Parametry

Sprawdzanie poprawności NIP – włączenie tego parametru powoduje uaktywnienie w Comarch ERP Optima systemu kontroli numerów NIP. Jeśli wprowadzimy zły numer NIP, wówczas program nie pozwoli zapisać takiej pozycji i wyświetla odpowiedni komunikat z informacją na ten temat. W przypadku dokonywania importu danych z plików zewnętrznych (np. Rejestry VAT) źle wprowadzone numery NIP nie są zapisywane do bazy.

Format numeru NIP został przystosowany do standardów numeracji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Numer NIP składa się z dwuliterowego przedrostka oraz unikalnego ciągu liter/ cyfr.

Jeśli parametr jest aktywny, program sprawdza poprawność wprowadzanych numerów tylko w takim przypadku, gdy pole przeznaczone na przedrostek jest puste lub zawiera skrót PL. W pozostałych przypadkach (kiedy przedrostek sugeruje, że dany kontrahent jest kontrahentem zagranicznym) poprawność numeru NIP nie jest kontrolowana.

Jedynym kontrahentem, dla którego nie jest sprawdzamy numer NIP pomimo zaznaczenia powyższego parametru, jest kontrahent systemowy o akronimie !NIEOKREŚLONY!.

Sprawdzanie poprawności PESEL – włączenie tego parametru powoduje aktywację systemu kontroli numerów PESEL. Wpisanie błędnego numeru PESEL spowoduje w takim przypadku pojawienie się ostrzeżenia o błędzie.

Zakaz używania znaków „ .” , „-”, „ ‘ ” i „ ” w akronimach podmiotów – po zaznaczeniu parametru program będzie ostrzegał i blokował użycie w kodzie kontrahenta znaków kropki, pauzy, apostrofu oraz spacji. Włączenie tego parametru ma szczególne znaczenie dla firm prowadzących pełną księgowość w programie Comarch ERP Optima. Podczas automatycznego generowania kont rozrachunkowych na podstawie kodu kontrahenta (lub kodu pracownika), zamiast tych znaków wpisywane są symbole podkreślenia ( _ ). Może to prowadzić do pewnych niejednoznaczności w planie kont.

Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON/VIES oraz weryfikacja w VAT – parametr umożliwiający automatyczne pobranie danych z bazy REGON/VIES oraz zweryfikowanie statusu w VAT na podstawie wprowadzonego numeru NIP na karcie kontrahenta. Parametr domyślnie jest zaznaczony.

Automatyczna weryfikacja statusu VAT na dokumentach handlowych – zaznaczenie parametru powoduje, że po wyborze kontrahenta lub wpisaniu bądź zmianie jego numeru NIP na dokumencie w module Handel/Faktury o dacie wystawienia zgodnej z datą bieżącą w programie nastąpi weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT.

Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów – program Comarch ERP Optima został wyposażony w mechanizm kontroli podobieństwa danych wprowadzanych na kartach kontrahentów. Zadaniem tego mechanizmu jest ostrzeganie użytkownika (podczas zapisu karty kontrahenta) o występowaniu w bazie danych kart kontrahentów o identycznych lub podobnych danych. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie zawartości pól zawierających nazwę klienta, jego numer NIP oraz miejscowość. Przy sprawdzaniu występowania podobnych kontrahentów nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr Nieaktywny.

Dla parametru Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów umożliwiono zaznaczenie jednej z 3 opcji:

 • Brak – nie jest prowadzona żadna kontrola.
 • Ostrzegaj – podczas zapisu po znalezieniu podobnego kontrahenta pokazuje się komunikat: Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów).; wybranie opcji Tak powoduje zapis zduplikowanej karty.
 • Blokuj – jeżeli przy zapisie danych kontrahenta zostanie znaleziony podobny kontrahent, pokazywany jest komunikat: Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Nie można zapisać formularza. – wówczas zmiany nie są zapisywane.

Kontrola duplikacji pracowników – mechanizm kontroli duplikacji pracowników. Podczas zapisywania formularza pracownika oraz importu pracowników z pliku Excel, KEDU oraz za pomocą pracy rozproszonej sprawdzana jest unikalność numeru PESEL. Duplikacja pracownika sprawdzana jest także w przypadku edycji numeru PESEL na formularzu wprowadzonego już wcześniej pracownika. Dla parametru Kontrola unikalności numeru PESEL pracowników umożliwiono zaznaczenie jednej z 3 opcji:

 • Brak – podczas zapisywania formularza pracownika oraz importu pracowników unikalność numeru PESEL nie jest sprawdzana,
 • Ostrzegaj – podczas zapisywania formularza pracownika sprawdzana jest unikalność numeru PESEL. w przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze PESEL pojawi się odpowiedni komunikat. Użytkownik pomimo ostrzeżenia może zapisać formularz pracownika lub wyświetlić Listę pracowników z takim samym numerem PESEL.
 • Blokuj – podczas próby zapisania formularza pracownika z takim samym numerem PESEL, jaki już jest w bazie danych pojawia się komunikat: Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym numerze PESEL. Nie można zapisać formularza. – pracownik nie zostanie dodany.

Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu – po zaznaczeniu tego parametru użytkownik ma możliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dwóch parametrów kontroli. Użytkownik ma możliwość kontroli duplikacji dokumentów w Rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu według następujących pól: NIP Kontrahenta, Akronim podmiotu, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu, Kwota brutto dokumentu, Data wystawienia, Data operacji (dla zapisów w Rej. VAT)/ Data zakupu (dla Faktur Zakupu). Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane – parametr dotyczy kopiowania atrybutów przypisanych na dokument na zakładce [Atrybuty] pomiędzy dokumentami tworzonymi w wyniku różnego rodzaju przekształceń (np. RO -> FA). Jeśli jest zaznaczony – pomiędzy dokumentami przenoszone są przypisane atrybuty wraz z wartościami.

Kopiuj atrybuty na korekty – parametr dotyczy kopiowania atrybutów przypisanych na dokumencie na zakładce [Atrybuty] na dokumenty korygujące. Jeśli jest zaznaczony – na korektę przenoszone są przypisane atrybuty wraz z wartościami.

Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany – jeśli zaznaczy się ten parametr, wówczas podczas uruchomienia programu wyświetlony zostanie formularz ustalania kursów walut, jeśli kursy walut w danym dniu nie były aktualizowane.

Pokazuj okno wprowadzania kursu dnia od godziny: parametr umożliwiający określenie od jakiej godziny po zalogowaniu do bazy (w przypadku braku wprowadzonego kursu na bieżący dzień) ma pojawiać się okno Wprowadzanie kursu dnia. Standardowa wartość tego parametru to 12:30, choć może zostać zmieniona przez użytkownika. Parametr jest aktywny w przypadku zaznaczenia poprzedniego parametru.

Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty (nie ostrzegaj o braku kursu) – podczas wprowadzania dokumentu w walucie program może wyświetlać (gdy parametr nie jest zaznaczony) ostrzeżenie o braku aktualnego kursu. Dzieje się tak, gdy w danym dniu kurs dla waluty, w której jest wystawiany dokument, nie został jeszcze ustalony. Jeśli parametr zaznaczymy, wówczas program będzie pobierał w takim przypadku ostatnio wprowadzony kurs waluty.

Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów przychodowych – zaznaczenie parametru powoduje, iż program podczas wystawiania dokumentów związanych ze sprzedażą towarów porównuje datę wystawienia i sprzedaży (wydania), wybiera datę wcześniejszą i na dokument pobiera kurs z dnia poprzedzającego tę datę. Parametr działa w przypadku dokumentów: Faktura Pro Forma, Faktura Sprzedaży, Wydanie Zewnętrzne, Wydanie Kaucji.

Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów kosztowych wg daty – zaznaczenie parametru powoduje, że program podczas wystawiania dokumentów związanych z zakupem towarów sprawdza wskazaną datę zakupu/ wystawienia/ wpływu na dokumencie i pobiera kurs z dnia poprzedzającego tę datę. Parametr działa w przypadku dokumentów: Faktura Zakupu, Przyjęcie Zewnętrzne, Przyjęcie Kaucji.

Pobieraj kurs z dnia poprzedniego na zapisach k/b oraz ręcznych zdarzeniach w preliminarzu zaznaczenie tego parametru powoduje, iż na zapisy kasowe/bankowe oraz ręcznie dodawane zdarzenia w preliminarzu płatności data kursu oraz kurs pobierany jest z dnia poprzedniego w stosunku do daty wystawienia dokumentu. Domyślnie parametr jest zaznaczony.

Uwaga
Jeśli dzień poprzedni przypadał na sobotę/ niedzielę – pobierany jest kurs z piątku.

Filtrowanie rozwijalnej listy kategorii w zależności od typu dokumentu – zaznaczenie parametru powoduje, że rozwijalna lista kategorii wyświetlana na dokumentach jest filtrowana wg rodzaju dokumentu. Oznacza to, że na dokumentach przychodowych (faktura sprzedaży, paragon, rejestr sprzedaży VAT, ewidencja dodatkowa przychodów, zapis KP, itp.) wyświetlane są kategorie przychodowe, a na dokumentach rozchodowych (faktura zakupu, rejestr zakupu VAT, ewidencja dodatkowa kosztów, zapis KW, itp.) wyświetlane są kategorie kosztowe. Po odznaczeniu parametru w rozwijanej liście na dokumentach dostępne są wszystkie kategorie.

Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu – po włączeniu parametru aktywują się pola, w których określa się człony numeracji akronimów. Można wybrać maksymalnie dwa człony. Po rozwinięciu listy dostępnych opcji pojawia się do wyboru – Numer, Numer z zerami, Grupa. Poniżej można określić separator dla tych pól, z możliwością wyboru następujących opcji: pusty, /, \, |, oraz przecinek. Dla członu numer należy określić ilość cyfr – maksymalnie można wpisać 6, czyli kontrahent może mieć maksymalnie numer 999999. Pole Kod na karcie kontrahenta może zawierać maksymalnie 20 znaków, więc w przypadku długich nazw grup ilość znaków w akronimie kontrahenta może zostać ucięta.

Dotyczy wersji: 2019.0.1

Pytaj o dane firmy dla dokumentów handlowo – magazynowych wystawianych wstecz – jeśli parametr jest zaznaczony i na dokumencie zmieniono datę wystawienia, podczas zapisu dokumentu wyświetlane jest okno dotyczące wyboru pieczątki, która zostanie przypisana do dokumentu: W dniu wystawienia dokumentu obowiązywały inne dane Twojej firmy. Które dane mają zostać zapisane na dokumencie (Dane historyczne/ Aktualne dane). Jeśli parametr Pytaj o dane firmy dla dokumentów handlowo – magazynowych wystawionych wstecz jest niezaznaczony, na dokumentach domyślnie zapisują się dane firmy obowiązujące na datę wystawienia dokumentu. Na wydruki pobierane są zawsze dane firmy powiązane z dokumentem.

