Atrybut kopiowany na transakcję

W programie istnieje również możliwość przenoszenia atrybutów i wartości nie tylko w pole opisowe towaru, ale na oddzielną zakładkę. Atrybuty takie są zapisywane w odrębnej tabeli i dzięki temu można je potem wykorzystać podczas analizowania danych.

Załóżmy, że RÓŻA_PN jest dostępna w kilku kolorach. Interesuje nas, jaki kolor jest najbardziej „popularny” wśród jego odbiorców. W związku z tym na wszystkich transakcjach oprócz kodu i nazwy róż powinna być umieszczona informacja o kolorze kwiatu. Ponieważ informacja ta będzie podstawą późniejszej analizy – najlepiej, by atrybut był przepisywany na odrębną zakładkę, by potem ułatwić filtrowanie danych.

 • Zakładamy atrybut dla towaru (z poziomu menu Ogólne/ Atrybuty):
  • Kod i nazwa: KOLOR KWIATU
  • format: lista (wcześniej zdefiniowana jest lista występujących kolorów, a operator wybiera tylko potrzebną wartość na dokumencie)
  • zależny od kontrahenta: nie
  • dokleić do opisu elementu: nie
  • przenosić na transakcję: tak (atrybut będzie wykorzystywany podczas analizy danych)
  • drukować na dokumencie: nie (atrybut służy do analizy wewnętrznej firmy i nie ma potrzeby, by kolor kwiatu był dodatkowo drukowany na dokumentach)
 • Na zakładce [Pozycje listy] wpisujemy dostępne kolory kwiatów:
  • biały, różowy, czerwony,
 • Przypisujemy atrybut na kartę towaru RÓŻA_PN (Ogólne/ Cennik/ Karta towaru Zakładka [Atrybuty]):
  • atrybut: KOLOR KWIATU, wartość: niewypełniona

W trakcie wystawiania dokumentu po wpisaniu towaru na dokument na zakładkę [Atrybuty] jest automatycznie dopisywany atrybut KOLOR KWIATU, gdzie operator może wybrać wartość z rozwijanej listy.
Zakup towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie do magazynu towaru handlowego wraz z opakowaniami kaucjonowanymi.

 • Wystawiamy Fakturę Zakupu:
  • kontrahent: LAS
  • forma płatności: przelew
  • towar: nawóz 500 szt. w cenie 8.00 PLN
  • wartość brutto towarów handlowych: 4 920.00 PLN
 • Ustalamy ilość opakowań zwrotnych towarzyszących transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania:
   • butelki: 500 szt (dla każdego nawozu naliczana jest jedna butelka)
   • skrzynki: 25 szt. (skrzynka jest naliczana dla każdych zakupionych 20 nawozów)
 • Załóżmy, dostawca pobiera kaucję (opłatę) za wydane opakowania zwrotne.
  • zaznaczamy parametr Płatności
  • w tabeli płatności pojawia się kwota 617.50 PLN do zapłaty za opakowania płatna przelewem
 • Zatwierdzamy FZ (bez zaznaczonego parametru PZ):
  • w magazynie zarówno ilość towaru jak i opakowań jest widoczna w kolumnie Zamówienia
  • w Preliminarzu płatności powstają dwie odrębne płatności:
   • na 4 920 PLN – związane z zakupem towaru
   • na 617.50 PLN – związane z opłatą kaucyjną
 • Wprowadzamy towar i opakowania do magazynu:
  • na liście Faktur Zakupu ustawiamy kursor na wystawionym FZ
  • wciskamy przycisk PZ/K
  • program tworzy dwa odrębne dokumenty:
   • PZ wprowadzający towar
   • PKA wprowadzający opakowania zwrotne
Sprzedaż towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

