Rozliczenie podatku ryczałtowego za okres

Na podstawie wprowadzonych danych program pozwala na rozliczenie podatku zryczałtowanego za dany okres. Rozliczenie podatku jest możliwe z opcji menu Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.

Zaliczka na podatek ryczałtowy

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

Lista zaliczek na podatek ryczałtowy

Po wprowadzeniu przychodów w odpowiednich stawkach do Ewidencji ryczałtowej, program pozwala na wyliczenie zaliczki na podatek ryczałtowy. Dla poprawnego wyliczenia tej zaliczki należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane odnośnie właścicieli, ich udziały oraz wszelkiego rodzaju odliczenia. Dla uzupełnienia danych odnośnie właścicieli służy lista, którą otwieramy z opcji Ogólne/ Inne/ Właściciele lub po wybraniu konkretnego podatnika przy wyliczaniu zaliczki ryczałtu za miesiąc na tzw. Liście właścicieli lub po kliknięciu w ikonę  z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-28 deklaracji rocznej PIT-28/PIT-28S(21).

Uwaga
Zaliczki zablokowane przed zmianami są wyświetlane na liście w kolorze czarnym.

Korekta zaliczki na podatek ryczałtowy.

W celu wykonania korekty zaliczki danej deklaracji, po wprowadzeniu zapisów do ewidencji powodujących zmiany w zaliczce (jeśli w ogóle takie wystąpiły), należy:

 1. Na liście zaliczek na podatek ryczałtowy podświetlić zablokowaną przed zmianami zaliczkę, która ma być skorygowana, a następnie wcisnąć przycisk , co spowoduje skopiowanie danych z pierwotnej zaliczki na korektę.
 2. W dalszej kolejności przeliczyć i zapisać zaliczkę.

Operacja dodania korekty zaliczki spowoduje skopiowanie danych (również liczbowych) z pierwotnej zaliczki. Zapisanie korekty zaliczki nastąpi dopiero po jej przeliczeniu za pomocą ikony pioruna. Może w tym wypadku nastąpić potrzeba uzupełnienia niektórych wyliczanych pól na zaliczce gdyż po ponownym przeliczeniu mogą zostać wyzerowane. Aby sporządzić korektę zaliczki należy pierwotną zaliczkę zablokować przed zmianami. 

Po zapisaniu, na liście deklaracji oprócz pierwotnej zaliczki, która zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, pojawi się dodatkowo korekta zaliczki. W kolumnie Korekta nowo powstały dokument otrzyma wartość oznaczającą kolejny numer korekty. W kolumnie Kwota dla korekt zaliczek podpowiada się kwota do zapłaty do US w całości, taka jak wychodzi na zaliczce – [Zaliczka] podatku do zapłaty.

W przypadku generowania korekt zaliczek dane będą pobierane z pierwotnej zaliczki lub, w przypadku kolejnych korekt, z ostatnio dokonanej korekty. Korekta dodawana jest zgodnie z okresem, za jaki wyliczona była zaliczka pierwotna oraz na formularzu takim jak zaliczka pierwotna. Jeżeli zaliczka pierwotna była miesięczna to również korekta będzie miesięczna. Jeżeli zaliczka pierwotna była kwartalna to również korekta będzie kwartalna.

Uwaga
Dokonanie korekty zaliczki jest możliwe pod warunkiem, że pierwotna zaliczka została zatwierdzona. Jeżeli użytkownik dokonuje kolejnej korekty, wcześniej powinien zatwierdzić dokument korygowany. Dodatkowo należy pamiętać, że zaliczki nie można odblokować, jeśli zostały wygenerowane do niej korekty.

Parametr Korekta jest widoczny tylko na korekcie. Dodatkowo jest zaznaczany i wyszarzany (niemożliwy do edycji). Z poziomu korekty zaliczek dostępny jest również wydruk. Wydruk w tytule posiada informację: korekta. Na deklaracje roczne pobierane są wartości z ostatniej korekty zaliczki za dany miesiąc\kwartał. Na wydrukach z listy deklaracji, jeżeli dla zaliczki wyliczona jest korekta to drukowany jest numer tej korekty.

Innym ważnym elementem, związanym z obliczaniem zaliczek, jest powstawanie zapisów w Preliminarzu Płatności. Jeżeli zaliczka jest zaliczką korygującą, wówczas w Preliminarzu zostaje utworzona płatność w kwocie będącej różnicą Kwoty wynikającej z tej korekty i sumy płatności dla wszystkich zaliczek deklaracji w danym okresie.

Korekta zaliczki na podatek ryczałtowy

Przykład
Obliczono zaliczkę. Kwota do zapłaty wyniosła 1000 zł, w Preliminarzu pojawił się zapis KW 1000 zł. Następnie policzono korektę, kwota do zapłaty wyniosła 1100 zł, w Preliminarzu pojawia się zapis KW 100 zł. Następnie policzono drugą korektę, kwota do zapłaty wyniosła 900 zł, w Preliminarzu pojawia się zapis KP 200 zł.

Kwoty indywidualne właściciela

Lista oraz kartoteka właściciela zostały szczegółowo omówione w artykule Właściciele. W niniejszym rozdziale zostaną podane jedynie podstawowe informacje, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwoty indywidualnych odliczeń od przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym oraz od podatku zryczałtowanego.

Po wprowadzeniu kartoteki właściciela i uzupełnieniu wszystkich informacji można wprowadzić odliczenia od przychodu i podatku. W tym celu należy edytować kartę właściciela i z poziomu formularza wcisnąć przycisk Udziały i kwoty deklaracji  , lub klawisze <SHIFT>+<ENTER>. Otwarta zostanie Lista kwot deklaracji właściciela.

Lista kwot deklaracji właściciela

Po rozwinięciu strzałki obok przycisku plusa  widoczne są opcje:

 • Dodaj – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za konkretny miesiąc,
 • Dodaj seryjnie – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za cały rok. Po wyborze opcji pojawia się okno:

Seryjne generowanie kwot deklaracji

Domyślnie zaznaczane są miesiące następujące po ostatnim miesiącu, w którym wprowadzono Kwoty indywidualne. Jeżeli w danym roku nie wprowadzono żadnych kwot to zaznaczane są wszystkie miesiące. Nie ma możliwości zaznaczenia miesiąca, w którym już wcześniej dodano kwoty.

Po kliknięciu w przycisk  pojawia się formularz Kwot indywidualnych za pierwszy miesiąc wskazany w oknie generowania, wraz z danymi uzupełnionymi w poprzednim miesiącu (udział w spółce, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne). Jeżeli będzie to pierwszy miesiąc w danym roku to należy te dane uzupełnić. Po zatwierdzeniu formularza dane są kopiowane na kolejne zaznaczone wcześniej miesiące.

Aby wprowadzić odliczenia, udziały oraz przychody z dodatkowych źródeł dochodu podatnika za dany miesiąc należy na formularzu Kwot indywidualnych zaznaczyć parametr w miesiącu  oraz określić rokmiesiąc, za który użytkownik chce wprowadzić wartości.

Użytkownik ma również możliwość przeglądania wszystkich odliczeń narastająco za cały rok, w tym celu należy zaznaczyć parametr Narastająco  – wszystkie kwoty dotyczące odliczeń zostaną obliczone narastająco od stycznia do miesiąca wprowadzonego w polu Miesiąc.

Formularz Kwot indywidualnych składa się z trzech zakładek:

 • [Odliczenia] – zawiera odliczenia od dochodu oraz kwoty zwiększające podstawę opodatkowania oraz kwoty odliczeń od podatku.
 • [ gospodarcza] – zawiera udziały w spółkach oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • [Najem] – zawiera udziały oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu, podnajmu lub dzierżawy.

Na zakładkach [Dz. gospodarcza] oraz [Najem] użytkownik ma możliwość wprowadzania listy działalności.

