Jak dodać rachunek VAT (dla split payment)?

Rachunek VAT dodajemy w identyczny sposób jak standardowe konto bankowe. Przechodząc menu Kasa/bank / Rejestry kasowe/bankowe dodajemy rachunek o Typie konto bankowe. Na karcie rejestru zaznaczamy parametr Rachunek VAT dla split payment.
Na fakturze nie drukuje się bank oraz numer rachunku bankowego.

Aby numer rachunku był drukowany na fakturze sprzedaży należy:

1. W menu Ogólne/Inne/ Banki dodać BANK. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111

2. W menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe należy dodać rejestr bankowy (zaznaczyć typ rejestru konto bankowe). Aby prawidłowo uzupełnić nr rachunku należy kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy właściwy bank. W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi.

3. W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności do formy płatności przelew należy przypisać rejestr bankowy.

Wystawiając Fakturę Sprzedaży z formą płatności gotówka, nr rachunku nie będzie widoczny na wydruku faktury. Po wybraniu formy płatności przelew na wydruku dokumentu będzie się wyświetlał przypisany do tej formy płatności bank oraz numer rachunku określony w rejestrze bankowym. Powyższe ustawienia dotyczą dokumentów wystawianych w PLN.
Jak dodać kod SWIFT/ BIC dla banku?

KOD SWIFT to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową, jest on unikalny dla każdego banku w Polsce i za granicą. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT natomiast za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC, jest to ten sam kod. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku.

Aby wprowadzić kod SWIFT/ BIC do programu Comarch ERP Optima należy wejść do menu Ogólne/ Inne/ Banki. Tam pojawi się lista wszystkich banków jakie mamy wprowadzone do programu (może to być lista wszystkich banków, nie koniecznie tylko tych, w których posiadamy własny rachunek). Na liście tej należy odnaleźć bank, w którym posiadamy rachunek, można to zrobić na przykład po numerze rozliczeniowym (numer ten to 8 cyfr od trzeciej do dziesiątej z naszego numeru rachunku bankowego). Po odszukaniu odpowiedniego banku, należy go zaznaczyć i otworzyć przyciskiem lupy . Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki. Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.
Kod SWIFT/ BIC można wprowadzić również bezpośrednio podczas wprowadzania rejestru. Po wybraniu opcji, że dany rejestr jest kontem bankowym otwiera się sekcja do wybrania banku oraz do wprowadzenia numeru rachunku. Pod przyciskiem  dostępna jest lista banków, tam należy odszukać bank, w którym posiadamy rachunek, następnie zaznaczyć go oraz otworzyć przyciskiem lupy. Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki . Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.
Jak zmienić konto bankowe z banku BPH na PKO?

W menu Kasa i bank / Rejestry kasowe/bankowe należy otworzyć rejestr bankowy BPH następnie kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy bank PKO.
W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi.

Jeżeli w menu Ogólne/Inne/ Banki na liście nie ma banku PKO należy go dodać. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111.
Rejestr walutowy.

1. W menu Ogólne/ Inne / Banki należy dodać BANK Dewizowy. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111

2. W menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe należy dodać rejestr walutowy (zaznaczyć typ rejestru konto bankowe). Aby prawidłowo uzupełnić nr rachunku należy kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy właściwy bank. W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi. Na rachunkach walutowych mogą być wprowadzane tylko zapisy w danej walucie.

3. W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności z każdą formą płatności można powiązać dodatkowo rejestry walutowe. Informacje o obsługiwanych rejestrach walutowych wprowadza się na liście widocznej w dolnej części okna.

Uwaga
Z jedną formą płatności może być skojarzony tylko jeden rejestr w danej walucie. (tzn. z jedną formą płatności nie mogą być skojarzone np. dwa rejestry walutowe w EURO). Dzięki temu można w jednoznaczny sposób określić, do którego rejestru powinien trafić dokument kasowy w danej walucie.

W chwili wprowadzania dokumentu program sprawdza, w jakiej walucie jest wystawiany dokument, a następnie – jakie rejestry są skojarzone z wybraną formą płatności:

  • jeśli dokument jest w PLN – zapis/ płatność w Kasie/Banku jest wprowadzana w rejestrze domyślnym (złotówkowym)
  • jeśli dokument jest w walucie, która jest przypisana do wybranej formy płatności – zapis/ płatność jest tworzony w rejestrze skojarzonym z daną walutą
  • jeśli dokument jest w walucie, która nie jest uzupełniona dla wybranej formy płatności – zapis/ płatność jest tworzony w rejestrze domyślnym (złotówkowym). 

Użytkownicy, którzy nie posiadają rachunków walutowych – formy płatności kojarzą tylko z rejestrem złotówkowym. W takim przypadku niezależnie od waluty dokumentu – w Kasie/Banku będą one rejestrowane zawsze na rachunku (w kasie) złotówkowej.
Jeśli Użytkownik prowadzi rachunek w walucie obcej i chce, by wszystkie płatności do dokumentów wystawianych w takiej walucie były tam automatycznie rejestrowane na rachunku walutowym – powinien odpowiedni rejestr walutowy przypisać do formy płatności. Wtedy program wszystkie płatności w danej walucie automatycznie zapisze w rejestrze walutowym. Natomiast płatności do dokumentów w złotówkach oraz innych walutach – będą zapisywane w rejestrze złotówkowym.

Przykład
W firmie są dwa rachunki bankowe: jeden złotówkowy, a drugi w EURO. Założone są dla nich dwa rejestry: R_PLN – złotówkowy (dla rachunku w PLN) oraz R_EUR (dla rachunku w walucie obcej). Użytkownik definiuje jedną formę płatności przelew. Domyślnie kojarzy go z rejestrem R_PLN, natomiast w sekcji rejestry walutowe dopisuje dodatkowo rejestr R_EUR.

  • Jeśli wystawi dokument w PLN – płatność znajdzie się w Preliminarzu w rejestrze R_PLN.
  • Jeśli wystawi dokument w EUR – płatność znajdzie w Preliminarzu w rejestrze R_EUR.
  • Jeśli wystawi dokument w USD – płatność znajdzie w Preliminarzu w rejestrze R_PLN. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu wykorzystując jedną formę płatności można wprowadzać zapisy/ płatności do rejestrów w różnych walutach.

 
Dlaczego na liście raportów kasowo/bankowych na otwartych raportach kasowych/bankowych w kolumnie stan początkowy i stan końcowy widoczna jest kwota 0,00?

W takiej sytuacji należy w Konfiguracji Firmy/Kasa i Bank/ Parametry zaznaczyć parametr: Wyświetlanie kwot na raportach otwartych.
W którym miejscu należy uzupełnić stan początkowy rejestrów kasowych/bankowych oraz konto księgowe?

W menu Kasa/Bank należy wybrać Rejestry kasowe/bankowe otworzyć formularz rejestru i w polu: Saldo BO uzupełnić stan początkowy.
Natomiast w polu Konto księgowe należy uzupełnić konto danego rejestru konto księgowe