Parametr nie dotyczy deklaracji Intrastat, deklaracji AKC-WW, dokumentu Rozchodu Wewnętrznego, Przyjęcia Wewnętrznego, Przesunięcia Miedzymagazynowego, Przyjęcia Wewnętrznego Produktu, Rozchodu Wewnętrznego Składników, Bilansu Otwarcia Magazynu, Bilansu Zamknięcia Magazynu, Noty korygującej do Faktury Zakupu, Arkusza Inwentaryzacyjnego oraz korekt do tych dokumentów:

 • Dla deklaracji Intrastat drukowana jest zawsze pieczątka firmy (z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy), która obowiązywała w momencie zapisu deklaracji.
 • Dla deklaracji AKC-WW drukowana jest zawsze pieczątka firmy (z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW), która obowiązywała w momencie zapisu deklaracji.
 • Dla dokumentów: Rozchód Wewnętrzny, Przyjęcie Wewnętrzne, Przesunięcie Miedzymagazynowe, Przyjęcie Wewnętrzne Produktu, Rozchód Wewnętrzny Składników, Bilans Otwarcia Magazynu, Bilans Zamknięcia Magazynu, Arkusz Inwentaryzacyjny oraz korekt do tych dokumentów, drukowana jest zawsze pieczątka firmy (z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy), która obowiązywała na dzień wystawienia dokumentu.
 • Na wydruku Noty Korygującej do Faktury Zakupu drukowana jest zawsze aktualna pieczątka firmy bez względu na datę wystawienia noty korygującej.

Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej – pole umożliwiające wpisanie nazwy serwera SQL, na którym znajdują się licencje na moduły przeznaczone dla tej konkretnej bazy firmowej. Jeżeli pole jest uzupełnione, to z serwera w nim podanego są pobierane licencje na moduły podczas logowania do tej bazy, pod warunkiem że nie wskazano serwera klucza na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Bazy].
Praca rozproszona

Praca rozproszona – to model wymiany danych, w którym dane słownikowe oraz dokumenty są przesyłane z Działu Sprzedaży/Płac do Działu Księgowości za pomocą plików w formacie XML lub poprzez Internetową Wymianę Danych. Możliwe jest również przesyłanie danych słownikowych oraz niektórych dokumentów z Działu Księgowego do Działu Sprzedaży.

Praca rozproszona – w tym miejscu określamy charakter pracy w wybranej bazie danych:

 • nie (ustawiony domyślnie) – oznacza, że dana baza nie pracuje w modelu rozproszonym,
 • sprzedaż/płace – w danej bazie wystawia się dokumenty handlowe i magazynowe oraz listy płac,
 • księgowość – w danej bazie prowadzi się księgowość w modelu rozproszonym,
 • oddział – parametr nieaktywny. Ustawiany w przypadku współpracy systemu Comarch ERP Optima z systemem Comarch ERP XL.

W zależności od wybranych ustawień uaktywniają się kolejne parametry konfiguracyjne, które użytkownik powinien ustawić:

 • Identyfikator Działu Sprzedaży/Płac – widoczny tylko wtedy, gdy z danego komputera będzie prowadzona sprzedaż lub prowadzone kadry/płace. Jeżeli firma posiada kilka oddziałów sprzedaży/płac – każdy oddział powinien mieć swój identyfikator.
 • Identyfikator Księgowości – widoczny również wtedy, gdy w danym komputerze prowadzimy księgowość firmy.

Rejestr VAT (dodatkowy) dla … – parametr jest dostępny w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. W tym miejscu wybieramy nazwy rejestrów, do których będzie wykonywany import danych (istotne przy niezaznaczonym parametrze Eksport faktur VAT z rejestrów VAT). Jeśli w bazie docelowej brak takiego rejestru, zostanie założony w momencie importu. Do ustawienia są rejestry dla Faktur Sprzedaży i Zakupu oraz dokumentów magazynowych: WZ, PZ, RW, PW i MM.

Kwoty dodatkowe dla WZ i WKA wg cen – parametr jest dostępny w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. Opcja pozwala określić jaka cena (sprzedaży czy zakupu) jest przenoszona na dokumentach WZ w kwotach dodatkowych.

Eksport dokumentów fiskalnych – parametr jest dostępny w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. Po zaznaczeniu tego parametru eksportowane są również dokumenty oznaczone jako fiskalne.

Eksport faktur VAT z rejestrów VAT – parametr jest dostępny w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. Parametr ten spełnia taką samą rolę jak parametr Księgowanie faktur VAT przez rejestr VAT, który nie jest dostępny dla użytkowników korzystających z modelu Pracy rozproszonej, jeżeli na stanowisku sprzedażowym nie ma modułu Księga Handlowa. Eksport zostanie wykonany ze wszystkich rejestrów, niezależnie od wybranych w sekcji Rejestr VAT (dodatkowy) dla …. Jeśli w bazie docelowej brak rejestru, zostanie założony w momencie importu.

Eksportuj MM – parametr jest dostępny w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. Zaznaczenie parametru oznacza, że podczas eksportu innych dokumentów kosztowych zostaną wyeksportowane również dokumenty Przesunięcia międzymagazynowego. Jeżeli parametr będzie odznaczony – ten typ dokumentów nie będzie eksportowany.

Przenoszenie dokumentów OBD powiązanych z eksportowanymi dokumentami – po zaznaczeniu tego parametru wraz z zaznaczonymi dokumentami eksportowane/importowane są powiązane z nimi dokumenty OBD.

Login Comarch Cloud, dla którego zostaną udostępnione pliki zapisane w IBARD – parametr określa, jaki użytkownik Comarch IBARD będzie miał dostęp do plików udostępnionych jako dokumenty powiązane.

Status importowanych płatności wg ustawień w pliku – parametr określa, czy status zaimportowanej płatności ma być ustawiony wg danych w pliku, czy pobierany z karty podmiotu.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Pobieranie kategorii z karty kontrahenta – parametr określa, czy w przypadku braku kategorii na importowanym dokumencie pobrać ją z karty kontrahenta, czy pozostawić to pole puste.
Formularz Comarch e-Sklep

Po zalogowaniu w programie Comarch ERP Optima należy wejść w zakładkę System/Konfiguracja.

Konfiguracja

Otworzy się specjalne okno, w którym należy przejść do konfiguracji Comarch e-Sklep/wszystko.pl. Ścieżka dostępu: System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl i przejść na zakładkę e-Sklep.

Konfiguracja Comarch e-Sklep

Okno zawiera elementy konfiguracyjne związane ze współpracą z Comarch e-Sklep. Poszczególne pola do wypełnienia są dostępne po zaznaczeniu parametru Comarch e-Sklep.

Z jedną bazą danych Comarch ERP Optima skonfigurować można wiele sklepów internetowych. Dla każdego sklepu należy przeprowadzić oddzielną konfigurację.

W celu dodania nowego sklepu należy nacisnąć przycisk , otworzy się okno konfiguracji sklepu składające się z zakładek Ogólne, Zasoby oraz Dodatkowe.

Zakładka [Ogólne]

Konfiguracja Comarch e-Sklep- zakładka Ogólne

Nazwa sklepu – należy podać nazwę Comarch e-Sklep

Nieaktywny – parametr odpowiedzialny za dezaktywację danego stanowiska e-Sklepu. Taka operacja skutkować będzie zaprzestaniem współpracy tego e-SklepuComarch ERP Optima, tj. brakiem wykonywania synchronizacji oraz brakiem możliwości modyfikacji oferty wysyłanej do tego e-Sklepu po stronie Comarch ERP Optima.

Waluty: 

 • Domyślna waluta – waluta, w jakiej będą prezentowane ceny w Comarch e-Sklep (domyślnie PLN). Użytkownik może wskazać dowolną walutę spośród zdefiniowanych w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty. Możliwość zmiany waluty jest blokowana po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e‑Sklep.
 • Dostępne waluty – Klient Comarch e-Sklep ma możliwość wyboru waluty, w której będą prezentowane ceny w  sklepie spośród walut zdefiniowanych w Comarch ERP Optima. Do wyboru są waluty wskazane w tabeli Dostępne waluty. Dla każdej waluty można określić kurs ręcznie lub zaznaczyć parametr pobierz kurs z konfiguracji, wówczas cena towaru w Comarch e-Sklep będzie przeliczana na wybraną przez Użytkownika walutę po bieżącym notowaniu kursu domyślnego z Comarch ERP Optima (System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty).

Ceny

 • Cena domyślna – należy wybrać cenę, która będzie wysyłana do sklepu internetowego.
 • Cena poprzednia – pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych w Comarch e-Sklep, kiedy użytkownik chce wyświetlić w sklepie cenę przed promocją – wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu.

Pomijaj towary z ceną 0,00 – jeśli dla danego towaru w cenniku nie ustalono ceny (wynosi ona domyślnie 0 zł), wówczas aby uniknąć sytuacji, kiedy do Comarch e-Sklep zostanie wyeksportowany towar o cenie 0zł należy zaznaczyć ten parametr. Jeżeli dla towaru już sprzedawanego w sklepie zmieniono po stronie Comarch ERP Optima cenę na 0,00 PLN, przy kolejnej synchronizacji cennika z Comarch e‑Sklep towar zostanie usunięty ze sklepu.

Uwaga
Parametr Pomijaj towary z ceną 0,00 nie dotyczy indywidualnych cenników dla klientów, a jedynie ceny domyślnej. Przypisując klientom indywidualne cenniki należy zdefiniować ceny na towarach, które zostały użyte do określenia ceny domyślnej w wybranym e-sklepie (karta kontrahenta/ zakładka e-Sklep). W przeciwnym razie w Comarch e-Sklep wyświetli się cena 0,00.

Rezerwacje

 • Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z Comarch e‑Sklep,
 • Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej,
 • Koszt przesyłki – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w sklepie. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem.


Zakładka [Zasoby]

Konfiguracja Comarch e-Sklep- zakładka Zasoby

Zasoby:

 • Grupa towarów – należy wybrać grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla Comarch e‑Sklep; do sklepu trafią wszystkie grupy będące podgrupami wybranej grupy wraz z kolejnymi poziomami drzewa.
 • Wyślij zasoby – parametr odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych do Comarch e-Sklep:
  • jeśli parametr jest zaznaczony (domyślnie), do sklepu zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z magazynu domyślnego zgodnie z ilością na tym magazynie, widoczną na zakładce [Zasoby] na karcie towaru. Jeżeli magazyn domyślny nie jest wybrany, to stany magazynowe nie będą wysyłane,
  • jeśli parametr jest odznaczony, do Comarch e-Sklep nie zostaną wysłane stany magazynowe.
 • Stany na dzień parametr odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z datą bieżącą (datą, z którą pracuje program Comarch ERP Optima), dostępny tylko po zaznaczeniu parametru Wyślij zasoby:
  • jeśli parametr jest zaznaczony do Comarch e-Sklep zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość dostępna (ilość towaru na magazynie pomniejszona o rezerwacje),
  • jeśli parametr nie jest zaznaczony do Comarch e-Sklep zostaną wysłane o stanie magazynowym zgodnie z ilością dla wybranego magazynu, widoczną na zakładce [Zasoby] na karcie towaru.

Wysyłane do Comarch e-Sklep stany magazynowe nie uwzględniają ilości towaru na magazynach o typie serwisowy. Przesyłane dane dotyczą tylko ilości na magazynach o typie lokalny.

Wyślij cechy partii – użytkownicy modułu Handel Plus mają możliwość sprzedaży towaru w Comarch e‑Sklep w oparciu o ocechowane partie. Klient może wybrać konkretną sztukę towaru opisaną przez cechy. Do sklepu wysyłane są wraz z towarami cechy, które mają zaznaczony parametr udostępniaj w Comarch e-Sklep oraz jako format wybrany: lista (Klient Comarch e-Sklep z listy wybiera konkretną wartość cechy). Sposób przyjmowania towaru na magazyn z podziałem na partie został opisany w podręczniku Comarch ERP Optima

Na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Optima informacja o wybranych przez Klienta Comarch e-Sklep cechach towaru widoczna jest na RO, na zakładce [Dodatkowe]polu Opis/ Atrybuty. Rezerwację Odbiorcy można przekształcić tylko do dokumentów, które zdejmą konkretną dostawę z magazynu: Wydania Zewnętrznego, Faktury Sprzedaży/ Paragonu z opcją pobrania towaru z magazynu. Przekształcenie RO do FA/ PA z opcją rezerwacji nie jest możliwe.

Magazyny:

Dodając na listę magazyny, użytkownik decyduje z których magazynów lokalnych mają zostać wysłane zasoby do Comarch e-Sklep. Określając magazyn domyślny, wybierany jest magazyn, na który będą tworzone rezerwacje. W przypadku, gdy nie wskazano magazynu domyślnego, rezerwacje tworzone będą na magazyn Operatora (jeśli wskazano) lub na magazyn główny. Wartość Tak może przyjąć tylko jedna pozycja na liście.

Zakładka [Dodatkowe]

Konfiguracja Comarch e-Sklep- zakładka Dodatkowe


Na zakładce [Dodatkowe] formularza Comarch e-Sklep należy uzupełnić:

Adres serwera plików wymiany – w polu wskazuje się adres serwera wymiany danych między programem Comarch ERP OptimaComarch e-Sklep (nazwę tego serwera Klient otrzymuje w e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep).

Pobierz słowniki wszystko.pl – funkcja wykorzystywana przy współpracy z internetową galerią handlową wszystko.pl http://www.wszystko.pl/. Przycisk służy do pobrania z wszystko.pl kategorii wraz z atrybutami, które należy przypisać dla towarów i usług udostępnianych w wszystko.pl.

Generuj klucz wymiany – w oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz PIN (w polu: Hasło). Dane te Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep.

Konfiguracja Comarch e-Sklep- zakładka Dodatkowe, Generowania klucza wymiany

Formy płatności

 • Gotówka – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem GotówkiComarch e‑Sklep,
 • On-line – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności On-lineComarch e‑Sklep,
 • Przelew – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem PrzelewuComarch e‑Sklep,
 • Raty – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Raty w Comarch e‑Sklep,
 • Dodatkowa 1,2 – należy wybrać formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Dodatkowa 1,2Comarch e-Sklep.

Inne

 • Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po email parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu e-mail. Jeżeli w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie e-mail, podczas importu do Comarch ERP Optima nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta,
  Uwaga
  W przypadku, gdy na karcie konfiguracji sklepu zaznaczone jest mapowanie Po NIP i Po email oraz Klient zakładając konto w Comarch e-Sklep posłuży się adresem e‑mail i NIP – podczas importu kontrahentów sprawdzany jest adres e-mail i NIP. Jeżeli będzie rozbieżność w adresie e-mail lub NIP-ie – zostanie założona nowa karta kontrahenta.
 • Grupa kontrahenta kontrahenci będą importowani z Comarch e-Sklep do wskazanej grupy (grupy kontrahentów tworzymy w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów),
 • Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B) – dla sklepów typu B2B jest możliwość kontroli limitu płatności kontrahenta, w momencie składania zamówienia. W zależności od wybranej opcji (brak, ostrzeżenie, blokada), po przekroczeniu limitu nie będzie podejmowana żadna akcja, w momencie składania zamówienia pojawi się ostrzeżenie o przekroczeniu limitu, lub kontrahent będzie miał zablokowaną możliwość złożenia zamówienia.
 • Eksport faktur w formacie pdf – jeżeli na wydruku Faktury Sprzedaży zaznaczono parametr kopia elektroniczna (menu Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków), podczas wydruku/ wysyłania e-mailem Faktury Sprzedaży wystawionej do Rezerwacji Odbiorcy, tworzona jest Faktura Sprzedaży w formacie PDF. Faktura w PDF jest wysyłana podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep. Z poziomu Comarch e-Sklep będzie wówczas możliwość jej zapisania i wydruku.
  Funkcja eksportu faktur w formacie pdf dostępna jest bez modułu Obieg dokumentów, natomiast użytkownicy posiadający moduł Obieg dokumentów mają dostęp do Faktur w formacie PDF również w Archiwum Wydruków.Jednostki miary

Lista dostępna zarówno dla modułów handlowo – magazynowych, modułów księgowych, jak i modułu Płace i Kadry.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w artykule Standardy na listach.

W przypadku modułu Handel zdefiniowane jednostki miary będą dostępne podczas zakładania kart ewidencyjnych towarów lub usług. Można je wykorzystywać zarówno do definiowania podstawowych jednostek miary, jak i jednostek zbiorczych (pomocniczych).

W przypadku modułu Płace i Kadry określone tu jednostki miary będą dostępne podczas zakładania typów akordów. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski dostępne na listach, opisane szczegółowo w artykule Standardy na listach.

Uwaga
W przypadku listy jednostek miary program nie sprawdza, czy modyfikowana lub kasowana jednostka jest wykorzystywana w jakichś kartach ewidencyjnych, dokumentach czy typach akordów. Na formularzach, na których ta jednostka była używana, musimy ją zastąpić.

W przypadku współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż zmiana nazwy jednostki miary może spowodować problemy z wysyłaniem towarów na urządzenie mobilne.
Dane osobowe

Dotyczy wersji: 2018.5.1

Gałąź widoczna jest wyłącznie dla operatorów mających zaznaczony parametr Prawo do anonimizacji danych osobowych. Można na niej wskazać okres za jaki mają być sprawdzane dokumenty przed wykonaniem anonimizacji danych.

Zablokuj możliwość anonimizacji, jeśli występują dokumenty wystawione w ciągu ostatnich – parametr domyślnie przyjmuje wartość 5 lat. Wynika to z faktu, że okres minimalnego przechowywania dokumentów prawno-podatkowych w Polsce wynosi 5 lat. W związku z tym dokumenty wystawione do 5 lat wstecz nie powinny być anonimizowane. Wartość parametru może zostać zmieniona przez operatora. Przy próbie jego zmiany pojawia się informacja dla Użytkownika dotycząca powyżej opisanych wymagań. Wartość parametru podawana jest w latach i odnosi się do daty dokumentu rozumianej jako wcześniejsza niż 1 stycznia roku sprzed podanej w parametrze ilości lat w stosunku do daty bieżącej ustawionej w systemie. Przykładowo dla standardowego okresu 5 lat w przypadku anonimizacji wykonanej w 2018 roku, procesowi temu może zostać poddany dokument z datami wcześniejszymi niż 1 stycznia 2013 roku.

Podczas wykonywania anonimizacji danych, każdorazowo sprawdzana jest ilość lat ustawiona w tym parametrze w Konfiguracji i w zależności od wpisanej tam wartości za ten okres czasu są sprawdzane dokumenty. Dopiero po wykonaniu takiej weryfikacji jeżeli nie będzie dokumentów blokujących anonimizację (a więc żaden dokument nie będzie zawierał się w okresie krótszym niż podana ilość lat), będzie możliwe wykonanie operacji anonimizacji danych. Jeżeli dokument zawiera kilka dat, sprawdzana jest najpóźniejsza z nich. Przykładowo dla standardowego okresu 5 lat w przypadku anonimizacji wykonanej w 2018 roku, faktura zakupu z datą wystawienia i zakupu 2012-12-28, a datą wpływu 2013-01-02 będzie blokowała proces anonimizacji z racji tego, że najpóźniejsza z dat (w tym przypadku data wpływu) jest późniejsza niż wskazany w Konfiguracji okres.

W przypadku ustawienia dla parametru wartości 0 lat, żadne  dokumenty nie będą weryfikowane, w związku z czym nie będą blokowały możliwości wykonania anonimizacji danych.

Dokumenty ważne dla celów podatkowych, dla których sprawdzany jest okres zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji (które zgodnie z przepisami powinny być przechowywane 5 lat) to: 

 • Faktury Sprzedaży i korekty
 • Faktury zaliczkowa i korekty
 • Paragony i korekty
 • Tax Free
 • Faktury zakupu i korekty
 • Faktury RR i korekty
 • Wydania zewnętrzne i korekty
 • Przyjęcia zewnętrzne i korekty
 • Rozchody wewnętrzne i korekty
 • Przychody wewnętrzne i korekty
 • Dokumenty PKA i korekty
 • Dokumenty WKA i korekty
 • Dokumenty wewnętrzne – Faktura wewnętrzna sprzedaży
 • Dokumenty wewnętrzne – Faktura wewnętrzna zakupu
 • Rejestr VAT sprzedaży łącznie z dokumentami wewnętrznymi
 • Rejestr VAT zakupu łącznie z dokumentami wewnętrznymi
 • Ewidencja dodatkowa przychodów
 • Ewidencja dodatkowa kosztów
 • Zapisy księgowe w przypadku księgowości kontowej i KPiR
 • Bilans otwarcia w księgowości kontowej
 • Noty odsetkowe (zarówno w module Kasa/Bank i w Księgowość/ Rozrachunki)
 • Potwierdzenia salda (zarówno w module Kasa/Bank i w Księgowość/ Rozrachunki)
 • Ponaglenia zapłaty (zarówno w module Kasa/Bank i w Księgowość/ Rozrachunki)
 • Dokumenty kompensat

Dokumenty anulowane nie blokują procesu anonimizacji.