Faktura Sprzedaży 1

 • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
  • kontrahent: TERRA
  • forma płatności: przelew
  • towar: NAWÓZ w ilości 100 szt. i cenie 10.00 PLN
  • wartość brutto FA: 1 230.00 PLN
 • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania: 100 butelek i 5 skrzynek
 • Kontrahent płaci kaucję za pobrane opakowania:
  • zaznaczamy parametr płatności
  • w tabeli powstaje płatność w kwocie 153.90 PLN
  • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
 • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
  • WZ na towar NAWÓZ
  • WKA na opakowania kaucjonowane
 • W Preliminarzu powstają dwie odrębne płatności:
  • związaną z FA na kwotę 1 230.00 PLN
  • związaną z WKA na kwotę 153.90 PLN

Faktura Sprzedaży 2

 • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
  • kontrahent: TERRA
  • forma płatności: przelew
  • towar: NAWÓZ w ilości 50 szt. i cenie 10.00 PLN
  • wartość brutto FA: 615.00 PLN
 • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania: 50 butelek i 2 skrzynki
  • załóżmy, że kontrahent rezygnuje ze skrzynek i 20 butelek przynosi „na wymianę”:
   • w pozycji BUTELKA zmieniamy ilość na 30 szt. (różnica pomiędzy wydawanymi a przyjętymi)
   • pozycję SKRZYNKA usuwamy
   • wartość opakowań wydanych kontrahentowi to 23.10
 • Kontrahent nie płaci kaucji za pobrane opakowania:
  • parametr Płatności pozostaje niezaznaczony
  • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
 • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
  • WZ na towar NAWÓZ
  • WKA na opakowania kaucjonowane
 • W Preliminarzu powstaje tylko jedna płatność związaną z FA na kwotę 615.00 PLN
Konfiguracja bazy danych

Cel ćwiczenia: skonfigurowanie bazy danych przy wykorzystaniu Kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu programu.

 • Konfigurowana będzie Sprzedaż (pozostałe opcje odznaczamy).
 • Dane firmy :
  • Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowe NOVA;
  • NIP: 677-202-14-71;
  • REGON: 350058706;
  • Adres: ul. Zaczarowane Koło 89, 31-589 Kraków;
  • Przedstawiciel: Aleksander Olsza.
 • Kasa/Bank:
  • bank: PKO I O./KRAKÓW;
  • numer rachunku: 11-10202892-3174938596430953;
  • na podstawie tych informacji program:
   • dopisuje bank PKO do listy;
   • zakłada rejestr bankowy;
   • formę płatności przelew wiąże z założonym rejestrem.
 • Sprzedaż:
  • metoda rozliczenia: FIFO;
  • Faktury walutowe: zaznaczone;
  • Intrastat: zaznaczone;
  • Opakowania: zaznaczone.

(w materiałach są przygotowane ćwiczenia obejmujące tematykę dokumentów walutowych, deklaracji Intrastat oraz opakowań zwrotnych)

 • Zatwierdzamy wprowadzone informacje.
Fakturowanie opakowań niezwróconych w terminie


Cel: wystawienie Faktury Sprzedaży na opakowania, które nie zostały zwrócone w terminie

 • Zmieniamy datę w programie na +6 dni, tak, by termin zwrotu opakowań minął (menu Narzędzia/ Data bieżąca).
 • Na liście dokumentów WKA zaznaczamy parametr Pierwotne niezafakturowane i Pierwotne niezwrócone w terminie:
  • program filtruje dokumenty WKA, dla których termin zwrotu już minął i nie zostały jeszcze zafakturowane
  • zaznaczamy dokumenty WKA/1/2013 i WKA/2/2013
 • Tworzymy FA na podstawie dokumentów WKA:
  • wciskamy przycisk FS,
  • program tworzy FA, gdzie jako pozycje uwzględnione są opakowania:
   • BUTELKA: 80 szt. (100 szt. z WKA1 + 30 szt. z WKA2 – 50 szt. z WKAKOR)
   • SKRZYNKA: 5 szt. z WKA1
 • Płatności do FA:
  • w polu Kwota do zapłaty widoczna jest kwota 18.78 PLN, związana z dokumentem WKA/2/2013, na którym nie była naliczana kaucja (opłata)
  • w Preliminarzu powstaje płatność na kwotę 18.78 PLN, związana z FA
  • płatność na pozostałe opakowania jest nadal widoczna w Preliminarzu jako odrębna pozycja związana z dokumentem WKA/1/2013
  • na zakładce [Płatności] w polu Suma płatności dok. kaucyjnych widoczna jest kwota-różnica pomiędzy wartością WKA/1/2013 i późniejszego dokumentu korygującego
Kilka magazynów w firmie

