Ostrzeżenie ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.ListyPlac’ według klucza 'LPLNumerPelny’. „

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania drugiej listy płac o tym samym symbolu (np. E) za ten sam okres. Należy podać inne oznaczenie listy. Istnieje możliwość zdefiniowania nowego dokumentu z innym symbolem listy (np. E1) lub stworzenia w definicji dokumentu schematu numeracji z wykorzystaniem w jednym z członów serii/wydziału. Umożliwia to wybranie tego samego Dokumentu dla kolejnych list płac za ten sam okres – dla tych list unikatowe będzie oznaczenie serii. Serie dokumentów można dodawać z poziomu Konfiguracja / Firma / Definicje dokumentów / Płace / Serie dokumentów.

Szczegółowy opis dostępny w obszarze FAQ w pytaniu: Jak dodać kolejną listę płac tego samego rodzaju za ten sam okres?
Przekroczono limit dla zasiłku opiekuńczego na ten rok. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak’, żeby do limitu zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego, a powyżej limitu – jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie’, żeby w całości zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania nieobecności ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’, która powodowałaby przekroczenie limitu 60 dni opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia lub 14 dni opieki nad innym członkiem rodziny.
Użytkownik ma do wybory trzy przyciski:

  • Tak – nieobecność dzieli się następująco:
    • okres mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’.
      o okres, nie mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
    • Jeśli cały okres edytowanej nieobecności jest poza limitem (bo wcześniej wykorzystano pełny limit), to zapisuje się jedna nieobecność, za cały okres jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151)’.
  •  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
  • Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.Ostrzeżenie ID 24160 „Proszę usunąć spłatę, zapisać wypłatę i dodać spłatę ponownie.”

Komunikat pojawia się w przypadku próby dodania/zmiany spłaty korekty netto/zaliczki/pożyczki w kwocie przekraczającej wysokość spłaty generowanej automatycznie.
Ostrzeżenie ID 24159 „Nie można przeliczyć anulowanej wypłaty”

Błąd występuje przy próbie przeliczenia anulowanej wypłaty – anulowanej wypłaty nie można usunąć ani przeliczyć. Pracownikowi należy naliczyć wypłatę na liście płac korygującej.
Komunikat ID -2147220987 „Interpretacja kalendarza różna od 'Według zestawienia'”

Występuje podczas próby dodania zestawienia pracownikowi, który na formularzu danych kadrowych ma zaznaczony inny sposób rozliczania czasu pracy niż ‘Według zestawienia’ np. 'Według kalendarza’. Wówczas należy przejść na zakładkę Etat i w pozycji ‘Rozlicz. czasu pracy’ wybrać ‘Według zestawienia’.
Komunikat ID 24164 „W dniu ….. jest już dodany zapis obecności/ nieobecności”

Próba dodania nieobecności, której zakres dat zachodzi na wprowadzony wcześniej zapis obecności/nieobecności. Najczęściej jest to próba dodania nieobecności na dzień w którym ręcznie zmodyfikowano godziny od-do jako przepracowane – taki dzień jest oznaczony w kolorze niebieskim. Jeśli mimo odnotowanej obecności chcemy nanieść nieobecność należy wykasować ikoną „kosza” modyfikację tego dnia.
Ostrzeżenie ID 24159 „Ostrzeżenie ID 24159 Błąd naliczenia wypłaty: błąd w przeliczaniu płatności”

Pracownik posiada Zajęcie wynagrodzenia (Funkcjonalność dostępna w Płace i Kadry Plus). Komornik przypisany do zajęcia wynagrodzenia ma wybrany schemat płatności: przelew, ale nie został wybrany bank w zajęciu wynagrodzenia. W takim przypadku należy zweryfikować z poziomu Płace i Kadry / Kadry lub Wypłaty pracowników / Dodatkowe elementy wynagrodzenia / Zajęcia wynagrodzenia czy wypełnione jest pole ‘Bank’. Komunikat również występuje w przypadku gdy rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne’, edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna).