Konfiguracja Comarch ERP Optima Detal

Aplikacja Comarch ERP Optima Detal instalowana jest w punktach sprzedaży detalicznej. Z jedną bazą firmową Comarch ERP Optima współpracować może wiele stanowisk. Każde stanowisko do poprawnej pracy wymaga przeprowadzenia procesu konfiguracji.

Uwaga
 Wersje Comarch ERP OptimaComarch ERP Optima Detal muszą być zgodne.

Podczas pierwszego uruchomienia Comarch ERP Optima Detal należy wykonać konfigurację programu. Użytkownik powinien wskazać:

 • Nazwę serwera MS SQL, na którym znajduje się baza firmowa Comarch ERP Optima. W oparciu o tą bazę będzie odbywała się sprzedaż na stanowisku detalicznym.
 • Nazwę bazy danych w Comarch ERP Optima.

Uwaga
 Podczas instalacji Detalu instalowany jest również Microsoft SQL Server 2008 Management Objects, aby możliwe było wyszukiwanie serwerów i baz dla wszystkich instancji SQL Server 2000/2005/2008.

Numer stanowiska Detalu. Przed pierwszym uruchomieniem Detalu użytkownik z poziomu Comarch ERP Optima musi skonfigurować stanowisko pracy (gałąź System/ Konfiguracja/ Firma/ Detal/ Stanowiska). Dla każdego konfigurowanego stanowiska program automatycznie ustala jego numer – należy wpisać tą wartość.

Uwaga
 Stanowisko, do którego operator chce się zalogować musi być aktywne. Jeżeli stanowisko jest nieaktywne (Comarch ERP Optima –  System/ Konfiguracja/ Firma/ Detal/ Stanowiska) przy próbie zalogowania pojawi się komunikat: Nie znaleziono stanowiska o podanym numerze.

Nazwę serwera klucza, czyli nazwę serwera MS SQL znajdującego się na stanowisku, do którego podpięty jest klucz HASP zawierający licencje. Jeśli pole to pozostanie puste, wówczas licencje będą pobierane z serwera MS SQL, na którym znajduje się baza Comarch ERP Optima.

Konfiguracja Comarch ERP Optima Detal podczas pierwszego uruchomienia programu. Wprowadzanie informacji o bazie firmowej Comarch ERP Optima

Uwaga
 Podczas pierwszego uruchamiania programu Comarch ERP Optima Detal niezbędne jest zsynchronizowanie jego bazy z bazą danych Comarch ERP Optima – dla stanowiska pobierane są wszystkie informacje ustalone uprzednio w Comarch ERP Optima.

Synchronizacja stanowiska Comarch ERP Optima Detal z bazą danych Comarch ERP Optima

Po wykonaniu synchronizacji stanowiska Comarch ERP Optima Detal z bazą danych Comarch ERP Optima można skonfigurować opcje programu:

 • Rozdzielczość ekranu – do wyboru: 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 pikseli,
 • Praca na ekranie dotykowym,
 • Drukarka fiskalna On-line.

Konfiguracja opcji programu Comarch ERP Optima Detal

Na podstawie wybranych opcji, program zaproponuje jeden z domyślnych układów ekranu, dostosowany do powyższych wymagań. Wygląd ekranu można dowolnie zmieniać za pomocą opcji konfiguracji.

Po zakończeniu procesu synchronizacji i konfiguracji otwiera się okno startowe programu.

Okno startowe

Aby rozpocząć pracę na stanowisku, sprzedawca musi przejść poprawnie proces logowania. W tym celu, w polu Użytkownik należy podać IDENTYFIKATOR operatora zdefiniowany w Comarch ERP Optima ( System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) oraz Hasło.

Podczas pierwszego logowania na danym stanowisku program proponuje ustalenie hasła. Zatwierdzenie zmiany bez wprowadzania hasła skutkuje komunikatem: Czy na pewno chcesz zalogować się bez hasła? (Tak/ Nie). Ustalone hasło można z poziomu okna startowego zmienić. W tym celu wykorzystywany jest przycisk .

Ustalenie hasła dla operatora podczas pierwszego logowania

Okno startowe

Operator, który w funkcjach pracownika, do którego jest przypisany w Comarch ERP Optima ( System/ Konfiguracja/ Program/ Detal/ Funkcje Pracowników) ma prawo dostępu do konfiguracji stanowiska, może z poziomu okna startowego zalogować się do konfiguracji .

Comarch ERP Optima Detal – Konfiguracja

Ustawienia bazy

Aby nawiązać połączenie z innym serwerem MS SQL, bazą danych Comarch ERP Optima lub z innym stanowiskiem sprzedaży detalicznej należy podać:

 • Numer stanowiska Detalu (nadany automatycznie w Comarch ERP Optima).
 • Serwer bazy – nazwę serwera MS SQL, na którym znajduję się baza danych.
 • Nazwę bazy – nazwę bazy firmowej Comarch ERP Optima.
 • Serwer klucza – nazwę serwera MS SQL znajdującego się na stanowisku, do którego podpięty jest klucz HASP zawierający licencje. Jeśli pole to pozostanie puste, wówczas licencje będą pobierane z serwera MS SQL, na którym znajduje się baza Comarch ERP Optima.

Uwaga
 Jeżeli w Menadżerze Licencji aktywnych jest kilka kluczy, to w ustawieniach bazy stanowiska detalicznego należy określić ten, z którego mają być pobierane licencje dla Detalu. W tym celu użytkownik powinien w polu Serwer klucza po nazwie serwera SQL oraz dwóch dwukropkach „::” podać konkretny numer klucza.

Parametry ogólne – zmiana stanowiska

Uwaga
 Jeżeli baza danych lub numer stanowiska zostanie zmieniony, po czym nie zostanie wykonana synchronizacja, podczas próby wyjścia z Konfiguracji Detalu pojawi się komunikat: Została zmieniona konfiguracja bazy danych. Należy wykonać ręczną synchronizację

Parametry synchronizacji

Przed rozpoczęciem pracy w Comarch ERP Optima Detal, operator musiał skonfigurować aplikację z poziomu Comarch ERP Optima (patrz rozdział 2. „Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Detal w Comarch ERP Optima”). Sprzedaż na stanowiskach pracy odbywa się w oparciu o wprowadzone w ten sposób informacje. Z poziomu konfiguracji Detalu, przy pomocy synchronizacji można wykonać ręczną lub automatyczną aktualizację informacji między bazą firmową Comarch ERP Optima a bazą danych Comarch ERP Optima Detal.

Aktualizacja obejmuje:

 • Informacje związane z kontrahentami.
 • Zmiany w konfiguracji Detalu wprowadzone po stronie Comarch ERP Optima.
 • Informacje o towarach.
 • Informacje o kaucjach i schematach opakowań.

Uwaga
 Jeżeli w Comarch ERP Optima cena towaru występuje w walucie obcej np. 10 EUR i nie ma w programie zdefiniowanego kursu domyślnego dla tej waluty ( System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty) – podczas synchronizacji cena zostanie przeniesiona do Comarch ERP Optima Detal jako PLN, czyli 10 PLN.

Do wyboru mamy synchronizację ręczną wykonywaną w dowolnym momencie, wybranym przez użytkownika lub synchronizację automatyczną.

W przypadku synchronizacji automatycznej należy ustalić:

 • Godzinę pierwszej synchronizacji,
 • Godzinę ostatniej synchronizacji,
 • Co ile minut taka synchronizacja ma się odbywać, do wyboru mamy:
  • Tylko pierwsza i ostatnia – wykonywana jest dwukrotnie ( w czasie określonym przez godzinę pierwszej i ostatniej synchronizacji)
  • Co 2/10/20/30/40/50 minut lub 1/2/3/4/5/6/12 godzin.

Po zaznaczeniu jednej z tej opcji można posłużyć się przyciskiem – dane zostaną automatycznie zaktualizowane.

Z poziomu okna pracy, jeżeli Paragon jest w trakcie wystawiania, zmiany powstałe w wyniku synchronizacji automatycznej związane z towarami są uwzględniane dopiero po jego zatwierdzeniu lub anulowaniu, a przy pracy z wieloma paragonami zmiany te są uwzględniane gdy wszystkie otwarte paragony są puste. Zmiany wprowadzone na liście Kontrahentów, dostępnych w Comarch ERP Optima Detal form płatności są uwzględniane na bieżąco podczas wykonywania automatycznej synchronizacji. Z kolei zmiany w prawach aktualnie zalogowanego do aplikacji operatora  są uwzględniane dopiero po przelogowaniu lub wykorzystaniu opcji  – Przywróć operatora.

Uwaga
 Synchronizacja danych wymaga synchronizacji zegarów wszystkich komputerów, na których zainstalowana jest Comarch ERP Optima i stanowiska Comarch ERP Optima Detal.

