W jaki sposób odnotować w programie przedłużenie (podpisanie kolejnej umowy) o pracę?

W celu przedłużenia umowy z pracownikiem należy z poziomu listy pracowników w kadrach (Płace i Kadry / Kadry) wcisnąć przycisk „Aktualizacja zapisu”  lub klawisze < Ctrl >+< Insert >. Pojawi się okienko „Data aktualizacji”, w którym określamy datę, od której wprowadzamy zmiany na pracowniku – datę podpisana kolejnej umowy (standardowo podpowiada się data zgodna z datą aktualności na Liście pracowników). Po zaakceptowaniu okna z wpisaną datą automatycznie otworzy się formularz pracownika, gdzie dokonujemy stosownych zmian.
W przypadku zawierania kolejnej (przedłużania) umowy o pracę nie zmieniamy daty zatrudnienia. Datę zatrudnienia pozostawiamy z pierwszego zapisu pracownika, ponieważ pracownik został zatrudniony kilka miesięcy wcześniej i nie miał żadnej przerwy w tym zatrudnieniu.

Datę zawarcia kolejnej umowy odnotowujemy w polu „Data zawarcia umowy” – data, z którą podpisano kolejną umowę o pracę. Ponadto zmieniamy datę zwolnienia – jeśli zawieramy umowę na czas nieokreślony pole to pozostaje puste. W przypadku umowy na czas określony bądź zwolnienia pracownika wpisujemy datę rozwiązania umowy. Jest to jednocześnie ostatni dzień, w którym pracownik ma obowiązek stawić się do pracy.
W jaki sposób odnotować w programie ponowne zatrudnienie na etat osoby będącej już wcześniej pracownikiem naszej firmy?

Ponowne zatrudnienie osoby, która była już kiedyś pracownikiem naszej firmy, należy w programie odnotować za pomocą aktualizacji danych kadrowych. Odszukujemy nazwisko osoby na Liście pracowników – Wszyscy, następnie za pomocą przycisku  ‘Aktualizacja zapisu’ odnotowujemy ponowne zatrudnienie, podając w oknie ‘Data aktualizacji’ datę zawarcia aktualnej umowy. Następnie po otwarciu formularza danych kadrowych wprowadzamy dane kadrowe i etatowe dotyczące nowej umowy o pracę, m.in. datę zatrudnienia / zwolnienia, informacje dotyczące stawki zaszeregowania i wymiaru etatu, dane dotyczące ubezpieczeń, itp.

Wprowadzony zapis aktualizacyjny będzie widoczny na ‘Liście zapisów historycznych pracownika’ – po podświetleniu pracownika i wybraniu z menu przycisku .
Jakie dane należy uzupełnić, aby naliczając limit urlopu wypoczynkowego program podstawił z konfiguracji 26 dni zamiast 20?

Przy naliczaniu limitu urlopu wypoczynkowego proponuje się należny limit w wysokości wyliczonej na podstawie ogólnego stażu pracy (w firmie i poza firmą) oraz nauki. Pobierane są informacje o stażu z następujących formularzy kadrowych: historia zatrudnienia, historia wykształcenia i historia etatu. Aby program naliczył limit w wysokości 26 dni należy uzupełnić historię wykształcenia i zatrudnienia, tak aby łączny limit stażu pracy i nauki wynosił co najmniej 10 lat. Jeśli staż wynikający z ukończonej szkoły ma być wliczany do stażu przy wyliczaniu limitu urlopu, na formularzu historii wykształcenia należy zaznaczyć parametr ‘Wliczać do stażu pracy’.

W wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 w historii zatrudnienia dodano możliwość szybkiego wprowadzenia informacji o stażu pracy u poprzednich pracodawców w wysokości 10 lat, bez konieczności ręcznego edytowania formularza historii zatrudnienia. Na liście historii zatrudnienia pracownika dodano nowy przycisk Dodaj zbiorczy 10–letni staż z poprzednich zakładów pracy , który powoduje automatyczne dopisanie pozycji w historii zatrudnienia o nazwie Zbiorczy 10-letni staż z poprzednich zakładów pracy
Jak w programie zdefiniować potrącenie netto?

W programie Comarch ERP Optima nie ma standardowego typu wypłaty – potrącenie netto np. potrącenia komornicze lub składki na ubezpieczenia PZU. Aby taki element zdefiniować należy wejść w System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat i dodać nowy składnik (ikoną plusa). Otworzy się konfiguracja typu wypłaty gdzie:

 1. Na zakładce Ogólne
  • Podajemy nazwę (dowolna) np. Składka PZU oraz akronim (dowolny): Skł.PZU
  • Rodzaj – dodatek
  • Wybieramy Algorytm 1 – kwota (wartość tego potrącenia podamy w Kadrach na formularzu dodatku lub bezpośrednio w wypłacie)
  • Stała okresowa – Brak
  • Zaznaczamy, że definiowana wypłata jest potrąceniem (parametr ‘Potrącenie’)
  • Automatyczne korygowanie wynagrodzenia za czas nieobecności jest wyłączone          
  1. Zakładka Podatki/Nieobecności – po zaznaczeniu, że ten składnik jest potrąceniem wszystkie pozycje na tej zakładce ustawiają się jako ‘Nie dotyczy/Nie naliczać’ – czyli będzie to potrącenie od netta.