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi kilku magazynów w firmie

Lista magazynów w firmie

 • Listę magazynów ustalamy z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Magazyny
  • na liście wprowadzony jest magazyn główny (MAGAZYN)
  • dopiszmy jeszcze magazyn dodatkowy (MAG_DOD)
 • Na liście zasobów (menu Handel/ Zasoby) w Magazynie głównym mamy pewną ilość towaru wynikającą z przeprowadzonych wcześniej ćwiczeń:
  • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAGAZYN
  • w magazynie jest m.in. 50 szt. towaru CYKLAMEN
 • W utworzonym Magazynie dodatkowym nie ma żadnego towaru
  • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAG_DOD

Przesunięcie towaru pomiędzy magazynami

 • Aby przesunąć towar pomiędzy magazynami należy wystawić dokument Przesunięcia Międzymagazynowego (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Przesunięcia Międzymagazynowe):
  • dodajemy nowy dokument
  • jako magazyn źródłowy określamy MAGAZYN (magazyn główny)
  • jako magazyn docelowy określamy MAG_DOD (magazyn dodatkowy)
  • wpisujemy towar: CYKLAMEN 30 szt.
 • W wyniku zatwierdzenia dokumentu (na trwałe):
  • z MAGAZYNU zostaje zdjęte 30 szt. towaru (jest 20 szt.)
  • w MAG_DOD pojawia się 30 szt. towaru
  • ilość ogólna towaru (Magazyny: wszystkie) nie ulega zmianie (50 szt.)

Wystawienie dokumentu sprzedaży w Magazynie dodatkowym

 • Z poziomu listy Faktur Sprzedaży dodajemy nowy dokument:
  • kontrahent: TERRA (dane dotyczące płatności wypełniają się automatycznie)
  • magazyn: MAG_DOD (zmieniamy z proponowanego domyślnego MAGAZYNU)
  • na fakturze wpisujemy pozycje : 25 szt. towaru CYKLAMEN
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (z zaznaczonym parametrem WZ)
 • Zajrzyjmy na listę zasobów (menu Magazyn: Zasoby):
  • na liście wszystkich zasobów (pole Magazyn: wyczyścić) widać 25 szt. towaru (ogólnie faktura zdjęła 25 szt.)
  • na liście zasobów w MAGAZYNIE (Magazyn: MAGAZYN) widać, że nadal jest 20 szt. (bez zmian)
  • na liście zasobów w MAG_DOD (Magazyn: MAG_DOD) widać, że jest tylko 5 szt. towaru (faktura zdjęła z tego magazynu 25 szt. towaru).
Zwrot opakowań kaucjonowanych przez kontrahenta

Cel: skorygowanie ilości opakowań zwrotnych pobranych przez kontrahenta (kontrahent zwraca część opakowań)

 • Otwieramy listę dokumentów WKA (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Wydanie kaucji)
 • Ustawiamy kursor na dokumencie WKA/1/2013
 • Wciskamy przycisk 
  • program proponuje zwrot całkowity opakowań związanych z wystawioną FA
  • kontrahent zwraca jedynie 50 butelek, w związku z czym modyfikujemy zwracaną ilość:
   • BUTELKA: – 50 szt.
   • SKRZYNKA: usuwamy
  • ponieważ na FA naliczona była kaucja za opakowania – na zakładce [Płatności] program automatycznie wylicza kwotę kaucji do zwrotu: – 31.30 PLN
 • Zatwierdzamy dokument na trwałe:
  • opakowania zostają wprowadzone do magazynu
  • w Preliminarzu płatności po stronie rozchodu widoczna jest płatność na kwotę 31.00 PLN
   • płatność związaną z dokumentem WKA i korektą do WKA można skompensować.