Drukarka fiskalna

Comarch ERP Optima Detal umożliwia fiskalizację wystawionych dokumentów sprzedaży na drukarkach fiskalnych:

 • Posnet (bez wersji aptecznych, Thermal w wersji 5V, 1.02, 1.04, 2.01, 2.02 )
 • Elzab (bez wersji aptecznych np. Omega, Mera)
 • Innova (bez wersji aptecznych np. Profit, Market)
 • Novitus (bez wersji aptecznych np. Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime)
 • Torell (Duo Pro, Andros)
 • Emar Printo
 • Epson TM-T801FV

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem fiskalnym należy wykonać odpowiednią konfigurację:

Model drukarki – wybór drukarki z rozwijanej listy, zawierającej drukarki, z którymi współpracuje Comarch ERP Optima Detal,

Port drukarki – wybór szeregowego portu COM, do którego podpięta jest drukarka fiskalna,

Prędkość – wybór prędkości transmisji,

Sterowanie – niektóre drukarki wymagają ustawienia odpowiedniego sterowania przepływem danych w w porcie COM. Użytkownik może wybrać następujące opcje:

 • ustawienia systemowe (program nie ustawia sterowania przepływem, brane są ustawienia systemu),
 • RTS (do sterowania przepływem jest wykorzystywana w porcie para linii RTS/CTS),
 • Xon / Xoff (sterowanie przepływem odbywa się przez wysłanie znaczników Xon oraz Xoff),
 • RTS i Xon / Xoff (wykorzystuje obydwie metody sterowania przepływem),
 • brak (nie jest wykorzystywana żadna metoda kontroli przepływu danych).

Szuflada – jeżeli szuflada jest podpięta do drukarki fiskalnej, parametr powinien być zaznaczony.

Praca on – line – zaznaczenie parametru spowoduje, że Paragon drukowany będzie na bieżąco po dodaniu każdej pozycji (więcej informacji na temat pracy on-line Comarch ERP Optima Detal w rozdz. 6.1.4 „Współpraca z drukarka fiskalną w trybie On-line”).

Logowanie kasjera – Podczas logowania do programu, kasjer logowany jest również do drukarki fiskalnej. Na wydruku z drukarki pojawia się informacja o rozpoczęciu/zakończeniu pracy kasjera.

Uwaga
 Aby współpraca z drukarką fiskalną NOVITUS przebiegała poprawnie, w przypadku gdy na drukarce ustawiono protokół POSNET należy w Detalu, w polu Model drukarki wybrać sterownik Posnet Thermal. W przypadku protokołu NOVITUS- sterownik Novitus.

Stawki VAT zdefiniowane w Comarch ERP Optima Detal należy skojarzyć z symbolami wykorzystywanymi przez drukarkę fiskalną.

Uwaga
 Przed kojarzeniem stawek VAT należy wydrukować raport dobowy z drukarki fiskalnej, na której wyszczególnione są stawki VAT wraz z przypisanymi im literami.

W kolumnie Symbol należy wybrać z rozwijanej listy dla każdej stawki VAT odpowiednią literę. Istnieje możliwość ustawienia dla danej stawki wartości pustej, np. W przypadku stawki nieużywanej.

Wszystkim wykorzystywanym w Detalu formom płatności (Comarch ERP Optima – System/ Konfiguracja/ Firma/ Detal/ Stanowiska) można przypisać Nazwy fiskalne drukowane na zafiskalizowanych dokumentach sprzedaży. Jeśli dla którejś z form płatności nie zostanie ustalony odpowiednik, będzie ona nieaktywna w oknie płatności Paragonu. Operator nie będzie mógł z niej skorzystać podczas wystawiania dokumentu.

Ustawienia drukarek fiskalnych

po zdefiniowaniu wszystkich ustawień należy sprawdzić czy komunikacja między komputerem a drukarką fiskalną przebiega poprawnie.

Uwaga
 W przypadku drukarek fiskalnych działających przez terminal licencja na moduł do obsługi drukarek fiskalnych pobierana jest w momencie zalogowania do programu, a zwalniana po wylogowaniu.  

Uwaga
 W przypadku, gdy na stanowisku zainstalowano Detal samodzielnie (bez instalacji systemu Comarch ERP Optima), to podczas pracy drukarki fiskalnej w usługach terminalowych może pojawić się komunikat: Nie znaleziono licencji na drukowanie w usługach terminalowych. Nie udało się otworzyć klucza z informacjami o serwerze.

W takiej sytuacji należy sprawdzić czy w rejestrach systemowych są odpowiednie wpisy w kluczu  HKEY_CURRENT_USER\Software\CDN\HASP.


Operatorzy

Lista składa się z operatorów, którzy w Comarch ERP Optima ( System/ Konfiguracja/ Firma/ Detal/ Stanowiska) otrzymali dostęp do danego stanowiska pracy. Dostępne kolumny to: Kod operatora, Imię i Nazwisko, Stanowisko przydzielone mu po stronie Comarch ERP Optima ( System/ Konfiguracja/ Program/ Detal/ Funkcje Pracowników), Karta oraz Rabat maksymalny.

Dla listy dostępne są opcje:

Usuń hasło użytkownika – funkcja (dostępna również w menu kontekstowym) służy do usuwania haseł użytkowników.

Rabat maksymalny – podczas sprzedaży na stanowisku detalicznym operator nie będzie miał możliwości udzielenia rabatu wyższego niż określony za pomocą niniejszej funkcji. Domyślnie rabat maksymalny dla wszystkich operatorów ustawiony jest na poziomie 99,99%.

Karta – umożliwia przypisanie operatorom kart magnetycznych do logowania. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno Ustawienia karty.

Ustawienia karty

Aby przypisać kartę operatora należy wybrać przycisk Wczytaj kartę, a następnie czytnikiem odczytać kartę magnetyczną. Po wczytaniu karty okno Ustawienia karty jest zamykane, a na liście przy danym kodzie operatora, w kolumnie Karta pojawi się znacznik.

Konkretna karta magnetyczna może być przypisana tylko jednemu operatorowi i działa na wszystkich stanowiskach, do których operator ten ma dostęp. Próba wczytania tej samej karty innemu użytkownikowi zakończy się komunikatem: Wczytana karta jest przyporządkowana już innemu operatorowi.

Z poziomu okna Ustawienia karty (wywoływanego przyciskiem  ) można także w razie potrzeby usunąć kartę operatora – Usuń kartę.

Uwaga
 Logowanie za pomocą kart magnetycznych możliwe będzie tylko jeśli w Konfiguracji/ Ustawienia ogólne zaznaczono parametr Szybkie logowanie.   

Uwaga
 Program obsługuje karty magnetyczne, na których informacje zapisane są tylko na jednym pasku oraz domyślne ustawienia czytników firmy Novitus (podpinanych do komputera przez port PS/2 lub USB).

Terminal płatniczy

Aby rozpocząć współpracę z terminalem, należy po zalogowaniu do konfiguracji Detalu kliknąć przycisk Terminal płatniczy, a następnie wybrać odpowiedni model z dostępnych na liście:

 • eServiceVeriFone VX520
 • PolcardVeriFone VX520
 • eServiceVeriFone VX520 Terminal
 • Polcard VeriFone VX520 Terminal

Uwaga
 Połączenie terminala z komputerem powinno być wykonane przez Serwis dystrybuujący terminale.

W zależności od wybranego modelu aktywują się lub uzupełniają następujące pola:

Typ połączenia –  ustawia się automatycznie, w zależności od wybranego sterownika terminala płatniczego.

Port szeregowy – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia RS232. Należy wskazać w nim port COM do którego podłączone jest urządzenie.

Adres IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wpisać adres IP terminala płatniczego.

Port TCP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wprowadzić numer portu, na którym odbywać się będzie komunikacja pomiędzy programem Comarch ERP Optima a terminalem płatniczym.

Za pomocą przycisku Test połączenia użytkownik może sprawdzić komunikację pomiędzy programem a urządzeniem.

Okno ustawień terminala płatniczego

Przesłanie kwoty płatności do terminala jest możliwe, jeżeli na dokumencie w Detalu została wybrana płatność kartą z zaznaczonym parametrem Terminal płatniczy. Parametr jest dostępny w konfiguracji Comarch ERP Optima w gałęzi Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności na formularzu formy płatności o typie Karta.

Uwaga
 Przed uruchomieniem współpracy z terminalem należy upewnić się, że operator wystawiający dokumenty w Detalu nie ma ustawionego zakazu do rejestru powiązanego z płatnością wysyłaną na terminal. W przeciwnym wypadku karta zostanie obciążona, ale podczas synchronizacji do Optimy, KP nie zostanie utworzone, a dokument nie będzie rozliczony.

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne to miejsce, gdzie zgromadzono parametry konfiguracyjne określające sposób działania stanowiska sprzedaży w Comarch ERP Optima Detal.

Ustawienia ogólne

Otwarcie / Zamknięcie zmiany – jeżeli parametr jest zaznaczony na stanowisku możliwe jest otwieranie i zamykanie zmian, co ułatwi rozliczanie stanu kasy gotówkowej na stanowisku.

Szybkie logowanie – określa sposób logowania do programu opierający się głównie na przyciskach, a przez to prostszy, szybszy i lepiej przystosowany do pracy z ekranami dotykowymi.

Obowiązkowa sprzedaż od wartości – zaznaczenie parametru powoduje, że podczas dodawania pozycji na Paragon użytkownik będzie zobowiązany do określenia wartości sprzedawanego towaru/usługi. W oparciu o podaną wartość oraz cenę pozycji zostanie wyliczona ilość.

Parametr nie ma znaczenia w przypadku dodawania pozycji kaucyjnych (nie pojawia się okno edycji wartości pozycji kaucyjnej).

