawka VAT: 23%

Import danych o kategoriach z bazy DEMO:

 • Otwieramy menu Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych.
 • Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
  • nazwa firmy: DEMO
  • importowana lista: zaznaczamy KATEGORIE
 • Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie kategorii do bazy NOVA

Po zakończeniu importu jeżeli pojawi się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych, należy je zamknąć.
Magazyn – konwersja kilku dokumentów WZ do Faktury Sprzedaży

Cel ćwiczenia: utworzenie Faktury Sprzedaży na podstawie kilku dokumentów WZ.

Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów WZ do jednej FA. Wydania Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.

Lista dokumentów WZ jest dostępna z poziomu menu Handel/ Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dokumenty WZ skojarzone z fakturami wystawionymi we wcześniejszych ćwiczeniach.

 • Wystawiamy pierwszy dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary:
   • CYKLAMEN 20 szt. w cenie 7.20 zł
   • IGLAKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie 3.36 zł
  • wartość brutto WZ 218.45 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 • Wystawiamy drugi dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.20 zł
  • wartość brutto WZ 265.68 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 • Konwertujemy dokumenty WZ do Faktury Sprzedaży:
  • na liście zaznaczamy obydwa dokumenty WZ
  • wciskamy przycisk FS, który spowoduje przekonwertowanie zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży.
 • Na monitorze pojawia się formularz utworzonej faktury. Należy pamiętać, że jest ona już zapisana do bufora:
  • większość informacji nie jest edytowalna (nie można zmienić np. informacji o kontrahencie czy towarach).
  • towary zostały przepisane z dokumentów WZ (towar CYKLAMEN, który występował na obu dokumentach w tej samej cenie został zagregowany do jednej pozycji).
  • zmienić można formę płatności i termin (proponowana jest forma przelew z terminem 10 dni, przypisana na karcie kontrahenta). Również z poziomu zakładki [Płatności] można rozbić płatność na kilka części.
  • zapisujemy fakturę na trwałe (nie do bufora).
  • parametr WZ nie jest aktywny – świadczy to, że faktura powstała na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów WZ (więc nie można utworzyć wydania po drugi raz).
  • w module Kasa/Bank powstaje płatność związana z fakturą (w tym wypadku jest to planowana wpłata w preliminarzu w rejestrze PKO).
  • w magazynie nie nastąpiły żadne zmiany – towar został wcześniej wydany na podstawie dokumentów WZ.
  • dokumenty WZ na liście otrzymują status FA, co oznacza, że zostały skojarzone z Fakturą Sprzedaży.
Nieokreślona wartość dostawy

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru dokumentem PZ na magazyn nie znając ostatecznej ceny sprzedaży określonej przez Dostawcę. Następnie przekształcenie do dokumentu FZ po cenie z otrzymanej Faktury Sprzedaży.

 • Wprowadzamy dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
  • kontrahent: ADM (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
  • numer obcy: WZ/777/2013
  • wprowadzamy towary:
   • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 20 zł
   • KORA_S80: 1 szt. w cenie 10 zł
  • wartość brutto dokumentu: 36,90 zł
 • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
  • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży), nie powstała płatność w Kasie/Banku
 • Po tygodniu otrzymujemy Fakturę Sprzedaży od Dostawcy. Ceny różnią się od cen wprowadzonych na dokumencie PZ.
 • Z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczamy Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ. Następnie przechodzimy na listę dokumentów PZ, zaznaczamy stworzony dokument i przekształcamy do Faktury Zakupu.
 • Na formularzu FZ zmieniamy odpowiednio ceny towarów:
  • JABŁONIE: 1 szt. w cenie 5 zł
  • KORA_S80: 1 szt. w cenie 12 zł

Przy zapisie FZ na stałe na liście Przyjęć Zewnętrznych tworzona jest korekta wartości do stworzonego dokumentu PZ o wartości -15,99 zł.
Sprzedaż towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

Faktura Sprzedaży 1

 • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
  • kontrahent: TERRA
  • forma płatności: przelew
  • towar: NAWÓZ w ilości 100 szt. i cenie 10.00 PLN
  • wartość brutto FA: 1 230.00 PLN
 • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania: 100 butelek i 5 skrzynek
 • Kontrahent płaci kaucję za pobrane opakowania:
  • zaznaczamy parametr płatności
  • w tabeli powstaje płatność w kwocie 153.90 PLN
  • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
 • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
  • WZ na towar NAWÓZ
  • WKA na opakowania kaucjonowane
 • W Preliminarzu powstają dwie odrębne płatności:
  • związaną z FA na kwotę 1 230.00 PLN
  • związaną z WKA na kwotę 153.90 PLN

Faktura Sprzedaży 2

 • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
  • kontrahent: TERRA
  • forma płatności: przelew
  • towar: NAWÓZ w ilości 50 szt. i cenie 10.00 PLN
  • wartość brutto FA: 615.00 PLN
 • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania: 50 butelek i 2 skrzynki
  • załóżmy, że kontrahent rezygnuje ze skrzynek i 20 butelek przynosi „na wymianę”:
   • w pozycji BUTELKA zmieniamy ilość na 30 szt. (różnica pomiędzy wydawanymi a przyjętymi)
   • pozycję SKRZYNKA usuwamy
   • wartość opakowań wydanych kontrahentowi to 23.10
 • Kontrahent nie płaci kaucji za pobrane opakowania:
  • parametr Płatności pozostaje niezaznaczony
  • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
 • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
  • WZ na towar NAWÓZ
  • WKA na opakowania kaucjonowane
 • W Preliminarzu powstaje tylko jedna płatność związaną z FA na kwotę 615.00 PLN
Współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT

Cel ćwiczenia: przeniesienie wystawionych dokumentów sprzedaży do Rejestrów VAT

 • Otwieramy menu Handel/ Faktury.
 • Księgujemy faktury:
  • faktury, które mają zostać przeniesione do rejestru VAT zaznaczmy na liście. Zaznaczmy wszystkie faktury.
  • wciskamy przycisk VAT.
  • księgowanie faktur do rejestru VAT – wybieramy rejestr SPRZEDAŻ.
  • wciśnięcie ikony pioruna rozpoczyna księgowanie.
  • po zakończeniu księgowania wyświetlane jest okno z informacją, które faktury zostały przeniesione – należy je zamknąć.
 • Faktury na liście otrzymują status V (przeniesione do rejestru VAT). Ponowne przeniesienie nie będzie możliwe.
 • Otwieramy menu Rejestry VAT: Rejestry VAT. Wybieramy:
  • zakładka pionową [Rejestry sprzedaży]
  • rejestr: SPRZEDAŻ
  • miesiąc: bieżący
  • na liście pojawiają się wszystkie zaksięgowane faktury
 • Wyedytujmy fakturę dla kontrahenta TERRA, gdzie pozycje posiadały różne kategorie:
  • IGLAKI_CYPRYS maja kategorię SPRZED.TOWARÓW
  • PROJ_ZIELENI ma kategorię SPRZED.USŁUG
 • Na zapisie w rejestrze VAT widać, że chociaż sprzedaż dotyczyła jednej stawki VAT (23%) to została dodatkowo rozbita na kategorie::
  • w kategorii SPRZED.TOWARÓW: 240 zł (wartość netto IGALKI_CYPRYS)
  • w kategorii SPRZED.USŁUG: 250 zł (wartość netto PROJ_ZIELENI)