Przyjęcia wewnętrzne

Co należy wiedzieć o dokumentach PW

Przyjęcie wewnętrzne to operacja wykonywana wewnątrz firmy. Nie powoduje ona powstania płatności ani naliczenie podatku VAT, ma za to bezpośredni wpływ na ilość i wartość zasobu w magazynie.

Po wyborze funkcji Przyjęcie wewnętrzne zostanie wyświetlona lista przeprowadzonych transakcji. Lista zawiera dokumenty Przyjęć Wewnętrznych i ich korekty.

Lista ta zawiera również dokumenty, które są wynikiem zamknięcia inwentaryzacji. PW powstałe w celu ustalenia stanu (inwentaryzacja) w kolumnie status oznaczone są symbolem AI. Dokumentów tych nie można korygować ilościowo, ani anulować. Możliwe jest natomiast wykonanie korekty wartości (ceny) dla takich dokumentów.

Lista Przyjęć Wewnętrznych

Zasady dotyczące grupowania, sortowania, wyszukiwania dokumentów (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie. Oprócz standardowych przycisków w oknie dostępne są:

Korekta przyjęcia wewnętrznego – możliwe jest korygowanie ilości lub wartości Przyjęcia Wewnętrznego. Zasady tworzenia korekt zostały opisane w rozdziale Dokumenty korygujące

Księgowanie wg schematu – w celu zaksięgowania dokumentów PW należy je najpierw zaznaczyć i po uruchomieniu procedury wybrać schemat księgowy. Zasady księgowania zostały opisane w odrębnym rozdziale.

Lista Przyjęć Wewnętrznych informuje o numerze, dacie wystawienia dokumentu, magazynie na który towar został przyjęty, kontrahencie, od którego towar został przyjęty, mieście z którego pochodzi kontrahent i o wartości dokumentu.

Ponadto na liście widoczny jest Status dokumentu – symbol AI oznacza, że dokument związany jest z inwentaryzacją.

Wpisując nowy dokument lub edytując istniejący na ekranie wyświetla nam się formularz Przyjęcia Wewnętrznego. Zbudowany on jest z zakładek.
Formularz PW


Formularz PW: zakładka Ogólne

Zakładka zawiera następujące informacje:

Dokument – schemat numeracji dokumentu.. Wyboru dokonujemy z listy zdefiniowanej w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Magazyn/ Przyjęcia wewnętrzne. W programie dla Przyjęć Wewnętrznych predefiniowany został schemat złożony z trzech sekcji Symbol/ Numer/ Rok.

Numer – numer dokumentu nadany zgodnie z przyjętym schematem numeracji.

Kontrahent – kod kontrahenta możemy wybrać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku Kontrahent. Lista banków, urzędów, pracowników i wspólników jest dostępna po wciśnięciu strzałki widocznej obok przycisku. Dopuszczalne jest również wystawienie PW dla kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!.

Kategoria –możemy wybrać kategorię, która dostarczy nam dodatkowych informacji o dokumencie (domyślnie podpowiada się kategoria zakupu z karty kontrahenta). Standardowo, po wybraniu przycisku Kategoria wyświetli nam się lista kategorii kosztowych. Jeśli na liście nie ma potrzebnej kategorii, możemy ją dodać wykorzystując do tego dostępne standardowe przyciski i klawisze.

Formularz PW – zakładka [Ogólne]
Magazyn – kod magazynu, do którego dokonujemy Przyjęcia Wewnętrznego. Jeden dokument może dotyczyć tylko jednego, wybranego w nagłówku magazynu. Istnieje możliwość przypisania magazynu do operatora/ stanowiska. Mechanizm został dokładniej opisany w rozdziale dotyczącym Informacji dodatkowych.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu jest jednocześnie datą przyjęcia towaru na magazyn.

Razem netto – łączna wartość netto całego dokumentu.

Bufor – po zaznaczeniu tego parametru i zapisaniu dokumentu, towar nie jest przyjmowany jeszcze na magazyn. Dopuszczalna jest modyfikacja całego dokumentu. PW w buforze blokuje numer, tak więc po wykasowaniu go może powstać luka w numeracji, którą należy uzupełnić ręcznie. Jeśli parametr jest odznaczony – dokument jest zapisywany na trwałe.

Formularz PW: zakładka Kontrahent

Dostarcza szczegółowych informacji o kontrahencie, w tym przypadku dostawcy. Zmiana kontrahenta na tej zakładce (poprzez wpisanie innego kodu czy wybór z listy) powoduje automatyczną zmianę kontrahenta na zakładce [Ogólne]. Modyfikacja wyświetlanych danych dostawcy ma wpływ tylko na dany dokument, nie będą one zapamiętane na karcie kontrahenta.

Na zakładce tej wyświetlane są dodatkowe informacje związane z Przyjęciem Wewnętrznym. Informacje te można zapisać w polu Opis. Pole to może być wykorzystywane przy szukaniu dokumentu.

Formularz PW: zakładka Dokumenty

Zakładka ta wyświetla listę wszystkich związanych z danym PW dokumentów. Lista ta składa się z kolumn:

Numer – numer dokumentu skojarzonego z PW

Typ – dokumentu skojarzonego z PW. Pole to może przyjmować wartość:

  • KOR – korekta do dokumentu PW
  • AI – arkusz inwentaryzacyjny, na podstawie którego powstało przyjęcie
  • FA – jeśli PW zostało wygenerowane do korekty FA pierwotnej
  • DEK – dekret księgowy

Data – data wystawienia dokumentu skojarzonego z PW

Razem netto – wartość netto dokumentu skojarzonego z danym Przyjęciem Wewnętrznym

Przycisk  umożliwia podgląd wybranego dokumentu powiązanego z Rozchodem Wewnętrznym.