Seryjne ustawianie zakładu

 Ustaw zakład – pozwala na ustawienie zakładu dla zaznaczonych pracowników. Jest dostępna tylko w bazach, w których ustawiona jest rodzaj księgowości jako Księga podatkowa oraz zaznaczony parametr Firma wielozakładowa. Na oknie seryjnego ustawiania zakładu należy podać nazwę zakładu. Zmianę zakładu można wykonać poprzez aktualizację danych kadrowych pracownika po zaznaczeniu opcji Zmiana zakładu z aktualizacją danych kadrowych.

Seryjne ustawianie zakładu
Seryjna zmiana centrum podległościowego

Operacja zmiany centrum podległościowego jest operacją seryjną dla zaznaczonych na liście w kadrach pracowników, dostępna w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus pod przyciskiem .

Podczas wykonywania zmiany centrum podległościowego należy podać nazwę centrum oraz datę, od jakiej ma nastąpić ta zmiana. Można dokonać wyboru, czy zmiana centrum ma być odnotowana jako zapis aktualizujący dane kadrowe, czy nie. Po zatwierdzeniu okna seryjnej zmiany centrum podległościowego pojawia się log systemowy, w którym pojawiają się informacje o wykonywanej operacji (log).

Uwaga
Jeżeli pracownik posiada już zapis aktualizacyjny na wybrany dzień, to program automatycznie nie będzie mógł dokonać aktualizacji centrum podległ. – należy wtedy edytować istniejący zapis aktualizacyjny i ręcznie zmienić centrum podległ.

 
Seryjne dodawania limitów nieobecności

Należy zaznaczyć na liście pracowników, dla których zostaną dodane limity nieobecności. z ikony  po rozwinięciu menu, pojawi się opcja Seryjne dodawanie limitów nieobecności. z listy limitów można wybrać standardowe limity lub własne – wcześniej zdefiniowane w Konfiguracji (Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Limity nieobecności).

Seryjne dodawanie limitów nieobecności

Po wybraniu limitu nieobecności, określamy rok, na który dodajemy limit oraz decydujemy, czy przeliczamy również istniejące limity, a następnie naciskamy ikonę  (wykonujemy operację seryjnego dodawania limitu). Pojawi się log z informacją o wykonywanej operacji. Zawarte w nim informacje, pozwolą sprawdzić, czy wszystkim zaznaczonym pracownikom dopisał się wybrany limit, a jeśli nie, to dlaczego (stosowny komunikat).
Dodawanie klasy i grupy atrybutów

Lista atrybutów pracownika (opcja dostępna w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus)  – pozwala na dodawanie, usuwanie, edycje oraz tworzenie historii atrybutu. Opcja dostępna jest również z pozycji formularza pracownika i tam tez zostanie dokładniej omówiona. Seryjne dodawanie klasy i grupy atrybutów – funkcja dostępna jest tylko z listy pracowników, dla zaznaczonych pracowników.

Seryjne dodawanie klasy atrybutu pozwala na przyznanie atrybutu dla wybranych (zaznaczonych) pracowników. Przy seryjnym dodawaniu klasy atrybutów istnieje możliwość przypisania wartości domyślnej ustawionej w konfiguracji atrybutu lub przypisanie wpisanej na formularzu wartości. Jeżeli przy dodawaniu seryjnym pole wartość jest puste, to przepisywana jest wartość domyślna z Konfiguracji. Jeżeli natomiast pole wartość jest wypełnione pole, to ignorowana jest wartość domyślną z konfiguracji na korzyść wpisanej wartości. Przy seryjnym dodawaniu atrybutów typu ListaFlaga dostępny jest wybór zdefiniowanych wcześniej wartości atrybutu z listy.

Seryjne dodawanie grupy atrybutów pozwala na przyznanie grupy atrybutów dla wybranych (zaznaczonych) pracowników. Przy seryjnym dodawaniu grupy atrybutów niedostępne jest pola wartość, z związku z tym, że atrybuty należące do jednej grupy mogą mieć różne typy oraz wartości. Jeżeli atrybuty należące do jednej grupy maja ustawioną w Konfiguracji wartość domyślną, to wartość ta przepisuje się do pola wartość w atrybucie.

Zmiana wartości atrybutu pozwala zmienić seryjnie zaznaczonym pracownikom wartość atrybutu, który mieli wcześniej przyznany. Jeżeli pracownik nie ma w historii zapisu na dzień, na który robiona jest aktualizacja to przy operacji seryjnej dodaje się kolejny zapis na wybrany dzień z nową wartością.

Atrybuty mają zastosowanie do definiowania skomplikowanych algorytmów liczenia wynagrodzeń. Pozwalają na obsłużenie sytuacji, których nie jesteśmy w stanie obsłużyć za pomocą standardowych wartości dostępnych w bazie. Są udostępnione we wzorach definiowanych w typie wypłaty za pomocą algorytmu 12. Szczegółowe zasady definiowania typów wypłat powiązanych z atrybutami opisano w podręczniku do Konfiguracji programu ‑ Konfiguracji programu/ Typy wypłat.

Atrybuty o formatach rozpoznanych jako liczbowe są używane jako dowolne składowe wzorów – można na nich wykonywać zarówno podstawowe operacje matematyczne, jak i używać ich w funkcjach warunkowych.

Pozostałe formaty atrybutów (flaga, SQL, tekst) mogły być stosowane do definiowania pierwszego parametru funkcji warunkowej. Podczas liczenia wypłaty – składnik wynagrodzenia liczony wzorem odwołującym się do atrybutu pobiera wartość danego atrybutu z pracownika – z zapisu historycznego aktualnego na Datę Do z wyliczanego elementu wypłaty. Jeśli w takim zapisie wartość nie jest zadeklarowana, to należy sprawdza czy są jakiekolwiek inne zapisy historyczne „wchodzące” w okres Od / Do z elementu wypłaty – jeśli są, to pobiera wartość z najpóźniejszego z nich mającego przypisaną wartość
Seryjne dodawanie akordów

Podobnie jak dla dodatków, funkcja dostępna w z listy pracowników w Kadrach, dla zaznaczonych osób.

Istnieje możliwość seryjnej zmiany stawki wybranego akordu, czyli usunięcie wskazanego typu akordu z listy akordów pracownika (o ile nie był wcześniej wypłacany), a wpisania go z nową stawką poprzez zastosowanie operacji – „zmiana bez aktualizacji (korekta)”.

Zmiana z aktualizacją – pozwala na zapisaniu aktualizacji w historii wybranego akordu.

Uwaga
Tylko dla akordu prostego istnieje możliwość wpisania stawki za jednostkę.

 Naciśnięcie ikony Wykonuje zdefiniowaną operację seryjną,  Anuluje przygotowaną operację.

Podczas wykonywania operacji wyświetlany jest, podobnie jak w przypadku seryjnego dodawania dodatku, log pokazujący postęp wykonywanej operacji. Wyświetlane są nazwiska kolejnych pracowników, na których wykonano zapis i informacja o tym, czy czynność zakończyła się sukcesem, czy nie została wykonana, a jeśli tak, to z jakiego powodu. Naciśnięcie <ESC> spowoduje zakończenie operacji po wykonaniu jej na aktualnie modyfikowanym pracowniku.
Seryjne ustawianie kont księgowych

 – Ustaw konto księgowe – pozwala na ustawienie kont księgowych dla zaznaczonych pracowników. Na oknie seryjnego ustawiania kont księgowych należy podać nazwy kont. Zmianę kont księgowych można wykonać poprzez aktualizację danych kadrowych pracownika po zaznaczeniu opcji Zmiana kont z aktualizacją danych kadrowych. Aktualizacja danych kadrowych w związku ze zmianą konta księgowego jest dostępna tylko w modułach Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus. Funkcjonalność jest dostępna tylko w bazach z ustawioną w konfiguracji księgowością kontową i tylko wtedy, gdy nie jest włączona współpraca z Comarch ERP XL, ani z Comarch ERP Altum.

Seryjne ustawianie kont księgowych
Operacje seryjne (moduł Płace i Kadry Plus)

Uwaga
Funkcje dostępne tylko w pracy z modułem Płace i Kadry Plus.

W pewnych sytuacjach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których dominuje zadaniowy model pracy, istnieje potrzeba by jednocześnie, dla więcej niż jednego pracownika wykonać taką samą operację. Może to dotyczyć zmiany wartości wybranego pola (grupy pól) na formularzu pracownika, bądź uzupełnienia list (np. dodatków) związanych z pracownikiem.

Ponieważ operacje dotyczące zmiany wartości pojedynczych – konkretnie wskazanych – pól znacznie różnią się od obsługi wielopozycyjnych list, stąd operacje seryjne w kadrach zostały podzielone według tego kryterium.