Kontrola stanów magazynowych – w przypadku, gdy parametr jest zaznaczony podczas sprzedaży kontrolowana będzie dostępność towarów i kaucji na magazynie przypisanym do stanowiska sprzedaży. Jeżeli towaru brakuje na magazynie lub ilość dostępna jest niewystarczająca, nie zostanie on dodany na Paragon, a program wygeneruje komunikat: Nie można dodać pozycji na paragon. Brak x,xxxx j.m. W magazynie. 

Informacja o brakach – zaznaczenie parametru skutkować będzie tym, że podczas sprzedaży w przypadku braku lub niewystarczającej ilości towaru/kaucji użytkownik otrzyma informację: Brak x,xxxx j.m. W magazynie. Mimo to możliwe będzie dodanie towaru.

Równoczesne zaznaczenie parametrów Kontrola stanów magazynowych oraz Informacja o brakach jest niemożliwe.

Pobieraj rabaty kontrahenta – jeżeli parametr ten jest zaznaczony, podczas sprzedaży na stanowisku detalicznym, po wybraniu kontrahenta na Paragon pobierane są rabaty lub ceny kontrahenta, zdefiniowane w programie Comarch ERP Optima.

Automatyczne drukowanie paragonów na drukarce zwykłej – dotyczy sytuacji, w której do stanowiska nie jest podłączona drukarka fiskalna. Jeśli parametr jest zaznaczony, po zakończenie paragonu będzie on drukowany na drukarce zwykłej, ustawionej jako domyślna w systemie operacyjnym. Jeśli parametr zostanie odznaczony, paragon nie będzie drukowany.

Pytanie o fiskalizację paragonu – zaznaczenie parametru powoduje, że w momencie zatwierdzania Paragonu pojawi się pytanie „Czy fiskalizować paragon?”. Jeżeli użytkownik wybierze w oknie opcję: Tak – paragon zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej. Wybór opcji: Nie – skutkuje wydrukiem paragonu na drukarce zwykłej.

Uwaga
 Jeśli w konfiguracji Detalu nie wybrano drukarki fiskalnej lub wybrano drukarkę, ale jednocześnie określono, że ma ona pracować w trybie On-line, wówczas zaznaczenie parametru Pytanie o fiskalizację paragonu będzie niemożliwe.

Drukowanie KP/KW na drukarce fiskalnej – przy zaznaczonym parametrze drukowanie wpłat/wypłat będzie realizowane na drukarce fiskalnej. W innym przypadku KP/KW drukowane będzie na drukarkę zwykłą.

Drukowanie raportów zmianowych na drukarce fiskalnej – zaznaczenie parametru spowoduje, że raporty zmianowe będą się drukować na drukarce fiskalnej. W innym przypadku wydruk realizowany będzie na zwykłej drukarce.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Drukuj NIP nabywcy – umożliwia wydruk numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.
Uwaga
Operacja jest możliwa wyłącznie na tych drukarkach fiskalnych, które posiadają taką funkcjonalność.

W przypadku pracy drukarki w trybie on-line, aby NIP został wydrukowany na paragonie należy wybrać kontrahenta przed dodaniem pierwszej pozycji.

Wydruk faktury gastronomicznej – na wydrukach faktur zamiast poszczególnych towarów widnieć będą pozycje o nazwie „Usługa gastronomiczna” w rozbiciu na stawki VAT.

Liczba otwartych paragonów – określa ile paragonów może być otwartych jednocześnie na stanowisku sprzedaży.

Maksymalna wartość tego parametru to 100 paragonów. Zaznaczenie parametru Bez ograniczeń pozwala na wystawienie nieograniczonej liczby otwartych paragonów na danym stanowisku.

Uwaga

Jeśli w konfiguracji drukarki fiskalnej zaznaczono parametr Praca On-line wówczas liczba otwartych paragonów musi być równa 1.

Jeśli liczba otwartych paragonów jest większa od 1 lub ustawiona na Bez ograniczeń możliwa jest praca z drukarką fiskalną tylko w trybie Off-line.

Ilość kopii wydruku FA/PA – wartość w polu określa ile egzemplarzy ma powstać podczas drukowania dokumentu. Parametr dotyczy wydruku faktur, paragonów drukowanych na drukarce zwykłej, a także zwrotów, pomyłek i korekt zarejestrowanych do tych dokumentów.
Modelowanie wyglądu ekranu

Pracownik Detalu, który ma w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) włączony parametr Dostęp do konfiguracji interfejsu – po zalogowaniu do okna głównego sprzedaży widzi ikonę  – Konfiguracja układu ekranu – umożliwiającą zdefiniowanie wyglądu i funkcjonalności stanowiska pracy.

Moduł standardowo pracuje w jednym głównym oknie. Użytkownik ma możliwość indywidualnego doboru funkcji i informacji w nim widocznych. Elastyczna konfiguracja zapewnia maksymalne dostosowanie punktu sprzedaży do indywidualnych potrzeb.

Układ okna głównego

Program Comarch ERP Optima Detal zawiera kilka domyślnych układów ekranu. Użytkownik może pracować w oparciu o predefiniowane układy ekranu. Może także je modyfikować lub tworzyć swoje własne.

Powyżej menu głównego dostępny jest pasek narzędzi optymalizujący pracę nad konfiguracją interfejsu.

W jego skład wchodzą opcje:

 • Nowy:
 • Pusty – tworzenie własnego układu ekranu.
 • z gotowego – wybór jednego ze standardowych układów ekranu z możliwością dowolnej modyfikacji. Szablony dostępne po zainstalowaniu aplikacji znajdują się w katalogu C:\Program Files\Comarch ERP Optima\Detal\Layouts. Wybrany w ten sposób układ ekranu jest zapisywany w katalogu, gdzie znajdują się szablony użytkownika, np. W systemie operacyjnym Windows XP jest to C:\Documents and Settings\Jan.Nowak\Dane aplikacji\Comarch\Comarch ERP Optima Detal\Layouts.
 • Otwórz – otwarcie jednego z już zdefiniowanych przez użytkownika układów ekranu.
 • Zapisz\ Zapisz jako – zapisanie szablonu użytkownika – w systemie operacyjnym Windows XP będzie to katalog C:\Documents and Settings\Jan.Nowak\Dane aplikacji\Comarch\Comarch ERP Optima Detal\Layouts.
 • Wyjdź[ALT+ Q] – wyjście z trybu konfiguracji układu ekranu.

Układ ekranu można dzielić na dowolną ilość paneli, ustalać ich rozmieszczenie i rozmiary. W panelach z kolei należy umieszczać sekcje (Paragon, Podsumowanie paragonu, Wyszukiwanie, Lista towarów, Przyciski, Klawiatura ekranowa) pełniące określone funkcje (szczegółowy opis poniżej w obszarze Sekcje danych na ekranie głównym). Utworzony układ ekranu można kopiować i wykorzystywać na innych stanowiskach.

  opcje ogólne – pozwalają określić ustawienia ogólne interfejsu użytkownika:

 • Kursor zawsze w polu wyszukiwania – parametr definiowany dla sekcji Wyszukiwanie. Kursor bez względu na wykonaną akcję wraca do pola edycyjnego, gdzie wpisywany jest kod towaru:

Kursor zawsze w polu wyszukiwania

 • Sortowanie w listach dla ekranów dotykowych – kliknięcie w komórkę w jednym z pierwszych dwóch wierszy listy powoduje sortowanie po wybranej komórce.
 • Poniżej znajdują się parametry odpowiedzialne za wyświetlanie klawiatury ekranowej:
  • Wyświetl klawiaturę ekranową w oknach dialogowych.
  • Położenie klawiatury numerycznej (Z prawej/ z lewej).
  • Ustawienia list:
  • Użyj domyślnego rozmiaru tekstu (14) – jeżeli parametr jest odznaczony, użytkownik może rozmiar zdefiniować samodzielnie.
  • Użyj domyślnego marginesu wiersza (0 pikseli) – jeżeli parametr jest odznaczony, użytkownik może margines wiersza zdefiniować samodzielnie.

Panel główny można dowolnie dzielić pionowo lub poziomo na wiele mniejszych paneli:

 – podziel pionowo – wybiera akcję podziału panelu pionowo. Po kliknięciu na panel dzieli go pionowo, tworząc dwa nowe panele, w które można wstawiać sekcje.

 – podziel poziomo – wybiera akcję podziału panelu poziomo. Po kliknięciu na panel dzieli go poziomo, tworząc dwa nowe panele, w które można wstawiać sekcje.

Przykładowy podział panelu głównego

Linie oddzielające poszczególne panele nazywane są podzielnikami. Po najechaniu strzałką myszy na linię rozdzielającą panele zmianie ulega jej kolor . Dla podświetlonego podzielnika pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest jego konfiguracja:

 • Zablokuj – po ustaleniu położenia podzielnika panelu, włączenie opcji blokuje zmianę jego położenia. W trybie pracy operator nie będzie mógł zmienić położenia linii podziałowej (Odblokuj – opcja odwracająca wykonaną akcję).
 • Ukryj – po włączeniu opcji w trybie pracy linia podziałowa będzie niewidoczna dla operatora (Pokaż – opcja odwracająca wykonaną akcję).
 • Ustaw minimalną wielkość dla górnego/ dolnego panelu – w przypadku podziału poziomego po ustaleniu minimalnej wysokości panelu włączenie opcji spowoduje, że operator w trybie pracy nie będzie mógł zdefiniować mniejszego rozmiaru (Usuń minimalną wielkość dla górnego/ dolnego panelu – opcja odwracająca wykonaną akcję).
 • Ustaw minimalną wielkość dla lewego/ prawego panelu – w przypadku podziału pionowego po ustaleniu minimalnej szerokości panelu włączenie opcji spowoduje, że operator w trybie pracy nie będzie mógł zdefiniować rozmiaru mniejszego (Usuń minimalną wielkość dla lewego/ prawego panelu – opcja odwracająca wykonaną akcję).

Rozmiar utworzonych paneli można zmieniać poprzez przemieszczanie oddzielających je podzielników. Wprowadzone w ten sposób ustawienia z poziomu Konfiguracji są pamiętane na stałe w oknie pracy (przy każdym logowaniu do programu). Zmiany rozmiaru poszczególnych paneli wprowadzone w trybie pracy są tymczasowe (nie są pamiętane po powtórnym zalogowaniu do programu).

Sekcje:

W każdym panelu dostępne są sekcje odpowiedzialne za funkcjonalność stanowiska pracy:

 – sekcja przycisków – wybiera akcję wstawienia sekcji przycisków. Po kliknięciu na panel wstawia w niego sekcję przycisków,

 – sekcja paragonu – wybiera akcję wstawienia sekcji paragonu. Po kliknięciu na panel wstawia w niego sekcję paragonu,

 – sekcja podsumowania paragonu – wybiera akcję wstawienia sekcji podsumowania paragonu. Po kliknięciu na panel wstawia w niego sekcję podsumowania paragonu,

 – sekcja wyszukiwania – wybiera akcję wstawienia sekcji wyszukiwania. Po kliknięciu na panel wstawia w niego sekcję wyszukiwania,

 – sekcja klawiatury – wybiera akcję wstawienia sekcji klawiatury. Po kliknięciu na panel wstawia w niego sekcję klawiatury,

 – sekcja listy towarów – wybiera akcję wstawienia sekcji listy towarów. Po kliknięciu na panel wstawia w niego sekcję listy towarów.

Uwaga
Sekcję Przyciski można wykorzystywać wielokrotnie podczas tworzenia układu ekranu. Pozostałe sekcje: Paragon, Podsumowanie Paragonu, Wyszukiwanie, Lista towarów, Klawiatura – tylko raz.

Funkcje dostępne są również z poziomu menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy w obszarze panelu:

Opcje menu kontekstowego dostępne w obszarze panelu

 – anulowanie wybranej akcji <ESC> – usuwana jest wybrana akcja.

 – Zmień skórkę – do wyboru z rozwijanej listy dostępnych jest kilkanaście skórek definiujących wygląd aplikacji.

 

Stopka okna głównego

Komponent w zależności od ustawień może pokazywać godzinę oraz informacje o aktualnie zalogowanym do stanowiska pracy operatorze. W skład menu głównego wchodzi sekcja przycisków (poprzez menu kontekstowe możne zdefiniować przyciski widoczne w pasku stopki – szczegółowy opis definiowania sekcji przycisków został opisany poniżej w sekcji przyciski.

W menu kontekstowym stopki (pod prawym przyciskiem myszy) dostępna jest jej konfiguracja, na którą składają się parametry:

Położenie stopki (U góry/ u dołu).

Widoczność stopki (Rozwinięta/ Zwinięta) – opcję można ustawić również poprzez wciśnięcie ikony.

Pokaż zegar.

Pokaż dane kasjera.

Pokaż domyślny przycisk wyjścia ( Wyjście).

Przykładowa konfiguracja stopki

Sekcje danych na ekranie głównym

Paragon

Sekcja odpowiedzialna jest za wyświetlanie listy pozycji cennikowych dodawanych na Paragon. Kolumny dostępne dla sekcji to: kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka miary, cena brutto, wartość brutto, rabat %, rabat zł, stawka VAT.

Pod prawym przyciskiem myszy w menu kontekstowym dostępna jest konfiguracja sekcji. Użytkownik może zdecydować czy podczas wystawiania paragonu widoczne będą:

 • wszystkie pozycje cennikowe dodawane na Paragon,
 • tylko bieżąca.

W tym miejscu można również określić Tytuł paragonu, czyli oznaczenie, które można nadać paragonom, np. stolik w przypadku pracy z wieloma paragonami. Tytuł wyświetlany jest  wraz z numerem, przy czym numer nie oznacza numeru wystawianego paragonu, lecz kolejny numer przycisku paragonu.

Sekcja Paragon

Podsumowanie paragonu

Sekcja pokazuje łączną wartość brutto Paragonu w walucie PLN, nazwę kontrahenta, dla którego wystawiany jest PA oraz rabat Paragonu ustalony przed dodaniem towarów na PA (jego wartość podpowiada się na dodawanych pozycjach). Konfiguracja dostępna pod prawym przyciskiem myszy pozwala na zdefiniowanie wielkości czcionki dla wyświetlanej kwoty oraz ustalenie czy ma ona być pogrubiona.

Sekcja Podsumowanie paragonu

Wyszukiwanie

Sekcja odpowiedzialna za wyszukiwanie towarów o wprowadzonym Kodzie. Po wpisaniu poprawnego kodu towaru, naciśnięcie klawisza <ENTER> lub ikony  skutkuje automatycznym dodaniem towaru na Paragon.

W opcjach ogólnych konfiguracji układu ekranu znajduje się parametr Kursor zawsze w polu wyszukiwania (omówienie w rozdziale 4.1 „Układ okna głównego”). Jego zaznaczenie powoduje, że kursor bez względu na wykonywaną akcję zawsze znajduje się w polu wyszukiwania.

Sekcja wyszukiwanie

Przyciski

Sekcja zawiera trzy rodzaje przycisków:

 • Funkcyjne – zestaw predefiniowanych funkcji dostępnych dla Użytkownika,
 • Towarów – zestaw przycisków identyfikujących określone towary,
 • Grupy – przyciski umożliwiające grupowanie towarów/ funkcji.

Konfiguracja dostępna jest z poziomu sekcji pod prawym przyciskiem myszy.

Dla kontenera przycisków użytkownik może zdefiniować:

 • Położenie obrazków umieszczonych na przyciskach (nad tekstem/ pod tekstem/ z lewej/ z prawej/ bez tekstu/ bez obrazka),
 • Czcionkę tekstu przycisków (rodzaj, styl, rozmiar),
 • Wielkość przycisków wyrażoną w pikselach – aby zdefiniować preferowaną wielkość przycisków należy rozciągnąć kwadrat widoczny po kliknięciu myszą na aktualną wielkość lub wpisać ręcznie żądaną szerokość i wysokość,
 • Szerokość i wysokość przycisków w pikselach.

Okno Konfiguracji sekcji jest podzielone na dwie części. Z prawej strony widoczne są zakładki [Funkcyjne], [Towary], [Grupy] zawierające przyciski, które można dodać do sekcji przycisków. Z lewej strony okna znajdują się przyciski wybrane przez użytkownika. Przenoszenie przycisków do sekcji i ich usuwanie umożliwiają strzałki:

 – Wstaw do sekcji,

 –  Usuń z sekcji

lub dwukrotne kliknięcie na przycisk.

Po dodaniu przycisków do sekcji można ustalić ich rozmieszczenie:

 – w górę – przesuń zaznaczone przyciski w górę,

 – w dół przesuń zaznaczone przyciski w dół.

Zakładka [Funkcyjne] zawiera przyciski pełniące określone funkcje:

 – Zmień cenę – funkcja pozwala na wpisanie nowej ceny dla uprzednio wybranej pozycji Paragonu,

  Zmień ilość – funkcja służy do zmiany ilości i/lub jednostki miary wskazanej pozycji Paragonu,

 – Zmień wartość – funkcja umożliwia zmianę wartości wskazanej pozycji Paragonu. Na podstawie podanej wartości i ceny pozycji zostaje wyliczona ilość,

 – Rabat pozycji – rabat ustalany indywidualnie dla poszczególnych pozycji Paragonu. Po wywołaniu funkcji pojawia się okno, w którym należy wprowadzić % wartość rabatu – na tej podstawie obliczana jest wartość kwotowa upustu.

 – Rabat paragonu – funkcja pozwala na wprowadzenie rabatu od całego Paragonu,

 – Storno pozycji – umożliwia wystornowanie pozycji Paragonu (towar drukowany jest w ilości ujemnej),

 Storno paragonu – funkcja umożliwia wystornowanie wszystkich pozycji PA,

 – Usuń pozycję – akcja usunięcia podświetlonej pozycji z PA,

 – Anuluj Paragonakcja anulowania całego PA,

 – Zapłać – funkcja otwiera okno związane z płatnością Paragonu. Użytkownik może wpisać płaconą przez klienta kwotę oraz wybrać formę płatności, którą zostanie dokonana wpłata.

 – Zakończ – automatyczne zatwierdzenie Paragonu z automatycznym rozliczeniem domyślną formą płatności ustaloną po stronie Comarch ERP Optima  w Konfiguracji firmy/ Detal/ Stanowiska.

 – Lista towarów – funkcja powoduje wyświetlenie listy towarów z możliwością wyszukania właściwego i przeniesienia go na Paragon,

 – Lista kaucji – służy do wyświetlenia listy kaucji z możliwością wyszukania opakowania zwrotnego i przeniesienia go na Paragon lub na Przyjęcie kaucji,

 – Sprawdź stan wywołuje okno, w którym po wyszukaniu towaru/ kaucji wyświetlany jest aktualny stan na magazynie przypisanym do danego stanowiska oraz na innych magazynach, o ile operator w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników  ma włączony parametr Podgląd stanu na wszystkich magazynach.

