Ostrzeżenie ID 24144 „Nie można wykonać tej operacji na zaksięgowanej liście płac”

Błąd występuje przy próbie naliczenia wypłaty na liście już zaksięgowanej.
Informacja ID 24171 „Typ wypłaty oznaczony jako ‘zajęcie wynagrodzenia’ należy dodatkowo podpiąć do grupy ograniczeń potrąceń, żeby był dostępny przy odnotowaniu zajęcia wynagrodzenia dla pracownika.”

Informacja pojawia się jeżeli Użytkownik podczas konfiguracji typu wypłaty, zaznaczy parametr ‘Zajęcie wynagrodzenia’. Jeżeli dany składnik nie zostanie dodany do 'Grupy ograniczeń potrąceń’ w konfiguracji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go w funkcjonalności 'Zajęcia wynagrodzenia’ (funkcjonalność dostępna w module Płace i Kadry Plus).
Informacja ID 24026 „Naliczono wiele wypłat jednocześnie”

Pojawia się w sytuacji, gdy naliczono kilka wypłat jednocześnie, np. zostały naliczone dwie wypłaty z tytułu dwóch umów cywilnoprawnych lub dla zleceniobiorcy została naliczona umowa oraz zasiłek chorobowy/wypadkowy.
Komunikat ID 24097 „Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy”

Podczas wprowadzania godzin pracy należy również określić strefę w jakiej wykonywana jest praca w tych godzinach np. praca podstawowa, przerwa, przestój.
Pytanie ID 24170 „Zmieniono wypłatę z rozliczeniem w walucie obcej dla pracownika oddelegowanego. Należy wykonać przeliczenie podstaw składek ZUS i podatków. Czy powrócić do edycji formularza wypłaty w celu wykonania przeliczenia?”

Pytanie pojawia się po dokonaniu ręcznej korekty elementu wypłaty i wciśnięciu dyskietki do zapisu wypłaty. W celu kontynuowania operacji należy dokonać przeliczenia podstaw i kwot składek i podatku. Służy do tego ikona o nazwie 'Przelicz podstawy składek i podatków za okres oddelegowania’ znajdująca się w prawej części okna. Wybranie opcji 'Tak’ powoduje powrót do formularza wypłaty w celu przeliczenia, wybranie opcji 'Nie’ – wyjście z formularza wypłaty bez zapisywania dokonanych zmian.
Komunikat ID 24079 „Wybranemu pracownikowi nie można naliczyć deklaracji DRA”

Próba naliczenia indywidualnej deklaracji DRA dla właściciela, który nie ma w Kadrach, na formularzu danych kadrowych, zaznaczonego parametru 'Indywidualna DRA’ (zakładka Ubezpieczenie (etat)).
Komunikat ID 24031 „Nie można usunąć zamkniętej wypłaty”

Błąd występuje w sytuacji, gdy chcemy usunąć zamkniętą wypłatę – należy zmienić status wypłaty na 'otwarta’.