W jaki sposób zlikwidować/zbyć środek trwały?

Aby zlikwidować/zbyć środek trwały w Comarch OPTIMA, należy:

 • otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Księgowość/Ewidencja środków trwałych,
 • otworzyć kartę środka trwałego podlegającego likwidacji/zbyciu,
 • następnie na zakładce Ogólne w sekcji Stan środka zmieniamy na:
  • Zlikwidowany – środek trwały, który został zlikwidowany
  • Zbyty – środek trwały, który został zbyty
 • określamy datę likwidacji/datę zbycia (po wprowadzeniu daty od miesiąca następnego program nie generuje odpisów amortyzacyjnych), Dokument – numer dokumentu, na podstawie którego środek trwały jest zlikwidowany lub zbyty oraz Przyczynę – opis przyczyny likwidacji środka trwałego.

po wykonaniu powyższych czynności zapisujemy ikoną dyskietki kartę środka trwałego.
Dokument LT (likwidacji całkowitej) jest generowany automatycznie. W momencie ustawienia stanu na karcie środka trwałego na zlikwidowany lub zbyty i zapisania Karty środka trwałego, jest dodawany dokument LT, dla którego wartości zostaną wyliczone na podstawie karty i historii środka trwałego (tj. wartość, data likwidacji itp.)

Wygenerowany dokument LT można wydrukować, w tym celu należy na liście dokumenty środków trwałych, wybrać typ: Likwidacje otworzyć dany dokument LT, kliknąć na menu rozwijane znajdujące się obok ikony drukarki oraz wybrać wydruk LT/Wzór standard.
W jaki sposób zwiększyć lub zmniejszyć wartość środka trwałego ?

Aby zwiększyć wartość środka trwałego należy w menu Księgowość otworzyć Listę dokumentów środków trwałych.
Na Liście dokumentów środków trwałych, należy:

 • dodać dokument Ulepszenia,
 • na formatce dokumentu ulepszenia należy uzupełnić dane, a w polu zmiana wartości wpisać kwotę ulepszenia z plusem w przypadku zwiększenia wartości środka trwałego,
 • następnie należy zapisać formularz.

Zmniejszenie wartości środka trwałego realizowane jest za pomocą dokumentu dokumentu likwidacji. Aby zmniejszyć wartość środka trwałego należy:

 • dodać dokument Likwidacji,
 • na formatce dokumentu uzupełnić dane i wprowadzić zmianę wartości, umorzenie oraz datę uwzględnienia w amortyzacji (zaznaczenie parametru wylicz umorzenie powoduje wyliczenie kwoty umorzenia jako ilorazu wartości wprowadzonej w polu Zmiana wartości i wartości bieżącej brutto środka trwałego, pomnożonego przez kwotę całkowitego umorzenia środka trwałego),
 • zapisać formularz.Jakie makro kwoty należy wybrać w schemacie księgowym, aby zaksięgować amortyzację bilansową, a jakie w przypadku księgowania amortyzacji kosztowej z modułu Środki trwałe?

W schemacie księgowym do księgowania Amortyzacji środków trwałych dostępne są dwa makra kwoty, a mianowicie: @Umorzenie i @Amortyzacja. Jeśli zostanie wybrane makro @Umorzenie wówczas zostanie zaksięgowana amortyzacja bilansowa, jeśli wybierzemy makro @Amortyzacja wówczas program zaksięguje amortyzację kosztową.
Czy w programie jest możliwa konwersja listy KŚT 2010 do KŚT 2016?

Możliwość wykonania konwersji KŚT 2010 do KŚT 2016 jest możliwa z poziomu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych oraz Księgowość/ Ewidencja środków trwałych (po wyborze w filtrze pod listą opcji Środki trwałe). W tym celu został dodany przycisk  służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:

Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na kartach środków trwałych znajdujących się W użyciu ustawiane są nowe numery obowiązujące zgodnie z KŚT2016. Aktualizacji na karcie środka nie ulega pole Stawka amortyzacji. Informacja o starym numerze KŚT pojawia się na zakładce [Atrybuty] w postaci atrybutu o symbolu KŚT_2010 z wartością będącą symbolem pozycji z KŚT2010, widniejącym na środku trwałym przed konwersją. Na kartach ze stanem Zlikwidowany lub Zbyty numery nie są zmieniane.
W jaki sposób należy wprowadzić do ewidencji środek trwały, który został już częściowo umorzony?

Aby wprowadzić do ewidencji środek trwały, który został częściowo umorzony, należy:

 • otworzyć listę Ewidencja środków trwałych,
 • wybrać właściwą grupę środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a następnie dodać nową kartę środka trwałego,
 • uzupełnić dane środka trwałego. Należy pamiętać, że pola: Grupa, Nr inwentarzowy oraz Nazwa są wymagane przez program i należy je uzupełnić, aby była możliwość zapisania karty środka trwałego,
 • po uzupełnieniu danych na pierwszej zakładce Ogólne (należy pamiętać o wpisaniu właściwej daty zakupu i przyjęcia do używania) należy przejść do zakładki Amortyzacja, gdzie uzupełniamy niezbędne informacje m.in. metodę amortyzacji, stawkę amortyzacji, wartość początkową oraz odpisy, które zostały dokonane do momentu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji pole: Odpisy do)

Uwaga
Pole Odpisy do jest aktywne podczas dodawania karty środka trwałego, gdy data zakupu jest wcześniejsza niż rok bieżący oraz po zapisaniu karty środka trwałego, kiedy do środka nie zostały dodane żadne dokumenty, a także rok daty zakupu i rok daty przyjęcia do używania takiego środka jest wcześniejszy niż rok bieżący.

 • następnie zatwierdzamy formularz.Jak wprowadzić numer KŚT dla danego środka trwałego, który nie jest dostępny na liście numerów KŚT?

Jeśli wprowadzamy do ewidencji środek trwały i mamy przypisać nr KŚT np. 808, który nie jest dostępny na Liście numerów KŚT wówczas należy ten numer wpisać bezpośrednio w polu KŚT  .

Należy jednak pamiętać, że wpisany ręcznie numer nie zostanie zapisany na Liście numerów KŚT. Aby numer KŚT został dopisany do istniejącej Listy numerów należy go dodać z poziomu formularza karty środka trwałego (po kliknięciu w przycisk KŚT) lub z menu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych.

 
W jaki sposób można wykonać plan amortyzacji i wygenerować wydruk?

Aby wygenerować plan amortyzacji, należy:

 • otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Księgowość /Ewidencja środków trwałych,
 • zaznaczyć środki trwałe dla których ma zostać wygenerowany plan amortyzacji,
 • następnie kliknąć na ikonę Generacja planu amortyzacji, wybrać lata dla których chcemy wyliczyć plan amortyzacji,
 • po wykonaniu powyższych czynności plan amortyzacji zostanie wygenerowany i będzie widoczny na ekranie,
 • wygenerowany plan amortyzacji można wydrukować, w tym celu należy kliknąć na menu rozwijane znajdujące się obok ikony drukarki oraz wybrać wydruk Plan amortyzacji/Wzór standard.