Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2019 r.:

 • Wskaźnik waloryzacji: 108,10%

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r. (M.P. 2019, poz. 601).

 1. Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat. Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia zwolnienia z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia.

Na formularzu danych pracownika, w zakładce 2. Nr ident./podatki dodano nowy parametr Zwolnienie z PIT dla młodych. Ustawienie parametru decyduje czy w wypłacie pracownika, który ma poniżej 26 lat zostanie zastosowane zwolnienie z podatku dochodowego. Wiek pracownika jest ustalany na podstawie daty urodzenia. Zgodnie z ustawą, w 2019 roku podatek nie będzie pobierany od wynagrodzenia pracowników, którzy złożą odpowiedni wniosek. Użytkownik ma możliwość ustawienia parametru dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus.

Formularz danych pracownika – zakładka 2. Nr ident./podatki

Podczas naliczania wypłat, które mają ustawiony miesiąc deklaracji 8/2019 lub późniejszy dla pracownika, który ma poniżej 26 lat i ma zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych zaliczka podatku automatycznie nie będzie naliczana. Ustawienie parametru jest sprawdzane w zapisie historycznym, który obowiązuje na ostatni dzień miesiąca zgodnego z miesiącem deklaracji z listy płac. Zwolnienie dotyczy przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zleceń. Przychody z tytułu umowy o dzieło nie podlegają zwolnieniu. Zaliczka podatku nadal będzie naliczana od standardowej umowy PIT-8B  6.Umowa o dzieło 20% i niestandardowych umów, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło oraz zasiłków ZUS. Podczas naliczania wypłaty, w celu ustalenia właściwej wysokości składki zdrowotnej, na zakładce 3.Podatki pojawia się informacja związana z odliczonymi kosztami uzyskania i ulgą podatkową.

Przychody objęte zwolnieniem z podatku dochodowego będą wykazywane w dedykowanych polach na nowych wzorach deklaracji PIT-11 obowiązujących za 2019 rok. Na deklaracji PIT-11 w wersji 24 przychód zwolniony jest wykazywany jako przychód opodatkowany.

Uwaga
W konfiguracji typów wypłat dodano nową pozycję na deklaracji PIT: PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło, która pozwala na odróżnienie umów o dzieło od umów zleceń. W niestandardowych umowach o dzieło, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenie, należy zmienić ją na PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło.

Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca włącznie, w którym pracownik ukończy 26 lat lub przekroczy limit przychodów zwolnionych w wysokości 35636,67 zł w 2019 r. i 85528 zł w 2020 r. i późniejszych. Do limitu uwzględniane są przychody, do których zastosowano zwolnienie z PIT na podstawie danych ustawionych na formularzu pracownika. Przychody te dodatkowo są oznaczane w bazie danych (tabela CDN.WypElementy w polu WPE_ZalFisZwol). W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę odprowadzających zaliczkę podatku w Polsce do limitu zalicza się przychód pracownika bez pomniejszania o 30% diet. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne będą naliczane w wysokości w jakiej byłyby należne, gdyby pracownik miał pobieraną zaliczkę na podatek dochodowy.

W sytuacji, gdy pracownik przekroczy 26 lat lub limit przychodów, zaliczka podatku zostanie naliczona według ogólnych zasad. Przychody, do których zastosowano zwolnienie zostaną uwzględnione przy naliczaniu osiągniętego dochodu w danym roku przez pracownika, od którego zależy wysokość procentowa zaliczki podatku.

 

 1. Deklaracje ZUS. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), dostosowano wykazywanie kwot wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę w deklaracji ZUS RCA. Dla uczestników PPK, w raporcie ZUS RCA, kwoty finansowane przez pracodawcę, zostaną wykazane w bloku III. B. w polu 27.

Zmiany

 1. Deklaracja zgłoszeniowa ZUS. Obsłużono przenoszenie do deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA zagranicznego adresu pracownika. W przypadku osób, które w adresie zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjnym mają ustawiony kod kraju inny niż PL lub brak w deklaracji w sekcjach XI, XII, XII kod pocztowy wraz z kodem kraju będzie wykazany w polu 08, a nie w polu 01 tak jak dotychczas.
 2. Typy wypłat. Dodano nową pozycję na deklaracji PIT PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło umożliwiającą rozróżnienie umów zleceń od umów o dzieło. Dotychczasowa pozycja PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia i o dzieło została zmieniona na PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia. W niestandardowych umowach o dzieło należy zmienić pozycję PIT na PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło.
 3. Dane pracownika. Podczas dodawania pracownika w adresie zameldowania, zamieszkania oraz korespondencyjnym automatycznie podpowiada się kod kraju jako PL. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.6 dla pracowników, którzy w adresie zamieszkania/zameldowania/korespondencyjnym mają podany Kraj jako Polska Kod kraju automatycznie ustawi się jako PL.
 4. W standardowych elementach: Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/E (oddel.), Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, Przychód z tytułu PPK/U zmieniono ustawienie parametru Stanowi koszt pracodawcy. Po zmianie parametr nie jest zaznaczony.

Poprawiono

 1. Wydruki:

 • Na wydruku Listy płac – szczegółowej z czasem pracy oraz na wydruku Kwitka wypłaty, w przypadku pracowników rozliczanych według zestawienia, w podsumowaniu nie była generowana liczba dni rozliczonych nieobecności. Poprawiono.
 • Na wydruku Listy płac – szczegółowej z czasem pracy, w podsumowaniu nie była uwzględniana norma czasu pracy, pracowników rozliczanych według zestawienia. Poprawiono.

Aktualizacja z dnia 27 września 2019

1. Aktualne wskaźniki

Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe

Wskaźniki obowiązujące od 1.10.2019

 • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  • dochód do 85528,00 zł – 17,00 %
  • dochód ponad 85528,00 – 32,00 %
 • Koszty uzyskania: 250 zł
 • Koszty uzyskania podwyższone: 300 zł
 • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 43,76 zł
 • Ulga podatkowa (kwota roczna): 548 zł 30 zł
 • Procent zaliczki podatku dla umów: 17,00 %

2. Naliczanie wypłat. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku naliczania wynagrodzeń z datą wypłaty od 1.10.2019 r. będzie stosowana stawka podatku 17% , nowe wartości kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej.

Uwaga
Na formularzu umowy cywilnoprawnej pracownika w polu ‘Procent zaliczki podatku’ wartość podpowiadana jest w oparciu o datę zawarcia umowy. Jeżeli data zawarcia umowy jest wcześniejsza niż 01.10.2019 r., wówczas procent zaliczki podatku będzie wyświetlany zgodnie z przepisami, obowiązującymi do końca września.

3. Stałe podatkowe. Na oknie Stałe podatkowe dostępnym z poziomu [Konfiguracja/Program/Płace/Stałe podatkowe] odblokowano pole ‘miesiąc’. Poprzednio Użytkownik miał tylko możliwość zmiany roku.
Księgowość

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia. Dostosowano program do Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej od 1 sierpnia 2019 r. Ustawa zwalnia przychody podatnika, który nie ukończył 26 roku życia, z podatku dochodowego, jeżeli nie przekroczą one kwoty 35 636,67 zł (za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.). W kolejnych latach limit będzie wynosił 85 528 zł.

Na formularzu pracownika na zakładce [Szczegółowe] dodano domyślnie odznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych.

Formularz pracownika, parametr Zwolnienie z PIT dla młodych

Zaznaczenie parametru na formularzu pracownika powoduje automatyczne zaznaczenie parametru Zwolnienie z PIT dla młodych na formularzu uproszczonego wynagrodzenia.

Formularz wynagrodzenia, parametr Zwolnienie z PIT dla młodych

Użytkownik ma możliwość odznaczenia parametru Zwolnienie z PIT dla młodych na formularzu uproszczonego wynagrodzenia jeżeli w polu Wypłata z tytułu wybrano opcję Inne.