Jeżeli funkcja sprawdzania stanu zostanie wywołana z poziomu Paragonu, w oknie Stan magazynowy domyślnie podpowie się stan pozycji, na której aktualnie znajduje się kursor (z możliwością wyszukania i sprawdzenia innego kodu).

 – Kontrahent – wyświetlenie listy kontrahentów z możliwością przypisania wybranego kontrahenta do Paragonu,

 – Otwarcie szuflady – wywoływana jest akcja otwarcia szuflady drukarki fiskalnej,

 Raport fiskalny – umożliwia wykonanie raportu dobowego/ okresowego na drukarce fiskalnej,

 Operator – funkcja umożliwia chwilową zmianę zalogowanego pracownika,

 Wystaw fakturę – opcja umożliwiająca odszukanie wybranego Paragonu i wystawienie do niego Faktury Sprzedaży,

 Przyjęcie kaucji – funkcja pozwala wystawić dokument Przyjęcia kaucji (PKA),

 Wpłata – wykonanie KP niepowiązanego z Paragonem,

 Wypłata – wykonanie KW niepowiązanego z Paragonem,

 Stan kasy – funkcja generuje podgląd stanu kasy dla operatora/ stanowiska w rozbiciu na poszczególne formy płatności,

  Zestawienia – zestawienie  Paragonów oraz wygenerowanych płatności,

 – Zamknięcie zmiany – wywołuje okno z raportem podsumowującym zmianę i umożliwia jej zamknięcie,

 Wyloguj – zmiana zalogowanego operatora lub zakończenie pracy programu,

 Przełącz paragon –  umożliwia przełączanie widoku z okna wystawiania paragonu, do okna wyboru paragonu, niezbędny przy pracy z wieloma paragonami,

 – Przekaż paragony pozwala przekazać otwarte Paragony innemu operatorowi,

 – Zwrot towaru – po wybraniu przycisku zostanie otwarte okno Lista dokumentów do korekty

Dla poszczególnych funkcji można:

 • Ustawić skrót klawiszowy przycisku – po jego naciśnięciu zostanie wykonana określona komenda,
 • Zaznaczyć parametr powodujący wyświetlanie zdefiniowanego skrótu w nazwie przycisku.

W zależności od ustawienia dla drukarki fiskalnej w konfiguracji Comarch ERP Optima Detal (okno startowe programu, przycisk Zaloguj do konfiguracji) – program może współpracować z drukarką w trybie off-line lub on-line. Wybrany sposób pracy znacząco wpływa na sposób działania wyżej opisanych funkcji .

Przyciski funkcyjne

Zakładka [Towary] – z tego poziomu użytkownik definiuje przyciski identyfikujące poszczególne towary. W prawym górnym rogu okna widoczna jest ikona  – Dodaj przycisk towaru. Akcja dostępna jest także po kliknięciu prawym przyciskiem myszy z poziomu zakładki.

Dla utworzonego przycisku określamy:

 • Nazwę towaru – tekst widoczny na przycisku,
 • Powiązanie z towarem – towary, w oparciu o które odbywa się sprzedaż można powiązać z przyciskami. Z poziomu okna sprzedaży, naciśniecie przycisku identyfikującego towar oznacza dodanie towaru na PA,
 • Pobierz nazwę towaru – tekst widoczny na przycisku zostanie pobrany z nazwy towaru,
 • Ustaw skrót – w tym miejscu można zdefiniować skrót klawiszowy przycisku, po jego naciśnięciu towar zostanie dodany do Paragonu. W przypadku korzystania z przycisków literowych lub liczbowych zaleca się definiowanie skrótów będących kombinacją liter/ liczb i klawisza <CTRL> (przyciski literowe/ liczbowe wykorzystywane są do wyszukiwania towarów).
 • Wyświetlaj skrót – zdefiniowany skrót zostanie wyświetlony w nazwie przycisku,
 • Kolor tekstu i tła – wyświetlanych na przycisku,
 • Plik obrazka – na przycisku można umieścić dowolny obrazek pochodzący z pliku graficznego. W tym celu wystarczy wskazać jego lokalizację. Wybrany obrazek zostanie zapamiętany i w oknie sprzedaży będzie widoczny na przycisku. Należy pamiętać o dopasowaniu wielkości obrazka do rozmiaru przycisku (zalecane wielkości to 64X64, 32X32, 20X20 pikseli), np. ikona odkurzacza.
 • Podgląd obrazka – podgląd zdefiniowanego obrazka.

Uwaga
Jeżeli przycisk nie zostanie skojarzony z towarem w momencie dodawania go do sekcji, pojawi się komunikat: Nie wszystkie przyciski towarów, które chcesz dodać, są powiązane z towarami w bazie. Czy jesteś pewien, że chcesz je dodać do sekcji? Przy próbie wykorzystania tego przycisku na stanowisku pracy wygenerowany zostanie stosowny komunikat: Nie znaleziono towaru.

Zakładka [Grupy] pozwala na utworzenie grupy przycisków funkcyjnych lub grupy przycisków towarów. Jeżeli podczas pracy użytkownik będzie wykorzystywał dużą ilość przycisków, próba umieszczenia ich wszystkich w oknie głównym możne negatywnie wpływać na ergonomię pracy. Dlatego te przyciski, które będą używane często należy umieścić bezpośrednio w oknie głównym, pozostałe można pogrupować.

W prawym górnym rogu okna dostępne są ikony:

 – Dodaj grupę przycisków funkcyjnych.

 – Dodaj grupę przycisków towarów.

Opcje te dostępne są także w menu kontekstowym zakładki pod prawym przyciskiem myszy. Konfiguracja przycisków z tego poziomu obejmuje ustalenie:

 • Nazwy grupy wyświetlanej na przycisku,
 • Skrótu klawiszowego przycisku – po jego naciśnięciu zostanie wykonana określona komenda. Skrót może zostać wyświetlony w nazwie przycisku. W przypadku korzystania z przycisków literowych lub liczbowych zaleca się definiowanie skrótów będących kombinacją liter/ liczb i klawisza <CTRL> (przyciski literowe/ liczbowe wykorzystywane są do wyszukiwania towarów).
 • Koloru tekstu i tła widocznego na przycisku,
 • Pliku obrazka – na przycisku można umieścić dowolny obrazek pochodzący z pliku graficznego. W tym celu wystarczy wskazać jego lokalizację. Użytkownik ma możliwość podglądu wybranego pliku. Należy pamiętać o dopasowaniu wielkości obrazka do rozmiaru przycisku (zalecane wielkości to 64X64, 32X32, 20X20 pikseli). Wskazany obrazek zostanie zapamiętany i w oknie sprzedaży będzie widoczny na przycisku.

Po utworzeniu grupy przycisków funkcyjnych/ towarów należy daną grupę skonfigurować – przyporządkować jej wybrane przyciski funkcyjne/ towarów. Po kliknięciu na przycisk grupy uaktywniana jest opcja,  dostępna również w menu kontekstowym przycisku.

W przypadku grupy przycisków funkcyjnych, po włączeniu konfiguracji grupy pojawia się zakładka zawierająca wszystkie dostępne przyciski funkcyjne. Użytkownik decyduje, które mają się znaleźć w tworzonej grupie.

W przypadku grupy przycisków towarów, po włączeniu konfiguracji grupy pojawia się zakładka Towary.

Aby przywrócić ustawienia domyślne dla poszczególnych przycisków należy wykorzystać menu kontekstowe dostępne dla nazw parametrów przycisku.

Uwaga
Skróty klawiszowe definiowane dla przycisków muszą być unikalne. Program nie dopuszcza dwóch identycznych skrótów dla różnych przycisków. Jeżeli operator próbuje wykorzystać powtórnie skrót generowany jest komunikat: Skrót „Ctrl+K” jest już używany przez przycisk „Kontrahent”. Przypisanie skrótu do tego przycisku spowoduje usuniecie go z przycisku „Kontrahent”. Czy chcesz przypisać skrót do tego przycisku? (Tak/ Nie).

Przykład
Użytkownik chce przyporządkować do jednej grupy o nazwie „Upusty” przyciski funkcyjne:
Zmień cenę,
Rabat pozycji,
Rabat paragonu.
oraz przycisk grupujący „KASA”, składający się z funkcji: Wpłata, Wypłata, Stan kasy, Otwórz szufladę.

W tym celu definiuje grupę przycisków funkcyjnych o nazwie „KASA”. Podczas konfiguracji grupy wybiera wspomniane wyżej funkcje wchodzące w skład tej grupy.Następnie definiuje drugą grupę o nazwie „Upusty”. W jej skład wejdą przyciski funkcyjne: Zmień cenę, Rabat pozycji, Rabat paragonu oraz przycisk grupujący „KASA”.
Po rozpoczęciu pracy na stanowisku, z poziomu okna głównego Operator będzie widział jeden przycisk o nazwie „Upusty”. Po kliknięciu na przycisk pojawią się trzy zdefiniowane wcześniej przyciski funkcyjne: Zmień cenę, Rabat pozycji, Rabat paragonu oraz przycisk grupujący „KASA”. Po kliknięciu na grupę KASA pojawią się zdefiniowane dla niej funkcje.

Klawiatura ekranowa

W oknie głównym sprzedaży można umieścić klawiaturę ekranową, opcja szczególnie ważna podczas pracy z wykorzystaniem ekranu dotykowego. Konfiguracja klawiatury dostępna w menu kontekstowym sekcji pozwala ustalić:

 • Rodzaj – numeryczna/ alfanumeryczna,
 • Margines poziomy/ pionowy wyrażony w pikselach,
 • Opcja Przywróć domyślne – powoduje powrót do ustawień domyślnych (klawiatura numeryczna, margines poziomy i pionowy równy zero pikseli).

Klawiatura alfanumeryczna

Lista towarów

Sekcja zawiera listę towarów należących do grupy towarów, w oparciu o którą będzie odbywała się sprzedaż. Dla listy dostępne są kolumny Kod, Nazwa, Nr katalogowy, Kod EAN, Cena, VAT, Dostawca, Opis, JM (jednostka miary). Konfiguracja dostępna pod prawym przyciskiem myszy pozwala na zdefiniowanie wielkości czcionki oraz ustalenie czy ma ona być pogrubiona.

Opcja Szukaj pozawala zawęzić listę do określonego ciągu znaków.

Uwaga
Filtrowanie pozycji w sekcji Lista towarów odbywa się tylko po zawartości wyświetlonych kolumn. Jeżeli w Comarch ERP Optima dla towaru zdefiniowano wiele kodów EAN, to w sekcji możliwe jest wyszukiwanie tylko po kodzie EAN ustawionym dla towaru jako domyślny.

Sekcja towarów

Kolumny na listach

Po zdefiniowaniu układu ekranu odpowiadającego potrzebom danego stanowiska detalicznego można rozpocząć pracę. Operator, który w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) ma włączony parametr Dostęp do konfiguracji interfejsu może z poziomu okna sprzedaży decydować, które kolumny z wszystkich dostępnych dla danej listy chce wyświetlać na ekranie. Standardowo widoczne są wszystkie kolumny dostępne dla danej listy.

Operator umieścił w szablonie m.in. sekcję Lista towarów. Następnie rozpoczął pracę na stanowisku w oparciu o zdefiniowany układ. Dla sekcji Lista towarów widzi wszystkie dostępne kolumny:

Ponieważ posiada dostęp do konfiguracji interfejsu, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie jednej z kolumn ma dostęp do menu kontekstowego:

Menu kontekstowe – ustawienia listy

 • Sortuj rosnąco/ malejąco/ Usuń sortowanie – opcje związane z sortowaniem listy wyświetlanych pozycji.
 • Wybór kolumn – po wybraniu opcji generowane jest okno, do którego należy przeciągnąć wybrane kolumny (nie będą one widoczne dla listy).
 • Autodopasowanie/ Autodopasowanie (wszystkie kolumny) – ustawienie szerokości kolumny/ wszystkich kolumn, tak aby widoczne były wszystkie zawarte w niej/ nich aktualnie informacje.

Zmiany wykonane z poziomu menu kontekstowego są zapamiętywane przez program przy każdym kolejnym logowaniu do stanowiska.

 
Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Detal w Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima Detal jest integralną częścią programu Comarch ERP Optima. Przed rozpoczęciem pracy, moduł należy skonfigurować po stronie Comarch ERP Optima.

Uwaga
 Warunki konieczne do rozpoczęcia pracy w Comarch ERP Optima Detal:

 • określenie funkcji pracowników w Detalu,
 • przypisanie operatorom zdefiniowanych funkcji,
 • skonfigurowanie stanowiska pracy i wykorzystywanych w Detalu form płatności.

Funkcje pracowników w Comarch ERP Optima Detal

Każdy z pracowników punktu detalicznego powinien mieć ściśle określony zakres uprawnień. Z poziomu Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników należy zdefiniować funkcje pracowników o różnych poziomach uprawnień i przypisać je poszczególnym operatorom pracującym na stanowisku detalicznym. Standardowo w programie zdefiniowane są 3 funkcje: Kasjer, Kierownik zmiany, Menadżer – można je modyfikować, usuwać oraz dodawać nowe:

Dodaj operatora – dodanie nowej funkcji pracownika

Zmień operatora – podgląd funkcji pracownika z możliwością modyfikacji.

Usuń operatora – usunięcie funkcji pracownika.

Dodawanie funkcji pracownika:

Po wprowadzeniu w polu Kod nazwy funkcji nadajemy odpowiednie uprawnienia. Do wyboru dostępne są funkcje:

 • Zmiana ceny sprzedaży,
 • Rabat pozycji,
 • Rabat dokumentu,
 • Storno ostatniej pozycji,
 • Storno całego paragonu,
 • Wpłata do kasy,
 • Wypłata z kasy,
 • Ręczne otwarcie szuflady,
 • Raport fiskalny,
 • Raport okresowy,
 • Otwarcie zmiany,
 • Zamknięcie zmiany,
 • Podgląd stanu na wszystkich magazynach,
 • Podgląd stanu kasy,
 • Płatność innymi formami,
 • Faktura do paragonu,
 • Podgląd dokumentów własnych – jeżeli uaktywniona zostanie opcja „Podgląd dokumentów wszystkich”, parametr jest automatycznie włączany,
 • Podgląd dokumentów wszystkich,
 • Przekazanie paragonów,
 • Edycja obcych paragonów,
 • Zwrot towaru,
 • Dostęp do konfiguracji stanowiska,
 • Dostęp do konfiguracji interfejsu,
 • Płatność odroczona dla !Nieokreślonego,
 • Zmiana jednostki miary.

Uwaga
 KOD FUNKCJI PRACOWNIKA jest unikalny. Nie mogą istnieć dwa identyczne kody!

Operatorzy

Aby dany operator mógł być pracownikiem punktu detalicznego musi być przypisany do jednej z funkcji pracownika w Detalu. W Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora – zakładka [Parametry] – znajduje się parametr Funkcja Detal. W tym miejscu należy wskazać wcześniej zdefiniowaną funkcję (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników, którą operator będzie pełnił w Detalu.

W programie nie ma możliwości zarejestrowania operatora, którego konto zostało zablokowane (podobnie jak w przypadku standardowej wersji programu) – informacje o włączonej blokadzie sprawdzane są podczas synchronizacji Comarch ERP Optima DetalComarch ERP Optima.

Stanowiska sprzedaży – Posy

Dla każdego stanowiska sprzedaży detalicznej możemy zdefiniować odrębne ustawienia w oparciu, o które będzie odbywała się sprzedaż. W gałęzi Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska ustalamy listę stanowisk pracy tzw. Posów.

Okno konfiguracji Stanowiska składa się z dwóch zakładek: [Ogólne] oraz [Operatorzy i płatności].

Kolejne pola znajdujące się na zakładce [Ogólne] to:

Numer stanowiska – nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer odbywa się łączność między stanowiskiem Comarch ERP Optima Detal a stanowiskiem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima.

Nieaktywne – parametr pozwala określić dostęp do stanowiska Comarch ERP Optima Detal. Jeśli jest włączony, przy próbie uruchomienia stanowiska w punkcie sprzedaży detalicznej generowany jest komunikat: Nie znaleziono stanowiska o podanym numerze (szczegółowe informacje dotyczące uruchamiania stanowiska Comarch ERP Optima Detal zawarte są w rozdziale 3. „Konfiguracja Comarch ERP Optima Detal”).

Nazwa – nazwa stanowiska.

Domyślny magazyn –  dokumenty wystawione na stanowisku sprzedaży detalicznej po imporcie do Comarch ERP Optima trafią na wskazany magazyn.

Grupa towarów – towary ze wskazanej grupy wysyłane są na stanowisko sprzedaży detalicznej.

Numer ceny – do wyboru z rozwijanej listy cen sprzedaży pobieranych z Konfiguracji firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług. Wyłącznie w oparciu o wybraną cenę możliwa będzie sprzedaż.

Definicja PA/ FS – definicja schematu numeracji dla Paragonów i Faktur Sprzedaży wystawianych w Detalu. Definicja musi zawierać człon SERIA. Standardowo w nowo kreowanych bazach definiowane są dla FA, PA schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok kalendarzowy/ seria. Jeżeli użytkownik nie posiada dla FA, PA schematu numeracji zawierającego człon SERIA, przed konfiguracją stanowiska z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel –takie schematy musi zdefiniować.

Definicja PAKOR/ FSKOR – definicja schematu numeracji dla Zwrotów do Paragonów i Faktur Sprzedaży wystawianych w Detalu. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli użytkownik nie posiada dla FSKOR, PAKOR schematu numeracji zawierającego człon SERIA, przed konfiguracją stanowiska z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel – takie schematy musi zdefiniować.

Definicja KP/ KW – definicja schematu numeracji dla zapisów generujących wpłaty i rozchód środków pieniężnych w danym punkcie sprzedaży detalicznej – wystawianych ręcznie (niepowiązanych z dokumentami). Definicja musi zawierać człon REJESTR. Standardowo w programie dla KP, KW zdefiniowane są schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok kalendarzowy/ rejestr. Przed konfiguracją stanowiska użytkownik może zdefiniować własne schematy (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa i Bank ). Definicja KP/ KW w polu Rejestr zawiera serię zdefiniowaną dla dokumentów wystawianych na stanowisku.

