Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia wydruk sprawozdania?

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania w wersji 2019.1 umożliwia wydrukowanie informacji znajdujących się w e-Sprawozdaniu finansowym. Przycisk Wydrukuj sprawozdanie dostępny jest w górnym pasku przycisków.

Po jego wciśnięciu zostanie otwarty podgląd wydruku. Z tego poziomu sprawozdanie można wydrukować za pomocą przycisku Drukuj raport .

Domyślnie sekcja informacji dodatkowej zawiera jedynie tytuł i opis noty oraz informację o załączniku.

Ze względu na mechanizm dodania dowolnego typu załącznika do sprawozdania finansowego (np. arkusza kalkulacyjnego) w gestii użytkownika pozostawiono drukowanie dołączonych plików.
Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania kwoty z pozycji podrzędnych są automatycznie sumowane w pozycjach nadrzędnych?

W przypadku gdy użytkownik nie chce w gałęzi nadrzędnej wpisywać wartości, a jedynie wykazać sumę elementów podrzędnych należy wykorzystać parametr Wylicz automatycznie. Jeśli jakiś element ma nie być brany do wyliczenia wartości pozycji nadrzędnej należy zaznaczyć parametr Nie uwzględniaj w sumie.

Sumowaniu podlegają jedynie bezpośrednio podrzędne elementy. Przykładowo, zmiana wartości Zapasów nie wpłynie na sumę Aktywów, jeśli pozycja Aktywa obrotowe nie jest wyliczana automatycznie.

Po otwarciu istniejącego sprawozdania finansowego nie jest znana informacja czy wartość została uzupełniona automatycznie czy ręcznie. Aby nie nadpisać kwot użytkownika, dla wszystkich pozycji zawierających wartości zostaje odznaczony parametr Wylicz automatycznie. W celu dokonywania zmian na istniejącym sprawozdaniu zalecamy ponowne włączenie automatycznych sumowań na niezbędnych węzłach
W jaki sposób można zapisać plik XML z e-Sprawozdaniem Finansowym na dysku?

Plik XML z e-Sprawozdaniem Finansowym można zapisać na dysku:

  1. Z poziomu Listy e-Sprawozdań finansowych za pomocą przycisku Eksportuj .
  2. Z poziomu otwartego w aplikacji e-Sprawozdania Finansowego za pomocą przycisku Eksportuj sprawozdanie na dysk .Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia eksport sprawozdania do Excela lub/i Worda?

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia eksport sprawozdania w formatach m.in. PDF, .xls (Excel), lub .doc (Word). W tym celu należy nacisnąć przycisk Wydrukuj sprawozdanie dostępny w górnym pasku przycisków.

Po jego wciśnięciu zostanie otwarty podgląd wydruku. Takie sprawozdanie można wyeksportować w formatach m.in. PDF, .xls (Excel), lub .doc (Word).

W przypadku gdy użytkownik zdecyduje się na umieszczenie w tekście informacji obrazów załączanych not, zalecamy eksport wydruku sprawozdania finansowego w formacie

Microsoft Word. Dodatkowo zyska on możliwość sformatowania opisów not według własnego uznania, bądź dodania własnych elementów np. loga firmy na stronie tytułowej.
W jaki sposób uzupełnić Kalkulację podatku dochodowego?

Ministerstwo Finansów zdecydowało się rozdzielić Informację dodatkową na dwie części: Kalkulację podatku dochodowego oraz Pozostałe noty i objaśnienia. Pierwsza z nich ma teraz ściśle określony układ. Wychodząc od zysku brutto należy wskazać odrębnie trwałe i przejściowe różnice korygujące zysk brutto do podstawy opodatkowania i w konsekwencji podatku dochodowego. W przypadku ręcznie dodanych pozycji należy dla każdej takiej pozycji (bez względu na to, jaka kwota zostanie w niej uzupełniona) obowiązkowo podać podstawę prawną (przynajmniej numer artykułu).

Dla kwoty składającej się na taką pozycję można również dodatkowo rozpisać jaka część tej kwoty pochodzi z zysków kapitałowych, a jaka z innych źródeł przychodów.

Kwota w sekcji J Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym nie wylicza się automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych pozycji i należy uzupełnić ją ręcznie.
W jaki sposób uzupełnić informację dodatkową w aplikacji Comarch e-Sprawozdania?

Noty do sprawozdania finansowego (oprócz kalkulacji podatku dochodowego) są tworzone niezależnie od aplikacji Comarch e-Sprawozdania (zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi z Ustawy o Rachunkowości). Takie noty następnie mogą być dołączone do e-Sprawozdania Finansowego poprzez dodanie ich w aplikacji Comarch e-Sprawozdania jako załącznik w zakładce Pozostałe noty i objaśnienia, w formacie przewidzianym przez MF, m.in. PDF, Excel, Word. Aplikacja Comarch e-Sprawozdania koduje i zaszywa te pliki w strukturę XML (co pozwala później operować tylko jednym plikiem XML jako całym e-Sprawozdaniem Finansowym).

W następnych wersjach aplikacji planowane jest wprowadzenie możliwości tworzenia not sprawozdawczych z poziomu samej aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość dodania dodatkowej pozycji, np. do Rachunku zysków i strat?

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania wygenerowany szablon sprawozdania można rozszerzać o kolejne pozycje. Służą do tego przyciski znajdujące się w górnym pasku:

 Dodaj równoległą pozycję – dodawana jest pozycja na tym samym poziomie co aktualnie zaznaczona.

 Dodaj podpozycję – dodawana jest pozycja podrzędna do aktualnie zaznaczonej.

 Usuń pozycję – usuwa zaznaczoną pozycję. Działa tylko dla wierszy dodanych przez użytkownika.

Przy dodaniu nowej pozycji oprócz wpisania jej wartości konieczne jest również uzupełnienie jej Nazwy.