Jeżeli na formularzu pracownika zaznaczono parametr Zwolnienie z PIT dla młodych oraz w polu Wypłata z tytułu wybrano opcję Etat to parametr Zwolnienie z PIT dla młodych na formularzu uproszczonego wynagrodzenia nie jest możliwy do odznaczenia.

Jeżeli na formularzu pracownika nie zaznaczono parametru Zwolnienie z PIT dla młodych to na formularzu uproszczonego wynagrodzenia parametr Zwolnienie z PIT dla młodych nie jest możliwy do zaznaczenia.

Kwota do zapłaty do US nie zostanie wyliczona na uproszczonym wynagrodzeniu jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

 • na formularzu pracownika zaznaczono parametr Zwolnienie z PIT dla młodych,
 • na formularzu uproszczonego wynagrodzenia zaznaczono parametr Zwolnienie z PIT dla młodych,
 • pracownik nie ukończył 26 roku życia,
 • data wypłaty wynagrodzenia >= 1 sierpnia 2019 r.,
 • nie został przekroczony limit przychodów opodatkowanych z zaznaczonym parametrem Zwolnienie z PIT dla młodych – 35 636,67 zł (za okres od 01.08.2019 r. – 31.12.2019 r.). W kolejnych latach limit będzie wynosił 85 528 zł.

Formularz wynagrodzenia, Kwota do zapłaty do US

Uwaga
W miesiącu przekroczenia limitu lub ukończenia przez podatnika 26 roku życia kwota do zapłaty do US nadal nie zostanie wyliczona. W kolejnym miesiącu będzie już natomiast liczona według standardowych zasad.

Zmiany

 1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7(19). W przypadku, gdy kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, umożliwiono wykazanie w poz. 55 Kwota wydatkowana na zakup przysługująca do zwrotu pozostałej nieodliczonej w poz. 52 kwoty ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Kwota uzupełniona w poz. 55 jest automatycznie przenoszona do pozycji 56 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Poprawiono

 1. Księga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość uwzględnienia kwoty różnicy remanentowej na formularzu zaliczki na PIT-36/PIT-36L.
 2. Księga Podatkowa. Poprawiono księgowanie w koszty dokumentów, na których wybrano kategorię z zaznaczonym parametrem Księguj w koszty i % określonym z dokładnością do jednej lub dwóch cyfr po przecinku.
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26) oraz PIT-36L/PIT-36LS(15). Załącznik PIT/B(16). Informacja o dodatkowych działalnościach jest przenoszona do pliku xml i równocześnie do systemu e-Deklaracje również w przypadku, gdy kwoty przychodów i kosztów są zerowe.
 4. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość uwzględnienia kwot pobieranych z innej bazy danych na kwartalnym rozliczeniu PIT-36/PIT-36L.
 5. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(27). Jeżeli na deklaracji w poz. 29a Podatnik przeniósł tymczasowo składniki majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybrano opcję Nie to do pliku xml i równocześnie do systemu e-Deklaracje przenoszone jest ustawienie tej pozycji.
 6. Księgowość kontowa. Plan kont. Po dokonaniu synchronizacji planu kont w oparciu o grupę kont, na kontach księgowych dodanych w wyniku synchronizacji w polu Wprowadził oraz Zmodyfikował widnieje imię i nazwisko operatora, który dokonał synchronizacji.
 7. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Po przeliczeniu zaliczek na PIT-36 za poszczególne miesiące dla właściciela posiadającego 100% udziału w działalności, naciśnięcie dla zestawienia księgowego systemowego PIT-36 przycisku Wyniki zestawienia powodowało wyświetlenie wyników tylko dla stycznia. Działanie poprawiono.
 8. Księgowość kontowa. Przeszacowanie walut. Przywrócono komunikat: Brak powiązania konta [Numer konta] z planem kont w przyszłym okresie, pojawiający się podczas księgowania na początku okresu w sytuacji, gdy w planie kont kolejnego okresu obrachunkowego nie ma konta uwzględnionego w przeszacowaniu.
 9. Środki trwałe. Migrator. W niektórych sytuacjach nie można było wykonać importu dokumentów środków trwałych. Działanie poprawiono.
 10. Rejestr VAT. Przy próbie kopiowania bądź utworzenia dokumentów wewnętrznych do dokumentu, który został dodany za pomocą OCR w niektórych przypadkach pojawiał się błąd. Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 27 września 2019 

