Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Handel

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Handel

 • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Magazyn/ Parametry
 • Ustawiamy parametry:
  • Naliczanie kosztu własnego sprzedaży wg metody: FIFO.
  • Symulacja wartości zakupu: wg ostatniej ceny zakupu. Do czasu zdjęcia towaru z magazynu (np. utworzenia WZ do Faktury Sprzedaży) nie są znane informacje o koszcie rzeczywistym, więc program będzie go symulował na podstawie ostatniej ceny zakupu zapisanej na karcie towaru.
 • Otwieramy gałąź Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu. Ustawienia parametrów pozostawiamy bez zmian: dodawane dokumenty będą zawsze proponowane do zapisu w buforze (z możliwością późniejszej edycji lub usunięcia), a w przypadku Faktur Sprzedaży oraz Paragonów towar będzie rezerwowany (pomniejszenie ilości w magazynie nastąpi dopiero po utworzeniu dokumentu WZ)
 • Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian.
 • Zatwierdzamy ustawienia.
 • Zamykamy konfigurację.
Produkcja

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z mechanizmem produkcji (kompletacji) w systemie Comarch ERP Optima – zdefiniowanie receptury, przyjęcie produktu na magazyn, rozchodowanie składników.

Założenie karty ewidencyjnej dla produktu

 • Z poziomu menu Handel/ Zasoby dodajemy nową kartę ewidencyjną:
  • kod: ZESTAW_ROŚLIN
  • nr katalogowy: ZE/0002
  • grupa: zestawy
  • typ: towar złożony
  • nazwa: Zestaw roślin (iglaki)
  • stawka VAT: 23%
  • kategoria: SPRZED.PRODUKCJI
  • jednostka podstawowa: sztuka
  • ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Pozostawiamy zaproponowany sposób wyliczania cen sprzedaży (pobrany z konfiguracji) po to, by w chwili wyprodukowania zestawu program wyliczył ceny sprzedaży w zależności od kosztu.
  • zatwierdzamy kartę ewidencyjną

Ustalenie receptury

 • Edytujemy ponownie kartę ewidencyjną towaru – zakładka [Receptury].

Dodajemy recepturę (przycisk Dodaj):

 • kod: RECEPTURA_1
 • dla ilości : 1 szt. (podawane będą składniki potrzebne do wyprodukowania jednej sztuki produktu)
 • dodajemy składniki (lista poniżej):
  • IGLAKI_CYPRYS 1 szt.
  • IGLAKI_JAŁOWIEC 2 szt.
 • Zatwierdzamy kartę ewidencyjną towaru

Produkcja

 • Otwieramy menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Kompletacja – przyjęcia produktów
 • Dodajemy nowy dokument PWP
  • wpisujemy towar ZESTAW_ROŚLIN: 5 szt.
  • w górnej części okna widoczne są znaczniki: pobranie oraz rezerwacja, decydujące o tym, czy składniki mają być tylko zarezerwowane, czy od razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dokumentu PWP.
  • zapisujemy dokument na trwałe (odznaczony Bufor)
  • program wylicza koszt wyprodukowania składnika
 • Wyświetlana jest tabela z aktualnymi cenami sprzedaży. Ceny wyliczone są w oparciu o wyliczony koszt oraz wartość procentową marży podaną na karcie ewidencyjnej produktu. Zatwierdźmy ją.
 • Dokument PWP pojawia się na liście:
  • ma status RWS, co oznacza, że równocześnie powstał dokument rozchodu zdejmujący składniki z magazynu
 • Produkt zostaje wprowadzony do magazynu (widoczny jest w kolumnie Ilość oraz Ilość dostępna do sprzedaży)
 • Równocześnie na liście dokumentów rozchodu składników (menu Magazyn/ Kompletacja – Rozchody składników) pojawił się dokument RWS:
  • dokument nie jest edytowalny
  • na podstawie dokumentu zostały zdjęte składniki zgodnie z określoną recepturą: 5 szt. składnika IGLAKI_CYPRYS oraz 10 szt. składnika IGLAKI_JAŁOWIEC (5 x 2 szt.)
Rozliczenie zapisu z planowaną płatnością

Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu rozliczania zapisów kasowych/ bankowych ze zdarzeniami w Preliminarzu płatności.

 • Rozliczamy planowaną wpłatę od kontrahenta ALOZA z wprowadzonym zapisem kasowym potwierdzającym taką wpłatę:
  • otwieramy Preliminarz płatności dla rejestru BPH;
  • otwieramy formularz zdarzenia na zakładce [Rozliczenia];
  • przyciskiem plusa dodajemy rozliczenie. Otwierana jest lista nierozliczonych zapisów kasowych/ bankowych dla kontrahenta ALOZA;
  • wybieramy zapis na kwotę 3450 zł i akceptujemy wybór klawiszem „Wybierz” .
 • Na liście pojawia się rozliczenie. Ponieważ kwota na zdarzeniu i zapisie były identyczne – obydwa dokumenty zostają rozliczone całkowicie.
 • Zatwierdzamy zdarzenie. Zdarzenie znika z listy dokumentów nierozliczonych, a pojawia się na liście po zaznaczeniu opcji Rozliczone całkowicie.
 • Na liście zapisów kasowych/bankowych zapis otrzymuje status R (rozliczony całkowicie).
Wprowadzenie listy kategorii

Cel ćwiczenia: zdefiniowanie wykorzystywanych w firmie kategorii

 • Otwieramy menu Ogólne/ Kategorie.
 • Wprowadzamy kategorię ogólną kosztów (w oknie typ: Koszty).
  • Przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
   • Kod/Opis: KOSZTY INNE
   • Stawka VAT: 23%
   • Odliczenia: TAK
   • Rodzaj: Inne
  • Zatwierdzamy formularz.
 • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii KOSZTY INNE:
  • Ustawiamy kursor na kategorii ogólnej KOSZTY INNE i przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
   • Kod/Opis: ENERGIA
   • Stawka VAT: 23%
   • Odliczenia: TAK
   • Rodzaj: Inne
  • zatwierdzamy formularz
 • Wprowadzamy kategorię ogólną przychodów (w oknie na dole wybieramy typ: Przychody)
  • przyciskiem „Dodaj kategorię ogólną” dodajemy kategorię ogólną:
   • Kod/Opis: PRZYCHODY
   • Stawka VAT: 23%
  • zatwierdzamy formularz
 • Wprowadzamy kategorię szczegółową do kategorii PRZYCHODY:
  • ustawiamy kursor na kategorii ogólnej Przychody
  • przyciskiem plusa dodajemy kategorię szczegółową:
   • Kod: SPRZED.TOWARÓW
   • Opis: Przychody ze sprzedaży towarów
   • Stawka VAT: 23%

Import danych o kategoriach z bazy DEMO:

 • Otwieramy menu Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych.
 • Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
  • nazwa firmy: DEMO
  • importowana lista: zaznaczamy KATEGORIE
 • Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie kategorii do bazy NOVA

Po zakończeniu importu jeżeli pojawi się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych, należy je zamknąć.
Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta

Cel ćwiczenia: ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta zarejestrowanego w systemie

 • Otwieramy Ogólne/ Kontrahenci. Na liście widoczni są wszyscy kontrahenci wprowadzeni do bazy.
 • Edytujemy kartę wprowadzonego wcześniej kontrahenta GALERIA (jeśli nie ma takiego na liście należy go dopisać zgodnie z ćwiczeniem 6.3).
 • Na zakładce [Handlowe] ustalamy warunki sprzedaży:
  • status: podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
  • domyślna: hurtowa 3 (przy każdej sprzedaży proponowana będzie dla klienta cena 3 – dla której domyślna marża wynosi 30%)
  • rabat standardowy: 3% (od ceny hurtowej 3 klient przy każdej sprzedaży otrzyma rabat 3%)
 • Zatwierdzamy kartę.
Magazyn – konwersja kilku dokumentów WZ do Faktury Sprzedaży

Cel ćwiczenia: utworzenie Faktury Sprzedaży na podstawie kilku dokumentów WZ.

Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów WZ do jednej FA. Wydania Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.

Lista dokumentów WZ jest dostępna z poziomu menu Handel/ Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dokumenty WZ skojarzone z fakturami wystawionymi we wcześniejszych ćwiczeniach.

 • Wystawiamy pierwszy dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary:
   • CYKLAMEN 20 szt. w cenie 7.20 zł
   • IGLAKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie 3.36 zł
  • wartość brutto WZ 218.45 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 • Wystawiamy drugi dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.20 zł
  • wartość brutto WZ 265.68 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 • Konwertujemy dokumenty WZ do Faktury Sprzedaży:
  • na liście zaznaczamy obydwa dokumenty WZ
  • wciskamy przycisk FS, który spowoduje przekonwertowanie zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży.
 • Na monitorze pojawia się formularz utworzonej faktury. Należy pamiętać, że jest ona już zapisana do bufora:
  • większość informacji nie jest edytowalna (nie można zmienić np. informacji o kontrahencie czy towarach).
  • towary zostały przepisane z dokumentów WZ (towar CYKLAMEN, który występował na obu dokumentach w tej samej cenie został zagregowany do jednej pozycji).
  • zmienić można formę płatności i termin (proponowana jest forma przelew z terminem 10 dni, przypisana na karcie kontrahenta). Również z poziomu zakładki [Płatności] można rozbić płatność na kilka części.
  • zapisujemy fakturę na trwałe (nie do bufora).
  • parametr WZ nie jest aktywny – świadczy to, że faktura powstała na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów WZ (więc nie można utworzyć wydania po drugi raz).
  • w module Kasa/Bank powstaje płatność związana z fakturą (w tym wypadku jest to planowana wpłata w preliminarzu w rejestrze PKO).
  • w magazynie nie nastąpiły żadne zmiany – towar został wcześniej wydany na podstawie dokumentów WZ.
  • dokumenty WZ na liście otrzymują status FA, co oznacza, że zostały skojarzone z Fakturą Sprzedaży.
Wprowadzanie opakowań kaucjonowanych

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o opakowaniach kaucjonowanych w programie

Uwaga
Aby w programie dostępne były opcje związane z obsługą opakowań zwrotnych należy w System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych.

 • Zakładamy kartę (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru) dla opakowania Butelka:
  • kod: butelka
  • nazwa: butelka zwrotna
  • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
  • opakowanie/kaucja: parametr zaznaczony
  • jednostka podstawowa: szt.
  • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 0.50 PLN, brutto: 0.62 PLN
  • zatwierdzamy kartę
 • Zakładamy kartę ewidencyjną dla opakowania Skrzynka
  • kod: skrzynka20
  • nazwa: skrzynka zwrotna (20 butelek)
  • stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
  • opakowanie/ kaucja: parametr zaznaczony
  • jednostka podstawowa: szt.
  • ceny zakupu i sprzedaży: netto: 10.00 PLN, brutto: 12.30 PLN
  • zatwierdzamy kartę