Komunikat ID 24024 „Nie wybrano listy płac dla wypłaty pracownika lub lista pracowników jest pusta”

Nie określono listy płac, do której ma zostać naliczona wypłata. Należy wybrać odpowiednią listę płac.
Ostrzeżenie ID 24119 „Brak zaznaczonego pola „Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności” w schemacie płatności pracownika”.

Informacja o konieczności zaznaczenia na formularzu płatności parametru 'Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’.
Komunikat ID 24046 „Brak informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń”

Próba naliczenia deklaracji ZWUA dla pracownika, który nie ma odnotowanego wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu danych kadrowych – zakładka Ubezpieczenie(etat).
Komunikat ID 24170 „Skopiować listę płatności z anulowanej wypłaty?”

W wypłacie korygującej można skopiować listę płatności z wypłaty anulowanej, do której naliczono korektę, by kwoty przelewu (wypłaty gotówkowej) w Preliminarzu były zgodne z pierwotnym stanem. Jeśli suma skopiowanych płatności z anulowanej wypłaty różni się od kwoty netto wypłaty korygującej, to do listy elementów wypłaty zostanie automatycznie dodana „Korekta netto wypłaty”. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.
Komunikat ID 24056 „Próba usunięcia rozliczonej nieobecności”

Jeżeli wprowadzona nieobecność została rozliczona w wypłacie, nie można jej usunąć z listy nieobecności. Aby wykasować nieobecność należy wcześniej usunąć wypłatę, w której nieobecność została rozliczona. Chcąc zmienić rodzaj / okres nieobecności można również skorzystać z funkcji korygowania wypłat – w pierwszej kolejności anulujemy wypłatę, następnie anulujemy nieobecność i wprowadzamy nieobecność korygującą.
Komunikat ID 24098 „Nie można naliczyć deklaracji. Firma nie posiada w tym okresie ustawionego rodzaju refundacji.”

Informacja wyświetlana po przeliczeniu deklaracji PFRON (WN-D), jeśli dla miesiąca, za który wyliczono deklarację, firma nie ma prawa do refundacji, czyli w Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON, w pozycji 'Refundacja składek ZUS / dofinansowanie z PFRON’ jest ustawiony status 'Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie’.
Komunikat ID 24160 „Nie można usunąć zapisu historycznego powiązanego z wypłatami”

Podczas naliczenia wypłaty są uwzględniane wszystkie zapisy historyczne pracownika aktualne za okres listy płac. Aby usunąć dany zapis należy wcześniej usunąć wypłaty, które są z nim powiązane.