Księgowość. Zaliczki na PIT-36. W związku z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17% oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, zmieniono sposób liczenia zaliczek na PIT-36 w okresie przejściowym, tj.:

 • Zaliczki/korekty zaliczek za miesiąc wrzesień, październik, listopad oraz grudzień 2019 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 17,75%, z uwzględnieniem kwoty wolnej w wysokości 548,30 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
 • Zaliczki za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 18% i ulga podatkowa: 556,02 zł.
 • Wszystkie korekty zaliczek na PIT-36 za rok 2019 po dacie 30 września 2019 liczone są wg stawki 17,75%, z uwzględnieniem kwoty wolnej w wysokości 548,30 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).

Od nowego roku 2020 zaliczki liczone będą według skali podatkowej  i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 525,12 zł.
Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.5.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2019.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7.
W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2019.5.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2019.6.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2019.3 lub wyższa
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.1.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0.3
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.0.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2
Comarch ERP Altum2019.0
Comarch IBARDNajnowsza

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
Handel z magazynem

Handel

Nowości

Poczta Polska

 1. Nowe formaty dla przesyłek poleconych. Od kwietnia bieżącego roku Poczta Polska dla przesyłek poleconych stosuje oznaczenie – format S, M, L. Jeżeli jednak klient ma zagwarantowaną niezmienność warunków w umowie, to nadal ma możliwość nadawania przesyłek w formie gabarytów A/B.

W związku z tym w konfiguracji Poczty Polskiej (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska) na zakładce [Ogólne] dodano parametr Posiadam umowę na nadawanie przesyłek poleconych według gabarytów A/B:

 • jeśli jest niezaznaczony, wówczas w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki oraz na Zleceniu Nadania Przesyłki dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt dostępne są do wyboru formaty S, M, L zamiast dotychczasowych gabarytów A i B.
 • jeśli parametr jest zaznaczony, działanie programu jest takie jak dotychczas – na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki oraz na Zleceniu Nadania Przesyłki dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt dostępne są do wyboru gabaryty A i B.
 • jeśli Użytkownik wyłączy parametr w trakcie pracy, w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji] – parametry przesyłki, dla usługi Przesyłka polecona w kolumnie Gabaryt wartość A zostanie domyślnie zastąpiona formatem S, wartość B zostanie zastąpiona formatem M. Analogiczna zmiana zostanie wykonana na niewysłanych Zleceniach.
 • dla baz zaktualizowanych do bieżącej wersji programu pozostaje ustawione nadawanie przesyłek poleconych wg gabarytów, w nowo wykreowanych bazach ustawione domyślnie jest nadawanie wg formatów.
 • na skopiowanych Zleceniach gabaryt przesyłki jest ustawiany zgodnie z aktualnym ustawieniem parametru w konfiguracji.
 1. Imię i nazwisko operatora na liście przewozowym. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska, na zakładce [Szablon spedycji/ Parametry przesyłki] dodano parametr Dodaj imię i nazwisko operatora do adresu nadawcy. Opcja jest domyślnie zaznaczona. Po jej wyłączeniu imię i nazwisko operatora nadającego przesyłkę nie będzie dodawane do adresu nadawcy i tym samym nie będzie wydrukowane na liście przewozowym.

Pozostałe nowości

 1. JPK_FA(2). Dostosowaliśmy plik JPK_FA(2) do nowej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, obowiązującej od 1 lipca 2019.
 2. Zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wszystkie podmioty skupujące określone płody rolne są zobowiązane do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych został utworzony nowy fundusz: Fundusz promocji roślin oleistych. Opłata na fundusz naliczana jest na FRR automatycznie na podstawie kodu PKWiU danego towaru. Na wydrukach Faktur dla Rolnika Ryczałtowego:

 • Faktura RR (GenRap) oraz Faktura Zakupu (GenRap) – Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych – drukowana jest informacja o potrąceniu na Fundusz promocji roślin oleistych oraz oświadczenie nabywcy o dokonaniu potrąceń. Kwota Razem do zapłaty oraz Kwota płatności jest pomniejszona o sumę potrąceń.
 • Lista faktur (GenRap)/ Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych – dodano podsumowanie potrąceń na Fundusz promocji roślin oleistych.
 1. Drukarki fiskalne online. Umożliwiono współpracę z drukarkami fiskalnymi w wersji online: Novitus Bono OnLine oraz Posnet Thermal XL2 Online.

Poprawiono

 1. Grupy towarowe – filtrowanie. Po ponownym otwarciu okna Lista zasobów (menu Handel/ Zasoby) pamiętana jest grupa ostatnio podświetlona w drzewie grup.

Detal

Poprawiono

 1. Kontrola zasobów przy synchronizacji. Prawidłowo działa kontrola zasobów dla stanowiska w detalu przy współpracy z Comarch Mobile Sprzedaż.

 
Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Filtrowanie kolumn liczbowych. Dla kolumn z wartościami liczbowymi udostępniono możliwość filtrowania z opcjami: Zawiera, Nie zawiera, Podobne do, Nie jest podobne, Rozpoczyna się od oraz Kończy się na. Dotyczy to również kolumn użytkownika z wybranym typem formatu wyświetlania: Numeric.

Poprawiono

 1. Automatyczna kopia na IBARD. Umożliwiono ponowne uruchomienie kreatora automatycznej kopii na IBARD w przypadku przerwania jego działania.
 2. Bazy danych. Po przejściu do Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych mógł pojawiać się komunikat: „Kolumna [Nazwa] nie należy do tabeli”. Działanie poprawiono.
 3. Dodawanie kontrahenta. Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu wprowadzanego do rejestru VAT dokumentu mógł pojawiać się komunikat ”Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Działanie poprawiono.
 4. Filtrowanie w kolumnach liczbowych. Umożliwiono poprawne filtrowanie w kolumnach z wartościami liczbowymi w przypadku wklejenia wartości zawierającej separator tysięczny.
 5. Filtrowanie w kolumnach z numerem NIP. Po wyfiltrowaniu listy za pomocą kolumny zawierającej numer NIP i zmianie położenia kursora, ciąg znaków wpisany w nagłówku tej kolumny był usuwany. Działanie poprawiono.
 6. Filtrowanie list. Podczas filtrowania list o strukturze drzewiastej (np. Cennik), wpisana w nagłówku kolumny treść jest wyszukiwana również w niewidocznych, zwiniętych podgałęziach listy.
 7. Podsumowanie kolumn użytkownika. Po dodaniu na formularzu dokumentu kolumny użytkownika i próby podsumowania wartości w tej kolumnie z włączoną opcją Agreguj tylko zaznaczone, pojawiał się komunikat „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: item”. Działanie poprawiono.
 8. Szerokość kolumn. W przypadku zmienionej wielkości czcionki w systemie oraz zmodyfikowanej szerokości kolumn na oknie o strukturze drzewiastej (np. Plan kont czy Obroty i salda), po każdym otwarciu takiego okna kolumny samoczynnie zmieniały swoją szerokość. Działanie poprawiono.
 9. Pozycja cennika. Poprawiono wyświetlanie okna Pozycja cennika przy powiększonej czcionce w programie.

Kasa/ Bank

Zmiany

 1. mBank WebService. Niepodpisany przelew po wysłaniu do mBanku otrzymuje status Do autoryzacji.

Poprawiono

 1. mBank WebService. Przy imporcie wyciągu bankowego przelewy dotyczące tego samego dnia w programie Comarch ERP Optima i na wyciągu mBanku miały inną kolejność. Działanie poprawiono.
 2. Eksport przelewów do pliku. Poprawiono działanie formatów eksportu przelewów, na których wybrano kodowanie iso-8859-2 lub UTF8.