Komunikat ID 24129 „Dla formy płatności „przelew” wymagane jest uzupełnienie pola bank oraz numeru rachunku”

Informacja o konieczności uzupełnienia pola bank oraz numeru rachunku bankowego w momencie dodawania lub zmiany formy płatności 'przelew’.
Informacja ID 24093 „Przed dodaniem elementu do wypłaty umowy należy ubezpieczyć pracownika w kadrach.”

Komunikat przypomina o konieczności wpisania kodu tytułu ubezpieczenia na formularzu danych kadrowych zleceniobiorcy na zakładce '4. Ubezpieczenie(etat)’ – taki sam jak na formularzu umowy cywilnoprawnej. Jest to wymagane w sytuacji, kiedy zleceniobiorcy poza umową cywilnoprawną będą wypłacane/potrącane dodatkowe składniki wynagrodzenia lub rozliczana nieobecność np. zwolnienie chorobowe.
Komunikat ID 24124 „Czy skorygować czas pracy pracownika ?”

Pytanie pojawia się po odnotowaniu u pracownika informacji o wykonaniu akordu. Odpowiedź „Tak” spowoduje modyfikację w kalendarzu nie/obecności pracownika – zostanie naniesiona informacja o pracy w strefie „akord” (za którą jest liczone zerowe wynagrodzenie zasadnicze) na tyle pierwszych godzin przepracowanych w miesiącu, ile godzin wpisano łącznie we wszystkich akordach zdefiniowanych jako pomniejszające wynagrodzenie wg stawki zasadniczej. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z automatycznego naniesienia na kalendarz strefy „akord” – wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie będzie pomniejszone o czas pracy w akordzie.
Ostrzeżenie ID 24159 „Nie można kopiować listy płac korygującej.”

Lista płac korygująca jest powiązana z konkretną listą płac na której zostały anulowane wypłaty. Jej ustawienia są kopiowane z listy płac z anulowanymi wypłatami. Listę płac korygującą można więc utworzyć tylko przez dodanie (przycisk plusa, opcję 'Dodaj’ z menu kontekstowego lub klawisz Insert), nie można jej kopiować.
Informacja ID 24098 „Wybrano niewłaściwy opis odbioru nadgodzin, niezgodny z wybraną strefą.”.

Komunikat informuje o niepoprawnie wybranej strefie i opisie nadgodzin przy próbie odnotowania na kalendarzu pracownika odbioru nadgodzin.

Na formularzu wejścia w dniu w kalendarzu (Nie)obecności pracownika znajduje się pozycja 'Odbiór nadgodzin’ z rozwijaną listą znaczników:

O.BM – nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy),

O.NM – nadgodziny do odbioru w kolejnym miesiącu (do strefy wliczanej do czasu pracy),

W.PŁ – wolne za nadgodziny – płatne (do strefy wliczanej do czasu pracy),

W.NP – wolne za nadgodziny – niepłatne (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy).

Sposób wynagradzania i wliczania do czasu pracy będzie odczytywany ze strefy, którą opisuje dany znacznik. Należy więc pamiętać, że opisy ‘O.NM’ i ‘W.PŁ’ mogą być uwzględniane wyłącznie dla wejść odnotowanych jako strefy wliczane do czasu pracy (np. praca podstawowa), a dwa pozostałe opisy ‘O.BM’ i ‘W.NP’ jako strefy nie wliczane do czasu pracy (np. przerwa). Nieprawidłowe dopasowanie strefy i znacznika jest od razu sygnalizowane taką informacją.

Szczegółowe informacje na temat odbioru nadgodzin są opisane w biuletynie OPT035 – Rozliczanie czasu pracy w modułach płacowych.
Ostrzeżenie ID 24022 „Nie można skasować zamkniętej listy płac”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia zamkniętej (zablokowanej przed zmianami) listy płac, która widnieje na liście w kolorze czarnym. Można usuwać tylko listy płac w buforze, wyświetlane na zielono, na których nie ma policzonej żadnej wypłaty. Aby usunąć listę płac, najpierw należy zmienić jej status, czyli cofnąć do bufora za pomocą operacji „Zmień status listy płac” – „Otwórz listę płac” i jeśli są naliczone na niej wypłaty, to je usunąć.
Komunikat ID 24139 „Nie wybrano typu”

Wykonując operacje seryjne na dodatkach należy wskazać typ wypłaty (nazwę dodatku).