Kwoty indywidualne, zakładka 1. Odliczenia

Kwoty indywidualne, zakładka 2. Dz. gospodarcza

Kwoty indywidualne, zakładka 3. Najem

Na zakładce [Dz. gospodarcza] oraz [Najem] widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych, która wskazuje wartość Tak lub Nie i oznacza odpowiednio – Tak – podpięta inna baza danych, Nie – działalność wprowadzona ręcznie. Dane można pobierać tylko z baz, w których jako rodzaj księgowości wybrano Ewidencję ryczałtową.

Działalność podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 i na liście widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju działalności w Konfiguracji powoduje, że dotychczasowa działalność główna usuwana jest z listy działalności poprzedniego typu i widnieje na liście działalności nowego typu.

W nowych bazach dodanych w wersji programu 2019.0.1 działalność podstawowa jest dodawana z domyślnym udziałem 100,000/100. W bazach skonwertowanych z wersji programu wcześniejszych niż 2019.0.1 dotychczasowe pole Udział w spółce dostępne na zakładce [Odliczenia] zastąpione zostało polem Udziały i przeniesione na zakładkę [Dz. gospodarcza] lub [Najem] (w zależności od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28). Wysokość udziałów za poszczególne miesiące wprowadzone w wersjach programu wcześniejszych niż 2019.0.1 zostanie historycznie zachowana.

Jeżeli przed konwersją do wersji programu 2019.0.1 jako typ działalności wskazano Gospodarcza oraz wprowadzono przychód w stawce 12,5% i/lub 2% to po konwersji bazy na formularzu Kwot indywidualnych widnieje:

 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność główna, do której kwalifikowane są przychody ze stawką <> 12,5% oraz <>2%.
 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu PRODUKTY ROLNE z udziałem 100,000/100, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 2%.
 • Na zakładce [Najem] działalność o symbolu NAJEM z udziałem równym udziałowi w działalności głównej, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 12,5%.

Jeżeli przed konwersją do wersji programu 2019.0.1  jako typ działalności wskazano Najem, dzierżawa oraz wprowadzono przychód w stawce <>8,5% oraz <> 12,% to po konwersji bazy na formularzu Kwot indywidualnych widnieje:

 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA z udziałem równym udziałowi w działalności głównej, do której kwalifikowane są przychody ze stawką: 20%, 17%, 10%, 5,5% oraz 3%.
 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu PRODUKTY ROLNE z udziałem 100,000/100, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 2%.
 • Na zakładce [Najem] działalność główna, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 8,5% oraz 12,5%.

Po zmianie w Konfiguracji typu działalności, automatycznie utworzone po konwersji do wersji programu 2019.0.1 źródło przychodów odpowiadające działalności głównej zostanie usunięte bezpowrotnie. Powtórna zmiana typu działalności nie spowoduje przywrócenia tej działalności.

Uwaga
W jednej bazie nie należy łączyć różnych źródeł przychodów (gospodarczej oraz najmu/dzierżawy). Do poprawnego wyliczenia zaliczki na PIT-28(13) zalecane jest odpowiednie skonfigurowanie pozostałych źródeł przychodów na formularzu Kwot indywidualnych. Należy dodać “ręcznie” przychód odpowiadający danej stawce ryczałtu lub też wskazać pobieranie danych z innej bazy prowadzonej w formie ryczałtu.

Jeżeli dla działalności w danym miesiącu dodano więcej niż jeden udział to na liście działalności w kolumnie Udziały widnieje symbol: *.

Nową działalność można dodać po wciśnięciu przycisku lub za pomocą klawisza <Insert>.

Działalność gospodarcza

Najem

Podczas dodawania kolejnej działalności w polu Udział domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100. Istnieje możliwość podania licznika w polu Udział z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Nie ma możliwości zapisania formularza, jeżeli w polu Udział uzupełniono licznik, a nie podano mianownika.

Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy użytkownik musi wskazać bazę prowadzoną w formie ryczałtu, z której dane mają być pobierane.

Pole Dodatkowy przychód należy uzupełnić, jeżeli podatnik w danym miesiącu/kwartale osiąga dodatkowe przychody z danej działalności nie dotyczące całej firmy, a tylko konkretnego wspólnika.

Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy zaznaczonych działalności. Usunięcie działalności w danym miesiącu usuwa ją z kolejnych miesięcy. Nie ma możliwości usunięcia działalności głównej.

Użytkownik ma możliwość zmiany udziałów w ciągu miesiąca. Nowy udział można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.

Udział właściciela, Dz. Gospodarcza

Udział właściciela, Najem

Podczas dodawania kolejnego udziału w danym miesiącu w polu Okres od domyślnie ustawiany jest kolejny dzień po dniu widocznym w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Jeżeli na formularzu poprzedniego udziału w polu do widnieje ostatni dzień danego miesiąca to w polu Okres od domyślnie ustawiany jest ostatni dzień miesiąca. W pierwszej kolejności należy zmienić datę w polu do na formularzu poprzedniego udziału.

Zakres dat na formularzu udziału nie może być dłuższy niż miesiąc, za który dodawany jest udział oraz nie może nakładać się czasowo na inny udział. Podczas próby dodania udziału za okres za który określono już udział pojawia się komunikat: Próba dodania wartości na istniejący już okres. Istnieje możliwość pozostawienia dni bez określonego udziału.

Uwaga
W miesiącu, w którym następuje zmiana udziałów w stosunku do poprzednich miesięcy, użytkownik musi uzupełnić udział za cały miesiąc (udział z wartością przed zmianą i udział z wartością po zmianie). Podczas próby zapisania formularza działalności z pominięciem pierwszego dnia miesiąca pojawia się komunikat: Należy uzupełnić udziały od początku miesiąca do dnia zmiany udziału.

Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w danej działalności został określony to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie podpowie się ta sama wartość. Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w działalności nie został określony lub w danym miesiącu nie wprowadzono udziału to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie ustawiany jest udział 0.000/100.

Lista udziałów jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku).

Udziały dodane we wcześniejszych wersjach programu po konwersji bazy do wersji 2019.5.1 uwzględniają pełen zakres miesiąca.

Uwaga
Stare wersje zaliczek na PIT-28 i ich korekty nie uwzględniają zmiennych udziałów wspólnika. Jeżeli użytkownik zdefiniuje na formularzu kwot indywidualnych zmienne udziały to zaliczki i korekty zostaną przeliczone przez pierwszy udział wprowadzony w danym miesiącu.

Przykład
Jeżeli zaliczka na PIT-28 w wersji starszej niż 13 została przeliczona według udziału 70,000/100 to po dopisaniu w tym miesiącu kolejnego udziału 60,000/100 od np. 15 danego m-ca kwoty na formularzu zaliczki/korekty zostaną przemnożone przez udział z początku miesiąca.

Uwaga
Deklaracje roczne PIT-28 oraz ich korekty nie uwzględniają zmiennych udziałów wspólnika. Deklaracje roczne uwzględniające zmienne udziały zostaną dodane, gdy pojawią się nowe wzory rozliczeń rocznych za 2019 r.

W celu wyliczenia zaliczki kwartalnej należy uzupełnić udziały za jeden miesiąc kwartału (wtedy cały kwartał jest liczony według tego udziału) lub za wszystkie 3 miesiące kwartału (wtedy każdy miesiąc kwartału jest przemnażany przez udział z danego miesiąca).

 

Wyliczenie zaliczki ryczałtowej

W celu wyliczenia zaliczki ryczałtowej należy w Księgowość/ Zaliczki na PIT-28 nacisnąć przycisk , który otworzy formatkę służącą do wyliczenia kolejnej zaliczki.

Uwaga
Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. brak informacji o udziałach podatnika, niekompletnie przeniesione zapisy z rejestru VAT do ewidencji itp.) wyniki obliczeń będą oczywiście różne od oczekiwanych. Dlatego na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Zaliczka na podatek ryczałtowy, zakładka 1 Przychód

 Przelicz deklaracje – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji na podstawie wprowadzonych danych do programu odnośnie przychodów oraz wprowadzonych na karcie właściciela odliczeń i przychodów z dodatkowych działalności. W przypadku, gdy po wcześniejszym wyliczeniu i zapamiętaniu zaliczki w programie pojawiły się nowe dane, za pomocą tego przycisku możemy jeszcze raz wszystko przeliczyć z uwzględnieniem nowych danych. Przeliczenia można dokonać również wciskając klawisz <F8>.