Definicja PKAdefinicja schematu numeracji dla dokumentów Przyjęcia Kaucji wystawianych w Detalu. Definicja musi zawierać człon SERIA. Schemat numeracji PKA, przed konfiguracją stanowiska można zdefiniować z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn/ Przyjęcie kaucji.

Pole Definicja PKA aktywne jest tylko w przypadku, gdy w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Kaucje zaznaczono parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych.

Seria dla dokumentów – w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji Paragonów i Faktur Sprzedaży oraz niezależnych KP/ KW wystawionych na stanowisku sprzedaży.

Generuj WZ – jeżeli parametr jest zaznaczony to podczas wczytywania dokumentów wystawionych w Comarch ERP Optima Detal automatycznie generowane są do nich dokumenty WZ/ WKA oraz WZKOR.

Dodaj składniki usług złożonych – jeżeli w Comarch ERP Optima Detal wystawiono dokumenty, na których znajdują się usługi złożone, na dokumenty wczytane do Comarch ERP Optima przeniesiona zostanie informacja o recepturze usługi. Dodatkowo jeżeli zaznaczono parametr Generuj WZ, wygenerowany zostanie dokument RW dla składników usług złożonych.

Stanowisko dla detalu 1. Ogólne

Zakładka [Operatorzy i płatności] składa się z dwóch list :

Operatorzy – należy tu wskazać operatorów mających dostęp do danego stanowiska. Lista wyboru zawiera wyłącznie operatorów, którzy na karcie mają zdefiniowaną funkcję pracownika (patrz pkt 3.2 „Operatorzy”).

Formy płatności – w tabeli tej użytkownik powinien określić, które spośród zdefiniowanych w systemie form płatności będą wykorzystywane na stanowisku sprzedaży. W tym celu należy:

 1. Wybrać formy płatności spośród zdefiniowanych w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności.
 2. Zdefiniować dla nich nazwy wyświetlane na wszystkich oknach związanych z płatnościami podczas pracy z modułem Comarch ERP Optima Detal na stanowisku.
 3. Ustalić domyślną formę płatności. Standardowo, pierwsza dodana forma płatności ustawiana jest jako domyślna. Użytkownik ma możliwość zmiany.

Uwaga
 Podczas definiowania płatności na liście dostępnych form NIE pojawią się formy płatności zablokowane w konfiguracji (w gałęzi dotyczącej modułu COMARCH ERP Optima Kasa/Bank) oraz formy płatności typu kompensata.

Przykład
 W systemie Comarch ERP Optima utworzono trzy formy płatności typu przelew: z terminem 7 dni (przelew_7), 14 dni (przelew_14) oraz 21 dni (przelew_21). Na stanowisku sprzedaży POS2 wystawiane będą dokumenty płatne przelewem z terminem 7 dni oraz 14 dni. Dlatego Użytkownik powinien zdefiniować dla stanowiska tylko dwie formy płatności typu przelew, skojarzone ze zdefiniowanymi wcześniej formami: przelew_7, przelew_14 oraz nadać im nazwy wyświetlane w Detalu np. Przelew_7 i Przelew_14.

Podczas wystawiania dokumentów na stanowisku sprzedaży operator będzie widział tylko dwie formy płatności przelew: Przelew_7 oraz Przelew_14.

Należy pamiętać, że wiążąc formę płatności dla stanowiska sprzedaży z formą utworzoną dla standardowego programu Comarch ERP Optima wybieramy również rejestr, do którego trafiać mają płatności związane z tą formą.

Stanowisko – zostanie dodane, zakładka Operatorzy i płatności

Uwaga
 Po wykonaniu pierwszej synchronizacji stanowiska Comarch ERP Optima Detal blokowana jest możliwość jego usunięcia.
Logowanie

W celu usprawnienia procesu logowania do systemu funkcjonują dwie opcjonalne metody logowania:

 • Logowanie standardowe – w trakcie logowania należy wprowadzić z klawiatury kod operatora oraz hasło (o ile zostało ustalone).

Okno logowania

 • Szybkie logowanie, opierające się głównie na przyciskach.

Szybkie logowanie

Tę metodę logowania użytkownicy mogą stosować o ile w Konfiguracji Detalu/ Ustawienia ogólne zaznaczono opcję Szybkie logowanie. Na skutek zaznaczenia tego parametru podczas logowania do systemu wyświetla się okno, w którym znajdują się ikony wszystkich operatorów uprawnionych do pracy na stanowisku.

Na przycisku operatora prezentowane są:

 • Kod operatora,
 • Pełniona funkcja (definiowana w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników),
 • Informację o otwartych Paragonach – jeżeli operator posiada otwarte Paragony w górnej części przycisku w kolorze czerwonym pojawi się informacja: Otwarte paragony.

Przycisk operatora

Po lewej stronie okna znajdują się następujące zakładki:

[Program] – Wybranie tej zakładki, a następnie wskazanie właściwego operatora spowoduje, że wyświetlone zostanie okno do wprowadzenia hasła (o ile zostało ustalone), a następnie po prawidłowej autoryzacji przeniesie użytkownika do okna sprzedaży.

Zakładka Program jest domyślnie wybrany dlatego, o ile nie były wykonywane inne akcje, po uruchomieniu programu można od razu wybrać operatora w celu zalogowania.

[Konfiguracja] – wybór zakładki spowoduje zawężenie przycisków operatorów tylko do tych, którzy mają prawo do zmiany Konfiguracji stanowiska (w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników zaznaczona opcja Dostęp do konfiguracji stanowiska). Po wybraniu operatora wyświetli się okno Konfiguracji.

[Hasło] – zakładka służy do zmiany hasła. Po jej wybraniu, wskazaniu operatora i potwierdzeniu jego aktualnego hasła pojawi się okno Zmiana hasła.

[Zakończ] – wybranie zakładki spowoduje zamknięcie programu.

Logowanie za pomocą kart magnetycznych.

Przy włączonym parametrze Szybkie logowanie (Konfiguracja/ Ustawienia ogólne) użytkownicy mogą korzystać z kart magnetycznych do logowania. Jeżeli w Konfiguracji/ Operatorzy zostały wczytane karty magnetyczne dla operatorów przeciągnięcie karty przez czytnik w oknie logowania spowoduje zalogowanie operatora do Konfiguracji lub okna sprzedaży, w zależności od wybranego wcześniej przycisku.

Proces wczytywania kart opisano szerzej w rozdziale 3.6. „Konfiguracja – operatorzy”.

Uwaga
 Program obsługuje karty magnetyczne, na których informacje zapisane są tylko na jednym pasku oraz domyślne ustawienia czytników firmy Novitus (podpinanych do komputera przez port PS/2 lub USB).
Wiadomości ogólne

Moduł Comarch ERP Optima Detal został stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie Paragonów oraz powiązanych z nimi Faktur Sprzedaży. Elastyczny układ ekranu optymalizuje pracę pod kątem wprowadzania dokumentów za pomocą klawiatury oraz przy wykorzystaniu ekranów dotykowych. Moduł jest ściśle powiązany z programem Comarch ERP Optima – stanowi jego końcówkę sprzedażową. W podręczniku szczegółowo opisano funkcje Comarch ERP Optima Detal oraz ich powiązanie z systemem Comarch ERP Optima.

Uwaga
 Uprawnienia do pracy z modułem Comarch ERP Optima Detal muszą być zapisane w kluczu HASP. Użytkownicy programu przed uruchomieniem Comarch ERP Optima Detal powinni zaprogramować klucz HASP przy pomocy pliku otrzymanego od Comarch S.A.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Każde stanowisko z aplikacją Comarch ERP Optima Detal wymaga dostępu do modułu Detal oraz Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Aplikacja Detal działa w oparciu o dane przesyłane do i z Comarch ERP Optima, dlatego też do synchronizacji cennika, listy kontrahentów, dokumentów i płatności wymagany jest moduł Faktury, Handel lub Handel Plus. Przy równoczesnej pracy Comarch ERP Optima i Comarch ERP Optima Detal każdy z programów wymaga oddzielnego dostępu do modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.

Uwaga
 Przed instalacją Comarch ERP Optima Detal należy zainstalować środowisko .NET Framework 3.5 oraz .NET Framework 4.0. Instalator można pobrać ze strony download.microsoft.com.

Aplikacja Comarch ERP Optima Detal pracuje na komputerach wyposażonych w systemy operacyjne Windows:

 • Server 2008,
 • Windows 7,
 • Windows 8,
 • Windows Server 2012.
 • Windows 10.
 • Windows Server 2016

Uwaga
Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008R2 świadczone jest do końca roku 2018.
Synchronizacja danych Comarch ERP Optima

Wszystkie wystawione w Comarch ERP Optima Detal dokumenty:

 • Paragony,
 • Faktury Sprzedaży powstałe do Paragonów,
 • Korekty do Paragonów i Faktur
 • Przyjęcia kaucji,
 • Zapisy kasowo/ bankowe wygenerowane do Paragonów,
 • Niezależne zapisy kasowe,

oraz:

 • Kontrahentów dodanych na stanowisku

można zaimportować do Comarch ERP Optima.

Proces synchronizacji danych z Comarch ERP Optima Detal do Comarch ERP Optima odbywa się:

 • Ręcznie – poprzez funkcję Wymiana danych – Detal / Mobilna sprzedaż lub
 • Automatycznie – za pomocą usługi Comarch Automat Synchronizacji.