   • Okres wypłaty potrącenia: co 1 miesiąc

  1. Zakładka Szczegółowe:

   • Zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł. – standardowo.
   • Potrącenie: wpłynie na kwotę do wypłaty – zaznaczone
   • Potrącenie: nie będzie przyrównywane do najniższego wynagrodzenia – puste
   • Potrącenie: nie będzie uwzględniane przy liczeniu dopłat za nadgodziny – puste

 1. Zapisujemy taki typ wypłaty.
 1. Potrącenie możemy następnie dodać pracownikowi na liście dodatków w Kadrach jeżeli ma być naliczane np. co miesiąc (wpisując na formularzu dodatku wartość bezwzględną – czyli bez minusa) lub jednorazowo po naliczeniu wynagrodzenia na zakładce ‘Elementy wypłaty’.Jak utworzyć harmonogram pracy dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat, pracującego tylko 3 dni w tygodniu?

Jeżeli pracownik ma powtarzalny czas pracy, np. pracuje tylko od poniedziałku do środy, a pozostałe dni ma wolne, wówczas najlepiej stworzyć dla niego oddzielny kalendarz. Czas pracy na kalendarz zostanie wprowadzony za pomocą odpowiednio skonfigurowanej serii kalendarza.

Przykład

Pracownik pracuje na 1/2 etatu, w poniedziałek i wtorek po 8 h, w środę 4 h. 

 • Tworzymy serię kalendarza, w której określamy dni i godziny w jakich odbywa się praca.

Z poziomu System / Konfiguracja /Firma / Płace / Serie kalendarzy dodajemy nową serię. Na zakładce Ogólne wprowadzamy nazwę oraz symbol serii.          

Przechodzimy na zakładkę Pozycje i  dodajemy poszczególne dni:

 1. Pierwszy dzień serii – wypełniamy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
 2. Drugi dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
 3. Trzeci dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 12:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
 4. Czwarty dzień pracy aż do szóstego: typu Wolny – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy,
 5. Siódmy dzień typu Święto – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy

 • Definiujemy nowy kalendarz. 

Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace/ Kalendarze dodajemy nowy kalendarz.

 1. Na zakładce Ogólne: wprowadzamy nazwę i symbol oraz odznaczamy parametr 'Uwzględniaj wymiar etatu’ (pole powinno być puste).
 2. Przechodzimy na zakładkę Kalendarz  i wybieramy  Wstawianie serii. W formularzu wstawiania serii na zakładce Ustawienia podajemy okres, na który będzie naniesiona nasza seria – od dnia do dnia (zakres dat należy podać w ten sposób, aby rozpoczynał się od poniedziałku, jako początku tygodnia pracy).
 3. W części Pozostaw bez zmian – odznaczamy wszystkie parametry.
 4.  Przechodzimy na zakładkę Seria i wybieramy z listy naszą zdefiniowaną serię. Pojawiają się zdefiniowane dni serii.
 5. Uruchamiamy nanoszenie serii dni na kalendarz używając przycisku  . Po naniesieniu serii w kalendarzu obok daty pojawia się godzina rozpoczęcia pracy, a w nawiasie liczba godzin do przepracowania (norma).
 6. Następnie nanosimy święta – naciskamy przycisk  i określamy okres (wybrany rok), na jaki wprowadzamy standardowe święta. Zapisujemy kalendarz.

 • Przypisujemy pracownikowi kalendarz.

Kalendarz przypisujemy na formularzu danych kadrowych pracownika, zakładka Etat, w polu Kalendarz. Jeżeli pracownik był wcześniej rozliczany wg innego kalendarza i chcemy zachować historyczność danych, wówczas zmianę należy wprowadzić poprzez Aktualizację zapisu.
Jak wykazać nazwę skróconą lub/i REGON na deklaracji DRA właściciela ?

Aby wykazać nazwę skróconą lub REGON na deklaracji DRA dla właściciela(osoby prowadzącej działalność gospodarczą) należy wejść w System /Konfiguracja/ Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON i zaznaczyć parametr Regon firmy na DRA właściciela lub/i parametr Nazwa skr. firmy na DRA właściciela.

Uwaga

Przed zaznaczeniem parametru należy ustawić poprawny miesiąc i rok w nagłówku okna.
Jeżeli chcemy począwszy od deklaracji za luty 2018r. wykazywać nazwę skróconą na deklaracji właściciela,to przed zaznaczeniem odpowiedniego parametru należy ustawić w nagłówku okna luty 2018 roku.
W jaki sposób osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności odnotować dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego?

W celu odnotowania osobie niepełnosprawnej dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika, a następnie na zakładce Etat uzupełnić pole Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego. Należy pamiętać również aby przy naliczaniu limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika zaznaczyć pole Przysługuje dodatkowy limit.

Uwaga
Pole Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego powinno być uzupełnione w zapisie historycznym aktualnym na dzień 1 stycznia w roku, w którym pracownik  nabył prawo do dodatkowego limitu urlopowego.