Komunikat ID 24171 „Suma skopiowanych płatności jest różna od kwoty netto wypłaty. W celu uzgodnienia wartości, do listy elementów wypłaty została dodana „Korekta netto wypłaty”. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.”

Komunikat wyświetlany w wypłacie korygującej, jeśli suma płatności skopiowanych z wypłaty anulowanej różni się od kwoty netto w wypłacie korygującej. Wypłatę korygującą można zapisać bez „Korekty netto wypłaty”, jeśli płatności zostaną ponownie przeliczone wg schematu. W tym celu na liście płatności należy usunąć zaznaczenie parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” lub uruchomić funkcję „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna).
Komunikat ID -2147418113 „Suma spłat zaliczki/pożyczki/korekty netto jest większa od wartości zaliczki/pożyczki/korekty netto pozostałej do spłacenia.”

Należy usunąć z listy elementów wypłaty dodaną ręcznie spłatę zaliczki/pożyczki/korekty netto i zapisać wypłatę. Następnie trzeba ponownie podnieść wypłatę do edycji i dodać spłatę w prawidłowej wysokości, nie przekraczającej kwoty pozostającej do spłaty. Program kontroluje, by dodana ręcznie w wypłacie spłata zaliczki (odpowiednio: spłata pożyczki bądź korekty netto wypłaty) nie była większa iż kwota pozostająca do spłacenia z danej zaliczki/pożyczki/korekty netto.
Ostrzeżenie ID 24062 „Lista płac … jest zamknięta. Nie można renumerować wypłat na zamkniętej liście płac”

W celu wykonania renumeracji listy płac należy ją najpierw otworzyć wybierając odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy lub na dole okna ikonę  'Zmiana statusu listy płac’.