Synchronizacja ręczna

Funkcja  Wymiana danych – Detal / Mobilna sprzedaż jest dostępna z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima w menu Narzędzia. Jej uaktywnienie generuje okno:

Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima

Przed wczytaniem dokumentów do programu Comarch ERP Optima użytkownik może wywołać raport towarów, których może brakować, aby pokryć sprzedaż zrealizowaną w Detalu.

Po wybraniu Stanowiska i wciśnięciu ikony Kontrola zasobów  program wyliczy ewentualne braki w magazynie przypisanym do wskazanego stanowiska i wyświetli je w odrębnym oknie. Możliwe jest również wygenerowanie listy braków dla wszystkich stanowisk jednocześnie, w tym celu w polu Stanowisko należy wybrać opcję Wszystkie.

Na podstawie Paragonów wystawionych w Detalu wyliczana jest łączna ilość sprzedanych towarów w ramach danego dnia i magazynu, a następnie porównywana jest ona ze stanem towaru (Magazyn/ Zasoby/ kolumna Ilość) w magazynie przypisanym do stanowiska. Jeżeli ilość w magazynie jest mniejsza niż ilość sprzedana na stanowisku detalicznym – różnica (wyrażona w jednostce podstawowej towaru) wykazywana jest jako brak w oknie Kontroli zasobów, w kolumnie Ilość.

Oprócz kolumny Ilość w oknie Kontroli zasobów dostępne są następujące kolumny:

 • Data – na którą wykazano braki towarów potrzebnych do zrealizowania sprzedaży w danym dniu,
 • Magazyn – na którym zarejestrowano braki,
 • Kod – kod brakującego towaru,
 • Nazwa – nazwa brakującego towaru.

Na oknie dostępne są również przyciski PW, PZ oraz ZD, dzięki którym możliwe jest uzupełnienie braków poprzez automatyczne wygenerowanie dokumentów Przyjęcia Wewnętrznego, Przyjęcia zewnętrznego lub Zamówienia u dostawcy.

Kontrola zasobów przy synchronizacji

Właściwości dotyczące tworzenia dokumentów PW, PZ, ZD:

 1. Dla każdego magazynu i każdej daty, na które wykazano braki tworzony jest odrębny dokument.
 2. Dokumenty generowane są dla kontrahenta !Nieokreślony!.
 3. Data wystawienia na dokumencie to data, która została wykazana na raporcie braków.
 4. Towary na dokumencie dodawane są w ilościach pozwalających na pokrycie braków.
 5. Towary dodawane są na dokument w ostatniej cenie zakupu.
 6. Dokumenty zapisywane są do bufora.

Aby wczytać dokumenty wystawione na stanowisku sprzedaży do programu Comarch ERP Optima w polu Stanowisko należy wybrać jego nazwę, i wcisnąć ikonę  Uruchom synchronizację. W polu Stanowisko można też wybrać opcję Wszystkie – wówczas zaimportowane zostaną dokumenty z wszystkich stanowisk.

Wczytywanie dokumentów z Detalu

Synchronizacja automatyczna

Automatyczna synchronizacja danych polega na wczytywaniu danych z Comarch ERP Optima Detal do systemu Comarch ERP Optima regularnie w określonych odstępach czasowych bez konieczności ręcznego wywoływania importu przez użytkownika.

Uwaga
Aby Synchronizacja automatyczna działała, w pierwszym kroku należy uruchomić Serwis Operacji AutomatycznychSystem/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Serwis operacji automatycznych/ Parametry. Szczegóły konfiguracji serwisu zostały opisane w podręczniku Comarch ERP Optima – Ogólne i Konfiguracja.
Usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych instalowana jest wraz z systemem Comarch ERP Optima.

Konfiguracja parametrów synchronizacji automatycznej odbywa się w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji.

W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do obecnie używanej bazy konfiguracyjnej. Dla każdej z baz na zakładce [Optima Detal/ Mobile Sprzedaż] można włączyć automatyczną synchronizację, a także określić w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością będzie się ona odbywać.

Synchronizacja automatyczna

Dodatkowo w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji/ Operator należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu Comarch ERP Optima (o ile zostało ustalone).

Uwaga
W przypadku, gdy w trakcie synchronizacji automatycznej wystąpi błąd – np. brak towaru w magazynie, użytkownik nie zostanie o tym poinformowany komunikatem w programie Comarch ERP Optima tak, jak jest to w trakcie synchronizacji ręcznej, a synchronizacja zostanie przerwana.

Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach loga operacji, dostępnych z poziomu programu w zakładce [System/Otwórz folder z logami].

Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima

Właściwości dotyczące importowanych dokumentów:

 1. W pierwszej kolejności wczytywane są dokumenty PKA.
 2. Na PA/ FA , PAKOR, FSKOR, PKA (zakładka [Płatności]) widoczny jest akronim operatora, który dany dokument wystawił.
 3. Kategoria skojarzona z dokumentem jest zgodna z ustawieniami na karcie kontrahenta (Comarch ERP Optima, Słowniki/ Kontrahenci, karta kontrahenta, zakładka [Ogólne]).
 4. Kategoria elementu jest zgodna z kategorią sprzedaży ustaloną na karcie ewidencyjnej towaru (Comarch ERP Optima, Słowniki/ Cennik, pozycja cennika, zakładka [Ogólne]).
 5. Pozycje towarowe występujące na Paragonie kilkakrotnie nie są agregowane do jednej pozycji.
 6. Jeśli na Paragonie zostały sprzedane kaucje po imporcie trafią one na zakładkę [Kaucje] na dokumencie.
 7. Jeżeli w ustawieniach stanowiska (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska) zaznaczono parametr Generuj WZ, do importowanych dokumentów automatycznie generowane są dokumenty WZ/ WZKOR. Dokumenty te zapisywane są na trwałe. Ponadto jeżeli schematy numeracji dla dokumentu WZ/ WZKOR zawierają składnik SERIA i w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametry dotyczące przenoszenia serii na dokumenty i korekty powiązane, to automatycznie wygenerowane dokumenty WZ i WZKOR będą miały serię ustaloną dla stanowiska Detalu.
 8. Nie jest uwzględniana blokada dla operatora dotycząca sprzedaży poniżej min. marży/ maks. rabatu.
 9. Nie jest uwzględniany parametr na karcie kontrahenta (Słowniki/ Kontrahenci, zakładka Handlowe) Blokada wystawiania dok. rozchodowych.
 10. Jako odbiorca Paragonu/ Faktury Sprzedaży występuje nabywca. Nie jest uwzględniany odbiorca domyślny zdefiniowany na karcie ewidencyjnej kontrahenta (zakładka [Dodatkowe]).

Płatności do Paragonów

Podczas wczytywania Paragonów do Comarch ERP Optima generowane są związane z nimi płatności. W ten sposób powstają:

Dla płatności odroczonych (przelew, gotówka z odroczonym terminem itp.) – zdarzenia w Preliminarzu płatności

 • numer zdarzenia jest faktycznym numerem PA,

Dla płatności gotówkowych z terminem 0 dni – zapisy KP w aktualnym raporcie kasowym:

 • numer zapisu jest zgodny z domyślnym schematem numeracji dla KP zdefiniowanym w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Definicje dokumentów,
 • numer obcy zapisu jest faktycznym numerem PA.

Dla płatności kartą z terminem 0 dni – w zależności od ustawień parametru w konfiguracji programu Comarch ERP Optima (Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry), Automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową tworzone są:

 • zapisy KP (jeśli parametr jest zaznaczony),
 • zdarzenia w Preliminarzu o statusie nierozliczony (jeśli parametr jest odznaczony).  

Jeżeli na jednym Paragonie określonych jest kilka form płatności związanych z powstaniem zapisów KP (np. część kwoty jest płacona gotówką, a część bonami lub część gotówką, a część kartą kredytową) – program podczas importu dokumentu tworzy kilka zapisów kasowych w aktualnych raportach, w rejestrach skojarzonych z wybranymi formami płatności. Jeżeli w jednym z rejestrów nie ma otwartego raportu – podczas importu zostaje wczytany Paragon bez wygenerowania płatności z nim wiązanych. W logu importu generowany jest komunikat

Aby poprawnie zakończyć import należy otworzyć odpowiedni raport.
W przypadku, gdy na Paragonie występowały kaucje podczas importu zawsze generowane są oddzielne płatności do kaucji.
Jeżeli Paragon został zapłacony kilkoma formami płatności, na dokumencie zaimportowanym do Comarch ERP Optima na zakładce [Ogólne] widoczna jest pierwsza z wykorzystanych form płatności. Wszystkie płatności związane z Paragonem są widoczne w zakładce [Płatności]  dokumentu.

Uwaga
Zaznaczony parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów (Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Parametry) NIE MA zastosowania podczas anulowania Paragonu zaimportowanego z Comarch ERP Optima Detal do Comarch ERP Optima. Powiązane z anulowanym Paragonem zapisy kasowo/ bankowe nie są usuwane

Niezależne zapisy  KP/ KW (niepowiązane z dokumentami zapisy kasowo/ bankowe):

Numer zapisu jest zgodny ze schematem numeracji dla KP zdefiniowanym w Konfiguracji firmy/ Detal/ Stanowiska na formularzu stanowiska, definicja KP/ KW.