Pierwsza zakładka przy wyliczaniu zaliczki to [Przychód], gdzie użytkownik wpisuje tzw. informacje ogólne i może zobaczyć jak kształtował się przychód w danym okresie. W informacja ogólnych podajemy następujące dane:

Rok i miesiąc, za który chcemy wyliczyć zaliczkę.

Podatnika, którego dotyczy deklaracja. Podatnika można wskazać poprzez wpisanie kodu podatnika lub przez wybór podatnika z listy właścicieli. Lista właścicieli otwierana jest przyciskiem .

Uwzględniać zapisy w buforze – zaznaczając ten parametr, użytkownik decyduje, czy przy wyliczaniu zaliczki mają być uwzględniane zapisy, które znajdują się w buforze, czy też ma być liczona tylko na podstawie zapisów w ewidencji głównej.

Zablokuj deklarację przed zmianami – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, deklaracja nie będzie mogła być już zmieniona. Można w ten sposób zabezpieczyć się przed przypadkowym skasowaniem lub zmianą danych dotyczących zaliczki, gdy zaliczka została już ostatecznie obliczona i wpłacona do urzędu skarbowego.

Na pierwszej zakładce po przeliczeniu zaliczki (przycisk  lub <F8>) widoczne są następujące informacje: Przychód wg poszczególnych stawek, Przychód firmy, Udziały podatnika, Przychody podatnika wg poszczególnych stawek oraz Przychód razem przypadający na podatnika. Wszystkie powyższe informacje ściągane są z programu na podstawie danych wprowadzonych oraz informacji zawartych na Karcie właściciela.

Jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej wynoszą 100% to wartość w pozycji Przychód podatnika wg stawki 2% równa jest kwocie z pozycji Przychód firmy wg stawki 2%. Kwota nie podlega edycji.

Jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej są różne od 100% to w pozycji Przychód podatnika wg stawki 2% domyślnie podpowiada się kwota 0. Pole podlega edycji. Użytkownik ma możliwość wpisania kwoty nieprzekraczającej wartości pozycji Przychód firmy wg stawki 2%.

Kliknięcie w ikonę  powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela za odpowiedni okres.

Druga zakładka [Odliczenia] pokazuje wartości odliczeń od dochodu wprowadzonych na Karcie właściciela (wspólnika) oraz obliczony przez program przychód podlegający opodatkowaniu.

Na zakładce [Podatek]odliczenia od podatku. Na zakładce tej znajduje się również obliczona ostateczna kwota zaliczki podatku do zapłaty oraz Kwota zapłacona do urzędu skarbowego, która domyślnie proponowana jest w wysokości obliczonej zaliczki.

Obliczył, Zatwierdził – zawiera kod operatora, który dokonał obliczenia oraz zatwierdzenia zaliczki, jak również daty tych operacji. 

Na zakładce [Dz. Gospodarcza] użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla pozarolniczej działalności gospodarczej, które są wprowadzane na karcie kwot indywidualnych podatnika. Dana działalność pojawia się tyle razy ile różnych udziałów ma wspólnik z odpowiednio wyliczonymi dla danego udziału przychodami wraz z informacją, za jaki okres obowiązywał dany udział.
Na zakładce [Najem] użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla najmu, podnajmu i dzierżawy, które są wprowadzane na karcie kwot indywidualnych podatnika. Dana działalność pojawia się tyle razy ile różnych udziałów ma wspólnik z odpowiednio wyliczonymi dla danego udziału przychodami wraz z informacją, za jaki okres obowiązywał dany udział.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, można ją od razu wydrukować, ponieważ deklaracja jest zapisywana automatycznie podczas drukowania.