Niezrealizowane procesy blokujące anonimizację niezależnie od okresu wprowadzonego w Konfiguracji:

 • Kontakty, zadania (tylko w buforze)
 • Rezerwacje odbiorcy (zarówno niezrealizowane jak i w buforze)
 • Zamówienia dostawcy (zarówno niezrealizowane jak i w buforze)
 • Zlecenia serwisowe (zarówno otwarte jak i w buforze)
 • Oferty handlowe (tylko w buforze)
 • Proces w Obiegu dokumentów (musi zostać zakończony) 

Dla powyższych dokumentów nie jest weryfikowane ustawienie parametru dotyczącego dat, tylko blokują one zawsze proces anonimizacji danych. Użytkownik powinien przed przeprowadzeniem anonimizacji uporządkować dokumenty w bazie tak, aby proces z nimi związany został zakończony. Oznacza to ich usunięcie, zamknięcie, zrealizowanie bądź anulowanie.

Anonimizuj pomimo nierozliczonych płatności/ rozrachunków – fakt występowania nierozliczonych płatności/zapisów w module Kasa/Bank bądź nierozrachowanych rozrachunków w przypadku księgowości kontowej dla danego kontrahenta uniemożliwia przeprowadzenie jego anonimizacji niezależnie od daty takiej płatności/zapisu/rozrachunku. Zaznaczenie tego parametru pozwala na anonimizację danych w takim przypadku. Wówczas nierozliczone płatności/zapisy/rozrachunki wyświetlane są jako dokumenty na których zostaną usunięte dane osobowe. Jeżeli ten parametr jest niezaznaczony, wówczas blokowana jest anonimizacja w sytuacji gdy w bazie znajdują się nierozliczone płatności/zapisy/rozrachunki dla określonego podmiotu. Każda taka płatność/zapis/rozrachunek wyświetlana jest jako dokument blokujący wykonanie anonimizacji.

w przypadku księgowości kontowej nierozliczone płatności sprawdzaj wg modułu – parametr ma możliwe do zaznaczenia opcje: KH (domyślnie zaznaczona opcja) lub Kasa/Bank.

Przy zaznaczonej opcji Kasa/Bank – sprawdzane jest czy istnieją jakieś nierozliczone lub częściowo rozliczone płatności w preliminarzu i zapisy kasowe/bankowe dla kontrahenta.

Przy zaznaczonej opcji KH sprawdzane jest czy istnieją jakieś nierozrachowane lub częściowo rozrachowane rozrachunki na kontach określonego kontrahenta (nie są weryfikowane płatności/zapisy w module Kasa/Bank).

W przypadku innych rodzajów księgowości (Ewidencja ryczałtowa oraz Księga podatkowa) zawsze weryfikowany jest stan płatności/zapisów w module Kasa/Bank.
Formularz wszystko.pl

Konfiguracja wszystko.pl- ustawienia ogólne

Na zakładce [Ogólne] należy uzupełnić pola:

Nazwa wszystko.plnależy podać nazwę wszystko.pl

Waluty:

Domyślna waluta – waluta, w jakiej będą prezentowane ceny w  wszystko.pl (domyślnie zaznaczone PLN). Użytkownik nie ma możliwości wskazania innej waluty.

Ceny:

Cena domyślna – należy wybrać cenę, która będzie wysyłana do galerii wszystko.pl. W przypadku, gdy cena w cenniku określona jest w walucie obcej, w trakcie eksportu do wszystko.pl zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu (domyślnego).

Cena towaru poprzednia – pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych w wszystko.pl, kiedy użytkownik chce wyświetlić w galerii cenę przed promocją – wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu.

Zasoby:

Domyślny magazyn – należy wskazać magazyn, na który będą trafiały zamówienia zaimportowane z wszystko.pl.

Wyślij zasoby – parametr jest odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych do wszystko.pl. Jeśli parametr jest zaznaczony (domyślnie) do wszystko.pl zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość. Jeśli parametr jest odznaczony do wszystko.pl nie zostaną wysłane stany magazynowe.

 • Ze wszystkich magazynów – przy zaznaczonym parametrze dopl wysyłane są zbiorczo stany ze wszystkich magazynów z uwzględnieniem parametru Stany na dzień. Parametr dostępny jest tylko po zaznaczeniu parametru Wyślij zasoby.
 • Stany na dzień – parametr jest odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z datą bieżącą (datą, z którą pracuje program Comarch ERP Optima), parametr dostępny jest tylko po zaznaczeniu opcji Wyślij zasoby. Jeśli parametr jest zaznaczony do pl zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość dostępna (ilość towaru na magazynie pomniejszona o rezerwacje). Jeśli nie jest zaznaczony, do wszystko.pl zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość.

Grupa towarów – należy wybrać grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla wszystko.pl. Do galerii trafią wszystkie towary z wybranej grupy wraz z podgrupami.

Rezerwacje:

Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień importowanych do Comarch ERP Optima przy synchronizacji z wszystko.pl.

Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej.

Koszt przesyłki – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w wszystko.pl. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane z galerii wszystko.pl wraz zamówieniem.
 
Na zakładce [Dodatkowe] należy określić:

Formy płatności – formy płatności pobrane z wszystko.pl należy powiązać z płatnościami dostępnymi w Comarch ERP Optima. Na zamówieniu zaimportowanym z wszystko.pl będzie widniała forma płatności z Comarch ERP Optima ustawiona jako odpowiednik formy płatności z wszystko.pl.

Inne:

Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po email – parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu e-mail. Jeżeli w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie e-mail, podczas importu do Comarch ERP Optima nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta.

Grupa kontrahenta – kontrahenci będą importowani z wszystko.pl do wskazanej grupy (grupy kontrahentów tworzymy w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów).
 
Na zakładce [Wizytówka] należy wprowadzić podstawowe informacje o sklepie/ firmie – dane adresowe, dane kontaktowe, logo sklepu. Informacje te będą widoczne w wszystko.pl:

Id klienta – należy wprowadzić numer Id znajdujący się na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania, który otrzymuje użytkownik po zakupie Comarch ERP Optima. Po pierwszym wysłaniu wizytówki firmy do Comarch wszystko.pl numer Id nie podlega edycji.

Dane takie jak nazwa, opis, miasto, ulica, województwo – uzupełniamy zgodnie z danymi adresowymi siedziby firmy – w wszystko.pl kupujący mają możliwość wybrać sklepy tylko z własnej okolicy.

Telefon, E-Mail, Facebook i GG również widoczne będą wśród danych sprzedawcy.

E-Mail – adres a-mail używany jest do logowania do serwisu wszystko.pl,

Logo – należy wczytać plik graficzny z logotypem bądź znakiem firmowym sklepu.

Transmisja z wykorzystaniem WebSerwisu:

Adres serwera – adres serwera, na który wysyłane są dane. Pole jest nieaktywne do edycji.

Pobierz słowniki – funkcja pobiera z wszystko.pl:

 • formy płatności (widoczne w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl w sekcji wszystko.pl/ Dodatkowe – tabela Formy płatności, kolumna Nazwa pl),
 • koszt przesyłki – w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl w sekcji wszystko.pl/ Ogólne należy przypisać pozycję usługową z cennika wykorzystywaną w pl,
 • kategorie wraz z atrybutami, które należy przypisać dla towarów i usług udostępnianych w pl (menu Ogólne/ Cennik – pozycja cennika, zakładka [wszystko.pl]).

Wyślij wizytówkę firmy – przycisk powoduje wysłanie do wszystko.pl danych o firmie wprowadzonych na zakładce [Wizytówka]. Przed pierwszym wysłaniem wizytówki firmy należy podać numer PIN przypisany do Id Klienta (numer PIN znajduje się na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania):

Wprowadzanie numeru PIN

Mam już konto wszystko.pl – jeżeli wszystko.pl skonfigurowane było wcześniej poprzez Panel administracyjny e‑Sklepu, to za pomocą tego przycisku możliwe jest przeniesienie danych uzupełnionych w e-Sklepie do konfiguracji wszystko.pl na zakładkę [Wizytówka]Comarch ERP Optima. Wykonanie tej operacji przenosi obsługę wszystko.plPanelu administracyjnego e-Sklepu do programu Comarch ERP Optima (wizytówka oraz oferta wszystko.pl będą konfigurowane tylko z poziomu Comarch ERP Optima).

Po wywołaniu opcji Mam już konto wszystko.pl w programie pojawi się komunikat:

Mam już konto wszystko.pl

Wybierając opcję TAK program rozpocznie proces przenoszenia danych wizytówki firmy z e-Sklepu do Comarch ERP Optima.

Wybierając opcję NIE anulujemy operację przenoszenia danych wizytówki wszystko.ple-Sklepu do Comarch ERP Optima.

Uwaga
Za pomocą opcji Mam już konto wszystko.pl możemy przenieść dane wizytówki firmy we wszystko.plPanelu administracyjnego e-Sklepu tylko jednorazowo. Po pobraniu tych danych konfiguracja wszystko.plComarch ERP Optima powinna zostać zapisana.

Uwaga
Po przeniesieniu danych Wizytówki wszystko.plPanelu administracyjnego e‑Sklepu do konfiguracji Comarch ERP Optima należy skonfigurować ofertę produktową wszystko.pl w Comarch ERP Optima. Wskazówki jak należy to wykonać można znaleźć w instrukcji udostępnionej na Indywidualnych Stronach Klientów i Partnerów: Comarch ERP Optima – Współpraca z wszystko.pl.pdf

 
Krajowy Rejestr Długów

Jeżeli użytkownik posiada konto w Krajowym Rejestrze Długów, może uzupełnić poniższe pola służące do automatycznego logowania do usługi z poziomu Comarch ERP Optima:

Konto – login konta w Krajowym Rejestrze Długów,

Hasło – hasło do usługi.