W jaki sposób zmienić kolejność pozycji na dokumentach?

Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiono zmianę kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca.

Nie można zmieniać kolejności pozycji na:

  • dokumentach zatwierdzonych na stałe,
  • korektach,
  • dokumentach pochodzących z przekształceń, na których nie ma możliwości dodawania/ usuwania pozycji
W jaki sposób seryjnie dodać/usunąć zamiennik towaru?

Po naciśnięciu ikony plusa w oknie Pozycja cennika na zakładce [Zamienniki] wyświetla się lista cennikowa z możliwością zaznaczenia i wybrania wielu zamienników Jeśli nie zaznaczono pozycji, do towaru dodawany jest zamiennik, na którym ustawiony jest kursor.

Po zaznaczeniu towarów, które mają zostać dopisane do listy zamienników i naciśnięciu opcji Wybierz, wyświetlane jest pytanie: Czy dodawany zamiennik jest obustronny?

Seryjne dodawanie zamiennika

W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby w operacjach seryjnych wybieramy opcja dodawania/ usuwania zamiennika dla pozycji zaznaczonych na liście:

 
Jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży?

Jeżeli chcemy podzielić płatność na kilka pozycji, należy na fakturze sprzedaży (faktura nie może być zapisana na stałe, czyli w kolorze czarnym na liście) przejść na zakładkę Płatności. W zakładce pojawi się okienko, takie jak na poniższym obrazku, z jedną pozycją, w której kwota brutto odpowiada wartości faktury. W polu kwota należy wpisać tylko tą część wartości do zapłaty, która ma być rozliczona w podanym terminie, z określoną formą płatności. Następnie należy dodać kolejną płatność przyciskiem plusa. Wówczas pojawi się nowy rekord, dla którego możemy wpisać termin płatności i wybrać formę płatności. Kwota podpowie się jako różnica (pełna wartość faktury minus pierwsza pozycja).

Przykład:
Wystawiamy fakturę sprzedaży na kwotę 1000zł netto (1230zł brutto). Klient od razu wpłaca gotówkę o wartości 1000zł, a pozostałe 230zł chciałby zapłacić w terminie 7 dni przelewem. W takim wypadku na zakładce Płatności powinniśmy dla pierwszego rekordu wpisać kwotę 1000, dodać nowy rekord i ustawić w nim formę płatności jako przelew, termin płatności na 7 dni; kwota podpowie się 230zł.

Należy pamiętać aby suma kwot z wszystkich rekordów była równa wartości faktury.

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze „Filmy instruktażowe” w gałęzi Handel / Płatność do faktury sprzedaży lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.
Jakie podpowiadają się daty na dokumentach powiązanych FA/ WZ?

Dokument WZ
Zatwierdzając dokument WZ z bufora na stałe z zaznaczonym parametrem FA, program podniesie formularz FA z datami zgodnymi z dokumentem WZ.
Jeżeli zapiszemy na stałe sam dokument WZ (bez zaznaczonego parametru FA), a później wygenerujemy dokument FA z listy, wówczas na podniesionym formularzu FA będzie zawsze data systemowa (bieżąca), a nie zgodna z dokumentem WZ .
Jeżeli ma być zachowana chronologia numeracji, Faktury Sprzedaży powinny być generowane z listy dokumentów WZ (z datami bieżącymi).

Dokument FA
Zatwierdzając Fakturę Sprzedaży z zaznaczonym parametrem WZ, program automatycznie generuje dokument WZ z datami zgodnymi z Fakturą Sprzedaży.
Zapisując na stałe samą Fakturę Sprzedaży (wyciągniętą z bufora), możemy w późniejszym terminie wygenerować do niej dokument WZ. Wygenerowany dokument WZ jest zawsze zatwierdzony na stałe i utworzony z datą bieżącą.

Datę bieżącą w programie można zmienić w menu Narzędzia/Data bieżąca.
W jaki sposób zmienić seryjnie precyzję ceny dla wszystkich kartotek towarowych?

W sytuacji kiedy w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku, z poziomu menu Ogólne/ Cennik dostępna jest operacja seryjna: Zmiana precyzji ceny.

Menu operacji seryjnych dostępne jest z poziomu menu Ogólne/ Cennik, na liście rozwijanej obok ikony:  Operacje seryjne.

Po wcześniejszym zaznaczeniu na liście towarów, których precyzję ceny chcemy zmodyfikować wybieramy na liście funkcję „Zmiana precyzji ceny”. Funkcja ta pozwala jednocześnie zmienić precyzję ceny, offset oraz zaokrąglenie.
Jak odróżnić dokumenty wystawiane przez różnych operatorów?

Istnieje możliwość wykorzystania serii przypisanej do konkretnego operatora w schemacie numeracji dokumentu.

W definicji schematu numeracji (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów) dla konkretnego rodzaju dokumentu, jako jeden z członów numeracji należy ustawić serię. Jeśli seria ma być uzależniona od operatora wystawiającego dokument, wtedy definiując schemat numeracji należy zaznaczyć parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora (parametr jest dostępny również na już istniejących schematach, zawierających serię jako jeden z członów).

Serię domyślną dla operatora można zdefiniować na formularzu operatora (Konfiguracja / Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na karcie operatora na zakładce Ogólne pole Domyślna seria). Jeżeli operator nie będzie miał przypisanej serii (na karcie operatora) wówczas będzie pobierana seria domyślna określona w konfiguracji (gałąź Firma/ Handel/ Serie Dokumentów – kolumna Nazwa).

Jeśli schemat numeracji był już zastosowany na dokumencie, wówczas nie będzie możliwości jego zmiany, należy utworzyć nowy schemat. Zagadnienie to zostało opisane w pytaniu. Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?

Tworzenie schematu numeracji z serią domyślną operatora zostało też pokazane na filmie instruktażowym Schemat numeracji, dostępnym z poziomu Pomoc/Filmy instruktażowe lub na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy w zakładce Handel.
W jaki sposób w programie Comarch ERP Optima można sprawdzić status podmiotu w VAT?

Status VAT kontrahenta- czy jest podatnikiem VAT czynnym można sprawdzić na karcie kontrahenta. W tym celu na formularzu kontrahenta dodano przycisk  Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP).

Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru Podatnik VAT czynny, Użytkownik jest przenoszony na zakładkę Handlowe, parametr Podatnik VAT czynny jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się chmurka z komunikatem: Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów. W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent w programie widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika.

Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.