Komunikat ID 26120 „Zostaną zaimportowane nazwy dzienników, plan kont, grupy kont oraz kręgi kosztów. Czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego?”

Odpowiedź twierdząca spowoduje, że skopiowanie zostaną z poprzedniego okresu obrachunkowego wymienione w treści komunikatu ustawienia.
Komunikat ID 30162 „Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować?”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy na dokumencie BO zostanie wybrana opcja Inicjalizuj bilans otwarcia a poprzedni rok obrachunkowy nie został jeszcze zamknięty. Odpowiedź twierdząca spowoduje, że zostaną zaimportowane dane ale mogą być one niekompletne, dlatego też należy po imporcie sprawdzić je z saldami kont na koniec poprzedniego okresu obrachunkowego. Aby komunikat się nie pojawiał należy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe, na formularzu poprzedniego okresu obrachunkowego, z którego program ma przenieść salda jako BO – zaznaczyć parametr „Zamknięty”. Na formularzu okresu obrachunkowego można zaznaczyć parametr „Zamknięty” jeżeli wszystkie zapisy w tym okresie obrachunkowym zostały przeniesione z bufora księgowego do księgi głównej oraz zatwierdzony jest dokument BO (odznaczony parametr „bufor”).

Jak zamknąć poprzedni okres obrachunkowy znajdziesz tutaj.
Komunikat ID 26009 „Nie można księgować z datą wcześniejszą, niż ostatni zapis wprowadzony „na czysto”.

Nie można wprowadzić zapisu z datą wcześniejszą od ostatniego zatwierdzonego zapisu ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
Ostrzeżenie: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy.

Podczas próby odznaczenia parametru Zaliczki uproszczone na CIT na formularzu okresu obrachunkowego, w którym dodano zaliczkę uproszczoną pojawia się powyższy komunikat. Aby odznaczyć ten parametr należy przejść z poziomu Księgowość/Zaliczki CIT-8 i usunąć wszystkie zaliczki uproszczone z listy.
Ostrzeżenie ID 30687 Dokument nr [numer dokumentu]. Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.

W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7 wskazana została opcja blokada.
Komunikat ID -2147217900 „Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem (DeklNag)”

Nie można usunąć zatwierdzonej (zablokowanej) deklaracji. Należy na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy odblokować deklarację i dopiero ją usunąć.
Konto nadrzędne lub podrzędne występuje już w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.