Komunikat ID 26007 „Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym”.

Data księgowania dokumentu wykracza poza zakres dat w aktualnym okresie obrachunkowym. Program próbuje zaksięgować dokument poza aktualnym okresem obrachunkowym.

Należy zweryfikować pod jaką datą ujmujemy dokument w księdze, ustawienia dostępne na zakładce Predekretacja Data księgowania lub na aktualnie używanym schemacie księgowań. Rozwiązaniem może być również zmiana okresu obrachunkowego

Na formularzu Zapisy księgowe [okres obrachunkowy], należy ustawić datę, nie wykraczającą poza wybrany okres obrachunkowy.
Komunikat ID 26065 „Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu”.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy dodajemy dokument BO a w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ Bilans otwarcia w schemacie numeracji dokumentu został zawarty okres obrachunkowy oraz w menu Narzędzia/ Bieżąca data została wybrana data, która nie mieści się w żadnym okresie obrachunkowym zdefiniowanym w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. W takiej sytuacji należy uzupełnić listę okresów obrachunkowy, zmienić datę bieżącą lub zmodyfikować schemat numeracji dokumentu jeśli nie został wybrany na żadnym dokumencie BO.
Komunikat ID 26018 „Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana [kwota]”.

Wartości po obu stronach zapisu księgowego muszą być równe. Tylko w przypadku jeżeli niezbilansowanie wynika z zapisów na konta pozabilansowe, możliwe są różne sumy kwot po stronie Wn i Ma dekretu. W takiej sytuacji sprawdzane jest bilansowanie się tylko elementów dekretu związanych z kontami bilansowymi.
Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.

Jeżeli chcemy wygenerować zapisy korekcyjne np. za styczeń a mamy już wygenerowane zapisy korekcyjne w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy dodać korektę zawiadomienia VAT- ZD za miesiąc styczeń, a po jej zablokowaniu wygenerować zapisy korygujące do rejestru VAT.

Następnie należy sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za dany okres.
Nie można usunąć konta posiadającego zapisy księgowe.

Nie można usunąć konta, na którym istnieją zapisy. W celu usunięcia konta należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
Komunikat ID 26148 „Nie można użyć konta walutowego. Obsługa kont walutowych nie jest aktywna. W konfiguracji nie jest włączony parametr „Obsługa kont walutowych”.

Parametr: „Obsługa kont walutowych” dostępny jest po pobraniu modułu Księga Handlowa Plus. W celu użycia konta walutowego w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa należy zaznaczyć parametr „Obsługa kont walutowych”.
Komunikat ID 26114 „Niezamknięty krąg kosztów [symbol kręgu kosztów] na kwotę [kwota]”

Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów o symbolu [symbol kręgu kosztów]. W celu zapisania dekretu spełniającego zdefiniowany krąg kosztów należy nacisnąć ikonę „Definicje kręgów kosztów„, następnie wejść w krąg kosztów o symbolu podanym w komunikacie i zmodyfikować zapis księgowy zgodnie z definicją właściwego kręgu kosztów. W celu zapisania dekretu niezgodnego ze zdefiniowanym kręgiem kosztów należy wejść w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa i odznaczyć parametr „Kontrola kręgu kosztów”.

Więcej na temat definicji kręgu kosztów znajdziesz tutaj.