Komunikat ID -2147217900 „Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)”.

Aby usunąć dokument z rejestru VAT lub remanent najpierw należy usunąć zapis księgowy. Na liście spisów z natury należy na danym remanencie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Usuń zapis księgowy.
Komunikat ID 29405 „Błąd odczytu waluty [symbol waluty] z konfiguracji.”

Informacja pojawia się w sytuacji, gdy w Konfiguracji Programu/Ogólne/Waluty nie ma dodanej waluty pojawiającej się w komunikacie.
Komunikat ID 30247 „Nie można zmienić waluty na koncie, do którego zostały dodane dokumenty budżetowe”.

W planie kont dla tego konta wybrano opcję „Kontrola budżetu” – ObrotyWn/ObrotyMa i określono budżet. Należy najpierw usunąć dokumenty budżetowe, a następnie zmienić walutę.
Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (Dekrety).

Aby skasować dokument np. fakturę z rejestru VAT należy najpierw usunąć dekret związany z danym dokumentem. W tym celu na liście faktur w rejestrze VAT należy ustawić się na danej fakturze i w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Usuń zapis księgowy.
Komunikat ID 26134 „Nie można dodać równorzędnej pozycji do gałęzi podstawowych zestawień systemowych”.

W przypadku systemowych zestawień księgowych (PIT-36, CIT-8) podstawowe gałęzie są już utworzone i nie ma możliwości ich usunięcia lub dodania kolejnych. Opcja dodania pozycji na następnym poziomie jest dostępna.
Błąd „Brak poprzedniego okresu obrachunkowego”.

Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Poprzedni okres”, a bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym wprowadzonym do programu. Należy zmodyfikować listę kolumn zestawienia bądź dodać potrzebny okres obrachunkowy z poziomu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe.
Komunikat ID 30402 „Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie”.

Notę odsetkową można wygenerować dla konta gdy istnieją dekrety rozliczone lub częściowo rozliczone po terminie płatności.