Formularz kontrahenta – zakładka e-Sklep

Zakładka [e-Sklep] jest dostępna, jeżeli w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl skonfigurowano kartę w odniesieniu do Comarch e-Sklep.

[e-Sklepy]

Lista wykorzystywana do określenia dla każdego sklepu z osobna, jaka cena domyślna ma być obowiązująca dla kontrahenta we wskazanym sklepie. Jeśli na karcie kontrahenta nie zostanie wskazana cena domyślna dla poszczególnych sklepów, wówczas dla danego kontrahenta będzie proponowana cena wybrana na karcie konfiguracji sklepu (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.plCena domyślna).

 
Formularz kontrahenta – zakładka Zgody

Dotyczy wersji: 2018.5.1

Widoczna jest na niej lista zgód wyrażonych przez kontrahenta.

Operatorzy z zaznaczonym na swojej karcie parametrem Dodawanie / modyfikacja zgód podmiotu mają możliwość modyfikacji danych na tej zakładce (dodawania, edycji oraz usuwania zgód). Na tej zakładce możliwe jest przypisywanie nowych zgód dla podmiotu, ich przeglądanie oraz edycję (np. wycofanie udzielonej zgody) za pomocą ikony lupy  oraz usuwanie za pomocą ikony kosza .

Kliknięcie ikony plusa  bądź naciśnięcie klawisza <Insert> powoduje otwarcie formularza nowej zgody podmiotu:

Należy na nim wybrać tytuł zgody, datę wyrażenia zgody oraz źródło jej pozyskania. Pole Ip wyrażenia uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz.

Przy ponownej edycji zgody aktywne stają się pola dotyczące wycofania zgody – Data wycofania, Źródło wycofania oraz Powód wycofania. Pole Ip wycofania uzupełniane jest automatycznie o adres IP komputera na którym uzupełniono formularz.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Na zakładce [Dokumenty] formularza zgody możliwe jest dodanie załącznika w formie pliku – bądź zapisując wskazany plik do bazy, bądź zapisując link do tego pliku. Na zakładce możliwe jest również wskazanie dokumentu z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD), jak również zadania i kontaktu z modułu CRM.

 
Formularz kontrahenta – zakładka Historia w VAT/VIES

Na tej zakładce wyświetlane są informacje dotyczące historii weryfikacji zarówno statusu podatnika VAT czynnego, jak również zarejestrowania w bazie VIES dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych określonego kontrahenta. Widoczne są tu takie informacje, jak numer NIP, data sprawdzenia oraz status na określony dzień (czynny / zwolniony / zarejestrowany dla statusu w VAT oraz aktywny / nieaktywny w przypadku VIES). W ramach jednego dnia dla określonego numeru NIP zapisywany jest tylko jeden wpis do historii. Dostępna na tej zakładce ikona kosza umożliwia usunięcie podświetlonej bądź zaznaczonych pozycji.

Każda weryfikacja podatnika VAT / rejestracji w VIES wykonana z poziomu dokumentu lub z poziomu operacji seryjnych powoduje najpierw sprawdzenie czy istnieje już zapis historii weryfikacji na wybraną datę w bazie danych, a dopiero w razie braku takiego wpisu na określony dzień pobierany jest raport z serwisu Ministerstwa Finansów / bazy VIES. Jedynie weryfikacja  wykonana z poziomu formularza kontrahenta zawsze pobiera dane z serwisu Ministerstwa Finansów / bazy VIES.
Formularz kontrahenta – zakładka Atrybuty

Lista atrybutów skojarzonych z kontrahentem jest obsługiwana przez standardowe przyciski.

Dodając atrybut dla kontrahenta należy wskazać:

Atrybut – kod atrybutu wybrany spośród wcześniej utworzonych definicji. Lista jest dostępna po wciśnięciu przycisku.

Wartość – wartość atrybutu dla danego kontrahenta.

Dokleić do opisu dokumentu – atrybut może być automatycznie kopiowany w pole Opis na dokumentach wystawianych dla danego kontrahenta (parametr zaznaczony). Jeśli parametr jest odznaczony – atrybut będzie widoczny na formularzu kontrahenta, ale nie będzie pojawiał się na wystawianych dla niego dokumentach. Wartość parametru jest kopiowana z definicji atrybutu, ale na potrzeby danego kontrahenta można ją zmienić.

Kod atrybutu przed wartością – jeśli atrybut ma być kopiowany na dokumenty oprócz jego wartości w polu Opis może pojawić się również kod atrybutu.

Po ustaleniu listy atrybutów skojarzonych z danym kontrahentem należy zatwierdzić (przycisk z dyskietką) jego kartę ewidencyjną.

Podczas wystawiania dokumentu dla danego kontrahenta – atrybuty skojarzone z kontrahentem, które mają zaznaczony parametr Dokleić do opisu dokumentu są automatycznie kopiowane w pole Opis.

W dolnej części zakładki znajdują się pola:

Wprow. identyfikator operatora, który założył kartotekę kontrahenta, oraz data założenia kartoteki.

Zmod. – identyfikator operatora, który jako ostatni dokonywał zmian na karcie kontrahenta oraz data dokonania tej zmiany.

 Lista duplikatów karty – przycisk znajdujący się na karcie kontrahenta głównego umożliwiający przeglądanie powiązanych kart kontrahentów.